ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

envelope

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *envelope*, -envelope-

envelope ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
envelope (n.) ซอง See also: ห่อ Syn. cover, folder, wrapper
envelope (n.) ซองจดหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
envelope(เอน'วะโลพ) n. ซองจดหมาย,ซองกระดาษ,สิ่งห่อหุ้ม,เปลือกหุ้ม,เครื่องหุ้มห่อ
English-Thai: Nontri Dictionary
envelope(n) ซองจดหมาย,เครื่องหุ้มห่อ,เปลือกหุ้ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
envelopeซอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enveloped Phenonmenaการพับขอบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซอง (n.) envelope See also: case, wrapping Syn. ปลอก
ซองจดหมาย (n.) envelope See also: letter envelope
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the desk was the envelope from Mr. Boddy.บนโต๊ะมีซองจดหมาย จากผู้พันมัสตาร์ด
Where is the envelope now?แล้วซองจดหมายไปไหนแล้ว?
Oh, and I have an envelope for you from University of Montreal.มีจดหมายส่งถึงคุณ จากมหาวิทยาลัย มอนทรีออล
It's in an envelope over there on the mantelpiece.อยู่ในซองนั่นไง บนหิ้งเหนือเตาผิง
Didn't I have an envelope with me?ฉันไม่ได้ถือซองมาด้วยหรอ?
For your information, the blood on this envelope is Type A.เลือดที่ติดอยู่ที่ซองนี้เป็นเลือดกร๊ป เอ
Okay, the guy gave me an envelope through a cracked window, it was tinted, I never saw his face.โอเค ผู้ชายคนนั้นส่งซองจ.ม.ผ่านหน้าช่องหน้าต่างรถที่ติดแผ่นกรองแสง ฉันไม่เห็นหน้าเขา
Have we processed the envelope with 100s from Caine Timmins, the martial arts guy?ถูกปรับสี่ครั้งในหกเดือน ใช่ กรมประมงกลั่นแกล้ง เราต้องขอตรวจกุ้งปลาที่จับมาได้หน่อย
If you met Lenny... you'd lick the envelope and lend me a stamp.พวกเธอคงช่วยฉันเลียซองจดหมาย และให้ฉันยืมแสตมป์เลย
P.S. The money in this envelope is from Stacy.ป.ล. เงินที่อยู่ในซองนี้ ได้มาจากสเตซี่
Do you think you could post that envelope for me? It's quite urgent.ช่วยส่งจดหมายนั่นให้ผมหน่อยได้มั้ย มันค่อนข้างด่วน
Give me the envelope and take a walk. Now!ส่งซองมา แล้วเดินไปได้ เดี๋ยวนี้

envelope ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dào, ㄉㄠˋ, 焘 / 燾] cover over; to envelope
信封[xìn fēng, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥ, 信封] envelope
[hán, ㄏㄢˊ, 函] envelope; case; letter
外壳[wài ké, ㄨㄞˋ ㄎㄜˊ, 外壳 / 外殼] envelope; outer shell
包被[bāo bèi, ㄅㄠ ㄅㄟˋ, 包被] peridium (envelope or coat of fungi, e.g. puffballs)

envelope ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンベロープ[, enbero-pu] (n) envelope
ポチ袋;ぽち袋;点袋[ポチぶくろ(ポチ袋);ぽちぶくろ(ぽち袋;点袋), pochi bukuro ( pochi fukuro ); pochibukuro ( pochi fukuro ; ten fukuro )] (n) (See お年玉・おとしだま) decorative paper envelope for giving New Year's gifts (usu. money given to children) and congratulatory gifts
窓付き封筒[まどつきふうとう, madotsukifuutou] (n) window envelope; billing envelope
箸袋[はしぶくろ, hashibukuro] (n) paper envelope in which chopsticks are presented
糊付き封筒[のりつきふうとう, noritsukifuutou] (n) adhesive envelope
給料袋[きゅうりょうぶくろ, kyuuryoubukuro] (n) pay envelope
花被[かひ, kahi] (n) perianth; floral envelope
茶封筒[ちゃぶうとう, chabuutou] (n) brown envelope; manila envelope
角形[かくけい;かっけい, kakukei ; kakkei] (n) (1) (N)-cornered polygon, incl. triangle; (2) (esp. かくけい) Japanese rectangular envelope (opening on the short dimension; numbered 0-8, A3, A4, each with different sizes)
返信料封筒[へんしんりょうふうとう, henshinryoufuutou] (n) return, postage-paid envelope
金包[きんぽう, kinpou] (n) envelope containing betrothal money and given as part of a betrothal gift
[なり, nari] (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.)
包む(P);裹む[くるむ(包む)(P);つつむ(P), kurumu ( tsutsumu )(P); tsutsumu (P)] (v5m,vt) (1) to wrap up; to tuck in; to pack; to do up; to cover with; to dress in; (v5m) (2) (つつむ only) to conceal; to hide; to be engulfed in; to be enveloped by; (P)
宛名書き[あてながき, atenagaki] (n) addressing (e.g. writing an address on an envelope)
密封[みっぷう, mippuu] (n,vs) hermetically seal; sealing (e.g. envelope)
嵌める(P);填める(oK);篏める(oK)[はめる, hameru] (v1,vt) (1) (uk) to insert; to put in (such that there is a snug fit); to button; to put on (something that envelopes, e.g. gloves, ring); (2) (col) to have sex; to fuck; (3) to pigeonhole (into a particular category); (4) to place a ring-shaped object around something (esp. one that restricts freedom, such as handcuffs); (5) to entrap; to set someone up (i.e. frame them for a crime, etc.); (P)
御霊前;ご霊前[ごれいぜん, goreizen] (n) "before the spirit of the deceased" (written on the condolence-money envelope)
縦長[たてなが, tatenaga] (adj-na,n,adj-no) oblong; vertical writing style (e.g. on envelopes); portrait orientation
返信用の封筒[へんしんようのふうとう, henshinyounofuutou] (n) self-addressed stamped envelope; SASE
返信用封筒[へんしんようふうとう, henshinyoufuutou] (n) self-addressed stamped envelope; SASE
金一封[きんいっぷう, kin'ippuu] (n) gift of money (contained in an envelope)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
包絡線[ほうらくせん, hourakusen] envelope
封筒[ふうとう, fuutou] envelope

envelope ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
ปิดผนึกซองจดหมาย [v. exp.] (pitphaneuk ) EN: seal an envelope FR: fermer une enveloppe
สิ่งหุ้มภาคตัดกรวย[n. exp.] (sing hum ph) EN: line conic ; line-conic ; conic envelope FR:
ซอง[n.] (søng) EN: envelope ; case ; wrapping ; packet ; package FR: enveloppe [f] ; étui [m] ; paquet [m]
ซองจดหมาย[n.] (søng jotmāi) EN: envelope ; letter envelope FR: enveloppe [f]
ซองกันกระแทก[n. exp.] (søng kan kr) EN: padded envelope FR: enveloppe matelassée [f]
ซองขาว[n.] (søngkhāo) EN: white envelope ; notice of discharge ; notice of dismissal FR:
แต๊ะเอีย[n. exp.] (tae īa) EN: red envelope filled with money offered as a Chinese New Year gift ; small monetary gifts handed out during the Chinese New Year FR:
คลุม[adj.] (khlum) EN: covered ; hidden ; enveloped ; blanketed FR:
ซอง[n.] (søng) EN: [classif.: envelopes, packs of cigarettes, packs, packages, cases, packets] FR: [classif. : enveloppes, cartouches de cigarettes / fardes de cigarettes (Bel.), paquets]

envelope ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fensterbriefumschlag {m}window envelope
Fensterumschlag {m}panel envelope
Hüllkurvenspitzenleistung {f} [techn.]peak envelope power

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า envelope
Back to top