ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

narration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *narration*, -narration-

narration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
narration (n.) การเล่าเรื่อง See also: การบรรยาย Syn. description, narrative
English-Thai: HOPE Dictionary
narration(แนเร'เชิน) n. เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย,การเล่าเรื่อง,การบรรยาย
English-Thai: Nontri Dictionary
narration(n) การเล่าเรื่อง,การบรรยาย,เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
narrationการบรรยาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบอก (n.) narration Syn. การเล่า
การเล่า (n.) narration Syn. การบอก
อาขยาน (n.) narration Syn. การเล่า, การบอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The narration you did for the video presentation is perfect.มันคงเหมาะแก่การเปิด วีดีโอพีเซ็นต์ที่สวยงามของคุณ
Narration: Kuniumi Maitakeผู้บรรยาย คุนิอุมิ ไมทาเกะ
Excuse me, but you're interrupting my narration.แต่เนทแอบตกหลุมรักเซเรน่าอยู่นะ - เอ่อ ...

narration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest

narration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรื่องราว[n.] (reūangrāo) EN: story ; tale ; matter ; account ; narrative ; yarn ; affair FR: histoire [f] ; récit [m] ; sujet [m] ; affaire [f] ; propos [m] ; rapport [m] ; compte rendu [m] ; narration [f] ; anecdote [f]
วรรณนา[n.] (wannanā) EN: description ; narration ; depiction FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า narration
Back to top