ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transparency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transparency*, -transparency-

transparency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transparency (n.) ลักษณะโปร่งแสง
transparency (n.) ส่วนที่โปร่งแสงของสไลด์หรือภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
transparency(แทรนซฺแพ'เรินซี) n. ลักษณะโปร่งแสง,ลักษณะโปร่งแสงแบบกระจก,ความโปร่งแสง,ความโปร่งตา,สิ่งที่โปร่งแสง,ส่วนที่โปร่งแสงของภาพสไลด์หรือแผ่นภาพใส, See also: transparent adj., Syn. transparence
English-Thai: Nontri Dictionary
transparency(n) ความโปร่งใส,ความใส,ความโปร่งแสง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transparencyแผ่นโปร่งใส [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความโปร่งแสง (n.) transparency See also: transparence Ops. ความทึบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, full transparency is my MO.ครับ การพูดความจริงคือนิสัยผม
I support interdepartmental transparency 100%.ผมหวังว่าการทำงาน ระหว่างหน่วยงาน มีความโปร่งใส 100%
I vowed to champion my husband's causes, the foremost of which is transparency in government.ฉันปฏิญาณต่อชัยชนะของสามีดิฉัน ที่สำคัญที่สุดก็คือความโปร่งใสของรัฐบาล
Is that as long as transparency remains a low-profile in the Senate, a lot of us are gonna get left behind.ก็คือตราบใดที่ความโปร่งใส ยังไม่เกิดในวุฒิสถา พวกเราหลายคนจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง
I need absolute financial transparency from you--ฉันต้องการความปลอดภัยให้กับการเงินของฉันจากคุณ
100% transparency from here on out.โปร่งใสทุกเรื่องจากนี้ไป
I'd like you to make good on your promise of transparency and acquaint Aiden with all aspects of our organization.พ่ออยากให้ลูกทำตามคำสัญญาของลูกว่าจะโปร่งใส และแนะนำเอเดนในทุกแง่มุมขององค์กรเรา
Mandate more transparency by the secret court that regularly approves the surveillance.คำสั่งลับของศาลมีความโปร่งใสขึ้น ในการอนุมัติการตรวจสอบ
Transparency is the key to regaining the voter trust.ความโปร่งใสคือกุญแจที่จะได้มา ซึ่งความไว้ใจของผู้ลงคะแนน
I know I seems an insane person because I hardly knows you but sometimes things are so transparency,ผมรู้ว่ามันบ้า เพราะผมแทบไม่รู้จักคุณเลย แต่บางทีทุกอย่างก็กระจ่างชัด
As far as I can see, there's maximum transparency.- โกดังใน เทเวโรล่า ล่ะ ? - เราใช้เก็บยางรถแล้ว
I need to clear some things up and I owe you nothing less than complete transparency.ฉันต้องมาทำความเข้าใจกันก่อน และฉันไม่ได้เป็นหนี้อะไรคุณเลย นอกจากความโปร่งใส

transparency ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
透通性[tòu tōng xìng, ㄊㄡˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ, 透通性] transparency (networking)
幻灯片[huàn dēng piàn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ, 幻灯片 / 幻燈片] filmstrip; lantern slide; transparency
透明度[tòu míng dù, ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄨˋ, 透明度] transparency; (policy of) openness
透明程度[tòu míng chéng dù, ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ, 透明程度] transparency

transparency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
透明[とうめい, toumei] (adj-na,adj-no,n) transparency; cleanness; (P)
透明度[とうめいど, toumeido] (n) transparency; degree of clearness
透視度[とうしど, toushido] (n) horizontal transparency; clearness (of water); visibility (esp. for scuba diving)
透過性[とうかせい, toukasei] (n) transparency; permeability
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency
トランスペアレンシー[とらんすぺあれんしー, toransupearenshi-] transparency
ビットトランスペアレンシー[びっととらんすぺあれんしー, bittotoransupearenshi-] bit transparency
透過性[とうかせい, toukasei] transparency, permeability

transparency ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดความโปร่งใส[v. exp.] (khāt khwām ) EN: lack transparency FR: manquer de transparence
ความโปร่งแสง[n.] (khwām prōng) EN: transparency FR: transparence [f]
ความโปร่งใส[n.] (khwām prōng) EN: transparency FR: transparence [f] ; limpidité [f]
ความโปร่งใสทางการเมือง[n. exp.] (khwām prōng) EN: political transparency FR: transparence politique [f]

transparency ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchlichtaufsatz {m}transparency unit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transparency
Back to top