หมวดคำภาษาอังกฤษ > เครื่องใช้สำนักงาน (Office Equipments)

หมวด เครื่องใช้สำนักงาน (Office Equipments)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

ballpoint
n
ปากกาลูกลื่น

binder
n
ตัวหนีบกระดาษ

briefcase
n
กระเป๋าหิ้ว

cabinet
n
ชั้นหรือตู้วางของ

calculator
n
เครื่องคิดเลข

computer
n
เครื่องคอมพิวเตอร์

cutter
n
เครื่องตัด

desk
n
โต๊ะ

diary
n
สมุดบันทึก

document
n
เอกสาร

envelope
n
ซองจดหมาย

fax
fax
n
เครื่องแฟกซ์

folder
n
แฟ้มเก็บเอกสาร

fountain pen
n
ปากกาหมึกซึม

glue
n
กาว

intercom
n
ระบบติดต่อสื่อสารระหว่าง 2 แห่ง

marker
n
สิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย

overhead projector
n
เครื่องฉายภาพบนผนังหรือจอ (คำย่อคือ OHP)

paper
n
กระดาษ

paper cutter
n
เครื่องตัดกระดาษ

photocopier
n
เครื่องถ่ายเอกสาร

printer
n
เครื่องพิมพ์

puncher
n
ที่เจาะกระดาษ

n
ชั้น

rubber stamp
n
ตรายาง

ruler
n
ไม้บรรทัด

scanner
n
เครื่องสแกนเนอร์

scissors
n
กรรไกร

Scotch tape
n
สก็อตเทป (ยี่ห้อสินค้าประเภทเทปติดกระดาษ)

staple
n
ลวดเย็บกระดาษ

stapler
n
ที่เย็บกระดาษ

sticky note
n
กระดาษโน้ตแบบมีกาว

swivel chair
n
เก้าอี้หมุน

telephone
n
โทรศัพท์

transparency
n
ลักษณะโปร่งแสง

typewriter
n
เครื่องพิมพ์ดีด

writing paper
n
กระดาษเขียนหนังสือค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top