คำที่ขึ้นต้นด้วย "ภ" จำนวน 479 คำ


ภ.ง.ด. n income tax
ภ.บ. n Bachelor of Pharmacy
ภ.พ. n value added tax
ภ.ม. n Master of Science in Pharmacy
ภก. n pharmacist
ภควัต n Buddha
ภควันต์ n Buddha
ภควา n Buddha
ภควาน n Buddha
ภคินี n sister
ภพ n world
ภพก่อน n previous life
ภพก่อน n previous life
ภพหน้า n next life
ภมร n bee
ภมริน n bee
ภมรี n queen bee
ภมุ n eyebrow
ภมุกะ n eyebrow
ภมุกา n eyebrow
ภยันตราย n danger
ภยาคติ n prejudice
ภร v support
ภรณี n constellation
ภรณีภู n a celestial monster which causes elipses by eating the sun or moon
ภรต n dancer
ภรตวรรษ n India
ภรตศาสตร์ n science of dancing and singing
ภรรดร n husband
ภรรดา n husband
ภรรยา n follower
ภรรยา n housewife
ภรรยา n wife
ภรรยา n wife
ภรรยา n wife
ภรรยา n housewife
ภรรยานอกกฎหมาย n illegal wife
ภรรยานอกสมรส n illegal wife
ภรรยาน้อย n minor wife
ภรรยาลับ n mistress
ภรรยาเก็บ n mistress
ภรรยาเก่า n ex-wife
ภระมร n bee
ภระมรี n queen bee
ภรัสดาษ n husband
ภรัสดาษ n husband
ภรัสดาษ n husband
ภราดร n brother
ภราดรภาพ n brotherhood
ภราดา n brother
ภราตรภาพ n brotherhood
ภราตฤภาพ n brotherhood
ภริยา n wife
ภริยา n wife
ภรู n eyebrow
ภฤตย์ n servant
ภวตัณหา n desire
ภวปาระ n nirvana
ภวังคจิต n subconsciousness
ภวังค์ n subconsciousness
ภวังค์ n daydream
ภวันดร n another birth
ภักดี v be loyal to
ภักษการ n cook
ภักษา n food
ภักษาหาร n food
ภักษ์ n food
ภังคะ n cloth woven with many kind of thread
ภังคะ n destruction
ภังคี n tree
ภัจ n servant
ภัณฑาคาร n storehouse
ภัณฑาคาริก n keeper of monks´ belongings
ภัณฑารักษ์ n storekeeper
ภัณฑูกรรม n hair-shaving
ภัต n food
ภัตกิจ n eating
ภัตตาคาร n restaurant
ภัตตาหาร n food
ภัทร adj good
ภัย n danger
ภัยธรรมชาติ n natural disaster
ภัยพินาศ n disaster
ภัยพิบัติ n disaster
ภัยสังคม n social danger
ภัยสังคม n social danger
ภัยอันตราย n danger
ภัยแล้ง n drought
ภัสดา n husband
ภัสสร n light
ภา n light
ภากร n sun
ภาค n part
ภาค n part
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ n the north-eastern part
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ n northeast
ภาคตัดกรวย n conic-section
ภาคทฤษฎี n theory
ภาคทัณฑ์ v put on probation
ภาคนิพนธ์ n term paper
ภาคบังคับ adj compulsory
ภาคปฎิบัติ n practical part
ภาคปฏิบัติ n practical part
ภาคผนวก n appendix
ภาคพายัพ n northwest
ภาคพื้น n ground
ภาคพื้นดิน n ground
ภาคภูมิ v be proud of
ภาคภูมิ adj proud of
ภาคภูมิ adv proudly
ภาคภูมิใจ adv proudly
ภาคภูมิใจ v take pride in
ภาคย์ n fortune
ภาครัฐ n government sector
ภาครัฐบาล n government sector
ภาคฤดูร้อน n summer school
ภาควิชา n department
ภาคศึกษา n school year
ภาคหน้า n future
ภาคอีสาน n the north-eastern part
ภาคอุตสาหกรรม n industrial sector
ภาคินี n partner
ภาคิไนย n nephew
ภาคี n member
ภาคี adj associate
ภาคเรียน n semester
ภาคเสธ adv hesitantly
ภาคเสธ v half resist and half yield
ภาคเสธ adv (reply) with many reservations
ภาคเหนือ n the northern part
ภาคเอกชน n private sector
ภาคแสดง n predicate
ภาคใต้ n the southern part
ภาคใหญ่ n macro
ภาชนะ n container
ภาชนะดินเผา n earthenware
ภาณุ n light
ภาณุ n sun
ภาณุมาศ n sun
ภาดร n brother
ภาดา n brother
ภาดา n brother
ภาดา n brother
ภาดา n brother
ภาดา n brother
ภาดา n younger brother
ภาตา n brother
ภาตา n brother
ภาตา n brother
ภาติกะ n brother
ภาตุ n brother
ภาพ n picture
ภาพจำลอง n duplicate
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง n mural
ภาพซ้อน n composite picture
ภาพตลก n cartoon
ภาพต่อ n jigsaw puzzle
ภาพติดตา n image
ภาพถ่าย n photograph
ภาพถ่ายทางอากาศ n aerial photograph
ภาพถ่ายลามก n pornography
ภาพนิ่ง n slide
ภาพประกอบ n illustration
ภาพปูนปั้น n stucco
ภาพปูนเปียก n wet lime painting
ภาพพจน์ n image
ภาพพิมพ์ n print
ภาพภายนอก n image
ภาพมายา n illusion
ภาพยนตร์ n silver screen
ภาพยนตร์ n movie
ภาพยนตร์จีน n Chinese film
ภาพยนตร์ตลก n comedy film
ภาพยนตร์ลามก n pornographic film/movie
ภาพยนตร์โทรทัศน์ n TV movie
ภาพรวม n overall image
ภาพรวม n overall image
ภาพร่าง n sketch
ภาพลวง n illusion
ภาพลวงตา n illusion
ภาพลวงตา n mirage
ภาพล้อ n caricature
ภาพลักษณ์ n image
ภาพลามก n pornography
ภาพลามกอนาจาร n pornography
ภาพลายเส้น n painting
ภาพวาด n painting
ภาพสะท้อน n reflection
ภาพสีน้ำมัน n oil painting
ภาพสไลด์ n slide
ภาพหลอน n hallucination
ภาพอธิบาย n illustration
ภาพอนาจาร n pornography
ภาพเขียน n painting
ภาพเคลื่อนไหว n motion
ภาพเปลือย n nude
ภาพเปลือยเปล่า n nude
ภาพเสมือน n virtual image
ภาพเหมือน n portrait
ภาพในใจ n imagination
ภาม n power
ภาย n time
ภาย n place
ภาย n side
ภายนอก n outside
ภายนอก adv outside
ภายนอก adj external
ภายนอก n appearance
ภายนอก n appearance
ภายภาคหน้า n future
ภายหน้า n future
ภายหลัง adv later
ภายหลังจากนี้ conj after
ภายหลังที่ adv after
ภายใต้ adv beneath
ภายใต้การควบคุม adv under control
ภายใต้อำนาจบังคับ adv under control
ภายใน prep inside
ภายใน adj internal
ภายใน prep within
ภายในบ้าน adj indoor
ภายในประเทศ adj in-house
ภายในประเทศ adj in-house
ภายในใจ n at heart
ภาร n burden
ภาร n duty
ภาร adj heavy
ภาร n heavy thing
ภารกิจ n royal
ภารกิจ n burden
ภารกิจ n work
ภารกิจ n commitment
ภารดา n husband
ภารดี n speech
ภารตวิทยา n Indian study
ภารตี n goddess
ภารธุระ n task
ภารยทรัพย์ n servitude property
ภาระ n burden
ภาระจำยอม n servitude
ภาระติดพัน n obligation
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ n charge on immovable property
ภาระผูกพัน n obligation
ภาระหน้าที่ n duty
ภารา n town
ภารโรง n janitor
ภาวการณ์ n condition
ภาวนา v pray
ภาวะ n condition
ภาวะการณ์ n situation
ภาวะข้าวยาหมากแพง n famine
ภาวะคับขัน n critical situation
ภาวะจำยอม n servitude
ภาวะจิตสงบ n meditative absorption
ภาวะฉุกเฉิน n emergency
ภาวะถดถอย n recession
ภาวะผู้นำ n leadership
ภาวะมลพิษ n pollution
ภาวะวิกฤติ n crisis
ภาวะสงคราม n state of war
ภาวะอารมณ์ n temperament
ภาวะเงินเฟ้อ n inflation
ภาวะเจริญพันธุ์ n fertility
ภาวะเศรษฐกิจ n economic condition
ภาวะแวดล้อม n surrounding
ภาษก n speaker
ภาษณ์ n speaking
ภาษา n language
ภาษากระเหรี่ยง n Karen
ภาษากรีก n Greek
ภาษากลาง n interlingua
ภาษากาย n body language
ภาษาคน n human speech
ภาษาครีโอล n Creole
ภาษาคอมพิวเตอร์ n computer language
ภาษาคำติดต่อ n agglutinative language
ภาษาจีน n Chinese
ภาษาจีนกลาง n Mandarin
ภาษาซี n C programming language
ภาษาต้นฉบับ n source language
ภาษาตลาด n informal language
ภาษาต่างประเทศ n foreign language
ภาษาติดต่อคำ n agglutinative language
ภาษาถิ่น n dialect
ภาษาทมิฬ n Tamil
ภาษาท้องถิ่น n vernacular
ภาษาทางการ n official language
ภาษาทางการ n written language
ภาษาท่าทาง n body language
ภาษาธรรมชาติ n natural language
ภาษาบาลี n Pali
ภาษาประจำชาติ n national language
ภาษาปาก n colloquialism
ภาษาพิดจิ้น n pidgin
ภาษาพื้นเมือง n dialect
ภาษาพูด n colloquialism
ภาษามนุษย์ n human language
ภาษามลายู n Malay
ภาษามาตรฐาน n standard language
ภาษามือ n finger language
ภาษาย่อย n dialect
ภาษาระดับสูง n high level language
ภาษาราชการ n official language
ภาษาละติน n Latin
ภาษาศาสตร์ n linguistics
ภาษาศาสนา n religious language
ภาษาสัญลักษณ์ n sign language
ภาษาสันสกฤต n Sanskrit
ภาษาสากล n international language
ภาษาสุภาพ n written language
ภาษาสูง n high language
ภาษาสูง n high level language
ภาษาหนังสือ n written language
ภาษาอังกฤษ n English
ภาษาเขียน n written language
ภาษาเครื่อง n machine language
ภาษาเยอรมัน n German
ภาษาแก้ขัด n pidgin
ภาษาแบบแผน n official language
ภาษาแม่ n mother language
ภาษาโบราณ n ancient language
ภาษาในระดับสูง n high level language
ภาษาใบ้ n sign language
ภาษาไทย n Thai
ภาษิต n proverb
ภาษี n superiority
ภาษี n tax
ภาษีการค้า n purchase tax
ภาษีขาออก n export duty
ภาษีขาออก n export duty
ภาษีขาเข้า n import duty
ภาษีขาเข้า n import duty
ภาษีที่ดิน n land tax
ภาษีนำเข้า n import duty
ภาษีบำรุงท้องที่ n local maintenance tax
ภาษีมรดก n death tax
ภาษีมูลค่าเพิ่ม n value added tax
ภาษีรถยนต์ n motor-vehicle tax
ภาษีรัชชูปการ n capitation
ภาษีรายได้ n income tax
ภาษีศุลกากร n tariff
ภาษีส่งออก n export duty
ภาษีส่งออก n export duty
ภาษีอากร n taxation
ภาษีเงินได้ n income tax
ภาษีโรงเรือน n property tax
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน n property tax
ภาส n light
ภาสกร n sun
ภาสน์ n speaking
ภิกขา n begged food
ภิกขา n begging for food
ภิกขาจาร n begging of food
ภิกขาหาร n begged food
ภิกขุ n Buddhist monk
ภิกขุนี n female Buddhist monk
ภิกษา n begging of food
ภิกษา n begged food
ภิกษาหาร n begged food
ภิกษุ n Buddhist monk
ภิกษุ n Buddhist monk
ภิกษุ n Buddhist monk
ภิกษุ n monk
ภิกษุ n Buddhist monk
ภิกษุ n monk
ภิกษุณี n Buddhist nun
ภิกษุสงฆ์ n Buddhist monk
ภิญโญ adv more and more
ภิญโญภาพ n higher excellence
ภิตติ n wall
ภิท v destroy
ภินทนาการ n act of breaking or destroying
ภินท์ v destroy
ภีม adj dreadful
ภีรุกชาติ adj cowardly
ภุมระ n bee
ภุมรัตน์ n coral
ภุมรา n bee
ภุมริน n bee
ภุมรี n bee
ภุมเรศ n bee
ภู n mountain
ภูดล n earth
ภูต n spirit
ภูตบดี n Siva
ภูตผี n ghost
ภูตผีปิศาจ n ghost
ภูตผีปีศาจ n spirit
ภูตผีปีศาจ n ghost
ภูตผีปีศาจ n demon
ภูตผีปีศาจ n demon
ภูตผีปีศาจ n Satan
ภูติ n prosperity
ภูติผี n ghost
ภูติผีปีศาจ n ghost
ภูธร n king
ภูธร n king
ภูธร n king
ภูธร n rocky mountain
ภูธร n king
ภูธร 1 n king
ภูธร 2 n mountain
ภูธร 3 adj local
ภูธร 3 n locality
ภูธเรศ n king
ภูธเรศ n king
ภูธเรศ n king
ภูธเรศ n king
ภูธเรศ n king
ภูธเรศ n king
ภูนาถ n king
ภูนาถ n king
ภูนาถ n king
ภูนาถ n king
ภูนาถ n king
ภูนาถ n king
ภูบดินทร์ n king
ภูบดินทร์ n king
ภูบดินทร์ n king
ภูบดินทร์ n king
ภูผา n rocky mountain
ภูภุช n king
ภูมิคุ้มกัน n immunity
ภูมิฐาน v be grand
ภูมิฐาน adj elegant
ภูมิต้านทาน n immunity
ภูมิทัศน์เมือง n townscape
ภูมิประเทศ n topography
ภูมิปัญญา n intellect
ภูมิปัญญาชาวบ้าน n folk wisdom
ภูมิปัญญาชาวบ้าน n folk wisdom
ภูมิปัญญาท้องถิ่น n folk wisdom
ภูมิปัญญาท้องถิ่น n folk wisdom
ภูมิปัญญาท้องถิ่น n folk wisdom
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน n folk wisdom
ภูมิภาค n provincial part
ภูมิภาค adj provincial
ภูมิภาค n region
ภูมิภาพ n landscape
ภูมิรัฐศาสตร์ n geopolitics
ภูมิรู้ n knowledge
ภูมิลำเนา n native habitat
ภูมิลำเนาเดิม n hometown
ภูมิวิทยา n geology
ภูมิศาสตร์ n geography
ภูมิศาสตร์ n geography
ภูมิศาสตร์กายภาพ n physical geography
ภูมิศาสตร์การเกษตร n agricultural geography
ภูมิศาสตร์การเมือง n political geography
ภูมิศาสตร์ประชากร n demographic geography
ภูมิศาสตร์ประวัติ n historical geography
ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ n historical geography
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ n economic geography
ภูมิสถาปัตยกรรม n landscape architecture
ภูมิหลัง n background
ภูมิอากาศ n weather
ภูมิอากาศ n climate
ภูมิแพ้ n allergy
ภูมิใจ v be proud of
ภูมี n king
ภูมีศวร n king
ภูริ n wisdom
ภูริ n earth
ภูริ adv many
ภูรี n wisdom
ภูวดล n earth
ภูษณพาส n clothes
ภูษา n clothes
ภูษามาลา n page
ภูษิต v decorate
ภูเก็ต n Phuket
ภูเขา n mountain
ภูเขาน้ำแข็ง n iceberg
ภูเขาเลากา adv like a mountain
ภูเขาไฟ n volcano
ภูเตศวร n Siva
ภูเนตุ n king
ภูเบนทร์ n king
ภูเบศวร์ n king


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top