ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intercom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intercom*, -intercom-

intercom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intercom (n.) ระบบติดต่อสื่อสารระหว่าง 2 แห่ง See also: เครื่องติดต่อสื่อสารกัน, อินเตอร์คอม (คำเรียกสั้นๆ ของ intercommunication)
intercom system (n.) วิทยุติดต่อ Syn. walkie-talkie
intercommunicate (vi.) ติดต่อสื่อสารกัน See also: แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน, พูดคุยกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
intercom(อิน'เทอคอม) n. ดูintercommunication system
intercommunicate(อินเทอคะมิว'นิเคท) vi. เชื่อมสัมพันธ์กัน,ติดต่อกัน. vi. แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน,แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน., See also: intercommunicability,intercommunicable adj. intercommunication n. intercommunicative adj. intercommunicator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
intercommunicate(vi) สื่อสารถึงกัน,ติดต่อถึงกัน,เชื่อมถึงกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โทรศัพท์ติดต่อภายใน (n.) intercom
โทรศัพท์ภายใน (n.) intercom Syn. โทรศัพท์ติดต่อภายใน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yesterday, he was just a voice on an intercom and then he was on the radio.เมื่อวานนี้ท่านส่งเสียงมา ทางอินเตอร์คอมแล้วก็ทางวิทยุ
( over intercom ): You're both on with Jack Bauer.ต่อสายแจ็คให้ทั้ง2คนแล้วค่ะ
Can you hold on just a second? My intercom is ringing.ถือให้ผมสักแปปได้ใหม มีโทรสับทางไกลเข้ามา
You'll be able to communicate with Dr. Brennan on our intercom system. All right, thank you.ติดต่อกับดร.เบรนเนนที่ระบบสื่อสารของเรา ขอบคุณ
That new doctor you hired, he hasn't buzzed the intercom for ages.หมอใหม่ที่คุณจ้างมาทำงาน, เขาไม่ได้กดออดมานานแล้วน่ะ
Pipe self-actualizations through the intercom 'til the killer surrenders to a group hug?จนฆาตกรยอมกลับใจเหรอ
All I hear is a voice on an intercom.ผมได้ยินแต่เสียงทางอินเตอร์คอมเท่านั้น
You the man on the intercom? No.คุณที่พูดอินเตอร์คอมเหรอ?
Where is- Where is the intercom?ซึ่งประเด็นที่เป็นอินเตอร์คอม?
[voice over intercom] I went to her. That's all that happened.ผมได้ยินเด็กนั่น เรียกให้ช่วย
WILLS O VER INTERCOM: Better get in here. We got a situation.คุณควรจะเข้ามาดูนี่นะ มีเรื่องแล้วล่ะ
MAN [ON INTERCOM] : Master, are you Fred?- ลูกพี่เฟร็ดรึเปล่า?

intercom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对讲机[duì jiǎng jī, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧ, 对讲机 / 對講機] intercom; walkie-talkie
对讲电话[duì jiǎng diàn huà, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄤˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 对讲电话 / 對講電話] intercom

intercom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターフォン;インターホン[, inta-fon ; inta-hon] (n) intercom (wasei
テレビドアホン[, terebidoahon] (n) video intercom (wasei
インターコム[, inta-komu] (n) intercom; intercommunication system
ドアホン[, doahon] (n) (abbr) intercommunication system (wasei
交わし合う;交し合う[かわしあう, kawashiau] (v5u) to intercommunicate; to exchange (messages, vows, etc.)
弱電線[じゃくでんせん, jakudensen] (n) weak electrical current line (e.g. intercom)
相互通信[そうごつうしん, sougotsuushin] (n) intercommunication (usu. in telecomms contexts)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
相互通信[そうごつうしん, sougotsuushin] intercommunication

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intercom
Back to top