ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

occupy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *occupy*, -occupy-

occupy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
occupy (vt.) อาศัยอยู่ใน Syn. live in, inhabit, dwell in Ops. leave, vacate
occupy (vt.) ยุ่งอยู่ See also: สาละวน, วุ่นอยู่กับ Syn. involve, engage, engross Ops. free
occupy (vt.) กิน (เนื้อที่หรือเวลา) Syn. take, fill up Ops. empty
occupy (vt.) ยึดครอง See also: รุกราน, ครอบครอง Syn. capture, seize, invade Ops. free, liberate
occupy (vt.) ดำรงตำแหน่ง See also: ครองตำแหน่ง Syn. hold
occupy in (phrv.) ง่วนอยู่กับ See also: วุ่นอยู่กับ
occupy with (phrv.) วุ่นอยู่กับ See also: ง่วนอยู่กับ
English-Thai: HOPE Dictionary
occupy(ออค'คิวไพ) vt. ครอบครอง,ยึดครอง,ครอง,ใช้เวลา,มุ่งมั่น,ยุ่งอยู่,อาศัยอยู่,มีถิ่นที่อยู่, Syn. seize
English-Thai: Nontri Dictionary
occupy(vt) มีอยู่,เข้ายึด,เอาไป,ถือตำแหน่ง,ถือเวลา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
occupyเข้ายึดครอง, เข้าถือครอง, เข้าครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครอง (v.) occupy See also: possess, hold, control, enter into possession Syn. ครอบครอง
ครองอำนาจ (v.) occupy See also: be in power, be in office, rule, possess Syn. มีอำนาจ
มีอำนาจ (v.) occupy See also: be in power, be in office, rule, possess
ยึดกุม (v.) occupy See also: acquire, take possession of forcefully, hold, possess Syn. ครอบครอง, ครอง, กุม, ถือครอง
ยึดครอง (v.) occupy See also: acquire, take possession of forcefully, hold, possess Syn. ครอบครอง, ยึดกุม, ครอง, กุม, ถือครอง
เสวยราชย์ (v.) occupy the throne See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned Syn. ครองราชย์, เสวยราชสมบัติ
เสวยราชสมบัติ (v.) occupy the throne See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned Syn. เสวยราชย์, ครองราชย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(all) We shall, under cover of darkness, occupy a position overlooking the enemy encampment.เราจะต้องอยู่ภายใต้ความมืดปก คลุมครอบครอง ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นค่าย ศัตรู
Just a few years ago, II Duce promised that the Nazis would never occupy Sicily.เมื่อสองสามปีที่แล้วอิลดูซสัญญาว่า... สัมพันธมิตรจะไม่มีทางคุกคามซิซิลี
When you have five daughters, tell me what else will occupy your thoughts.เมื่อลูกมีลูกสาวห้าคนนะ ลิซซี่ บอกแม่ซิว่าจะมีเวลาคิดเรื่องอื่นได้ยังไง
Redirect traffic, occupy all lanes.จัดการจราจรใหม่ / ปิดทุกเลนส์
Soon you'll occupy her site!ไม่นานเธอก็จะได้ดูแลหน้าที่ของเธอเอง
You need a wife to occupy my seat.ลูกต้องมีภรรยาไว้ช่วยเหลืองานของพ่อ
Why don't you just occupy her for a whileทำไมเธอไม่ให้เวลาหล่อนซักหน่อย
As long as those tweezers occupy this post, our home planet of Kamino is at risk.ตราบใดที่พวกนั้นมันยังยึดฐานของเราไว้ได้ ดาวคามิโน่ของเราก็ตกอยู่ในอันตราย
A man needs a hobby, somethin' to occupy the hands, to stop the mind from thinkin' so much.ผู้ชายต้องมีงานอดิเรก
The Pauli exclusion principle means that no two objects can occupy the same space at the same time.หลักการกีดกันของเพาลี หมายความว่าไม่มีทาง ที่วัตถุ 2 อย่างจะใช้พื้นที่เดียวกัน ในขณะเวลาเดียวกันได้
You alone occupy my thoughts.เจ้าเท่านั้นที่ครองหัวใจข้า
Two objects trying to occupy the same spaceของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกัน

occupy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jù, ㄐㄩˋ, 据] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[jù, ㄐㄩˋ, 据 / 據] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
攻占[gōng zhàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄢˋ, 攻占 / 攻佔] attack and occupy
月孛[yuè bèi, ㄩㄝˋ ㄅㄟˋ, 月孛] lunar apogee (point in the moon's orbit furthest from earth); imaginary heavenly body occupying the second focus of the moon's elliptic orbit; dark moon; Lilith
上位[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, 上位] top seat; person occupying leading position

occupy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
王座を占める[おうざをしめる, ouzawoshimeru] (exp,v1) (1) (See 座を占める・1) to occupy the throne; to sit on the royal throne; (2) (See 座を占める・2) to be at the top; to hold the premier position; to win a championship
不退去罪[ふたいきょざい, futaikyozai] (n) unlawful trespass; occupying a property and refusing to leave
乗っ取る[のっとる, nottoru] (v5r,vt) to capture; to hijack; to commandeer; to occupy; to usurp; (P)
乗り取る[のりとる, noritoru] (v5r,vt) to capture; to occupy; to usurp
占む[しむ, shimu] (v5m,vt) (arch) to occupy; to hold; to command; to account for
占める[しめる, shimeru] (v1,vt) (1) to comprise (some part of the whole); to account for; to make up (of); (2) to hold; to occupy; (P)
塞ぐ(P);壅ぐ[ふさぐ, fusagu] (v5g,vt) (See 塞がる) to stop up; to close up; to block (up); to occupy; to fill up; to take up; to stand in another's way; to plug up; to shut up; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
占有[せんゆう, senyuu] occupy, monopolize

occupy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัยอยู่ใน[v. exp.] (āsai yū nai) EN: occupy FR:
บรรจุ[v.] (banju) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign FR: occuper
ดำรงอยู่[v. exp.] (damrong yū) EN: hold ; occupy FR: exister ; subsister ; occuper
เข้าถือ[v. exp.] (khao theū) EN: occupy FR:
เข้ายึดครองประเทศ[v. exp.] (khao yeutkh) EN: occupy a country FR: occuper un pays
ครอง[v.] (khrøng) EN: occupy ; possess ; hold ; control ; enter into possession ; have in hand FR: occuper ; posséder ; gagner ; détenir
ครองราชสมบัติ[v.] (khrøngrātch) EN: rule ; reign ; occupy the throne FR: régner
กินตำแหน่ง[v.] (kintamnaeng) EN: occupy a position ; hold the position ; hold the office ; be enthroned a position FR: ocuper une position ; occuper un poste
เป็นเจ้าของ[v. exp.] (pen jaokhøn) EN: possess ; own ; have ; occupy FR: être le propriétaire
เสวยราชย์[v. exp.] (sawoēi rāt) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned FR: accèder au trône
เสวยราชสมบัติ[v. exp.] (sawoēi rātc) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned FR:
ถือ[v.] (theū) EN: hold possession ; lease ; occupy FR:
ยึดครอง[v.] (yeutkhrøng) EN: occupy ; acquire ; take possession of forcefully ; hold ; possess ; secure FR: occuper un territoire ; sécuriser

occupy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besatzer {m} [mil.]member of the occupying forces

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า occupy
Back to top