ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

listen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *listen*, -listen-

listen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
listen (vi.) ฟัง See also: รับฟัง, คอยฟัง Syn. attend, listen in, overhear
listen for (phrv.) พยายามฟังเสียง
listen in (phrv.) ตั้งใจฟัง See also: ฟัง Syn. look in, tune in
listen in (phrv.) ตั้งใจฟัง (การสนทนา)
listen out (phrv.) ฟังจบ (ในการฟังวิทยุแบบโต้ตอบกันได้)
listen out for (phrv.) รอฟัง
listen to (phrv.) ฟัง See also: ได้ยิน
listen to (phrv.) เชื่อฟัง See also: สนใจใน
listener (n.) ผู้ฟัง Syn. hearer, audience
listeners (n.) ผู้ชม See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง Syn. spectators, witnesses, viewers
English-Thai: HOPE Dictionary
listen(ลิส'เซิน) {listened,.listening,listens} vi. ฟัง,ตั้งใจฟัง,เชื่อฟัง,คอยฟัง. vt. ฟัง,ได้ยิน, See also: listenable adj. ดูlisten listener n. ดูlisten -Phr. (listen in แอบฟัง), Syn. hear ###A. ignore
English-Thai: Nontri Dictionary
listen(vi) ฟัง,แอบฟัง,ดักฟัง,ตั้งใจฟัง
listener(n) ผู้ฟัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Listeners, Goodผู้ฟังที่ดี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งใจฟัง (v.) pay attention to listen to
จงฟัง (v.) listen
ตรับฟัง (v.) listen See also: attend, mind, hear Syn. สดับ, ฟัง, สดับตรับฟัง, สำเหนียก
ฟัง (v.) listen See also: hear
สดับ (v.) listen See also: attend, mind, hear Syn. ฟัง, สดับตรับฟัง, สำเหนียก
สดับตรับฟัง (v.) listen attentively See also: listen carefully, pay attention to, listen
หูผึ่ง (v.) listen carefully See also: listen attentively
สำเหนียก (v.) listen carefully to See also: pay attention to Syn. ฟัง, ตระหนัก, ใส่ใจ
ยอมรับฟัง (v.) listen to See also: hear Syn. ฟัง
รับฟัง (v.) listen to See also: hear Syn. ฟัง, ยอมรับฟัง
ฟังเพลง (v.) listen to music
ฟังความข้างเดียว (v.) listen to one-sided only See also: believe one-sided story, be oblivious of the other side of the coin
ฟังธรรม (v.) listen to sermon Syn. ฟังเทศน์ฟังธรรม
ฟังเทศน์ (v.) listen to sermon Syn. ฟังธรรม, ฟังเทศน์ฟังธรรม
ฟังเทศน์ฟังธรรม (v.) listen to sermon Syn. ฟังธรรม
ทำหูทวนลม (v.) listen with no attention See also: turn a deaf ear, pretend not to hear
ผู้ฟัง (n.) listener See also: audience Ops. ผู้พูด
แวววับ (adv.) glisteningly Syn. วับๆ, แวววาว, แวววาม, ระยิบระยับ, วิบวับ
แวววาม (adv.) glisteningly Syn. วับๆ, แวววาว, แวบวับ, ระยิบระยับ
แวววาว (adv.) glisteningly Syn. วับๆ, แวววับ, แวววาม, ระยิบระยับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's not going to listen to meเขาจะไม่ฟังฉันหรอก
Do you ever listen to the radio?คุณเคยฟังวิทยุไหม?
Certainly, I listen practically every nightแน่นอน ฉันฟังมันเกือบจะทุกคืน
Would you like to listen to the radio?คุณอยากฟังวิทยุไหม?
Don't listen to himอย่าไปฟังเขา
Please listen to what I'm speakingได้โปรดฟังสิ่งที่ฉันกำลังพูด
You guys never listen to meพวกนายไม่เคยฟังฉันเลย
I don't like stories, but I'll listen anywayฉันไม่ชอบเรื่องเล่า แต่อย่างไรก็ตามฉันก็จะฟัง
I'm not going to listen to your suggestionฉันจะไม่ฟังข้อเสนอแนะของนายหรอก
Listen I got the bad newsฟังนะฉันมีข่าวร้าย
Listen to me carefully!ฟังฉันอย่างตั้งใจด้วย
Listen, I need you adviceฟังนะฉันต้องการคำแนะนำของคุณ
Listen to what I have to sayฟังในสิ่งที่ฉันต้องจำต้องพูดนี้
Listen, I'll try to keep this briefฟังนะ ฉันพยายามจะพูดโดยย่อ
I like listening to pop musicฉันชอบฟังเพลงป๊อบ
All I have to do is listeningทั้งหมดที่ฉันต้องทำคือการฟัง
I told you, you should have listened to other people's suggestionsฉันบอกแล้วไง เธอควรฟังข้อเสนอแนะของคนอื่นบ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A conscience is that still small voice that people won't listen to.จิตสำนึกคือว่าเสียงยังมีขนาด เล็ก ว่าคนจะไม่ฟัง
Then maybe you'll listen to your conscience.แล้วบางทีคุณอาจจะฟัง จิตสำนึกของคุณ
I used to listen to him walking up and down, up and down, all night long, night after night, thinking of her, suffering torture because he'd lost her.ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมา คืนเเล้วคืนเล่า เฝ้าคิดถึงแต่คุณนาย ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป
Now, listen to me, Danny. We know that Rebecca went to a doctor in London on the last day of her life. Who was it?ฟังฉันนะ แดนนี่ เรารู้ว่ารีเบคคา ไปหาหมอที่ลอนดอน เขาเป็นใคร
The kid is guilty. Why don't you listen to the facts?เด็กมีความผิดจริง ทำไมคุณไม่ฟังข้อเท็จจริงหรือไม่
My friend, for your three dollars a day, you have to listen to everything.เพื่อนของฉันสามเหรียญของคุณวันคุณต้องฟังทุกอย่าง
You listen to some fairy tales. You start getting through to these old ladies.คุณฟังบางนิทาน คุณเริ่มได้รับผ่านไปยังหญิงชราเหล่านี้
I just want to have a little grog and listen to the frogs... and meet your wife.{\cHFFFFFF}ผมแค่อยากจะมีน้อย เหล้าและฟังกบ ... {\cHFFFFFF}และตอบสนองภรรยาของคุณ ถูก
I will not listen to your garbage anymore!{\cHFFFFFF}ฉันจะไม่ฟัง ขยะของคุณอีกต่อไป!
In a few minutes, one of my staff will listen to your problems and requests.{\cHFFFFFF}In a few minutes, one of my staff will listen to your problems and requests.
Now listen to Old Fred.ตอนนี้ฟัง เฟร็ด เก่า
You don't know what it's like to listen to your fearsคุณไม่ทราบว่าสิ่งที่มันต้องการ เพื่อรับฟังความกลัวของคุณ

listen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
听讲[tīng jiǎng, ㄊㄧㄥ ㄐㄧㄤˇ, 听讲 / 聽講] attend a lecture; listen to a talk
不可理喻[bù kě lǐ yù, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄌㄧˇ ㄩˋ, 不可理喻] be impervious to reason; won't listen to reason
倾耳[qīng ěr, ㄑㄧㄥ ㄦˇ, 倾耳 / 傾耳] listen attentively
聆听[líng tīng, ㄌㄧㄥˊ ㄊㄧㄥ, 聆听 / 聆聽] listen (respectfully)
动听[dòng tīng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄥ, 动听 / 動聽] pleasant to listen to
听诊器[tīng zhěn qì, ㄊㄧㄥ ㄓㄣˇ ㄑㄧˋ, 听诊器 / 聽診器] stethoscope; medical device to listen to heart rate
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 聆] apprehend; hear; listen
听众[tīng zhòng, ㄊㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 听众 / 聽眾] audience; listeners
闪闪[shǎn shǎn, ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ, 闪闪 / 閃閃] flickering; sparkling; glistening; glittering
泪光[lèi guāng, ㄌㄟˋ ㄍㄨㄤ, 泪光 / 淚光] glistening teardrops
[hè, ㄏㄜˋ, 翯] glistening plumage of birds
黄澄澄[huáng dèng dèng, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄥˋ ㄉㄥˋ, 黄澄澄 / 黃澄澄] glistening yellow
听力[tīng lì, ㄊㄧㄥ ㄌㄧˋ, 听力 / 聽力] hearing; listening ability
各位听众[gè wèi tīng zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 各位听众 / 各位聽眾] Ladies and Gentlemen (on radio); Dear Listeners...
倾听者[qīng tīng zhě, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥ ㄓㄜˇ, 倾听者 / 傾聽者] listener
听力理解[tīng lì lǐ jiě, ㄊㄧㄥ ㄌㄧˋ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, 听力理解 / 聽力理解] listening comprehension
听者[tīng zhě, ㄊㄧㄥ ㄓㄜˇ, 听者 / 聽者] listener; member of audience
受听[shòu tīng, ㄕㄡˋ ㄊㄧㄥ, 受听 / 受聽] nice to hear; worth listening to
妄言妄听[wàng yán wàng tīng, ㄨㄤˋ ㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄊㄧㄥ, 妄言妄听 / 妄言妄聽] unwarranted talk the listener can take or leave (成语 saw); sth not to be taken too seriously

listen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis)
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1,vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P)
拝聞[はいぶん, haibun] (n,vs) hear; listen to
泣く子と地頭には勝てぬ[なくことじとうにはかてぬ, nakukotojitounihakatenu] (exp) (id) you cannot win against someone who doesn't listen to reason (e.g. a crying child or a violent lord); you can't fight City Hall
直向きに聞く;ひたむきに聞く[ひたむきにきく, hitamukinikiku] (exp,v5k) to listen intently
相手にする[あいてにする, aitenisuru] (exp,vs-i) (See 相手にしない,相手をする) to keep company; to listen to; to associate with; to take notice of; to deal with; to play against (e.g. a team); to take on (e.g. a rival)
耳を傾ける[みみをかたむける, mimiwokatamukeru] (exp,v1) to lend an ear; to hearken; to give an ear to; to listen carefully
耳を澄ます;耳をすます[みみをすます, mimiwosumasu] (exp,v5s) to listen carefully; to strain one's ears
耳を貸す[みみをかす, mimiwokasu] (exp,v5s) to lend an ear to; to listen to
聞き入る;聴き入る;聞きいる;聴きいる;聞入る;聴入る[ききいる, kikiiru] (v5r) to listen attentively to; to be lost in
聞き惚れる;聞きほれる[ききほれる, kikihoreru] (v1,vi) to listen to in an ecstasy
聞き澄ます[ききすます, kikisumasu] (v5s,vt) to listen attentively
聞き耳を立てる[ききみみをたてる, kikimimiwotateru] (exp,v1) to prick up one's ears and listen; to listen attentively
聞き良い[ききよい, kikiyoi] (adj-i) pleasant to listen to
聞く(P);聴く;訊く[きく, kiku] (v5k,vt) (1) to hear; (2) (usu. 聴く) to listen (e.g. to music); (3) (formal 聴く) to ask; to enquire; to query; (P)
聞く耳を持たない;聞く耳をもたない[きくみみをもたない, kikumimiwomotanai] (exp) to turn a deaf ear to; to not listen to; to not get the message
聞く耳を持たぬ;聞く耳をもたぬ[きくみみをもたぬ, kikumimiwomotanu] (exp) to turn a deaf ear to; to not listen to; to not get the message
良薬は口に苦し[りょうやくはくちににがし, ryouyakuhakuchininigashi] (exp) good medicine tastes bitter; the most helpful advice may be difficult to listen to
言うことを聞く;言う事を聞く[いうことをきく, iukotowokiku] (exp,v5k) (See 言うことを聞かない) to do what one is told to; to take someone's advice; to listen to what someone says
訊き返す;聞き返す[ききかえす, kikikaesu] (v5s,vt) to ask in return; to ask again; to listen repeatedly
講書始[こうしょはじめ, koushohajime] (n) Imperial New Year's Lectures (ceremony in which the emperor and members of the imperial family Their Majesties listen to expert lectures in the fields of human, social and natural sciences)
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P)
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P)
いいか;いいかい[, iika ; iikai] (int) (col) Listen! (used to get someone's attention)
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P)
そんな[, sonna] (adj-pn) (See あんな,こんな,どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P)
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.)
ぬめっと[, numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery
ヒアリングテスト[, hiaringutesuto] (n) listening comprehension test
ヒヤリング(P);ヒアリング[, hiyaringu (P); hiaringu] (n) (1) hearing; (2) listening comprehension; (3) public hearing; (4) interview; (P)
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners)
ヘビーローテーション;ヘビー・ローテーション[, hebi-ro-te-shon ; hebi-. ro-te-shon] (n) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit
ヘビロテ;ヘビーローテ[, hebirote ; hebi-ro-te] (n) (abbr) (See ヘビーローテーション) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit
ます[, masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action
リスナ[, risuna] (n) {comp} listener
リスナー[, risuna-] (n) listener; (P)
丁重語[ていちょうご, teichougo] (n) (See 謙譲語II) courteous language (i.e. humble language in which an action or object is not directed toward the listener or a third party)
中称[ちゅうしょう, chuushou] (n) {ling} mesioproximal pronoun (indicating proximity to the listener, i.e. sore, soko, sochira)
侮蔑語[ぶべつご, bubetsugo] (n) degrading language (language used to lower the position of the listener)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
再生[さいせい, saisei] listen (vs), refresh, play, playback

listen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบฟัง[v. exp.] (aēp fang) EN: overhear ; listen in ; tap ; eavesdrop FR: écouter en cachette ; écouter aux portes
ดักฟัง[v.] (dakfang) EN: eavesdrop (on) ; listen in (on) ; bug ; intercept FR:
ดูกร[interj.] (dūkøn = dūk) EN: Look here! ; Listen to me! FR:
ดูก่อน[v. exp.] (dūkøn) EN: Look here! ; hear me ; listen to me ; Behold! FR:
ฟัง[v.] (fang) EN: listen to ; hear ; hark ; lend an hear FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
ฟังความข้างเดียว[v. exp.] (fang khwām ) EN: listen to one-sided only FR: entendre un seul son de cloche (fam.)
ฟังนะ[v. exp.] (fang na) EN: listen FR: écoute ; écoutez
ฟังเสียง[v. exp.] (fang sīeng) EN: listen to FR: écouter la voix ; entendre la voix
ฟังธรรม[v. exp.] (fang tham) EN: listen to sermon FR:
ฟังเทศน์[v. exp.] (fang thēt) EN: listen to sermon FR:
ฟังเทศน์ฟังธรรม[v. exp.] (fang thēt f) EN: listen to sermon FR:
ฟังวิทยุ[v. exp.] (fang wittha) EN: listen to the radio FR: écouter la radio
หูผึ่ง[v.] (hūpheung) EN: listen carefully FR:
จำนนต่อเหตุผล[v. exp.] (jamnon tø h) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason FR:
ขันติ ; ขันตี[n.] (khanti ; kh) EN: patience ; forbearance ; tolerance ; endurance ; fortitude ; willingness to listen ; broad mindedness FR:
กู่ไม่กลับ[v. (loc.)] (kūmaiklap) EN: be beyond reason ; be too committed to listen FR:
ลองฟัง[v. exp.] (løng fang) EN: listen FR:
ไม่ฟังเสียง[v. exp.] (mai fang sī) EN: not to listen (to) FR:
ไม่ยอมฟังเหตุผล[v. exp.] (mai yøm fan) EN: not listen to reason FR:
นำพา[v.] (namphā) EN: mind ; pay attention to ; listen ; heed ; regard ; care FR: tenir compte de ; prendre en compte
รับฟัง[v. exp.] (rap fang) EN: listen (to) ; hear FR: écouter
รู้ไหม[X] (rū mai) EN: listen FR: écoutez cela
สดับ[v.] (sadap) EN: listen FR: écouter
สดับตรับฟัง[v.] (sadaptrapfa) EN: listen attentively ; listen carefully ; pay attention to FR: écouter attentivement
สำเหนียก[v.] (samnīek) EN: take note ; pay attention to ; listen carefully to ; take heed FR: prêter attention
ตั้งใจฟัง[v. exp.] (tangjai fan) EN: pay attention to ; listen to FR: être attentif (à)
ตรับ[v.] (trap) EN: give ear to ; listen to ; hearken ; be on the look out for FR: écouter attentivement
ตรับฟัง[v.] (trapfang) EN: give ear to ; listen to ; hearken ; be on the look out for FR: écouter attentivement
ฟังดนตรี[v. exp.] (fang dontrī) EN: listening to music FR: écouter de la musique
ฟังทางนี้[v. exp.] (fang thāng ) EN: Listen! FR: écoute !
การฟัง[n. exp.] (kān fang) EN: listening ; hearing FR: écoute [f] ; audition [f]
การฟังเทศน์[n. exp.] (kān fang th) EN: hearing a sermon ; listening to a discourse or preaching FR:
แป๋ว[adj.] (paeo) EN: glittering ; sparlking ; glistening FR:
เป็นประกาย[v. exp.] (pen prakāi) EN: sparkle ; flash ; twinkle ; shimmer ; glisten FR: étinceler ; scintiller
ผู้ฟัง[n. exp.] (phū fang) EN: listener ; audience FR: auditeur [m] ; public [m] ; auditoire [m] ; assistance [f]
พูดไม่เชื่อ[v. exp.] (phūt mai ch) EN: I told you so ; You're not listening FR: Je l'avais bien dit
สวนะ[n.] (sawana) EN: listening ; hearing FR: écoute [f]
โศรดา[n.] (srōradā) EN: listener FR:
สุ.จิ.ปุ.ลิ.[n.] (Su.Ji.Pu.Li) EN: [attributes of a learned man (he listens, thinks, questions and writes)] FR:
ทักษะการฟัง[n. exp.] (thaksa kān ) EN: listening skills FR: capacité d'écoute [f]

listen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
List {f} | Listen
Liste {f} | Listen
Vernunft {f}; gesunder Verstand | die Vernunft verlieren | auf die Vernunft hörenreason | to lose one's reason | to listen to reason
Anwesenheitsliste {f} | Anwesenheitslisten
schwarze Liste {f} | schwarze Listenblacklist | blacklists
Kapitalist {m} | Kapitalisten
Dualist {m} | Dualisten
Evangelist {m} | Evangelisten
Fatalist {m} | Fatalisten
Föderalist {m} | Föderalisten
Finalist {m} | Finalisten
Formalist {m} | Formalisten
Fundamentalist {m} | Fundamentalisten
Idealist {m} | Idealisten
Monopolist {m} | Monopolisten
Nationalist {m} | Nationalisten
Naturalist {m} | Naturalisten
Neutralist {m} | Neutralisten
Passagierliste {f} | Passagierlisten
Realist {m} | Realisten
Ritualist {m} | Ritualisten
Wertungsliste {f} | Wertungslisten
Sensualist {m} | Sensualisten
Solist {m} | Solisten
Spiritualist {m} | Spiritualisten
Sportjounalist {m} | Sportjounalisten
Sterbeliste {f} | Sterbelisten
Stilist {m} | Stilisten
Warteliste {f} | Wartelisten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า listen
Back to top