ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kinsman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kinsman*, -kinsman-

kinsman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kinsman (n.) ญาติพี่น้อง (คำเก่า) Syn. male relative Ops. kinswoman, female relative
English-Thai: HOPE Dictionary
kinsman(คินซ'เมิน) n. ญาติผู้ชาย
English-Thai: Nontri Dictionary
kinsman(n) ญาติผู้ชาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For these six years past, you have seen neither kinsman nor any friend, but blade, shield and shaft.6 ปีที่ผ่านมา เจ้าไม่ได้พบญาติ และ เพื่อน นอกจาก ดาบ โล่ห์ และ หอก

kinsman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男性亲属[nán xìng qīn shǔ, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄣ ㄕㄨˇ, 男性亲属 / 男性親屬] kinsman

kinsman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三親等[さんしんとう, sanshintou] (n) kinsman of the third degree (of consanguinity)

kinsman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วงศาคณาญาติ[n.] (wongsākhanā) EN: relations ; kin ; kinsman ; relatives ; circle of one's kinsmen ; blood relatives ; clan FR:
ญาติ[n. exp.] (yāt) EN: relative ; relation ; kinsman (form.) ; folk ; kinfolk (old) ; descendent ; kin FR: parent [m] ; parente [f] ; parents [mpl] ; membre de la famille [m]
ญาติพี่น้อง[n. exp.] (yāt phīnøng) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman ; kin FR: famille [f] ; parents [mpl] ; parentèle [f]
ญาติกา[n.] (yāttikā) EN: relative ; relation ; kinsman (form.) ; folk ; kinfolk (old) ; descendent ; kin FR: parent [m] ; parente [f] ; parents [mpl] ; membre de la famille [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kinsman
Back to top