ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ancestry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ancestry*, -ancestry-

ancestry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ancestry (n.) บรรพบุรุษ See also: วงศ์ตระกูล, ต้นตระกูล
English-Thai: HOPE Dictionary
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
English-Thai: Nontri Dictionary
ancestry(n) กำพืด,เทือกเถาเหล่ากอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำพืด (n.) ancestry See also: lineage, birth, pedigree, genealogy, descendants, background Syn. กำเนิด, เทือกเถา, เผ่าพันธุ์, ตระกูล, เชื้อสาย, วงศ์วาน
เชื้อสาย (n.) ancestry See also: lineage, birth, pedigree, genealogy, descendants, background Syn. กำเนิด, เทือกเถา, เผ่าพันธุ์, ตระกูล, วงศ์วาน
เทือกเถา (n.) ancestry See also: lineage, birth, pedigree, genealogy, descendants, background Syn. กำเนิด, เผ่าพันธุ์, ตระกูล, เชื้อสาย, วงศ์วาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, you know, my ancestry isn't all hamster.เห็นแบบนี้ แต่บรรพบุรุษของฉัน \ ไม่ได้เป็มแฮมสเตอร์ร้อยเปอร์เซนนะ ฉันน่ะ มี 1.16% ที่เป็นเชื่อสายของหมาป่า
It's indicating a convergent evolution, or perhaps a common ancestry and the implications of that are staggering.บ่บอกถึงวิวัฒนาการ เราอาจมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน และความหมายนี้เป็นอะไรที่น่าทึ่ง
The truth is, our ancestry is part of a legacy that dates as far back as 1692.ความจริงก็คือต้นตระกลูของพวกเรา เป็นส่วนหนึ่ง ในตำนาน ย้อนกลับไปที่ปี 1692
It's the ancestry howlin' at ya;ฮ‘ll vะพั–ัะตั•... tั–ะตd uั€ ั–ntะพ ะพnะต.
It was Adam's custom to kowtow his ancestry with offering's n' honoring's.ฮฮ•ฮŸ ะ…ฮ•ฮŸUL 2144
What if I track her ancestry or other Culper spies?ถ้าฉันแกะรอยบรรพบุรุษของเธอ เราอาจเจอสายลับคนอื่น
"the ashes of your ancestry will be mine.เถ้ากระดูกบรรพบุรุษของเจ้าจะเป็นของข้า
Can you send me the Stoughtons' ancestry chart?คุณส่งแผนผังต้นตระกูลสตอตั้น ให้หน่อยได้ไหม
Well, I guess this is proof positive that ancestry ain't all bad.ผมว่านี่เป็นข้อพิสูจน์ที่ดี ว่าบรรพบุรุษเราก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะ
Romulans and Vulcans share a common ancestry.โรมูลันและวัลแคนเรามีบรรพบุรุษร่วมกัน
Even if you kill us, Esther's channeling every witch in our ancestry, living and dead.ถึงแม้ว่านายจะฆ่าเรา เอสเธอร์ก็จะดึงพลัง จากแม่มดที่เป็นบรรพบุรุษของเราทุกคน ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และตายแล้วอยู่ดี
I love how invested you are in our ancestry.ฉันชอบที่คุณเป็นแบบนั้น เหมือนบรรพบุรุษของเรา

ancestry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先祖[xiān zǔ, ㄒㄧㄢ ㄗㄨˇ, 先祖] ancestry
华裔[huá yì, ㄏㄨㄚˊ ㄧˋ, 华裔 / 華裔] ethnic Chinese; non-Chinese citizen of Chinese ancestry
籍贯[jí guàn, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, 籍贯 / 籍貫] one's native place; place of ancestry; registered birthplace

ancestry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
日猶同祖論;日ユ同祖論[にちゆうどうそろん(日猶同祖論);にちユどうそろん(日ユ同祖論), nichiyuudousoron ( nichi yuu dou so ron ); nichi yu dousoron ( nichi yu dou so ron ] (n) hypothesis that Jews and Japanese are of common ancestry
道産子;道産娘[どさんこ, dosanko] (n) (1) horse native to Hokkaido; (2) person born and raised in Hokkaido; (3) (道産子 only) sumo wrestler of Hokkaidan ancestry
人猿同祖説[じんえんどうそせつ, jin'endousosetsu] (n) monkey-ancestry theory
系統[けいとう, keitou] (n) system; family line; geological formation; lineage; ancestry; (P)

ancestry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อังกุระ ; อังกูร[n.] (angkura ; a) EN: ancestry FR:
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
กำพืด[n.] (kampheūt) EN: ancestry ; descent ; stock ; background ; genealogy ; lineage ; origins FR:
เครือญาติ[n. exp.] (khreūa yāt) EN: family tree ; family line ; lineage ; family ; relatives ; ancestry FR: arbre familial [m]
พันธุ์[n.] (phan) EN: clan ; lineage ; ancestry FR: clan [m]
พงศ์[n.] (phong) EN: family ; stock ; lineage ; ancestry FR: famille [f] ; lignée [f]
พงศ-[pref.] (phongsa-) EN: family ; stock ; lineage ; ancestry FR: famille [f] ; lignée [f]
เทือกเถา[n.] (theūakthao) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent FR: origine généalogique [f]
เทือกเถาเหล่ากอ[n.] (theūakthaol) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent FR: origine généalogique [f]
ต้นตระกูล[n.] (tontrakūn) EN: ancestry ; forefathers FR:
ตระกูล[n.] (trakūn) EN: family ; lineage ; race ; pedigree ; ancestry ; stock ; clan ; tribe ; parentage ; species FR: famille [f] ; lignée [f] ; race [f] ; pedigree [m] ; généalogie [f] ; lignage [m] ; parentage [m] (vx) ; clan [m] ; dynastie [f]
วงศ์[n.] (wong) EN: family ; lineage ; pedigree ; dynasty ; ancestry ; clan ; race ; tribe FR: famille [f] ; descendance [f] ; lignée [f] ; dynastie [f]
วงษ์[n.] (wong) EN: family ; lineage ; pedigree ; dynasty ; ancestry ; clan ; race ; tribe FR: famille [f] ; descendance [f] ; lignée [f] ; dynastie [f]
วงศ์ตระกูล[n. exp.] (wong trakūn) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; nationality ; family ; genealogy ; heredity ; parentage ; ancestry FR: ascendance [f] ; ancêtres [mpl] ; aïeux [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ancestry
Back to top