ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marker*, -marker-

marker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marker (n.) เครื่องหมาย See also: เครื่องบ่งชี้, ป้าย, สัญลักษณ์ Syn. label, ticket, mark
marker (n.) สิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย Syn. felt tip pen, colored pen
marker (n.) ผู้ทำเครื่องหมาย See also: คนจดแต้ม, ผู้จดคะแนน
English-Thai: HOPE Dictionary
marker(มาร์'เคอะ) n. ผู้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย,สิ่งที่เป็นเครื่องหมาย,เครื่องชี้บ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
marker(n) คนจดคะแนน,เครื่องบ่งชี้,ผู้ทำเครื่องหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
marker bed; index bed; key bed; key horizonชั้นหินหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Markersตัวชี้วัด, เครื่องหมาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สีมา (n.) boundary marker of a temple Syn. ใบเสมา
เสมา (n.) boundary marker of a temple Syn. สีมา, ใบเสมา
ใบดำ (n.) black marker which indicate that person must not enroll an army
ใบเสมา (n.) boundary marker of a temple Syn. สีมา
ใบแดง (n.) red marker which indicate that person must enroll an army
ไม้จัตวา (n.) the fourth tonal marker of the Thai writing system represented by +
ไม้ตรี (n.) the third tonal marker of Thai writing system represented by ๗
ไม้เอก (n.) the first tonal marker of Thai writing system represented by ´
ไม้ไต่คู้ (n.) the short vowel marker of Thai writing system represented by ๘
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, the second marker is entombed with the knight's dead brother.คราวนี้, สัญลักษณ์ชิ้นที่ 2, ถูกฝังไว้ในหลุมศพ ของอัศวินพี่น้องคนที่ตายไป
Is the very map and marker of civilization,ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ และเครื่องหมายของอารยธรรม
The kid's older brother owes Truelove money and Johnny's holding him like a marker or something, until he gets paid.พี่ชายไอ้เด็กนี่ติดเงินจอห์นนี่ แล้วจอห์นนี่ก็หมายหัวมันเอาไว้ จนกว่ามันจะจ่ายเงิน
But, then again, what is history but a marker for the deeds of great men?แต่... นั่นแหละ... ประวัติศาสตร์มักจะบันทึกแต่วีรบุรุษ
Lab says they pulled up and imprint of some writing on the inside Magic Marker or something.ห้องแล็บพวกเขาบอกมาว่าได้ข้อมูล และตราเครื่องหมายที่เขียนระบุไว้ข้างใน เครื่องหมายของสถานศึกษา
Sir, the placement of the stones around the pit, marker for the five pillars of Islam.ท่านครับ การจัดวางหินรอบๆหลุมนั่น มันเป็นสัญลักษณ์ 5 เสา ของศาสนาอิสลาม
Walk to mile marker 108.เดินไปยังหลักไมล์ 108
And the 600-Year marker rolls around...แล้ว600ปีที่ว่านั่น ก็จะครบกำหนดใน...
Called in every marker we had. Picked up another $40 grand.โทรหาตลาดผู้ซื้อทุกคนที่เรามีอยู่ ได้เงินมาเพิ่มอีกสี่หมื่น
My last analysis of the Marker suggests a psychosomatic energy field unlike anything I've ever seen.จากการวิเคราะห์สัญลักษณ์ล่าสุด บอกว่ามีรูปแบบพลังจิต ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
The effects of the Marker are like nothing documented in the religious texts.ผลกระทบของสัญลักษณ์ไม่เหมือนกับในคำถีร์
Why? We're going to abandon the colony and return the Marker to Earth.เราจะต้องออกจากนิคม และส่งสัญลักษณ์กลับโลก

marker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马克笔[mǎ kè bǐ, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄅㄧˇ, 马克笔 / 馬克筆] marker (loan); felt marker
奇异笔[qí yì bǐ, ㄑㄧˊ ㄧˋ ㄅㄧˇ, 奇异笔 / 奇異筆] marker (writing instrument)
标砖[biāo zhuān, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄢ, 标砖 / 標磚] marker brick (in building); keystone
[men, ㄇㄣ˙, 们 / 們] plural marker for pronouns and a small number of animate nouns
[céng, ㄘㄥˊ, 曾] once; already; former; previously; (past tense marker used before verb or clause)
曾经[céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ, 曾经 / 曾經] once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause)
航标[háng biāo, ㄏㄤˊ ㄅㄧㄠ, 航标 / 航標] buoy; channel marker; signal light
警标[jǐng biāo, ㄐㄧㄥˇ ㄅㄧㄠ, 警标 / 警標] buoy; navigation marker
标柱[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, 标柱 / 標柱] distance marker; pole marking distance on racetrack
[le, ㄌㄜ˙, 了] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker)
带标识[dài biāo shí, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠ ㄕˊ, 带标识 / 帶標識] marker

marker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] (n) {comp} beginning-of-tape marker; BOT marker
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] (n) {comp} end-of-tape marker; EOT marker
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P)
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] (n) {comp} marker size scale factor
マーカ種[マーカしゅ, ma-ka shu] (n) {comp} marker type
テレマーカー[, terema-ka-] (n) telemarker
バックマーカー[, bakkuma-ka-] (n) backmarker (competitor at the tail of the field, likely to be lapped)
マーカー(P);マーカ(P)[, ma-ka-(P); ma-ka (P)] (n) marker; (P)
マーカ列[マーカれつ, ma-ka retsu] (n) {comp} polymarker
マーカ列束表[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] (n) {comp} polymarker bundle table
墓標;墓表[ぼひょう, bohyou] (n) grave-marker; gravestone
Japanese-English: COMDICT Dictionary
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.)
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] end-of-tape marker, EOT marker (abbr.)
マーカ[まーか, ma-ka] marker
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor
マーカ種[マーカしゅ, ma-ka shu] marker type
小数点記号[しょうすうてんきごう, shousuutenkigou] decimal marker
マーカ列[マーカれつ, ma-ka retsu] polymarker
マーカ列束表[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] polymarker bundle table
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
マーカ[まーか, ma-ka] Thai: ปากกาเมจิก,ปากกาสำหรับ mark English: marker

marker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบแดง[n.] (baidaēng) EN: red marker FR:
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker FR:
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements FR:
ใบสีมา[n.] (baisīmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements FR:
จร้า = จ้า[X] (jā) EN: [politeness marker ] FR: oui ; [formule de politesse en fin de phrase]
ค่ะ[adv.] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative] FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
คร่ะ[X] (khra [= kha) EN: [politeness marker ] FR: [formule de politesse en fin de phrase]
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
กรวยยาง[n. exp.] (krūay yāng) EN: road marker ; traffic cone FR:
หลักกิโลเมตร ; หลักกิโล[n. exp.] (lak kilōmēt) EN: kilometer post ; kilometre marker FR: borne kilométrique [f]
ไม้ไต่คู้ (–็)[X] (māitaikhū) EN: short vowel marker –็ FR: signe de vocalique brève –็
–็[symb.] (māitaikhū) EN: short vowel marker –็ FR: signe de vocalique brève –็
เสมา[n.] (sēmā) EN: boundary marker of a temple ; heart-shaped stones making the limits of Buddhist temple ; boundary stones FR: borne sacrée (délimitant les limites) d'une pagode [f]
สีมา[n.] (sīmā) EN: boundary marker of a temple FR:
ติ้ว[n.] (tiu) EN: counting tally marker FR:
ครับ[adv.] (khrap [= kh) EN: [politeness marker] FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ไหม[part. (interr.)] (mai) EN: not? ; [question particle] ; [interrogative marker] FR: est-ce que ? ; [particule interrogative]

marker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taktspur {f}clock marker
Platzhalter {m}place marker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marker
Back to top