ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

photocopier

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *photocopier*, -photocopier-

photocopier ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
photocopier (n.) เครื่องถ่ายเอกสาร See also: เครื่องถ่ายสำเนา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Photocopierเครื่องถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องถ่ายเอกสาร (n.) photocopier See also: photostat, photocopying machine, duplicator
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, it may be easy for you to pretend that you're the most boring photocopier in the world.มันอาจจะง่ายที่พ่อต้องแกล้งเป็น คนถ่ายเอกสารที่น่าเบื่อที่สุดในโลก
Here. Right now we're hacking a photocopier in their Human Resources Department.ดูนี่ ตอนนี้เรากำลังเจาะข้อมูลผ่านเครื่อง ที่วางในแผนกบุคคลของพวกเขาอยู่
Do you know where the photocopier is? - Yeah.รู้ไหมว่าเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ไหน
The good news is 200 photocopiers that B% R purchased last month.ข่าวดีก็คือเครื่องถ่ายเอกสาร 200 เครื่อง ที่BRสั่งซื้อเมื่อเดือนก่อน
Pulled it out of the back of a photocopier.ดึงมันออกมา จากด้านหลังเครื่องถ่ายเอกสาร
They've just got a photocopier.มีแค่เครื่องถ่ายเอกสาร
It's not like a normal photocopier. Normally, you select the size.ไม่ใช่เครื่องถ่ายเอกสาร ธรรมดา ที่ปรับเลือกขนาดได้

photocopier ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复印纸[fù yìn zhǐ, ㄈㄨˋ ˋ ㄓˇ, 复印纸 / 復印紙] photocopier paper
复印机[fù yìn jī, ㄈㄨˋ ˋ ㄐㄧ, 复印机 / 複印機] photocopier; Xerox machine

photocopier ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
写真複写機[しゃしんふくしゃき, shashinfukushaki] (n) (See 複写機) photocopying machine; photocopier

photocopier ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox FR: photocopier ; dupliquer
เครื่องอัดสำเนา[n. exp.] (khreūang at) EN: photocopier ; copier FR: photocopieur [m]
ถ่ายเอกสาร[v. exp.] (thāi ēkkasā) EN: copy ; make a copy ; reproduce a document ; xerox FR: photocopier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า photocopier
Back to top