ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liaison

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liaison*, -liaison-

liaison ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
liaison (n.) การติดต่อประสานงาน Syn. link, contact, inter-group communication
liaison (n.) ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว Syn. love affair
liaison (n.) ผู้ประสานงาน Syn. coordinator
English-Thai: HOPE Dictionary
liaison(ลิเอซอน',ลี'อะซอน,ลีเอ'เซิน) n. การติดต่อ,การติดต่อประสานงาน,ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวระหว่างหญิงกับชาย,การออกเสียงสัมผัส pl. liaisons, Syn. alliance,bond
English-Thai: Nontri Dictionary
liaison(n) การติดต่อ,การประสานงาน,การคบกันฉันชู้สาว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
liaison officerเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มรรคนายก (n.) liaison See also: spiritual guide
มัคนายก (n.) liaison See also: spiritual guide Syn. มรรคนายก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bud Schnelker, liaison office. u. s. consulate, karachi. Rob Hodges.Bud Schnelker ฝ่ายประสานงาน กงศุลสหรัฐ ประจำกรุงการาจี
My job was to assassinate the terrorist group's liaison in Hong Kong.ภารกิจของเราคือการฆ่าชายคนนี้ที่อยู่ในฮ่องกง และรู้จักกันในวงกว้าง คนทรยศนี้เรียกว่า"เฟลานทิส"
Civilian liaison with the Neighborhood Watch Alliance.ความร่วมมือทางพลเรือน ในการดูแลเมือง
Ms.Rinell, we have DNA proof that you had a liaison with that man.คุณรีเนล เราได้ดีเอ็นเอที่เชื่อได้ว่าคุณมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนั้น
Officer David,the liaison position with NCIS is being terminated.จนท.ดาวีด, การประสานงานกับ NCIS ต้องยุติแต่เพียงเท่านี้..
Later, he became a communications liaison for the military.หลังจากนั้นเขาเป็นผู้ประสานงาน ด้านข่าวกรองทางทหาร
You've got T-minus 30 seconds to get off school property... or I call the liaison officer.นายมีเวลา 30 วินาที ที่จะออกไปจากโรงเรียน ไม่งั้นฉันจะเรียกเจ้าหน้าที่
I was the liaison between the Company and yourฉันคือคนกลางที่ประสานงานระหว่างคุณกับบริษัท
As a special liaison to the Company?เช่นเป็นผู้ประสานงานพิเศษให้กับ คอมพะนี?
The minister has put me in charge of military liaison with the ARC.ท่านรัฐมนตรีจะให้ฉันเข้าร่วมกับทางทหารที่อาร์ค
I was having a meeting with our liaison at New Scotland Yard.ผมกำลังประชุมกับเพื่อนร่วมงานเราที่ New Scotland Yard
I'll be your B.N.D. liaison during your stay.ผมจะเป็นเจ้าภาพทาง FBIเยอรมัน ระหว่างที่พวกคุณอยู่ที่นี้

liaison ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连线[lián xiàn, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 连线 / 連線] connecting line; slur indicating legato (in music); liaison (in phonetics); ligature (in typesetting)
复音形[fù yīn xíng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, 复音形 / 複音形] diphthong; liaison

liaison ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison
リエゾン[, riezon] (n) liaison (fre
情事[じょうじ, jouji] (n) love affair; liaison
政労[せいろう, seirou] (n) (abbr) government-labour (e.g. liaison meeting); government-labor
朝雲暮雨[ちょううんぼう, chouunbou] (n) sexual liaison
渉外係[しょうがいがかり, shougaigakari] (n) liaison officer; public relations man
渉外部[しょうがいぶ, shougaibu] (n) liaison department; public relations department
空軍連絡将校[くうぐんれんらくしょうこう, kuugunrenrakushoukou] (n) air liaison officer
雲雨巫山[うんうふざん, un'ufuzan] (n) sexual liaison
馴れ合う[なれあう, nareau] (v5u,vi) to collude (with); to conspire (with); to establish a secret liaison (with); to make friends with; to get along well with; to become intimate (with opposite sex)
渉外[しょうがい, shougai] (n) public relations; client liaison; client relations; (P)

liaison ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอร์พอร์ตลิงค์[n. exp.] (Aēphøt Ling) EN: Airport Link FR: liaison aéroport [f] ; Airport Link [m]
ความผูกพัน[n.] (khwām phūkp) EN: relationship ; relation ; connection ; ties FR: relation [f] ; liaison [f]
มีชู้[v.] (mīchū) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband ; have an affair FR: avoir une liaison extraconjugale
พลังงานพันธะ[n. exp.] (phalang-ngā) EN: bond energy FR: énergie de liaison [f]
พันธะ[n.] (phantha) EN: liaison ; bond ; ties FR: liaison [f]
พันธะเดียว[n. exp.] (phantha dīo) EN: FR: liaison simple [f]
พันธะเคมี[n. exp.] (phantha khē) EN: chemical bond FR: liaison chimique [f]
พันธะโคเวเลนต์[n. exp.] (phantha khō) EN: covalent bond FR: liaison covalente [f]
พันธะคู่[n. exp.] (phantha khū) EN: FR: liaison double [f]
เรื่องชู้สาว[n. exp.] (reūang chūs) EN: illicit romantic liaison FR: liaison (amoureuse) [f]
สาย[n.] (sāi) EN: line ; route FR: voie [f] ; ligne [f] ; route [f] : liaison [f] ; axe [m] ; tronçon [m]
เส้นทาง[n.] (senthāng) EN: way ; route ; path ; course ; line ; passage FR: route [f] ; chemin [m] ; voie [f] ; sentier [m] ; parcours [m] ; liaison [f] ; trajet [m] ; ligne [f] ; axe [m]
เส้นทางบิน ; เส้นทางการบิน[n. exp.] (senthāng bi) EN: route FR: ligne aérienne [f] ; liaison aérienne [f] ; route aérienne [f] ; voie aérienne [f]
เส้นทางเดินรถ[n. exp.] (senthāng do) EN: FR: route [f] ; liaison [f]
เส้นทางภายในประเทศ[n. exp.] (senthāng ph) EN: domestic route FR: liaison intérieure [f]
เส้นทางระหว่างประเทศ[n. exp.] (senthāng ra) EN: international route FR: liaison internationale [f]
สื่อ[n.] (seū) EN: medium ; media ; vehicle ; intermediary ; go-between : liaison ; vehicle ; means FR: intermédiaire [m] ; agent de liaison [m] ; support [m] ; conducteur [m] ; véhicule [m] ; vecteur [m] ; média [m] ; médias [mpl]
ทางเดินเรือ[n. exp.] (thāng doēnr) EN: FR: liaison maritime [f] ; route maritime [f]
ทางรถไฟ[n. exp.] (thāng rotfa) EN: railway ; railroad FR: voie ferrée [f] ; ligne de chemin de fer [f] ; liaison ferroviaire [f]
ทางรถยนต์[n. exp.] (thāng rotyo) EN: FR: route [f] ; voie de communication [f] ; liaison routière [f]
มีเพศสัมพัน[v. exp.] (mī phēt sam) EN: have an affair FR: avoir une liaison
เที่ยวบินต่ออาทิตย์ (... เที่ยวบินต่ออาทิตย์)[n. exp.] (... thīo bi) EN: … (x) flights a week ; … (x) flights per week FR: ... (x) vols par semaine ; ... (x) liaisons par semaine
เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (… เที่ยวบินต่อสัปดาห์)[n. exp.] (... thīo bi) EN: … (x) flights a week ; … (x) flights per week FR: ... (x) vols par semaine ; ... (x) liaisons par semaine

liaison ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affäre {f}; Liaison
Liaison {f}liaison

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liaison
Back to top