ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relationship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relationship*, -relationship-

relationship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relationship (n.) ความสัมพันธ์ See also: ความเกี่ยวข้องกัน Syn. association, connection
relationship (n.) ความเป็นญาติกัน Syn. kinship
relationship (n.) ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว Syn. affair, liaison
English-Thai: HOPE Dictionary
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวพัน,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน,ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association
English-Thai: Nontri Dictionary
relationship(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
relationshipความเป็นญาติ [ดู kinship] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Relationship marketingการตลาดแบบสัมพันธภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความผูกพัน (n.) relationship See also: connection Syn. ความสัมพันธ์
สัมพันธภาพ (n.) relationship See also: kinship Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, ความผูกพัน
สายใย (n.) relationship See also: bond Syn. สายสัมพันธ์
เยื่อใย (n.) relationship See also: bond, tie, attachment, lingering sentiment Syn. สายสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน
แรงงานสัมพันธ์ (n.) relationship between employer and employee about right and duty
ความสัมพันธ์ทางสังคม (n.) social relationship
ร่วมสายโลหิต (adj.) of same blood relationship See also: of same blood lineage
สัมพันธภาพทางสังคม (n.) social relationship Syn. ความสัมพันธ์ทางสังคม
เลิกกัน (v.) terminate (the relationship) See also: abandon/desert (one´s wife or husband) Syn. เลิก, เลิกร้าง Ops. คบกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
His relationship with this company has been of long-standingความสัมพันธ์ของเขากับบริษัทนี้มีมายาวนาน
How long ago was your last relationship?สัมพันธภาพครั้งล่าสุดของคุณนี่มันนานแค่ไหนแล้ว?
We made an agreement not to discuss old relationshipsเราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, our relationship is strictly business!นี่! ความสัมพันธ์ระหว่างเราน่ะ มันแค่เรื่องธุรกิจเท่านั้นนะ!
And about your relationship with both of them.และความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขาทั้งคู่
You'll never have that kind of relationship in a world... where you're always afraid to take the first step, because all you see is every negative thing ten miles down the road.ใช่ ชั้นก็ว่างั้นแหละ เธอจะไม่มีวันมีเพื่อนรู้ใจ ถ้าเธอยังกลัวที่จะก้าวก้าวแรก
And, um... the... the truth is, neither one of us has the slightest idea where this relationship is going.และเอ่อ... ความจริงคือเราไม่รู้ว่า ความสัมพันธ์นี้จะไปถึงไหน
You have a cozy relationship with a known drug trafficker.คุณมีไมตรีสัมพันธ์กับนักค้ายาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี
I guess you could tell that Pikul and I had a relationship prior to coming here.ฉันเดาว่าเขาบอกแล้ว ฉันกับพิกัลมีความสัมพันธ์กัน ก่อนหน้าจะมาที่นี่ เราชอบเล่นด้วยกัน
And suddenly, it turns into the language of the relationship and your only option is a silent retreat to neutral corners.ก็เลยกลายเป็นสัญญาณที่ไม่ดีระหว่างเรา ...และก็ทำให้ ความเงียบ นั้น ดีกว่าทุกสิ่ง
The only way a relationship works is if people grow and change together.วิธีที่ดีที่สุดก็คือ เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกัน
Well, most of the world believes that a man and a woman should share a relationship which is sacred only unto themselves.Well, most of the world believes that a man and a woman should share a relationship which is sacred only unto themselves.
A relationship between us, it would be impossible, really. -It could never work out.ความสัมพันธ์ระหว่างเรา คงเป็นไปไม่ได้
Good relationship with the student... +3ความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน... +3
You're accused of involving Dr Gaspare Cusimano in a secret and amorous relationship aimed at the breaking up of his family.คุณถูกกล่าวหาว่ายุ่งเกี่ยวกับดร.คูซิมาโน่ โดยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอย่างลับๆ... เพื่อทำลายครอบครัวเขาให้แตกแยก

relationship ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 感情] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair)
因由[yīn yóu, ㄧㄡˊ, 因由] reason; cause; predestined relationship (Buddh.)
逆伦[nì lún, ㄋㄧˋ ㄌㄨㄣˊ, 逆伦 / 逆倫] unnatural relationship (parricide, incest etc); unfilial conduct; against social morals
情场[qíng chǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ, 情场 / 情場] affairs of the heart; mutual relationship
亲缘[qīn yuán, ㄑㄧㄣ ㄩㄢˊ, 亲缘 / 親緣] affinity; family relationship; consanguinity
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
因缘[yīn yuán, ㄩㄢˊ, 因缘 / 因緣] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect
对亲[duì qīn, ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧㄣ, 对亲 / 對親] courting; meeting for purpose of marriage; to settle into a relationship
缘分[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘分 / 緣分] fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
三角关系[sān jiǎo guān xì, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 三角关系 / 三角關係] triangle relationship; a love triangle
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, 人情] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn
前生冤孽[qián shēng yuān niè, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥ ㄩㄢ ㄋㄧㄝˋ, 前生冤孽] predestined relationship
宿分[sù fèn, ㄙㄨˋ ㄈㄣˋ, 宿分] predestined relationship
宿缘[sù yuán, ㄙㄨˋ ㄩㄢˊ, 宿缘 / 宿緣] predestine relationship
私情[sī qíng, ㄙ ㄑㄧㄥˊ, 私情] private passion; love affair; relationship
关系[guān xì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 关系 / 關係] relation; relationship; to concern; to affect; to have to do with; guanxi
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 做] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a

relationship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヤリ目;やり目[ヤリもく(ヤリ目);やりもく(やり目);ヤリモク, yari moku ( yari me ); yarimoku ( yari me ); yarimoku] (n) (from 遣る and 目的) sexual rather than serious relationship
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant
三人婚[さんにんこん, sanninkon] (n) ménage à trois; three-way sexual relationship
交際相手[こうさいあいて, kousaiaite] (n) person one has a relationship with; date; boyfriend; girlfriend
係り合い[かかりあい, kakariai] (n) unfortunate relationship
信頼関係[しんらいかんけい, shinraikankei] (n) relationship of mutual trust; fiduciary relation
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate
建設的関係[けんせつてきかんけい, kensetsutekikankei] (n) constructive relationship
念人[ねんにん;ねんじん, nennin ; nenjin] (n) (1) assistant in a duel (e.g. a cockfight, poetry contest, etc.) (Heian period); (2) (See 念者・2) older male in an homosexual relationship
懇ろ;懇(io)[ねんごろ;ねもころ(ok), nengoro ; nemokoro (ok)] (adj-na) (1) kind; courteous; hospitable; warmly respectful; (2) (See 懇ろになる) intimate; (n,vs) (3) (arch) becoming intimate; having an intimate relationship (sometimes esp. a homosexual relationship)
控える(P);扣える[ひかえる, hikaeru] (v1) (1) to be temperate in; to restrain oneself from excessive ...; (2) to make notes; (3) to hold back; (4) to be in preparation for; to be in waiting for; (5) to be soon; to be in the offing; (6) to be in a close relationship (e.g. as a backer, etc.); (P)
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n,adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P)
癒着関係[ゆちゃくかんけい, yuchakukankei] (n) extremely close relationship; collusive relationship
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis
腐れ縁[くされえん, kusareen] (n) (undesirable but) inseparable relationship
若衆[わかしゅ;わかしゅう, wakashu ; wakashuu] (n) (1) young man (in the Edo period, esp. one with forelocks who has not yet had his coming-of-age ceremony); (2) young male prostitute; young kabuki actor (who may also act as a homosexual prostitute); (3) (See 念者・ねんしゃ・2) younger partner in a homosexual relationship
血脈[けつみゃく;けちみゃく, ketsumyaku ; kechimyaku] (n) (1) blood vessel; (2) blood relationship
近所付き合い;近所づきあい[きんじょづきあい, kinjodukiai] (n,vs) interaction with one's neighbors; relationship with one's neighbors (neighbours)
連理[れんり, renri] (n) (1) trees with entwined branches; (2) intimate male and female relationship
[ま, ma] (n-adv,n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv,n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv,n,n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv,n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P)
閨門[けいもん, keimon] (n) (1) bedroom entrance; bedroom; (2) (See 家庭) home; family life; household; conjugal relationship
隙(P);透き[すき(P);げき(隙);ひま(隙);すきけ(隙), suki (P); geki ( geki ); hima ( geki ); sukike ( geki )] (n) (1) gap; space; (2) (すき only) break; interlude; interval; (3) (すき, げき, ひま only) chink (in one's armor, armour); chance; opportunity; (4) (げき, ひま only) breach (of a relationship between people); (P)
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations)
ネゲット[, negetto] (n,vs) (col) (abbr) (from net and get) 'getting' someone who is a net acquaintance (e.g. forming a physical relationship)
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife)
上下関係[じょうげかんけい, jougekankei] (n) pecking order; hierarchical relationship; vertical relationship; hyponymy
五倫[ごりん, gorin] (n) the five Confucian filial-piety relationships
五倫の道[ごりんのみち, gorinnomichi] (n) the five Confucian filial-piety relationships
交わる[まじわる, majiwaru] (v5r,vi) (1) to cross; to intersect; to join; to meet; (2) to associate with; to mingle with; to consort with; (3) to have a sexual relationship; to copulate; (P)
交絡[こうらく, kouraku] (n) interrelationship; statistics confounding
依存関係[いぞんかんけい, izonkankei] (n) dependence (relationship); dependency (relationship)
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
冠婚葬祭[かんこんそうさい, kankonsousai] (n) (See 元服,婚礼,祭祀,葬儀) important ceremonial occasions in family relationships; (P)
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble
協力関係[きょうりょくかんけい, kyouryokukankei] (n) cooperative relation; cooperative relationship; collaborative relationships; cooperative structure; cooperative ties; cooperative alliance; partnership; close ties; hookup
協調関係[きょうちょうかんけい, kyouchoukankei] (n) cooperative relationship; partnership
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P)
因果関係[いんがかんけい, ingakankei] (n,adj-no) consequence; causal relationship; nexus
Japanese-English: COMDICT Dictionary
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship

relationship ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยน[v.] (bīen) EN: be in a lesbian relationship ; engage in a lesbian sex ; have sex in a lesbian way FR:
การเกี่ยวพันกัน[n. exp.] (kān kīophan) EN: relationship FR:
การเกี่ยวพันกันทางสายโลหิต[n. exp.] (kān kīophan) EN: blood relationship FR:
คนมีเจ้าของ[n. exp.] (khon mī jao) EN: person in a committed relationship FR:
ความเป็นญาติ[n. exp.] (khwām pen y) EN: kinship ; family relationship FR: parenté [f] ; lien de parenté [m]
ความเป็นญาติด้วยสายโลหิต[n. exp.] (khwām pen y) EN: blood relationship ; consanguinity FR:
ความผูกพัน[n.] (khwām phūkp) EN: relationship ; relation ; connection ; ties FR: relation [f] ; liaison [f]
ความสัมพันธ์[n.] (khwām samph) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship ; correlation ; link ; ties [pl] FR: relation [f] ; association [f] ; lien [m] ; interaction [f] ; rapport [m]
ความสัมพันธ์ฉันคู่รัก[n. exp.] (khwām samph) EN: romantic relationship FR:
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสิงคโปร์ [org.] (Khwām Samph) EN: Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) FR:
กิ๊ก[n.] (kik) EN: partner for casual sex ; fuck buddy ; playmate ; casual sex flings ; minor boyfriend ; side piece ; lover in a non-serious relationship FR:
เกี่ยวดอง[v.] (kīodøng) EN: have relationship by marriage ; relate ; link ; associate FR: avoir un lien de parenté
เกลียวสัมพันธ์[v. (aux.)] (klīo sampha) EN: close ties ; strengthen relationship FR:
เล่นเพื่อน[v.] (lenpheūoen) EN: have a gay relationship ; have lesbian sex ; sleep together ; female-female dalliance FR:
เลิกกัน[v. exp.] (loēk kan) EN: separate ; break off ; divorce ; terminate a relationship FR: se séparer ; rompre ; divorcer
เลิกคบ[v. exp.] (loēk khop) EN: stop seeing (s.o.) ; break off a relationship ; break up with FR: rompre
ระบบเครือญาติ[n. exp.] (rabop khreū) EN: system of relatives ; kinship ; relationship FR:
สายใย[n.] (sāiyai) EN: relationship FR:
สัมพันธ์[n.] (samphan) EN: relation ; connection ; relationship ; intercourse FR: relation [f]
สัมพันธภาพ[n.] (samphanthap) EN: relations ; relationship ; association ; connection ; bond FR: relation [f]
สัมพันธภาพทางสังคม[n.] (samphanthap) EN: social relationship FR: relation sociale [f]
ตัดขาด[v.] (tatkhāt) EN: cut off completely ; gash ; break off ; have nothing more to do with s.o. ; sever a relationship ; disown ; break off FR: rompre ; interrompre
เยื่อใย[n.] (yeūayai) EN: residual attachment ; some ties ; remaining affection ; leftover sentiment ; relationship FR:
สร้างความสัมพันธ์[v. exp.] (sāng khwām ) EN: form relationships FR: établir des relations

relationship ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winkelverwandtschaft {f}angular relationship
Vertragsverhältnis {n}contractual relationship
Seilschaft {f}insider relationship
Liebesbeziehung {f}love relationship; sexual relationship
Relation {f}relation; relationship
Symbiose {f} (zwischen) [biol.] | eine Symbiose eingehensymbiosis (of) | to for a symbiotic relationship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relationship
Back to top