ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diary*, -diary-

diary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diary (n.) สมุดบันทึก See also: ไดอารี่, บันทึกประจำวัน Syn. memoir, biography, daybook
English-Thai: HOPE Dictionary
diary(ได'อะรี) n. บันทึกประจำวัน,อนุทิน, See also: diarist n. ดูdiary
English-Thai: Nontri Dictionary
diary(n) อนุทิน,สมุดบันทึกประจำวัน,สมุดไดอารี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diaryอนุทิน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diaryอนุทิน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บันทึกประจำวัน (n.) diary Syn. ไดอารี่, สมุดบันทึก
สมุดบันทึก (n.) diary See also: memorandum book
อนุทิน (n.) diary Syn. ไดอารี่, สมุดบันทึก, บันทึกประจำวัน
ไดอารี่ (n.) diary See also: datebook Syn. สมุดบันทึก
ระเบิดเพลิง (n.) incendiary bomb See also: fire bomb
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can look it up in my engagement diary if you like.ผมไปดูในสมุดนัดให้ก็ได้ครับถ้าคุณต้องการ
Talking about banning books again, really subversive books, like The Wizard of Oz, Diary of Anne Frank.เขาจะพูดเรื่องการต่อต้านหนังสืออีกแล้ว ทำลายหนังสือดีๆ อย่าง เดอะ วิซซาร์ด อ็อฟ อ็อซ... ไดอารี่ อ็อฟ แอน แฟรงค์
Dad sent me this diary for a reason.พ่อ... ต้องส่งไดอารี่ให้ผม เพื่อเหตุผลอะไรสักอย่าง
You have the diary in your pocket.คุณมีไดอารี่ อยู่ในกระเป๋าของงคุณ
Do you think my son would be that stupid that he would bring my diary all the way back here?แกคิดว่าลูกชายฉัน จะโง่ขนาดนั้นหรือ ที่เขาจะเอาไดอารี่ของฉัน ตลอดทาง มาถึงที่นี่?
Take this diary to the Reichmuseum in Berlin.เอา ไดอารี่ไปด้วย ไปที่พิพิธภัณฑ์ไรทซ์ในเบอร์ลิน
There is more in the diary than just the map.มันมีมากกว่าแค่แผนที่ ในไดอารี่
I wrote them down in my diary so that I wouldn't have to remember.ฉันเขียนมันไว้ในไดอารี่ เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องจำ.
That miserable little diary of yours.ความทุกข์ยากของไดอารี่เล็กๆของแก
What does the diary tell you that it doesn't tell us?ไดอารี่ บอกอะไรแก ที่ ไม่ได้บอกเรา?
I looked in my diary and it was on Feb. 11...ฉันตรวจดูจากไดอารี่ของฉันแล้ว มันตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์
You're reading the diary of a 17-year-old girl.หนูแค่กำลังอ่านไดอารี่ของสาวอายุแค่ 17 ขวบอยู่นะ

diary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日记本[rì jì běn, ㄖˋ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ, 日记本 / 日記本] diary (book)
狂人日记[kuáng rén rì jì, ㄎㄨㄤˊ ㄖㄣˊ ㄖˋ ㄐㄧˋ, 狂人日记 / 狂人日記] Diary of a madman by Lu Xun 魯迅|鲁迅
中间人[zhōng jiān rén, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄖㄣˊ, 中间人 / 中間人] contact man; go-between; intermediary; at second hand
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ, 旁白] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play)
分行[fēn háng, ㄈㄣ ㄏㄤˊ, 分行] branch of bank or store; subsidiary bank
日记[rì jì, ㄖˋ ㄐㄧˋ, 日记 / 日記] diary
[lù, ㄌㄨˋ, 录 / 錄] diary; record; to hit; to copy; surname Lu
[méi, ㄇㄟˊ, 媒] medium; intermediary; matchmaker; go-between
明细表[míng xì biǎo, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, 明细表 / 明細表] schedule; subsidiary ledger; a detailed list
分公司[fēn gōng sī, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ ㄙ, 分公司] subsidiary (company); a filial
子公司[zǐ gōng sī, ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 子公司] subsidiary company; subsidiary corporation
辅课[fǔ kè, ㄈㄨˇ ㄎㄜˋ, 辅课 / 輔課] subsidiary course
附属[fù shǔ, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ, 附属 / 附屬] subsidiary; auxiliary; attached; affiliated; subordinate; subordinating
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach
全资附属公司[quán zī fù shǔ gōng sī, ㄑㄩㄢˊ ㄗ ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 全资附属公司 / 全資附屬公司] wholly owned subsidiary

diary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイアリー[, daiari-] (n) diary
絵日記[えにっき, enikki] (n) diary with illustrations
観察日記[かんさつにっき, kansatsunikki] (n,n-suf) (nature, etc.) observation diary
を介して[をかいして, wokaishite] (exp) using as an intermediary; through
中継ぎ(P);中次ぎ(P);中継;中次[なかつぎ, nakatsugi] (n,vs) (1) joining; joint; intermediation; relaying; intermediary; relay; agency; brokerage; (2) relief (pitcher, etc.); (P)
中継ぎ人;仲継人(iK)[なかつぎにん, nakatsuginin] (n) agent; intermediary
介す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (1) (See 介する) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care
介する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) (See を介して) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
仲に入る[なかにはいる, nakanihairu] (exp,v5r) to act as an intermediary
仲介物[ちゅうかいぶつ, chuukaibutsu] (n) intermediary; medium; channel
仲介貿易[ちゅうかいぼうえき, chuukaiboueki] (n) intermediary trade; trade conducted via an agency
伝;伝手[つて, tsute] (n) intermediary; influence; good offices; connections; someone to trust; go-between; pull
副業[ふくぎょう, fukugyou] (n) side job; sideline; subsidiary business; (P)
媒介語[ばいかいご, baikaigo] (n) lingua franca; vehicular language; bridge language; intermediary language
完全子会社[かんぜんこがいしゃ, kanzenkogaisha] (n) wholly-owned subsidiary
支藩[しはん, shihan] (n) subsidiary domain; sub-fief
斡旋者[あっせんしゃ, assensha] (n) mediator; intermediary; agent; broker; middleman
橋渡し[はしわたし, hashiwatashi] (n,vs) bridge building; mediation; go-between; intermediary; (through the) good offices (of someone); (P)
系列子会社[けいれつこがいしゃ, keiretsukogaisha] (n) keiretsu subsidiary
補助[ほじょ, hojo] (n,vs,adj-no) (1) assistance; support; aid; help; (2) subsidy; supplement; subvention; grant-in-aid; (3) auxiliary; subsidiary; (4) spot (in bodybuilding); (P)
補助元帳[ほじょもとちょう, hojomotochou] (n) subsidiary ledger
補助動詞[ほじょどうし, hojodoushi] (n) {ling} subsidiary verb; auxiliary verb
Japanese-English: COMDICT Dictionary
日記[にっき, nikki] diary
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日記[にっき, nikki] Thai: บันทึกประจำวัน English: diary

diary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุทิน[n.] (anuthin) EN: diary FR: journal intime [m]
บันทึกลับ[n. exp.] (bantheuk la) EN: secret diary FR: journal secret [m]
บันทึกประจำวัน[n. exp.] (bantheuk pr) EN: diary FR: agenda [m] ; journal [m]
บันทึกรายวัน[n. exp.] (bantheuk rā) EN: diary FR:
ไดอารี่[n.] (dai-ārī) EN: diary ; datebook FR: agenda [m] ; journal [m]
ไดอารี่ออนไลน์[n. exp.] (daiārī ǿnla) EN: online diary FR:
สมุดบันทึก[n. exp.] (samut banth) EN: diary ; record book ; notebook FR: journal [m] ; agenda [m] ; carnet [m]
บัญชีแยกประเภทย่อย[n. exp.] (banchī yaēk) EN: subsidiary ledger FR:
บัญชีย่อย[n. exp.] (banchī yǿi) EN: subsidiary account FR:
บริษัทลูก[n. exp.] (børisat lūk) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company ; arm FR: filiale [f]
บริษัทในเครือ[n. exp.] (børisat nai) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company ; affiliated company FR:
บริษัทสาขา[n. exp.] (børisat sāk) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company FR:
บริษัทย่อย[n. exp.] (børisat yǿi) EN: subsidiary company FR:
ไดอารี่ฮับ[n.] (daiārīhap) EN: diaryhub FR:
คนกลาง[n.] (khonklāng) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
คนวางเพลิง[n. exp.] (khon wāng p) EN: incendiary ; arsonist ; firebug FR: incendiaire [m] ; pyromane [m] ; pétroleuse [f] (hist.)
กระสุนเพลิง[n. exp.] (krasun phlo) EN: incendiary ammunition ; fire shell FR:
พ่อค้าคนกลาง[n.] (phøkhā khon) EN: middleman ; intermediary ; go-between FR: intermédiaire [m]
ผู้ไกล่เกลี่ย[n.] (phū klaiklī) EN: mediator ; peace-maker ; intermediary ; arbitrator FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; pacificateur [m] ; pacificatrice [f] ; arbitre [m]
ระเบิดเพลิง[n. exp.] (raboēt phlo) EN: incendiary bomb ; fire bomb FR:
สาขาย่อย[n. exp.] (sākhā yǿi) EN: subsidiary FR:
สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย[n. exp.] (samut banch) EN: subsidiary ledger FR:
สมุดแยกประเภทย่อย[n. exp.] (samut yaēk ) EN: subsidiary ledger FR:
สื่อ[n.] (seū) EN: medium ; media ; vehicle ; intermediary ; go-between : liaison ; vehicle ; means FR: intermédiaire [m] ; agent de liaison [m] ; support [m] ; conducteur [m] ; véhicule [m] ; vecteur [m] ; média [m] ; médias [mpl]
ตัวเชื่อม[n. exp.] (tūa cheūam) EN: link ; bridge ; mediator ; intermediary ; welder ; connective FR:
ตัวกลาง[n.] (tūaklāng) EN: medium ; intermediary ; middleman FR: intermédiaire [m] ; médium [m] (vx)

diary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandanschlag {m}incendiary attack
Brandbombe {f} [mil.]incendiary bomb
Brandsatz {m}incendiary device

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diary
Back to top