ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instructions

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instructions*, -instructions-

instructions ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instructions (n.) ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา Syn. rules
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สั่ง (v.) give parting instructions before one dies/leaves Syn. สั่งเสีย, สั่งลา
แทง (v.) write down instructions or comments (to a subordinate) Syn. แทงเรื่อง
แทงเรื่อง (v.) write down instructions or comments (to a subordinate)
สั่งเสีย (v.) give parting instructions Syn. สั่งลา

instructions ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
批件[pī jiàn, ㄆㄧ ㄐㄧㄢˋ, 批件] approved document; document with written instructions
请示[qǐng shì, ㄑㄧㄥˇ ㄕˋ, 请示 / 請示] ask for instructions
款伏[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款伏] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
款服[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款服] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
[fēn, ㄈㄣ, 吩] leave instructions; to order
圣训[shèng xùn, ㄕㄥˋ ㄒㄩㄣˋ, 圣训 / 聖訓] sage's instructions; imperial edict

instructions ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers)
ミップス[, mippusu] (n) {comp} MIPS (million instructions per second)
回訓[かいくん, kaikun] (n,vs) instructions sent in response to a question (from an embassy, consulate, etc.)
細かい指示[こまかいしじ, komakaishiji] (n) detailed instructions
言い含める;言含める[いいふくめる, iifukumeru] (v1,vt) to give detailed instructions
遺命[いめい, imei] (n,vs) will; dying instructions
遺訓[いくん, ikun] (n) dying instructions
指令[しれい, shirei] (n,vs) orders; instructions; directive; command; (P)
沙汰[さた, sata] (n,vs) (1) affair; state; incident; issue; matter; (2) verdict; sentence; (3) directions; orders; command; instructions; (4) notice; information; communication; news; message; tidings; update
経伺[けいし, keishi] (n,vs) asking for instructions; consulting and obtaining approval
訓令[くんれい, kunrei] (n,vs) directive; instructions; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second)

instructions ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำแนะนำการใช้[n. exp.] (kham naenam) EN: instructions FR: conseils d'utilisation [mpl]
ข้อควรประพฤติ[n. exp.] (khø khūan p) EN: code of practice ; instructions FR:
ข้อแนะนำการใช้[n. exp.] (khø naenam ) EN: instructions FR: instructions [fpl]
ข้อปฏิบัติ[n. exp.] (khø patibat) EN: procedure ; practice ; instructions ; rules ; directions ; routine ; principle FR: procédure [f] ; principe [m]
โอวาท[n.] (ōwāt) EN: admonition ; instructions ; advice FR: conseil [m] ; instruction [f]
เรียนถาม[v.] (rīenthām) EN: ask ; inquire ; question ; ask for instructions FR: demander ; questionner
รอคำสั่ง[v. exp.] (rø khamsang) EN: await instructions ; await orders FR: attendre les instructions
ทำตามคำสั่ง[v. exp.] (tham tām kh) EN: act according to the instructions FR:

instructions ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weisungsfreiheit {f}freedom from instructions
Bedienungsanleitung {f}instruction manual; operating instructions
Angebotsanweisungen {pl}proposal instructions
Bedienungs- und Wartungsanleitung {f}operating and maintenance instructions
Dienstanweisung {f}instructions; regulations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instructions
Back to top