ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

audience

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *audience*, -audience-

audience ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
audience (n.) ผู้ชม See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง Syn. spectators, witnesses, viewers, listeners
English-Thai: HOPE Dictionary
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership)
English-Thai: Nontri Dictionary
audience(n) การฟัง,ผู้ฟัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
audience๑. การนั่งพิจารณาคดี๒. บรรดาผู้ฟัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
audienceการเข้าเฝ้าฯ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกขุนนาง (v.) give a public audience to government officials
เข้าเฝ้า (v.) have an audience with royalty See also: be receive in audience, appear before royolty
เฝ้า (v.) have an audience with/of Syn. เข้าเฝ้า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท (v.) have an audience of the king
คนชม (n.) audience See also: spectator, onlooker Syn. ผู้ชม Ops. ผู้แสดง
คนดู (n.) audience See also: spectator, onlooker Syn. ผู้ชม, คนชม Ops. ผู้แสดง
คนฟัง (n.) audience See also: listener Syn. ผู้ฟัง Ops. คนพูด
ผู้ชม (n.) audience See also: spectators, onlookers Syn. ผู้ดู
ผู้ชม (n.) audience See also: spectator, onlooker Syn. คนชม Ops. ผู้แสดง
ผู้ดู (n.) audience See also: spectators, onlookers Syn. ผู้ชม
ผู้เข้าชมการแสดง (n.) audience See also: spectators, onlookers Syn. ผู้ชม, ผู้ดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Always like to keep my audience riveted.เรียกผู้ฟังให้ตราตรึงได้ทุกที
I don't think that Mr. Wilson is going to take too kindly to the idea that one of his employees is claiming to have had a personal audience with the Almighty himself.ผมไม่คิดว่าคุณวิลสันเขาจะยินดี ยอมรับความคิดที่ว่า พนง.ของเขา 1 คน บอกว่าได้คุยกับท่านเป็นการส่วนตัว
He said I was a comedian playing to an audience who's afraid to laugh.เขาบอกว่าพระเจ้าเป็นดาราตลก เขาแสดงต่อหน้าคนดูที่ไม่กล้าหัวเราะ
What the audience didn't know, was that Lardass wasn't really interested in winning.สิ่งที่ผู้ชมไม่เคยรู้ ก็คือว่า ไอ้ตูดหมู ไม่ได้สนใจในการชนะ จริงๆ
The women in the audience screamed.พวกผู้หญิงในที่นั่งชมร้องลั่น
He gets the audience into a fractured, frenzied, bloodthirsty state. I can't follow that....กระหายเลือด ผมไม่อยากต่อจากเขา
It is funny. It is funny, but the audience goes after you because you let them.คนดูแซวเพราะคุณยอมเขา
It's an old joke, but it shuts him up and the audience gets a laugh. Attack, Jerry.เขาจะหุบปาก แต่คนอื่นขำกลิ้ง ต้องแซวกลับ เจอร์รี่
You guys have been a nice audience and Lenny wants to come up here. Please see my new movie.พวกคุณเป็นผู้ชมที่ดี เชิญชมหนังเรื่องใหม่ของผม
Lord Chamberlain, may I request... an audience with the regent and ministers of the cabinet?ท่านขุนนาง กระหม่อมขอเข้าพบ... ท่านผู้สำเร็จราชการและคณะรัฐมนตรี สักครู่ได้หรือไม่
As his advisors have not permitted a private audience with you...ที่ปรึกษาไม่อนุญาตให้พบ เป็นการส่วนพระองค์
General, we shall have our audience with His--ท่านนายพล เรียนเชิญท่านเข้าเฝ้าองค์...

audience ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
会众[huì zhòng, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨㄥˋ, 会众 / 會眾] audience; participants; congregation (of religious sect)
听众[tīng zhòng, ㄊㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 听众 / 聽眾] audience; listeners
观客[guān kè, ㄍㄨㄢ ㄎㄜˋ, 观客 / 觀客] audience
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, 全场 / 全場] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match)
听者[tīng zhě, ㄊㄧㄥ ㄓㄜˇ, 听者 / 聽者] listener; member of audience
观众[guān zhòng, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, 观众 / 觀眾] spectator; audience
演唱[yǎn chàng, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ, 演唱] sung performance; to sing for an audience
[hù, ㄏㄨˋ, 笏] tablet held at an audience
受众[shòu zhòng, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥˋ, 受众 / 受眾] target audience; audience
致辞[zhì cí, ㄓˋ ㄘˊ, 致辞 / 致辭] to express in words or writing; to make a speech (esp. short introduction, vote of thanks, afterword, funeral homily etc); to address (an audience); same as 致詞|致词

audience ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエーブ(P);ウェーブ;ウェイブ[, ue-bu (P); ue-bu ; ueibu] (n,vs) (1) wave (on water); (2) wave (electromagnetic, sound, etc.); (3) wavy hairstyle; (4) audience wave; the wave; (n) (5) {comp} WAVeform audio format; WAV; (P)
オーディエンス[, o-deiensu] (n) audience
オーディエンスサーベイ[, o-deiensusa-bei] (n) audience survey
お目通り;御目通り[おめどおり, omedoori] (n,vs) audience (with a person of high standing)
テレビ視聴者[テレビしちょうしゃ, terebi shichousha] (n) television viewer; TV audience
人見[ひとみ, hitomi] (n) (1) (obsc) hole in the curtains to allow someone backstage to see the audience (in kabuki theatre); (2) (obsc) (See 人目) public observation; feel of being watched; casual observers
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P)
大観衆[だいかんしゅう, daikanshuu] (n) crowd (e.g. of spectators); huge audience
御目見得;お目見得;お目見え;御目見[おめみえ, omemie] (n,vs) (1) (the privilege to have) an audience (with one's lord, a dignitary, etc.); interview (with one's superior); (2) one's debut (first) appearance; debut (of a new product, work of art, actor, etc.); (3) trial service (of a servant)
掛け声(P);掛声;かけ声[かけごえ, kakegoe] (n,vs) yell used to time or encourage activity (e.g. "Heave ho!", "On three ... One, two, three!" in English); enthusiastic shout from the audience (e.g. in kabuki); shouting (in concerts); (P)
本番[ほんばん, honban] (n) (1) performance; take; going before an audience or on-air; (2) game; season; crucial moment; (3) actual sexual intercourse (i.e. not simulated); (P)
白洲梯子[しらすばしご, shirasubashigo] (n) (See 白洲・2) stairs at the front of a noh stage, which go over the white gravel separating the audience from the stage
看客[かんかく;かんきゃく, kankaku ; kankyaku] (n) spectators; visitors; audience
見所[けんじょ;けんしょ, kenjo ; kensho] (n) (1) audience seating (noh theater); (2) audience (esp. in noh)
観客席[かんきゃくせき, kankyakuseki] (n) audience seating
謁す[えっす, essu] (v5s,vi) (See 謁する) to have an audience with
謁する[えっする, essuru] (vs-s,vi) to have an audience with
謁を賜わる[えつをたまわる, etsuwotamawaru] (exp,v5r) to be granted an audience
お座敷がかかる;御座敷がかかる;お座敷が掛かる;御座敷が掛かる[おざしきがかかる, ozashikigakakaru] (exp,v5r) to be invited (often to perform for an audience); to be called
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) upper part; (n) (2) (かみて only) upper stream; upper course of a river; (3) (かみて only) right side of the stage (audience's or camera's POV); stage left (actor's POV); (adj-na,n) (4) (うわて only) skillful (only in comparisons); dexterity (only in comparisons); (n) (5) (うわて only) over-arm grip on opponent's belt (sumo)
会衆[かいしゅう, kaishuu] (n,adj-no) audience; congregation
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P)
客席[きゃくせき, kyakuseki] (n) (1) guest seating (e.g. theater, stadium); passenger seat (e.g. taxi); (2) audience; (P)
引見[いんけん, inken] (n,vs) audience; interview
満場騒然[まんじょうそうぜん, manjousouzen] (adj-t,adv-to) the whole house (assembly, audience) being in uproar
見える[みえる, mieru] (v1,vi) (1) (hum) to have an audience; to meet; to see; (2) to face (an enemy); to confront; (3) to serve (esp. as one's wife)
観客[かんきゃく, kankyaku] (n) audience; spectator; spectators; (P)
観衆[かんしゅう, kanshuu] (n) spectators; onlookers; members of the audience; (P)
請謁[せいえつ, seietsu] (n,vs) beseeching; requesting (an audience)
越す(P);超す(P)[こす, kosu] (v5s) (1) to cross over (e.g. mountain); to go across; (2) to go over (e.g. with audience); (3) to pass time (e.g. a winter); (4) (often 超す) to surpass; to be better than; to exceed; (5) to move house; (6) (hon) (See お越し) to go; to come; (P)

audience ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฝ้าเสด็จ[v. exp.] (fao sadet) EN: have an audience (with) FR:
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท[v. exp.] (fao thūn la) EN: have an audience with the king FR:
การเข้าเฝ้า[n.] (kān khaofao) EN: audience FR:
เข้าเฝ้า[v.] (khaofao) EN: have an audience (with royalty) FR: obtenir une audience
เข้าเฝ้าในหลวง[v. exp.] (khaofao Nai) EN: have an audience with the king FR: obtenir une audience avec le roi
ขอเฝ้า[X] (khøfao) EN: ask for an audience ; ask to see someone (of high rank) FR:
คนชม[n.] (khon chom) EN: audience FR:
คนดู[n. exp.] (khon dū) EN: audience FR:
ออกขุนนาง[v.] (økkhunnāng) EN: give a public audience to government officials FR:
ผู้ชม[n. exp.] (phū chom) EN: audience ; spectateur ; bystanders FR: public [m] ; spectateur [m] ; spectateurs [mpl] ; spectatrice [f] ; spectatrices [fpl] ; auditoire [m] ; audience [f] ; téléspectateur [m] ; téléspectatrice [f]
ผู้ชมละคร[n. exp.] (phū chom la) EN: audience FR:
ผู้ฟัง[n. exp.] (phū fang) EN: listener ; audience FR: auditeur [m] ; public [m] ; auditoire [m] ; assistance [f]
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา[n. exp.] (phū khao ru) EN: participant ; audience ; attendant FR: participants à un séminaire [mpl]
ผู้รับข่าวสาร[n. exp.] (phū rap khā) EN: audience ; receiver FR:
เสด็จลง[v. exp.] (sadet long) EN: appear ; receive s.o. in audience FR:
แถลง[v.] (thalaēng) EN: state ; declare ; announce ; express ; expound ; make a statement ; relate a story ; address an audience FR: publier ; rendre public ; exposer
ห้องพิจารณาคดี[n. exp.] (hǿng phijār) EN: courtroom FR: salle d'audience [f]
มุขเด็จ[n.] (mukdet) EN: [porch projecting from the front of a building used by a king to hold an audience] FR:
ทิพพโสตะ[n.] (thipphasōta) EN: divine ear ; heavenly ear ; clairaudience FR:

audience ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Audienz {f} (bei)audience (with)
Einschaltquote {f}audience rating; viewing figures
Leseranalyse {f}audience analysis
Publikum {n}audience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า audience
Back to top