ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relation*, -relation-

relation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relation (n.) ความเกี่ยวข้องกัน See also: ความสัมพันธ์ Syn. association, connection
relation (n.) ญาติ See also: ญาติพี่น้อง, เครือญาติ Syn. kindred, kinship, relative
relation (n.) การเล่าเรื่อง See also: การบรรยาย, การเล่า Syn. description, narration
relational (adj.) เกี่ยวกับความสัมพันธ์
relations (n.) ครอบครัว See also: วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, เครือญาติ, สายเลือด, สมาชิกในครอบครัว Syn. ancestry, kin
relationship (n.) ความสัมพันธ์ See also: ความเกี่ยวข้องกัน Syn. association, connection
relationship (n.) ความเป็นญาติกัน Syn. kinship
relationship (n.) ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว Syn. affair, liaison
English-Thai: HOPE Dictionary
relation(รีเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดองกัน,ญาติ,เครือญาติ,การบรรยาย,เรื่องราว, Syn. existing connection, See also: relational adj.
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึง ฐานข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่แยกต่างหากออกจากกันเป็นหลาย ๆ แฟ้ม แต่ละแฟ้มเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ การเรียกหาข้อมูลในแฟ้มหนึ่งจะโยงไปหาแฟ้มอื่นได้ เช่น เราอาจมีแฟ้มข้อมูลที่เก็บสินค้า และอีกแฟ้มข้อมูลหนึ่งเก็บรายชื่อลูกค้า เราอาจสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการจากแต่ละแฟ้มให้มาสัมพันธ์กัน เพื่อจะรู้ได้ว่า ลูกค้าคนใดสั่งสินค้าใดไปจำนวนเท่าใด ทั้งสิ้นขึ้นกับการออกแบบระบบให้แฟ้มเหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วย
relational operatorตัวดำเนินการสัมพันธ์หมายถึง สัญลักษณ์ =, > หรือ < ซึ่งใช้แทนความหมาย เท่ากับ, มากกว่า น้อยกว่า ที่ใช้ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ตัวดำเนินการเหล่านี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) หรือโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล (database management)
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวพัน,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน,ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association
English-Thai: Nontri Dictionary
relation(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ญาติพี่น้อง
relationship(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
relationความสัมพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
relational operatorตัวดำเนินการสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
relationshipความเป็นญาติ [ดู kinship] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
relationความสัมพันธ์, เซตของคู่อันดับ เช่น {(1,  2),  (2, 3),  (3, 4)} [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Relational Databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ฐานข้อมูลแบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยตารางข้อมูลจำนวนมาก แต่ละตารางอาจใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคน สถานที่ เหตุการณ์ สิ่งต่างๆ หรือความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเหล่านี้ การเก็บข้อมูลเป็นตารางๆ นี้นอกจากมีลักษณะสอดคล้องกับการใช้งานข้อมูลในชีวิตประจำวันเช่น ตารางเดินรถไฟแล้ว ยังมีพื้นฐานหลัการมาจากคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ความสัมพันธ์ หรือ relations ด้วย [คอมพิวเตอร์]
relational operatorตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ในการเขียนโปรแกรมการใช้สเปรดชีด และการใช้ฐานข้อมูลนั้นเราจำเป็นต้องอาศัยตัวดำเนินการสำหรับเปรียบเทียบค่าสองค่าว่าเท่ากันหรือเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ หรืออาจเปรียบเทียบค่าหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่าอีกค่าหนึ่ง ในการเปรียบเทียบนี้เราจำเป้นจะต้องอาศัยตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะเขียนเป็นลักษณะได้ดังนี้
Relationship marketingการตลาดแบบสัมพันธภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความข้องเกี่ยว (n.) relation See also: association, involvement, connection Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความเกี่ยวพัน
ความสนิทสนม (n.) relation See also: tie, bond, link Syn. ความใกล้ชิด, ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ (n.) relation See also: association, involvement, connection Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความเกี่ยวพัน, ความข้องเกี่ยว
ความเกี่ยวพัน (n.) relation See also: connection Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์ Ops. ความไม่เกี่ยวข้องกัน
สายสัมพันธ์ (n.) relation See also: kinship, correspondence Syn. ความสัมพันธ์
สายสัมพันธ์ (n.) relation See also: tie, bond, link Syn. ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, ความสัมพันธ์
วงศาคณาญาติ (n.) relations See also: kin, kinsman, relatives Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, วงศ์วาน, วงศ์ญาติ
วงศ์ญาติ (n.) relations See also: kin, kinsman, relatives Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, วงศ์วาน
สัมพันธภาพ (n.) relations See also: relationship, association, connection, bond Syn. ความผูกพัน, ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์
สัมพันธ์ (n.) relations See also: connections, relationships, link, association Syn. สัมพันธน์
ความผูกพัน (n.) relationship See also: connection Syn. ความสัมพันธ์
สัมพันธภาพ (n.) relationship See also: kinship Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, ความผูกพัน
สายใย (n.) relationship See also: bond Syn. สายสัมพันธ์
เยื่อใย (n.) relationship See also: bond, tie, attachment, lingering sentiment Syn. สายสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน
แรงงานสัมพันธ์ (n.) relationship between employer and employee about right and duty
กปส. (n.) Public Relations Department Syn. กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ (n.) Public Relations Department
การบอกข่าว (n.) public relations Syn. การโฆษณา, การบอกกล่าว
การร่วมเพศ (n.) sexual relations See also: sexual intercourse, having sex Syn. เซ็กซ์
การโฆษณา (n.) public relations Syn. การบอกข่าว, การบอกกล่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
His relationship with this company has been of long-standingความสัมพันธ์ของเขากับบริษัทนี้มีมายาวนาน
How long ago was your last relationship?สัมพันธภาพครั้งล่าสุดของคุณนี่มันนานแค่ไหนแล้ว?
We made an agreement not to discuss old relationshipsเราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What is your relation to that big pervert?เจ้าเป็นอะไรกับโจรราคะใหญ่นั่น?
The four defendants in front... are charged with 11 counts in relation to the explosion of the Guildford pub... and the murders of five people.สี่จำเลยในหน้า ... จะมีค่ากับ 11 นับในความสัมพันธ์ การระเบิดของผับ Guildford ... และฆ่าของห้าคน
I am almost the nearest relation he has, and I am entitled to know all his nearest concerns.ฉันเป็นญาติใกล้ชิดที่สุดที่เขามี และฉันก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขา
Any relation to Georges Valombreuse, the well-known diplomat of the '70s?เกี่ยวข้องอะไรกับจอร์จ วาลอมบรัว ผู้เป็นฑูตคนดังในยุค 70 หรือเปล่าครับ?
What is your relation to the defendant?คุณเป็นอะไรกับจำเลย?
Sadly, the Palace is an empty place now ever since the relation of famillies broke apart.น่าเศร้าจริงๆ พระราชวังเกาหลีเป็นที่ที่ว่างเปล่านับตั้งแต่ที่ราชวงศ์ถูกล้มล้าง
You any relation to Roger Weathers?เป็นอะไรกับโรเจอร์ เวทเธอร์ส
If they really die tomorrow, we can conclude that she's Kira or she has some kind of relation to Kira.ถ้าพวกเค้าตายในพรุ่งนี้ เราจึงจะสรุปได้ว่าเธอคือคิระ หรือมีความสัมพันธ์บางอย่างกับคิระ
I swear to comply with Katie The rules and regulations - relation to the camera, violation of this creature and I do not - or whatever it may be, in any ways.ผมสาบานว่าผมจะทำตามกฏและ เชื่อฟังคำสั่งของเคที่ เรื่องการใช้กล้อง และผมจะไม่ถือมัน หรือด้วยวิธีใดก็ตาม ดีขึ้นหรือยัง
What is your relation to the artist?คุณจะติดต่อกับคนที่ทำมันได้มั๊ย?
And I have only one relation with Arush, that of hatred.และหนูเกี่ยวข้องกับอารุช ในฐานะเป็นศัตรูเท่านั้น
I used the tire's 3-D profile to calculate the weight of these cars in relation to the depth of the tire impressions from the scene.ฉันใช้ข้อมูลแบบ 3 มิติของยางในการคำนวณน้ำหนักของรถ สัมพันธ์กับความลึกของยางที่ได้จากที่เกิดเหตุ

relation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风险与收益的关系[fēng xiǎn yǔ shōu yì de guān xì, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄩˇ ㄕㄡ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 风险与收益的关系 / 風險與收益的關係] relation between venture and profit; risk-return relation
情场[qíng chǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ, 情场 / 情場] affairs of the heart; mutual relationship
亲缘[qīn yuán, ㄑㄧㄣ ㄩㄢˊ, 亲缘 / 親緣] affinity; family relationship; consanguinity
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4
断交[duàn jiāo, ㄉㄨㄢˋ ㄐㄧㄠ, 断交 / 斷交] break off diplomatic relations
劳资关系[láo zī guān xì, ㄌㄠˊ ㄗ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 劳资关系 / 勞資關係] industrial relations; relations between labor and capital
因缘[yīn yuán, ㄩㄢˊ, 因缘 / 因緣] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, 一刀两断 / 一刀兩斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation
冷淡关系[lěng dàn guān xì, ㄌㄥˇ ㄉㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 冷淡关系 / 冷淡關係] cold relations (e.g. between countries)
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯係] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
关连[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, 关连 / 關連] connected; related; linked; linkage; correlation
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯繫] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
相关系数[xiāng guān xì shù, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, 相关系数 / 相關係數] correlation
相关性[xiāng guān xìng, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ, 相关性 / 相關性] correlation
对亲[duì qīn, ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧㄣ, 对亲 / 對親] courting; meeting for purpose of marriage; to settle into a relationship
关系式[guān xì shì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄕˋ, 关系式 / 關係式] equation expressing a relation
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
缘分[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘分 / 緣分] fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 感情] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair)
外交关系[wài jiāo guān xì, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 外交关系 / 外交關係] foreign relations; diplomatic relations
建立正式外交关系[jiàn lì zhèng shì wài jiāo guān xì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 建立正式外交关系 / 建立正式外交關係] formally establish diplomatic relations
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, 交情] friendship; emotional relations between people
友好[yǒu hǎo, ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ, 友好] friendly (relations)
三角关系[sān jiǎo guān xì, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 三角关系 / 三角關係] triangle relationship; a love triangle
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, 人情] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn
公使[gōng shǐ, ㄍㄨㄥ ㄕˇ, 公使] minister; diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
融洽[róng qià, ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧㄚˋ, 融洽] harmonious; friendly relations; on good terms with one another
相关[xiāng guān, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ, 相关 / 相關] interrelated; correlation; dependence; relevance; mutuality
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation
筋节[jīn jié, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, 筋节 / 筋節] lit. muscles and joints; by ext. the relations between parts in a speech, composition etc
相互关系[xiāng hù guān xì, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 相互关系 / 相互關係] mutual relations; common interest
睦邻[mù lín, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, 睦邻 / 睦鄰] neighborly relations
正常化[zhèng cháng huà, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄚˋ, 正常化] normalization (of diplomatic relations etc)
韩朝[Hán Cháo, ㄏㄢˊ ㄔㄠˊ, 韩朝 / 韓朝] North and South Korea; bilateral Korean relations
中日关系[Zhōng Rì guān xì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 中日关系 / 中日關系] Sino-Japanese relations
和睦[hé mù, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ, 和睦] peaceful relations; harmonious
前生冤孽[qián shēng yuān niè, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥ ㄩㄢ ㄋㄧㄝˋ, 前生冤孽] predestined relationship
宿分[sù fèn, ㄙㄨˋ ㄈㄣˋ, 宿分] predestined relationship

relation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンシューマーズリレーション[, konshu-ma-zurire-shon] (n) consumers' relation
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of
に関し[にかんし, nikanshi] (exp) (See に関する) related to; in relation to
に関して[にかんして, nikanshite] (exp) related to; in relation to
に関する[にかんする, nikansuru] (exp) related to; in relation to
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] (n) {comp} partner relation
位置付ける(P);位置づける[いちづける(P);いちずける(位置付ける)(ik), ichidukeru (P); ichizukeru ( ichiduke ru )(ik)] (v1,vt) to place (in relation to the whole); to rank; to position; to locate; (P)
信頼関係[しんらいかんけい, shinraikankei] (n) relationship of mutual trust; fiduciary relation
姻戚関係[いんせきかんけい, insekikankei] (n) relation by marriage
意味関係[いみかんけい, imikankei] (n) {comp} semantic relation
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] (n) {comp} abbreviated combined relation condition
直系血族[ちょっけいけつぞく, chokkeiketsuzoku] (n) a lineal relation
範列関係[はんれつかんけい, hanretsukankei] (n) {ling} (See 統語的関係) paradigmatic relation
系列関係[けいれつかんけい, keiretsukankei] (n) {ling} (See 統合関係) paradigmatic relation
縁がない;縁が無い[えんがない, enganai] (exp,adj-i) (See 縁のない) have no relation to; have no luck with; not be fated to
縁もゆかりもない[えんもゆかりもない, enmoyukarimonai] (exp) having no relation with whatsoever; having nothing to do with; alien
連想関係[れんそうかんけい, rensoukankei] (n) {comp} associative relation
部分全体関係[ぶぶんぜんたいかんけい, bubunzentaikankei] (n) {comp} part-whole relation; partitive relation
階層関係[かいそうかんけい, kaisoukankei] (n) {comp} hierarchical relation
PR[ピーアール, pi-a-ru] (n) (See パブリックリレーションズ) public relations; PR
インベスターリレーションズ[, inbesuta-rire-shonzu] (n) investor relations
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P)
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations)
セックスフレンド[, sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
セフレ[, sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway)
ネゲット[, negetto] (n,vs) (col) (abbr) (from net and get) 'getting' someone who is a net acquaintance (e.g. forming a physical relationship)
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
ヤリ目;やり目[ヤリもく(ヤリ目);やりもく(やり目);ヤリモク, yari moku ( yari me ); yarimoku ( yari me ); yarimoku] (n) (from 遣る and 目的) sexual rather than serious relationship
リレーショナルDBMS[リレーショナルディービーエムエス, rire-shonarudei-bi-emuesu] (n) {comp} relational DBMS; RDBMS
一家眷属[いっかけんぞく, ikkakenzoku] (n) one's family, relations, and followers
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife)
三人婚[さんにんこん, sanninkon] (n) ménage à trois; three-way sexual relationship
上下関係[じょうげかんけい, jougekankei] (n) pecking order; hierarchical relationship; vertical relationship; hyponymy
五倫[ごりん, gorin] (n) the five Confucian filial-piety relationships
五倫の道[ごりんのみち, gorinnomichi] (n) the five Confucian filial-piety relationships
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection
交わる[まじわる, majiwaru] (v5r,vi) (1) to cross; to intersect; to join; to meet; (2) to associate with; to mingle with; to consort with; (3) to have a sexual relationship; to copulate; (P)
交絡[こうらく, kouraku] (n) interrelationship; statistics confounding
交際相手[こうさいあいて, kousaiaite] (n) person one has a relationship with; date; boyfriend; girlfriend
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation
偏向関係[へんこうかんけい, henkoukankei] bias relation
同格関係[どうかくかんけい, doukakukankei] coordinate relation
形式関係[けいしきかんけい, keishikikankei] formal relation
意味関係[いみかんけい, imikankei] semantic relation
比較演算子[ひかくえんざんし, hikakuenzanshi] relational operator, relation
比較関係[ひかくかんけい, hikakukankei] comparative relation
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition
連想関係[れんそうかんけい, rensoukankei] associative relation
連続関係[れんぞくかんけい, renzokukankei] consecutive relation
部分全体関係[ぶぶんぜんたいかんけい, bubunzentaikankei] part-whole relation, partitive relation
関係指示記号[かんけいしじきごう, kankeishijikigou] relation indicator
階層関係[かいそうかんけい, kaisoukankei] hierarchical relation
リレーショナルデータベース[りれーしょなるでーたべーす, rire-shonarude-tabe-su] relational database (RDB)
相互相関[そうごうそうかん, sougousoukan] cross-correlation
相互関係[そうごかんけい, sougokankei] interaction, interrelation
相関[そうかん, soukan] correlation
相関係数[そうかんけいすう, soukankeisuu] correlation coefficient
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship
関係演算子[かんけいえんざんし, kankeienzanshi] relational operator
関係管理[かんけいかんり, kankeikanri] relational management
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
関係[かんけい, kankei] Thai: ความสัมพันธ์ English: relation
関連[かんれん, kanren] Thai: ความสัมพัํนธ์ English: relation

relation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
โดเมนของความสัมพันธ์[n. exp.] (dōmēn khøng) EN: domain of a relation FR:
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์[n. exp.] (jaonāthī na) EN: investor relation officer FR:
กามกิจ[n.] (kāmmakit) EN: sexual intercourse ; intercourse ; sexual activity ; sex FR: rapport sexuel [m] ; relation sexuelle [f]
การสัมพันธ์[n.] (kān samphan) EN: relation FR:
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier
เกี่ยวข้อง(กับ)[adv.] (khīokhǿng () EN: in connection (with) ; concerning FR: en relation (avec)
คนรู้จัก[n. exp.] (khon rūjak) EN: acquaintance FR: connaissance [f] ; relation [f]
ความเกี่ยวเนื่อง[n.] (khwām kīone) EN: connection ; relation FR:
ความเกี่ยวพัน[n.] (khwām kīoph) EN: relation FR:
ความผูกพัน[n.] (khwām phūkp) EN: relationship ; relation ; connection ; ties FR: relation [f] ; liaison [f]
ความสัมพันธ์[n.] (khwām samph) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship ; correlation ; link ; ties [pl] FR: relation [f] ; association [f] ; lien [m] ; interaction [f] ; rapport [m]
ความสัมพันธ์อสมมาตร[n. exp.] (khwām samph) EN: asymmetric relation FR: relation asymétrique [f]
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน[n. exp.] (khwām samph) EN: functional relation FR: relation fonctionnelle [f]
ความสัมพันธ์โดยเป็นเซตย่อย[n. exp.] (khwām samph) EN: inclusion relation FR:
ความสัมพันธ์เอกลักษณ์[n. exp.] (khwām samph) EN: identity relation ; equality FR: égalité [f]
ความสัมพันธ์ลึกซึ้ง[n. exp.] (khwām samph) EN: intimate relation FR: relation intime [f]
ความสัมพันธ์ไม่สะท้อน[n. exp.] (khwām samph) EN: irreflexive relation FR:
ความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร[n. exp.] (khwām samph) EN: antisymmetric. relation FR:
ความสัมพันธ์ผกผัน[n. exp.] (khwām samph) EN: inverse relation FR: relation inverse [f]
ความสัมพันธ์ระหว่างกับ (ความสัมพันธ์ระหว่าง...กับ...)[n. exp.] (khwām samph) EN: FR: relation entre … et … [f]
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khwām samph) EN: FR: relation entre l'homme et l'environnement [f]
ความสัมพันธ์สมมูล[n. exp.] (khwām samph) EN: equivalence relation FR:
ความสัมพันธ์สะท้อน[n. exp.] (khwām samph) EN: reflexive relation FR:
ความสัมพันธ์สมมาตร[n. exp.] (khwām samph) EN: symmetric relation FR:
ความสัมพันธ์ถ่ายทอด[n. exp.] (khwām samph) EN: transitive relation FR:
ความสัมพันธ์ทางเพศ[n. exp.] (khwām samph) EN: intimacy ; sexual intercourse ; affair FR: relation sexuelle [f] ; relation [f]
ความสัมพันธ์ทวิภาค[n. exp.] (khwām samph) EN: binary relation FR:
ความสัมพันธ์เวียนเกิด[n. exp.] (khwām samph) EN: recurrence relation ; recurring relation FR:
เกี่ยวเนื่องกับ[adv.] (kīoneūang k) EN: pertaining to ; relating to ; connected with ; relevant FR: en relation avec
กราฟของความสัมพันธ์[n. exp.] (krāp khøng ) EN: graph of a relation FR: graphe d'une relation [m]
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
ปฏิสัมพันธ์[n.] (patisamphan) EN: interaction ; relations to/with FR: relation [f] ; interaction [f]
เพศสัมพันธ์[n. exp.] (phēt sampha) EN: sex ; sexual intercourse ; sexual relations FR: relation sexuelle [f]
พระราชไมตรี[n.] (phrarātcham) EN: friendly relations; diplomatic relations FR: relation amicale [f]
รีเลชั่น [n.] (rīlēchan) EN: relation FR: relation [f]
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง...กับ...[v. exp.] (sadaēng khw) EN: FR: indiquer la relation entre ... et ... ; indiquer la correspondance entre ... et ...
สายเลือด ; สายโลหิต[n.] (sāileūat ; ) EN: blood relation ; blood lineage ; lineage FR: lien de sang [m]
สายโลหิต ; สายเลือด[n.] (sāilōhit ; ) EN: blood relation ; blood lineage ; lineage FR: lien de sang [m]
สายสัมพันธ์[n.] (saīsamphan) EN: relation ; kinship ; correspondence ; ties ; bond ; link FR:

relation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutsverwandtschaft {f}blood relation
Presseamt {n}public relation office
Bezug {m} | im Bezug auf | in Bezug auf | in Bezug auf; in Hinsicht auf | in Bezug auf; unter ... Aspekt | mit Bezug aufreference | relating | in relation to; with reference to | with regard to | in terms of | in regard to; with regard to
Unschärferelation {f}uncertainty relation
Winkelverwandtschaft {f}angular relationship
Betriebsverfassung {f}code of industrial relations
Vertragsverhältnis {n}contractual relationship
Korrelationsanalyse {f} [math.]correlation analysis
Datenbanksystem {n} [comp.] | relationales Datenbanksystemdatabase system | relational database system
Wirtschaftsbeziehungen {pl}economic relations
Betriebsverfassungsgesetz {n}industrial relations law; Industrial Constitution Law
Seilschaft {f}insider relationship
Auslandsbeziehungen {pl}international relations
Liebesbeziehung {f}love relationship; sexual relationship
Pearson-Korrelationskoeffizient {m} [math.]Pearson correlation coefficient
Rangkorrelationskoeffizient {m} [math.]rank correlation coefficient
Relation {f} [math.]relation
Relation {f}relation; relationship
relational {adj}relational
Symbiose {f} (zwischen) [biol.] | eine Symbiose eingehensymbiosis (of) | to for a symbiotic relationship
Handelsbeziehungen {pl}trade relations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relation
Back to top