ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

calculator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *calculator*, -calculator-

calculator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
calculator (n.) เครื่องคิดเลข Syn. adding machine, calculating machine
English-Thai: HOPE Dictionary
calculator(แคล'คิวเล'เทอะ) n. เครื่องคำนวณ,คนคำนวณ
English-Thai: Nontri Dictionary
calculator(n) เครื่องคำนวณ,เครื่องคิดเลข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
calculatorเครื่องคิดเลข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calculatorเครื่องคำนวณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องคิดเลข (n.) calculator See also: calculating machine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Turned out to be this incredibly sophisticated sort of calculator from second century B.C. Greece.กลับกลายว่าเป็นเครื่องคำนวนบางอย่าง ที่ทรงภูมิปัญญาอย่างเหลือเชื่อ พบในกรีกประมาณ 200 ปี ก่อนคริตกาล พวกเขาค้นพบมัน แล้วนำไปแสดง
Why would a calculator cause feedback?ทำไมเครื่องคิดเลขถึงทำให้มีเสียงสะท้อนกลับ
Like giving a kid a calculator before they know math.โดยให้เครื่องคิดเลข ก่อนที่จะเรียนคณิตศาสตร์
Oh, was he using a calculator or his fingers?ละเขาใช้เครื่องคิดเลขหรือนับนิ้วเอาล่ะ
Library tour, calculator lab demonstration...เรามีแผนไว้สำหรับอาร์ชี่น้อยทั้งวัน
You gave a calculator to a fucking retard he's gonna try turn on the TV with it.เห็นไหมว่าถ้าแกส่ง เครื่องคิดเลขให้ไอ้หน้าโง่นี่ มันก็จะเอาไปใช้ เป็นรีโมททีวี แกรู้ไหม!
The red calculator.เครื่องคิดเลขสีแดงเล็ก ๆ คุณได้ เห็นมัน
Just don't lose that calculator.เพียงแค่ไม่ได้สูญเสียเครื่องคิด เลขที่
Shoot, I still can't do anything without a calculator.เดี๋ยวนี้คิดอะไรไม่ออกถ้าไม่มีเครื่องคิดเลข
It's a little bit heavier than it looks on a calculator, isn't it?มันหนักกว่าที่คิดซินะ ว่ามั้ย?
Turns out, you only need two fingers to work a calculator.ถูกตัดทิ้ง นายต้องการสองนิ้วมือสองนิ้วเท่านั้น ในการใช้เครื่องคิดเลข
Why can't I just use a calculator?แล้วทำไมหนูต้อง เก่งคำนวณด้วยล่ะคะ

calculator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计算器[jì suàn qì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˋ, 计算器 / 計算器] calculator; calculating machine; computer
计算机[jì suàn jī, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, 计算机 / 計算機] computer; calculator

calculator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] (exp) {comp} calculator without addressable storage
カルキュレーター;カルキュレータ[, karukyure-ta-; karukyure-ta] (n) {comp} calculator
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard program input
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input
ハンドヘルド計算器[ハンドヘルドけいさんき, handoherudo keisanki] (n) {comp} pocket calculator; hand-held calculator
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with program-controlled addressable storage
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] (n) {comp} calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage
プログラム固定式計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] (n) {comp} nonprogrammable calculator
プログラム式計算器[プログラムしきけいさんき, puroguramu shikikeisanki] (n) {comp} programmable calculator
数式通り方式計算器[すうしきどおりほうしきけいさんき, suushikidoorihoushikikeisanki] (n) {comp} calculator with algebraic logic
算式通り方式計算器[さんしきどおりほうしきけいさんき, sanshikidoorihoushikikeisanki] (n) {comp} calculator with algebraic logic
エニアック[, eniakku] (n) {comp} ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator)
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] (n) {comp} error condition (in calculators)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage
カルキュレータ[かるきゅれーた, karukyure-ta] calculator
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input
ハンドヘルド計算器[はんどへるどけいさんき, handoherudokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage
プログラム固定式計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] nonprogrammable calculator
プログラム式計算器[プログラムしきけいさんき, puroguramu shikikeisanki] programmable calculator
ポケット計算器[ぽけっとけいさんき, pokettokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator
加算機式計算器[かさんきしきけいさんき, kasankishikikeisanki] calculator with arithmetic logic
卓上計算器[たくじょうけいさんき, takujoukeisanki] desk-top calculator
印字式計算器[いんじしきけいさんき, injishikikeisanki] printing calculator
商用電源式計算器[しょうようでんげんしきけいさんき, shouyoudengenshikikeisanki] mains-powered calculator
外部プログラム入力式計算器[がいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, gaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with external program input
数式通り方式計算器[すうしきどおりほうしきけいさんき, suushikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic
算式通り方式計算器[さんしきどおりほうしきけいさんき, sanshikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic
表示印字式計算器[ひょうじいんじしきけいさんき, hyoujiinjishikikeisanki] display and printing calculator
表示式計算器[ひょうじしきけいさんき, hyoujishikikeisanki] display calculator
計算器[けいさんき, keisanki] calculator
計算機[けいさんき, keisanki] computer, calculator
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic
電卓[でんたく, dentaku] electronic calculator
電池式計算器[でんちしきけいさんき, denchishikikeisanki] battery-powered calculator
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators)
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators)
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators)
誤り状態[あやまりじょうたい, ayamarijoutai] error condition (in calculators)

calculator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องคิดเลข[n.] (khreūangkhi) EN: calculator ; calculating machine FR: calculateur [m] ; calculatrice [f] ; calculette [f] ; machine à calculer [f]
เครื่องคิดเลขกราฟิก[n. exp.] (khreūangkhi) EN: graphic calculator FR:
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classif. : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)] FR: [classif. : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]

calculator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tischrechner {m}desk calculator
Taschenrechner {m}pocket calculator; hand calculator
Taschenrechner {m} mit Solarzellensolar calculator

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า calculator
Back to top