หมวดคำภาษาอังกฤษ > เครื่องใช้สำนักงาน (Office Equipments)

หมวด เครื่องใช้สำนักงาน (Office Equipments)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป คำศัพท์ ประเภท ความหมาย
ballpoint ballpoint n ปากกาลูกลื่น
binder binder n ตัวหนีบกระดาษ
briefcase briefcase n กระเป๋าหิ้ว
cabinet cabinet n ชั้นหรือตู้วางของ
calculator calculator n เครื่องคิดเลข
computer computer n เครื่องคอมพิวเตอร์
cutter cutter n เครื่องตัด
desk desk n โต๊ะ
diary diary n สมุดบันทึก
document document n เอกสาร
envelope envelope n ซองจดหมาย
fax fax n เครื่องแฟกซ์
folder folder n แฟ้มเก็บเอกสาร
fountain pen fountain pen n ปากกาหมึกซึม
glue glue n กาว
intercom intercom n ระบบติดต่อสื่อสารระหว่าง 2 แห่ง
marker marker n สิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย
overhead projector overhead projector n เครื่องฉายภาพบนผนังหรือจอ (คำย่อคือ OHP)
paper paper n กระดาษ
paper cutter paper cutter n เครื่องตัดกระดาษ
photocopier photocopier n เครื่องถ่ายเอกสาร
printer printer n เครื่องพิมพ์
puncher puncher n ที่เจาะกระดาษ
rack n ชั้น
rubber stamp rubber stamp n ตรายาง
ruler ruler n ไม้บรรทัด
scanner scanner n เครื่องสแกนเนอร์
scissors scissors n กรรไกร
Scotch tape Scotch tape n สก็อตเทป (ยี่ห้อสินค้าประเภทเทปติดกระดาษ)
staple staple n ลวดเย็บกระดาษ
stapler stapler n ที่เย็บกระดาษ
sticky note sticky note n กระดาษโน้ตแบบมีกาว
swivel chair swivel chair n เก้าอี้หมุน
telephone telephone n โทรศัพท์
transparency transparency n ลักษณะโปร่งแสง
typewriter typewriter n เครื่องพิมพ์ดีด
writing paper writing paper n กระดาษเขียนหนังสือ


ค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top