ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hear*, -hear-

hear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hear (vi.) ได้ยิน See also: ได้ยินเสียง
hear (vt.) ได้ยิน See also: ได้ยินเสียง
hear (vt.) ฟัง Syn. listen, harken, tune in Ops. disregard, ignore
hear about (phrv.) รู้ See also: รู้เกี่ยวกับ, ได้ยินเกี่ยวกับ, ได้รู้ในเรื่อง Syn. hear of, learn about, learn of
hear from (phrv.) ได้รับจดหมายหรือโทรศัพท์จาก
hear from (idm.) ได้ข่าวจาก See also: รับทราบจาก
hear in the distance (n.) next year Ops. ศกนี้
hear of (phrv.) ได้ฟังเกี่ยวกับ See also: รู้, รู้เกี่ยวกับ, ได้ยินเกี่ยวกับ Syn. hear of, learn about, learn of
hear out (phrv.) ฟังจนจน
hear through (phrv.) ฟังจนจบ See also: อยู่จนสิ้นสุด Syn. see through, sit through, sit out
hearer (n.) ผู้ฟัง Syn. listener, audience
hearer (n.) ผู้ฟัง Syn. audience
hearing (n.) การได้ยิน See also: ความสามารถในการได้ยิน, การรับรู้เสียง
hearing (n.) ระยะทางที่สามารถได้ยินเสียง See also: ระยะที่พอได้ยิน Syn. earshot
hearing aid (n.) เครื่องช่วยฟัง
hearken (vt.) ฟัง
hearken (vi.) ฟังอย่างสนใจ See also: ฟังอย่างตั้งใจ Syn. listen, heed, tune in Ops. disregard, ignore
hearken after (phrv.) เข้าถึง (คำเก่า)
hearsay (n.) คำบอกเล่า See also: เรื่องที่ได้ยินมาจากคนอื่น
hearse (n.) รถศพ
heart (n.) ความรัก See also: ความเอ็นดู
heart (n.) จิตใจ See also: ส่วนลึกของจิตใจ, ความรู้สึก
heart (n.) ไพ่โพแดง
heart (n.) ส่วนสำคัญ See also: ใจกลาง, แก่น Syn. center, core, kernel
heart (n.) หัวใจ (อวัยวะ)
heart and soul (adv.) ทั้งชีวิตจิตใจ See also: ทั้งชีวิตและจิตใจ, ด้วยร่างกายและวิญญาณ Syn. completely, devotedly, entirely
heart attack (n.) อาการหัวใจวาย Syn. coronary
heart block (n.) ภาวการณ์สูบฉีดโลหิตของหัวใจห้องล่างและบนไม่ประสานกัน
heart disease (n.) โรคหัวใจ
heart failure (n.) ภาวะที่หัวใจไม่สามารถฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เพียงพอ
heart failure (n.) หัวใจวาย See also: หัวใจล้มเหลว, ภาวะที่หัวใจหยุดทำงาน Syn. cardiac arrest
heart-loving (adj.) เกี่ยวกับบ้าน See also: เกี่ยวกับครอบครัว
heart-rending (adj.) ซึ่งทำให้เสียใจมาก (ในความทุกข์ของคนอื่น) See also: ซึ่งทำให้โศกเศร้ามาก (ในความทุกข์ของคนอื่น) Syn. pathetic, piteous
heart-shaped (adj.) ูซึ่งเป็นรูปใบโพธิ์ See also: ซึ่งเป็นรูปหัวใจ Syn. cordate
heart-stricken (adj.) เศร้าโศก See also: เสียใจ, ช้ำใจ Syn. dismay, grief, remorse
heart-to-heart (n.) การสนทนาอย่างเปิดเผยและเป็นส่วนตัว
heart-to-heart (adj.) เปิดเผยและสนิทสนม Syn. candid, frank
heart-whole (adj.) กล้าหาญ
heart-whole (adj.) จริงใจ See also: เต็มใจ Syn. earnest, sincere, wholehearted
heart-whole (adj.) มีหัวใจที่เป็นอิสระ See also: ซึ่งไม่ได้รักใคร
English-Thai: HOPE Dictionary
hear(เฮียร์) {heard,hearing,hears} vt. ฟัง,ได้ยิน,สดับ,รับฟัง,ได้ยินมาว่า,พิจารณา. vi. ฟัง,ได้ยิน., See also: hearable adj. hearer n., Syn. heed,listen
hearing(เฮีย'ริง) n. การฟัง,การพิจารณา,การได้ยิน,โสตประสาท, การพิจารณาคดี, Syn. interview
hearken(ฮาร์'เคิน) vi.,vt. ดูharken, See also: harkener n., Syn. listen
hearsay(เฮีย'เซ) n. ข่าวลือ,เรื่องที่ได้ยินได้ฟังมา, Syn. report,rumour
hearse(เฮิร์ซ) n. รถศพ,รถบรรทุกศพ,ปะรำหน้าหลุมฝังศพ,โครง 3 เหลี่ยมสำหรับวางเทียน
heart(ฮาร์ท) n. หัวใจ,หน้าอก,แก่น,ไส้,จุดสำคัญ,ความกล้าหาญ,ความรู้สึก,ความรัก,ส่วนในสุด,จิตใจ,สุขภาพจิต,สิ่งที่เป็นรูปหัวใจ, (ไพ่) โพแดง vt. ติดที่หัวใจ,สนับสนุน, Syn. love,courage,core,center
heart blockภาวะการฉีดโลหิตของห้องหัวใจล่างและบนไม่ประสานกัน
heart burnเป็นอาการแสบร้อนในทรวงอกเนื่องจากกรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร
heart failureหัวใจวาย
heart murmurเสียงแผ่วจากการไหลของโลหิตผ่านหัวใจ
heart rateอัตาการเต้นของหัวใจมีค่าประมาณ 70 ครั้ง/นาที เด็กเล็กมีอัตราการเต้นเร็วกว่านี้คือประมาณ 130 ครั้ง/นาที
heart-to ###SW. heart adj. เปิดเผย,จริงใจ
heart-wholeadj.กล้าหาญ,จริงใจ,เต็มใจ., See also: heart-wholeness n., Syn. sincere,genuine,honest
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก,ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief,sorrow
heartattackหัวใจวาย
heartbeatn. การเต้นของหัวใจ
heartbreakingadj. ซึ่งทำให้ใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้ามาก., Syn. moving,pitiful
heartbroken(ฮาร์ท'โบรเคิน) adj. อกหัก,เสียใจมาก., See also: heartbrokenly adv.
heartburn(ฮาร์ท'เบิร์น) n. อาการเสียดท้อง,อิจฉาริษยา, Syn. brash,cardialgia,pyrosis
hearted(ฮาร์ท'ทิด) adj. อยู่ที่หัวใจ,ยึดกับหัวใจ., See also: heartedly adv. heartedness n.
hearten(ฮาร์ท'เทิน) vt. ให้กำลังใจ,ให้ความมั่นใจ,, See also: hearteningly adv.
heartfeltadj. จริงใจ,โดยตั้งใจ,ไม่เสแสร้ง, Syn. genuine,sincere
hearth(ฮาร์ธ) n. พื้นเตา,ข้างเตา,ส่วนล่างของเตาเผา,ครอบครัว,บ้าน, See also: hearthstead n.
hearthsiden. ข้างเตา
heartily(ฮาร์ท'ทิลี) adv. อย่างจริงใจ,อย่างแท้จริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,อย่างยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,อย่างเอร็ดอร่อย, Syn. cordially,sincerely
heartland(ฮาร์ท'แลนด์) n. ดินแดนส่วนกลางที่ยากแก่การถูกโจมตีมักมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
heartlessadj. ไม่มีหัวใจ,ไม่มีความรู้สึก,เหี้ยมโหด,ขาดความกล้าหาญ,ไร้ความกระตือรือรั้น, See also: ness n., Syn. pitiless,cold
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.
hearts and flowersการแสดงออกซี่งความรู้สึกในใจ
heartsease(ฮาร์ทซฺ'อีซ) n. ความสงบของจิตใจ
heartsickadj. เป็นไข้ใจ,เสียใจอย่างมาก,ช้ำใจมาก., See also: heartsickeningly adj. heartsickness n.
heartsome(ฮาร์ท'ซัม) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ.
heartsore(ฮาร์ท'ชอ) adj. ดูheartsick
heartstricken(ฮาร์ท'สทริคเคิน) adj. เศร้าโศก,เสียใจ,ช้ำใจ., Syn. heartstruck., Syn. appalled
heartstringsn.,pl. ความรู้สึกในใจ,เอ็นรั้งหัวใจ,ความรู้สึกอันลึกซึ้ง,ความรักสุดเหวี่ยง
heartthrobn. การเต้นแรงของหัวใจ,อารมณ์รุนแรง,คนรัก
heartwarmingadj. อบอุ่นใจ,เป็นที่พอใจ
heartwoodn. แก่นไม้,ไส้ไม้
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial,cordial ###A. cool,weak,mild
English-Thai: Nontri Dictionary
hear(vi,vt) ได้ยินมาว่า,ได้ฟัง,สดับ,รับฟัง,ทราบ
hearing(n) การได้ยิน,การฟัง,การสดับ,โสตประสาท,การพิจารณา
HEARING hearing aid(n) เครื่องช่วยฟัง
hearken(vi) ฟัง,จงฟัง
hearsay(n) คำพูดสามัญ,คำบอกเล่า,การได้ยินมา,ข่าวลือ,เรื่องเล่า
hearse(n) รถบรรทุกศพ
heart(n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ
HEART heart attack(n) หัวใจวาย,หัวใจล้มเหลว
HEART heart failure(n) หัวใจล้มเหลว,หัวใจวาย
HEART-heart-rending(adj) ซึ่งปวดร้าวใจ,ซึ่งทำให้ช้ำใจ,ซึ่งทำให้เสียใจ
HEART-TO-heart-to-heart(adj) จริงใจ,เปิดเผย,ด้วยน้ำใสใจจริง
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ
heartbroken(adj) โศกเศร้า,อกหัก,ผิดหวัง,ช้ำใจ,เสียใจ
hearted(adj) มีใจ,อยู่ที่ใจ
hearten(vi) มีชีวิตชีวา,ร่าเริงขึ้น,เบิกบาน,ให้กำลังใจ,กล้าขึ้น
heartfelt(adj) จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,โดยไม่เสแสร้ง
hearth(n) เตาไฟ,บ้าน,ครอบครัว
heartily(adv) อย่างเต็มใจ,อย่างเต็มที่,อย่างเบิกบานใจ,อย่างจริงใจ
heartless(adj) ดุร้าย,ใจร้าย,ไม่มีหัวใจ,โหดเหี้ยม,ไม่มีความรู้สึก
heartsick(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,เสียใจ,ช้ำใจ,เป็นไข้ใจ
hearty(adj) จริงใจ,แท้จริง,อบอุ่นใจ,เต็มใจ,มากมาย,แข็งแรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hearingการนั่งพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hearsay evidenceพยานบอกเล่า [ดู eye witness ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heart arrest; arrest, cardiacหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart attackอาการหัวใจล้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart blockภาวะหัวใจขัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart failure; failure, cardiacภาวะหัวใจวาย, ภาวะหัวใจล้มเหลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart rateอัตราหัวใจเต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart-shaped; cordate-รูปหัวใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heartburn; pyrosisอาการแสบร้อนกลางอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hearthครัวเรือน [ดู household] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heartwood; duramenแก่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hearingการได้ยิน [TU Subject Heading]
Hearing aidเครื่องช่วยการได้ยิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hearses (Vehicles)ยานพาหนะบรรทุกศพ [TU Subject Heading]
Heartหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart Disease, Ischaemicกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดบางส่วน [การแพทย์]
Heart failureหัวใจวาย [TU Subject Heading]
Heart rateการเต้นของหัวใจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงหู (v.) hear See also: have heard
เข้าหู (v.) hear See also: have heard Syn. ถึงหู
ได้ข่าว (v.) hear See also: get the news of, get wind of something Syn. รู้, ได้ยิน
ได้ยิน (v.) hear
แว่ว (v.) hear vaguely See also: hear in the distance, hear slightly, hear indistinctly, dimly hear Ops. ชัดเจน
การฟังเทศน์ (n.) hearing a sermon See also: listening to a discourse or preaching
กมล (n.) heart See also: mind Syn. หัวใจ, ดวงใจ, ใจ
ดวงกมล (n.) heart Syn. ดวงใจ, ดวงหทัย, หทัย, ฤทัย, กมล, ใจ
ดวงหทัย (n.) heart Syn. ดวงใจ, ดวงหฤทัย
ดวงหฤทัย (n.) heart Syn. ดวงใจ
ดวงใจ (n.) heart Syn. ดวงกมล, ดวงหทัย, หทัย, ฤทัย, กมล, ใจ
พระราชหฤทัย (n.) heart Syn. ใจ
พระหทัย (n.) heart Syn. ใจ, ดวงใจ, พระทัย, กมล, แด, มน, หทัย, หฤทัย
พระหทัย (n.) heart Syn. ใจ, ดวงใจ, พระทัย, กมล, แด, มน, หทัย, หฤทัย
มน (n.) heart Syn. ใจ, ดวงใจ, พระทัย, พระหทัย, กมล, แด, หทัย, หฤทัย
มน (n.) heart Syn. ใจ, ดวงใจ, พระทัย, พระหทัย, กมล, แด, หทัย, หฤทัย
มาน (n.) heart Syn. ใจ, ดวงใจ, พระทัย, พระหทัย, กมล, แด, มน, หทัย, หฤทัย
มาน (n.) heart Syn. ใจ, ดวงใจ, พระทัย, พระหทัย, กมล, แด, มน, หทัย, หฤทัย
มโน (n.) heart See also: mind Syn. ใจ, มนัส, จิต
ฤทัย (n.) heart Syn. ดวงใจ, ดวงหทัย, หทัย, กมล, ใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't think he wanted anyone else to hear itฉันไม่คิดว่าเขาต้องการให้ใครอื่นได้ยินมัน
Hi, I can hear you perfectlyไฮ ฉันได้ยินเสียงคุณชัดแจ๋วเลย
Oh, I'm sorry to hear thatโอ เสียใจด้วยที่ทราบ
I want to hear your opinionฉันอยากได้ยินความเห็นของคุณ
I can't wait to hear itฉันแทบรอไม่ไหมที่จะฟังมัน
She loves to hear your storiesเธอชอบฟังเรื่องของคุณ
He will not hear it from meเขาจะไม่ได้ยินมันจากฉัน
I'm sorry, I didn't hear your nameขอโทษนะ ฉันไม่ได้ยินชื่อคุณ
It's good to hear from you againดีที่ได้ข่าวจากคุณอีก
Would you like to hear some folk music?คุณอยากจะฟังเพลงโฟล์กบ้างไหม?
Sorry to hear thatเสียใจด้วยที่ทราบเรื่องนั้น
I didn't hear you come inฉันไม่ได้ยินเสียงคุณเข้ามา
I'd like to hear more of your ideasฉันอยากฟังความคิดของคุณมากกว่านี้
Do you hear me?ได้ยินที่ฉันพูดไหม?
Did you hear what I just heard?คุณได้ยินอย่างที่ฉันเพิ่งได้ยินหรือไม่?
We'd like to hear what you have to sayเราอยากได้ยินสิ่งที่คุณต้องพูด
We just don't realize it when we hear itพวกเราเพียงแต่ยังไม่ได้คิดตอนที่เราได้ยินมัน
I hear good things about youฉันได้ยินสิ่งดีๆ เกี่ยวกับคุณ
I don't wanna hear about you getting into troubleฉันไม่อยากได้ยินว่านายเจอปัญหาอีก
You hear anything about that?คุณได้ยินมาอย่างนั้นหรือ?
You will never hear me complain againคุณจะไม่ได้ยินฉันบ่นอีกเลย
Did you ever hear of anything so exciting?คุณเคยได้ยินเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆ หรือไม่?
I want to hear everyone's opinions, so just tell us your idea!ฉันอยากฟังความเห็นของทุกคน ดังนั้นจงบอกความคิดของพวกนายออกมา
You want me to accept this? Did I hear you wrong?นายอยากให้ฉันยอมรับสิ่งนี้ นี่ฉันฟังนายผิดไปหรือเปล่า
In any case, I'd rather not hear any more of youไม่ว่ากรณีใดๆ ฉันไม่อยากได้ยินเรื่องราวใดๆ เกี่ยวกับเธออีกต่อไป
We'd heard so much about youพวกเราได้ยินเกี่ยวกับคุณมามาก
I had never heard of themฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I've never heard of itฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I'm embarrassed to admit that I've never heard of itฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
I've heard nothing about itฉันไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับมันเลย
I heard the clock, but I didn't get up until 9ฉันได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแต่ไม่ได้ลุกขึ้นจนถึง 9 โมง
I heard she got married last weekฉันได้ยินว่าเธอแต่งงานแล้วสัปดาห์ที่แล้ว
I have heard its name for many timesฉันได้ยินชื่อมันมาหลายครั้งแล้ว
Have you heard the weather forecast?คุณได้ฟังพยากรณ์อากาศไหม
I haven't heard from him for a long timeฉันไม่ได้ยินข่าวจากเขานานแล้ว
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
Never heard of that, what is it?ไม่เคยได้ยินเรื่องนั่นมาก่อน มันคืออะไรหรือ
I can't believe what I just heardฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ฉันเพิ่งได้ยินนี่
But my heart is too wildแต่หัวใจฉันมันช่างดื้อด้านเหลือเกิน
Just follow your heartแค่ทำตามหัวใจของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аnd if уou hear it eсhoingและถ้าคุณได้ยินมันสะท้อน
Did you hear what they're saying about Schultz hiding in the ghetto?คุณไม่รู้ว่า ชูลท์ซ หลบอยู่ในชุมชนยิวเหรอ
To those who can hear me I say, do not despair.ผู้ที่ได้ยินผมพูด อย่าสิ้นหวัง
Hannah, can you hear me?ฮันนาห์ คุณได้ยินผมไหม
To hear that beetle talk, you'd think somethin' was going to happen to us.นะ "กำลังจะเกิดขึ้นกับเรา
I hear it's one of the biggest places in that part of the country, and you just can't beat it for beauty.ได้ยินมาว่ามันเป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้น และไม่มีที่ไหนสวยสู้มันได้
I hear he went up to London, left his little bride all alone.ได้ข่าวว่าขึ้นไปที่ลอนดอน ทิ้งเจ้าสาวอยู่ตัวคนเดียว น่าเสียดาย
Sometimes when I walk along the corridor, I fancy I hear her just behind me.บางครั้งระหว่างที่ฉันกําลังเดินอยู่ที่โถงทางเดิน ฉันนึกว่าฉันได้ยินคุณนายอยู่ข้างหลังฉัน
I can almost hear it now.ตอนนี้ฉันก็เเทบจะได้ยิน
Oh, thank you, Frith, why, I... I'm sure Mr. De Winter will be very happy to hear it.ขอบใจนะฟริธ คุณเดอ วินเทอร์ได้ยินคงจะปลื้มใจ
He might be interested to hear your proposition.ผมว่าท่านคงสนใจฟังข้อเสนอของคุณ เอาสิ เล่าให้ท่านฟังเลย
I asked her to go to bed, but she wouldn't hear of it.ฉันบอกให้หล่อนเข้านอนแต่หล่อนไม่ยอมฟัง

hear ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哭腔[kū qiāng, ㄎㄨ ㄑㄧㄤ, 哭腔] dirge; opera tune portraying mourning; voice hear between sobs
中听[zhōng tīng, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄥ, 中听 / 中聽] pleasant to hear (i.e. agreeable news); to one's liking; music to one's ears
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, 聪明 / 聰明] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart
情场[qíng chǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ, 情场 / 情場] affairs of the heart; mutual relationship
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, 亲热 / 親熱] affectionate; intimate; warm-hearted
冷血动物[lěng xuè dòng wù, ㄌㄥˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 冷血动物 / 冷血動物] cold-blooded animal; fig. cold-hearted person
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 聆] apprehend; hear; listen
居心[jū xīn, ㄐㄩ ㄒㄧㄣ, 居心] to harbor (evil) intentions; to be bent on; a tranquil heart or mind
心态[xīn tài, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˋ, 心态 / 心態] attitude (of the heart); state of one's psyche; way of thinking; mentality
脉欂[mài bó, ㄇㄞˋ ㄅㄛˊ, 脉欂 / 脈欂] beating (of heart)
六神[liù shén, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ, 六神] six vital organs ruled by six Daoist deities: heart 心, lungs 肺, liver 肝, kidneys 腎|肾, spleen 脾, gall bladder 膽|胆
怀[huái, ㄏㄨㄞˊ, 怀 / 懷] to think of; to cherish; mind; heart; bosom; surname Huai
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 胸] chest; bosom; heart; mind; thorax
心底[xīn dǐ, ㄒㄧㄣ ㄉㄧˇ, 心底] bottom of one's heart
心灵[xīn líng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ, 心灵 / 心靈] bright; smart; quick-witted; heart; thoughts; spirit
破碎的心[pò suì de xīn, ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ, 破碎的心] broken heart
依依不舍[yī yī bú shě, ㄧ ㄧ ㄅㄨˊ ㄕㄜˇ, 依依不舍] reluctant to part (成语 saw); broken-hearted at having to leave
伤心[shāng xīn, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ, 伤心 / 傷心] to grieve; broken-hearted
伤心致死[shāng xīn zhì sǐ, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄙˇ, 伤心致死 / 傷心致死] to grieve to death; to die of a broken-heart
伤心蒿目[shāng xīn hāo mù, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ ㄏㄠ ㄇㄨˋ, 伤心蒿目 / 傷心蒿目] to grieve; broken-hearted
凄恻[qī cè, ㄑㄧ ㄘㄜˋ, 凄恻 / 凄惻] heartbroken; sorrowful
丧魂失魄[sàng hún shī pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄕ ㄆㄛˋ, 丧魂失魄 / 喪魂失魄] lit. lost soul, vanished spirit (成语 saw); distraught (at a loss); heart-broken
心碎[xīn suì, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄟˋ, 心碎] heart-broken; extreme depth of sorrow
破瓦寒窑[pò wǎ hán yáo, ㄆㄛˋ ㄨㄚˇ ㄏㄢˊ ㄧㄠˊ, 破瓦寒窑 / 破瓦寒窯] lit. broken tiles, cold hearth; fig. a broken-down house; poor and shabby dwelling
肝肠寸断[gān cháng cùn duàn, ㄍㄢ ㄔㄤˊ ㄘㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˋ, 肝肠寸断 / 肝腸寸斷] lit. liver and guts cut to pieces (成语 saw); broken hearted; all cut up
彩排[cǎi pái, ㄘㄞˇ ㄆㄞˊ, 彩排] dress rehearsal
狠心[hěn xīn, ㄏㄣˇ ㄒㄧㄣ, 狠心] callous; heartless
中心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 中心] center; heart; core
会审[huì shěn, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˇ, 会审 / 會審] joint hearing; to review jointly (i.e. with other checkers)
冷酷无情[lěng kù wú qíng, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ ˊ ㄑㄧㄥˊ, 冷酷无情 / 冷酷無情] cold-hearted; unfeeling; callous
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
心折[xīn zhé, ㄒㄧㄣ ㄓㄜˊ, 心折 / 心摺] convinced; to admire from the heart; enchanted
冠心病[guān xīn bìng, ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ, 冠心病] coronary heart disease
修心养性[xiū xīn yǎng xìng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄣ ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, 修心养性 / 修心養性] to cultivate the heart and nurture the character (成语 saw); to improve oneself by meditation
赫斯提亚[Hè sī tí yà, ㄏㄜˋ ㄙ ㄊㄧˊ ㄧㄚˋ, 赫斯提亚 / 赫斯提亞] Hestia, goddess of the hearth in Greek mythology, daughter of Chronos and Rhea
深切[shēn qiè, ㄕㄣ ㄑㄧㄝˋ, 深切] deeply felt; heartfelt; sincere; honest
丧尽天良[sàng jìn tiān liáng, ㄙㄤˋ ㄐㄧㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˊ, 丧尽天良 / 喪盡天良] devoid of conscience (成语 saw); utterly heartless
不令人鼓舞[bù lìng rén gǔ wǔ, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨˇ ˇ, 不令人鼓舞] discouraging; disheartening
心灰意冷[xīn huī yì lěng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄥˇ, 心灰意冷] discouraged; downhearted
心灰意懒[xīn huī yì lǎn, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄢˇ, 心灰意懒 / 心灰意懶] discouraged; downhearted

hear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そうだ(P);そうです(P)[, souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P)
一応聞いて置く[いちおうきいておく, ichioukiiteoku] (v5k) to hear someone out anyway
噂を聞く;うわさを聞く[うわさをきく, uwasawokiku] (exp,v5k) to hear a rumor; to get wind of
小耳[こみみ, komimi] (n) (col) overhear; happened to hear that
演説会[えんぜつかい, enzetsukai] (n) speech meeting; oratorical meeting; meeting to hear a speech
耳にする[みみにする, miminisuru] (exp,vs-i) to hear; to hear by chance; to hear by accident; to catch (the sound)
耳に入る;耳にはいる[みみにはいる, miminihairu] (exp,v5r) to hear of
耳に胼胝ができる;耳にたこができる[みみにたこができる, miminitakogadekiru] (exp,v1) to be told or made to hear something so often that you (metaphorically) get calluses on your ears
聞きたい[ききたい, kikitai] (adj-i) wanting to hear
聞き及ぶ[ききおよぶ, kikioyobu] (v5b,vt) to hear of; to learn of
聞き苦しい;聞苦しい[ききぐるしい, kikigurushii] (adj-i) difficult to hear; unpleasant to hear
あっさりした[, assarishita] (adj-f) simple; light; easy; openhearted; (P)
いいぞ[, iizo] (int) way to go!; attaboy!; hear, hear!
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
ウェスタ[, uesuta] (n) Vesta (Roman goddess of hearth, home and family)
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P)
がっくり[, gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P)
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
ぐうっと[, guutto] (adv,adv-to) (on-mim) heartily (drinking)
げっそり[, gessori] (adv,n,vs) being disheartened; losing weight
ゲネプロ[, genepuro] (n) costume rehearsal (ger
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P)
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart
シャリング[, sharingu] (n,vs) shearing; cropping
ショック死[ショックし, shokku shi] (n,vs) death due to shock (triggered by blood loss, heart failure or other causes)
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
しょぼん[, shobon] (adv-to) (on-mim) (See しょんぼり) down-hearted; dejected
しょんぼり[, shonbori] (adv,n,vs) being downhearted; (P)
しんみり[, shinmiri] (adv,n,vs) solemn; serious; sad; heart-to-heart
ずきずき[, zukizuki] (adv,n,vs) (on-mim) throbbing pain; heartbreakingly; (P)
ずばっと[, zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter
スポーツ心臓[スポーツしんぞう, supo-tsu shinzou] (n) athlete's heart
スポ根[スポこん, supo kon] (n) heart (athletics); tenacity
ずり[, zuri] (n) shear
せん断;剪断[せんだん, sendan] (n,vs) shear; shearing
せん断剛性;剪断剛性[せんだんごうせい, sendangousei] (n) shear modulus

hear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำระ[v.] (chamra) EN: try ; hear ; decide ; try a case ; judge FR:
ได้ข่าว[v. exp.] (dāi khāo) EN: hear ; get the news of ; get wind of sth ; it has been reported that FR:
ได้ยิน[v.] (dāiyin) EN: hear FR: entendre ; ouïr (vx)
ได้ยินมา[v. exp.] (dāiyin mā) EN: hear FR: avoir entendu dire
ดูก่อน[v. exp.] (dūkøn) EN: Look here! ; hear me ; listen to me ; Behold! FR:
ฟัง[v.] (fang) EN: listen to ; hear ; hark ; lend an hear FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
ฟังไม่ถนัด[v. exp.] (fang mai th) EN: not hear very well ; be indistinct FR:
หูหนวก[adj.] (hūnūak) EN: deaf ; unable to hear FR: sourd
ไขหู[v.] (khaihū) EN: pretend not to hear FR: faire la sourde oreille
เข้าหู[v.] (khao hū) EN: hear ; have heard FR: avoir entendu
ขวางหู[v. exp.] (khwāng hū) EN: not want to hear FR:
แกล้งทำเป็นไม่ได้ยิน[v. exp.] (klaēng tham) EN: pretend not to hear FR: faire la sourde oreille ; faire celui qui n'entend pas
ไม่ได้ยินอะไรเลย[v. exp.] (mai dāiyin ) EN: do not hear anything FR: ne rien entendre du tout
ไพเราะหู[adj.] (phairǿ hū) EN: pleasant sounding ; good to hear FR:
พูดเอาใจ[v. exp.] (phūt aojai) EN: be ingratiating ; be pleasing ; say what somebody wants to hear FR:
รับฟัง[v. exp.] (rap fang) EN: listen (to) ; hear FR: écouter
รับทราบข้อกล่าวหา[v. exp.] (rapsāp khøk) EN: hear a charge FR:
ร้อนหู[v.] (rønhū) EN: be disturbed to hear something FR:
แสลงหู[v.] (salaēng hū) EN: be unpleasant to hear ; be disagreeable to hear FR:
ทราบ[v.] (sāp) EN: learn ; be informed ; be told ; hear of ; take due note FR: être informé ; apprendre
สืบพยาน[v.] (seūpphayān) EN: examine witnesses ; examine a witness ; interrogate a witness ; hear witnesses ; investigate FR: interroger un témoin ; recueillir un témoignage
เสียใจด้วย[v. exp.] (sīajai dūay) EN: be sorry to hear that FR:
ทำหูทวนลม[v.] (thamhūthūan) EN: pay no attention (to) ; pretend not to hear FR: ne pas prêter attention (à) ; faire mine de ne pas entendre ; faire la sourde oreille
ถูกกรอกหู[v. exp.] (thūk krøk h) EN: be told sth. over and over again ; hear repeatedly FR:
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear FR: entendre parler de ; entendre dire
แยงหู[v. exp.] (yaēng hū) EN: pick one's hear FR:
แอบฟัง[v. exp.] (aēp fang) EN: overhear ; listen in ; tap ; eavesdrop FR: écouter en cachette ; écouter aux portes
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn j) EN: hearty meal FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อำมหิต[n. prop.] (ammahit) EN: cruel ; heartless ; inhuman ; brutal ; savage FR: cruel ; brutal
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmū) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart ; moody FR: maussade
อัตราการเฉือน[n. exp.] (attrā kān c) EN: shear rate FR:
แบบขอไปที[adv.] (baēp khøpai) EN: half-heartedly ; indifferently ; sloppily FR:
บายพาสหัวใจ[n. exp.] (bāiphāt hūa) EN: heart bypass surgery ; coronary artery bypass surgery FR:
ใบโพ[n.] (baiphō) EN: heart-shaped metal piece FR:
ใบโพ[adj.] (baiphō) EN: heart-shaped FR:
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwa) EN: console ; give moral support ; boost morale ; give encouragement ; hearten FR:
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed FR: décontracté
บอกเล่า[n.] (bøklāo) EN: hearsay ; word of mouth FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
บอนสี (เขียว แดง) [n.] (bønsī (khīo) EN: Fancy Leaved Caladium ; Heart of Jesus FR: caladium [m]
บทอาขยาน[n. exp.] (bot ākhayān) EN: text to be learned by heart FR:

hear ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beichte {f} [relig.] | zur Beichte gehen; beichten gehen | die Beichte ablegen bei jdm. | jdm. die Beichte abnehmenconfession | to go to confession | to make one's confession to sb. | to hear sb.'s confession
Herzas {n} (Kartenspiel)ace of hearts
auditiv {adj}; das Gehör betreffend [med.]auditory; hearing-related
Balearensturmtaucher {m} [ornith.]Balearic Shearwater (Puffinus mauretanicus)
Balearen-Sturmtaucher {m} [ornith.]Balearic Shearwater
Herzklopfen {n}beating of the heart; cardiac palpations
Kapverdensturmtaucher {m} [ornith.]Cape Verde Shearwater
Herzklappe {f} [med.]cardiac valve; heart valve
Weihnachtssturmtaucher {m} [ornith.]Christmas Island Shearwater
Corakolibri {m} [ornith.]Peruvian Sheartail
Gerichtsverhandlung {f}court hearing; (judicial) hearing
Herzerweiterung {f} [med.]dilatation of the heart
Herzrhythmusstörung {f} [med.]disturbance of the heart rhythm; disturbance of the cardiac rhythm
Spenderherz {n} [med.]donor heart
Generalprobe {f}dress rehearsal
Kostümprobe {f}dress rehearsal
Elizakolibri {m} [ornith.]Mexican Sheartail
Stoßseufzer {m}heartfelt groan
Herzflimmern {n}heart flutter
Goldbrusttaube {f} [ornith.]Golden Heart
Großer Sturmtaucher {m} [ornith.]Greater Shearwater (Puffinus gravis)
Grausturmvogel {m} [ornith.]Grey Shearwater
Hartherzigkeit {f}hard heartedness
Schwerhörigkeit {f} [med.]hardness of hearing
Gehör {n}; Hearing
Hörensagen {n} | vom Hörensagen wissenhearsay | to know from hearsay
Herzkirsche {f} [bot.]heart cherry; sweet cherry
Herzkrankheit {f}heart disease
Herzleiden {n}heart disease; heart condition; heart trouble
Herzmassage {f}heart massage; cardiac massage
Herzwärme {f}heart warming
Kernfäule {f}heart rot
Herzbeschwerden {pl} [med.]heart trouble
Herzchirurg {m} [med.]heart surgeon; cardiac surgeon
Herzchirurgie {f} [med.]heart surgery; cardiac surgery
Herzinfarkt {m} [med.]heart attack; coronary
herzlos {adj} | herzloser | am herzlosestenheartless | more heartless | most heartless
herzlich {adj} | herzlicher | am herzlichstenhearty | heartier | heartiest
Heckenschere {f}hedge trimmer; hedge shears; hedge clippers; garden shears
Herd {m}hearth; fireside

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hear
Back to top