ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*relation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น relation, -relation-

*relation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blood relation (n.) คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน Syn. blood relative, sib
comparative relation (n.) การเปรียบเทียบ Syn. collating
correlation (n.) ความสัมพันธ์กัน Syn. association, relationship
in relation to (idm.) เนื่องจาก See also: ตามที่, เกี่ยวกับ
public relations (n.) งานประชาสัมพันธ์
race relations (n.) ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างเชื้อชาติที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน
relation (n.) ความเกี่ยวข้องกัน See also: ความสัมพันธ์ Syn. association, connection
relation (n.) ญาติ See also: ญาติพี่น้อง, เครือญาติ Syn. kindred, kinship, relative
relation (n.) การเล่าเรื่อง See also: การบรรยาย, การเล่า Syn. description, narration
relational (adj.) เกี่ยวกับความสัมพันธ์
relations (n.) ครอบครัว See also: วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, เครือญาติ, สายเลือด, สมาชิกในครอบครัว Syn. ancestry, kin
relationship (n.) ความสัมพันธ์ See also: ความเกี่ยวข้องกัน Syn. association, connection
relationship (n.) ความเป็นญาติกัน Syn. kinship
relationship (n.) ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว Syn. affair, liaison
English-Thai: HOPE Dictionary
corelation(คอระเล'เชิน) n. = correlation
correlation(คอริเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์กัน,การเกี่ยวพันกัน,ภาวะที่สัมพันธ์กัน, Syn. corelation
public relationsn. ประชาสัมพันธ์
relation(รีเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดองกัน,ญาติ,เครือญาติ,การบรรยาย,เรื่องราว, Syn. existing connection, See also: relational adj.
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึง ฐานข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่แยกต่างหากออกจากกันเป็นหลาย ๆ แฟ้ม แต่ละแฟ้มเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ การเรียกหาข้อมูลในแฟ้มหนึ่งจะโยงไปหาแฟ้มอื่นได้ เช่น เราอาจมีแฟ้มข้อมูลที่เก็บสินค้า และอีกแฟ้มข้อมูลหนึ่งเก็บรายชื่อลูกค้า เราอาจสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการจากแต่ละแฟ้มให้มาสัมพันธ์กัน เพื่อจะรู้ได้ว่า ลูกค้าคนใดสั่งสินค้าใดไปจำนวนเท่าใด ทั้งสิ้นขึ้นกับการออกแบบระบบให้แฟ้มเหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วย
relational operatorตัวดำเนินการสัมพันธ์หมายถึง สัญลักษณ์ =, > หรือ < ซึ่งใช้แทนความหมาย เท่ากับ, มากกว่า น้อยกว่า ที่ใช้ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ตัวดำเนินการเหล่านี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) หรือโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล (database management)
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวพัน,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน,ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association
English-Thai: Nontri Dictionary
correlation(n) ความเกี่ยวพัน,ความสัมพันธ์,สหพันธ์
PUBLIC public relations(n) การประชาสัมพันธ์
relation(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ญาติพี่น้อง
relationship(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adulterous relationsการเป็นชู้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
correlationสหสัมพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
filial relationความสัมพันธ์ฉันบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
geological correlationการเทียบสัมพันธ์ทางธรณีวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
habitual centric relation; acquired centric relationความสัมพันธ์ในศูนย์ที่ได้มา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
prohibited degree of relationshipระดับชั้นญาติที่จะทำการสมรสกันไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public relationsการประชาสัมพันธ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflexive relationความสัมพันธ์สะท้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relationความสัมพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
relational operatorตัวดำเนินการสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
relationshipความเป็นญาติ [ดู kinship] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
working bite relation; working occlusionการสบ(ฟัน)ทำงาน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Break of Diplomatic Relationsการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต
Canonical correlation (Statistics)สหสัมพันธ์แคนอนิคอล (สถิติ) [TU Subject Heading]
Centric Relationการสบในศูนย์ [การแพทย์]
Correlationการสัมพันธ์,สหสัมพันธ์ [การแพทย์]
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต
Fiduciary Relationshipความสัมพันธ์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมอบความ [การแพทย์]
graph (of a relation)กราฟ (ของความสัมพันธ์), เซตของจุดในระนาบซึ่งแต่ละจุดแทนคู่อันดับในความสัมพันธ์นั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intergroup relationsความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม [TU Subject Heading]
Peaceful change (International relations)การเปลี่ยนแปลงเพื่อสันติภาพ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Public relationsการประชาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Race relationsปัญหาเชื้อชาติ [TU Subject Heading]
relationความสัมพันธ์, เซตของคู่อันดับ เช่น {(1,  2),  (2, 3),  (3, 4)} [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Relational Databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ฐานข้อมูลแบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยตารางข้อมูลจำนวนมาก แต่ละตารางอาจใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคน สถานที่ เหตุการณ์ สิ่งต่างๆ หรือความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเหล่านี้ การเก็บข้อมูลเป็นตารางๆ นี้นอกจากมีลักษณะสอดคล้องกับการใช้งานข้อมูลในชีวิตประจำวันเช่น ตารางเดินรถไฟแล้ว ยังมีพื้นฐานหลัการมาจากคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ความสัมพันธ์ หรือ relations ด้วย [คอมพิวเตอร์]
relational operatorตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ในการเขียนโปรแกรมการใช้สเปรดชีด และการใช้ฐานข้อมูลนั้นเราจำเป็นต้องอาศัยตัวดำเนินการสำหรับเปรียบเทียบค่าสองค่าว่าเท่ากันหรือเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ หรืออาจเปรียบเทียบค่าหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่าอีกค่าหนึ่ง ในการเปรียบเทียบนี้เราจำเป้นจะต้องอาศัยตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะเขียนเป็นลักษณะได้ดังนี้
Relationship marketingการตลาดแบบสัมพันธภาพ [TU Subject Heading]
Support (Domestic relations)การอุปการะเลี้ยงดู (กฎหมายครอบครัว) [TU Subject Heading]
Vienna Convention on Consular Relationsอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กปส. (n.) Public Relations Department Syn. กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ (n.) Public Relations Department
ตัดรอน (v.) sever relations (with) See also: break (/cut) off a friendship, sever a friendship Syn. ตัดไมตรี, ตัดสัมพันธ์, ตัดขาด Ops. ผูกไมตรี, ผูกสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ (n.) public relations personnel
พนักงานประชาสัมพันธ์ (n.) public relations officer
เลิกคบ (v.) severe relations with See also: break off relations with
ได้เสีย (v.) have sexual relations without marriage See also: become intimate sexually, have sexual intercourse Syn. ร่วมประเวณี, ร่วมรัก
การบอกข่าว (n.) public relations Syn. การโฆษณา, การบอกกล่าว
การร่วมเพศ (n.) sexual relations See also: sexual intercourse, having sex Syn. เซ็กซ์
การโฆษณา (n.) public relations Syn. การบอกข่าว, การบอกกล่าว
ความข้องเกี่ยว (n.) relation See also: association, involvement, connection Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความเกี่ยวพัน
ความผูกพัน (n.) relationship See also: connection Syn. ความสัมพันธ์
ความสนิทสนม (n.) relation See also: tie, bond, link Syn. ความใกล้ชิด, ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ (n.) relation See also: association, involvement, connection Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความเกี่ยวพัน, ความข้องเกี่ยว
ความสัมพันธ์ทางสังคม (n.) social relationship
ความเกี่ยวพัน (n.) relation See also: connection Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์ Ops. ความไม่เกี่ยวข้องกัน
ตัดความสัมพันธ์ (v.) cut off relations See also: break off relations, sever relations with Syn. เลิกคบ
ตัดสวาท (v.) terminate sexual relations See also: jilt Syn. เลิกรา, ตัดสัมพันธ์, สิ้นสุดสัมพันธ์
ตัดสัมพันธ์ (v.) break off relations See also: cut off relations, sever relations Syn. ตัดไมตรี
ตัดไมตรี (v.) break off relations See also: cut off relations, sever relations Syn. ตัดสัมพันธ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
His relationship with this company has been of long-standingความสัมพันธ์ของเขากับบริษัทนี้มีมายาวนาน
How long ago was your last relationship?สัมพันธภาพครั้งล่าสุดของคุณนี่มันนานแค่ไหนแล้ว?
We made an agreement not to discuss old relationshipsเราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I must say, I feel a little like the poor relation, sneaking around through back doors.ผมรู้สึกอย่างกับเป็นญาติอนาถา ต้องหลบออกทางประตูหลัง
Were relations between you and the late Mrs. De Winter perfectly happy?ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย
We have the pleasure to receive you as ambassador to our government, and we welcome the harmonious relations... we enjoy with the United States of America.{\cHFFFFFF}เรามีความสุขที่จะได้รับคุณ เป็นทูตให้กับรัฐบาลของเรา {\cHFFFFFF}และเรายินดีต้อนรับ ความสัมพันธ์ความสามัคคี ... {\cHFFFFFF}เราสนุกกับ สหรัฐอเมริกา.
What is your relation to that big pervert?เจ้าเป็นอะไรกับโจรราคะใหญ่นั่น?
The United States has broken off diplomatic relations with Russia.สหรัฐอเมริกาได้หักออก ความสัมพันธ์ทางการทูตกับ รัสเซีย
I enjoy working with human beings and have stimulating relationships with them.ฉันสนุกกับการทำงานร่วมกับ มนุษย์และ มีความสัมพันธ์ที่กระตุ้นให้กับ พวกเขา
Look, our relationship is strictly business!นี่! ความสัมพันธ์ระหว่างเราน่ะ มันแค่เรื่องธุรกิจเท่านั้นนะ!
The four defendants in front... are charged with 11 counts in relation to the explosion of the Guildford pub... and the murders of five people.สี่จำเลยในหน้า ... จะมีค่ากับ 11 นับในความสัมพันธ์ การระเบิดของผับ Guildford ... และฆ่าของห้าคน
And about your relationship with both of them.และความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขาทั้งคู่
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่
I am almost the nearest relation he has, and I am entitled to know all his nearest concerns.ฉันเป็นญาติใกล้ชิดที่สุดที่เขามี และฉันก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขา
He'll sheer clear of us from now on, and tell his relations to sheer clear of us.มันจะไม่ยุ่งกับเราแล้ว มันจะบอกพรรคพวกของมันด้วย

*relation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲缘[qīn yuán, ㄑㄧㄣ ㄩㄢˊ, 亲缘 / 親緣] affinity; family relationship; consanguinity
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4
劳资关系[láo zī guān xì, ㄌㄠˊ ㄗ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 劳资关系 / 勞資關係] industrial relations; relations between labor and capital
因缘[yīn yuán, ㄩㄢˊ, 因缘 / 因緣] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect
冷淡关系[lěng dàn guān xì, ㄌㄥˇ ㄉㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 冷淡关系 / 冷淡關係] cold relations (e.g. between countries)
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯係] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯繫] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
缘分[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘分 / 緣分] fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 感情] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair)
外交关系[wài jiāo guān xì, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 外交关系 / 外交關係] foreign relations; diplomatic relations
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, 交情] friendship; emotional relations between people
三角关系[sān jiǎo guān xì, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 三角关系 / 三角關係] triangle relationship; a love triangle
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, 人情] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn
融洽[róng qià, ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧㄚˋ, 融洽] harmonious; friendly relations; on good terms with one another
相关[xiāng guān, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ, 相关 / 相關] interrelated; correlation; dependence; relevance; mutuality
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation
筋节[jīn jié, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, 筋节 / 筋節] lit. muscles and joints; by ext. the relations between parts in a speech, composition etc
相互关系[xiāng hù guān xì, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 相互关系 / 相互關係] mutual relations; common interest
正常化[zhèng cháng huà, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄚˋ, 正常化] normalization (of diplomatic relations etc)
和睦[hé mù, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ, 和睦] peaceful relations; harmonious
因由[yīn yóu, ㄧㄡˊ, 因由] reason; cause; predestined relationship (Buddh.)
劳雇关系[láo gù guān xì, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 劳雇关系 / 勞雇關係] relations between labor and employer; industrial relations
生产关系[shēng chǎn guān xì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 生产关系 / 生產關係] relations between levels of production; socio-economic relations
邦交[bāng jiāo, ㄅㄤ ㄐㄧㄠ, 邦交] relations between two countries; diplomatic relations
关系[guān xì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 关系 / 關係] relation; relationship; to concern; to affect; to have to do with; guanxi
风险与收益的关系[fēng xiǎn yǔ shōu yì de guān xì, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄩˇ ㄕㄡ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 风险与收益的关系 / 風險與收益的關係] relation between venture and profit; risk-return relation
逆伦[nì lún, ㄋㄧˋ ㄌㄨㄣˊ, 逆伦 / 逆倫] unnatural relationship (parricide, incest etc); unfilial conduct; against social morals
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 做] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a
情场[qíng chǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ, 情场 / 情場] affairs of the heart; mutual relationship
断交[duàn jiāo, ㄉㄨㄢˋ ㄐㄧㄠ, 断交 / 斷交] break off diplomatic relations
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, 一刀两断 / 一刀兩斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation
关连[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, 关连 / 關連] connected; related; linked; linkage; correlation
相关系数[xiāng guān xì shù, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, 相关系数 / 相關係數] correlation
相关性[xiāng guān xìng, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ, 相关性 / 相關性] correlation
对亲[duì qīn, ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧㄣ, 对亲 / 對親] courting; meeting for purpose of marriage; to settle into a relationship
关系式[guān xì shì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄕˋ, 关系式 / 關係式] equation expressing a relation
建立正式外交关系[jiàn lì zhèng shì wài jiāo guān xì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 建立正式外交关系 / 建立正式外交關係] formally establish diplomatic relations

*relation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PR[ピーアール, pi-a-ru] (n) (See パブリックリレーションズ) public relations; PR
インベスターリレーションズ[, inbesuta-rire-shonzu] (n) investor relations
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P)
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations)
コンシューマーズリレーション[, konshu-ma-zurire-shon] (n) consumers' relation
セックスフレンド[, sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
セフレ[, sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway)
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of
に関し[にかんし, nikanshi] (exp) (See に関する) related to; in relation to
に関して[にかんして, nikanshite] (exp) related to; in relation to
に関する[にかんする, nikansuru] (exp) related to; in relation to
ネゲット[, negetto] (n,vs) (col) (abbr) (from net and get) 'getting' someone who is a net acquaintance (e.g. forming a physical relationship)
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] (n) {comp} partner relation
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
ヤリ目;やり目[ヤリもく(ヤリ目);やりもく(やり目);ヤリモク, yari moku ( yari me ); yarimoku ( yari me ); yarimoku] (n) (from 遣る and 目的) sexual rather than serious relationship
リレーショナルDBMS[リレーショナルディービーエムエス, rire-shonarudei-bi-emuesu] (n) {comp} relational DBMS; RDBMS
一家眷属[いっかけんぞく, ikkakenzoku] (n) one's family, relations, and followers
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife)
三人婚[さんにんこん, sanninkon] (n) ménage à trois; three-way sexual relationship
上下関係[じょうげかんけい, jougekankei] (n) pecking order; hierarchical relationship; vertical relationship; hyponymy
五倫[ごりん, gorin] (n) the five Confucian filial-piety relationships
五倫の道[ごりんのみち, gorinnomichi] (n) the five Confucian filial-piety relationships
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection
交わる[まじわる, majiwaru] (v5r,vi) (1) to cross; to intersect; to join; to meet; (2) to associate with; to mingle with; to consort with; (3) to have a sexual relationship; to copulate; (P)
交絡[こうらく, kouraku] (n) interrelationship; statistics confounding
交際相手[こうさいあいて, kousaiaite] (n) person one has a relationship with; date; boyfriend; girlfriend
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
位置付ける(P);位置づける[いちづける(P);いちずける(位置付ける)(ik), ichidukeru (P); ichizukeru ( ichiduke ru )(ik)] (v1,vt) to place (in relation to the whole); to rank; to position; to locate; (P)
依存関係[いぞんかんけい, izonkankei] (n) dependence (relationship); dependency (relationship)
係り合い[かかりあい, kakariai] (n) unfortunate relationship
係り結び;係結び[かかりむすび, kakarimusubi] (n) {ling} connection; relation; linked form; bounded form
信頼関係[しんらいかんけい, shinraikankei] (n) relationship of mutual trust; fiduciary relation
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
冠婚葬祭[かんこんそうさい, kankonsousai] (n) (See 元服,婚礼,祭祀,葬儀) important ceremonial occasions in family relationships; (P)
出身[しゅっしん, shusshin] (n,adj-no) (1) person's origin (town, city, country, etc.); (2) institution from which one graduated; (3) director in charge of employee relations; (P)
[ぶん, bun] (n,n-suf,pref) (1) part; segment; share; ration; (2) rate; (3) (See 身分) degree; one's lot; one's status; relation; duty; kind; lot; (4) in proportion to; just as much as; (P)
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble
労働三法[ろうどうさんぽう, roudousanpou] (n) the three labor laws (trade union law, labor standards law, labor relations adjustment law) (labour)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation
リレーショナルデータベース[りれーしょなるでーたべーす, rire-shonarude-tabe-su] relational database (RDB)
偏向関係[へんこうかんけい, henkoukankei] bias relation
同格関係[どうかくかんけい, doukakukankei] coordinate relation
形式関係[けいしきかんけい, keishikikankei] formal relation
意味関係[いみかんけい, imikankei] semantic relation
比較演算子[ひかくえんざんし, hikakuenzanshi] relational operator, relation
比較関係[ひかくかんけい, hikakukankei] comparative relation
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition
相互相関[そうごうそうかん, sougousoukan] cross-correlation
相互関係[そうごかんけい, sougokankei] interaction, interrelation
相関[そうかん, soukan] correlation
相関係数[そうかんけいすう, soukankeisuu] correlation coefficient
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship
連想関係[れんそうかんけい, rensoukankei] associative relation
連続関係[れんぞくかんけい, renzokukankei] consecutive relation
部分全体関係[ぶぶんぜんたいかんけい, bubunzentaikankei] part-whole relation, partitive relation
関係指示記号[かんけいしじきごう, kankeishijikigou] relation indicator
関係演算子[かんけいえんざんし, kankeienzanshi] relational operator
関係管理[かんけいかんり, kankeikanri] relational management
階層関係[かいそうかんけい, kaisoukankei] hierarchical relation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
関係[かんけい, kankei] Thai: ความสัมพันธ์ English: relation
関連[かんれん, kanren] Thai: ความสัมพัํนธ์ English: relation

*relation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยน[v.] (bīen) EN: be in a lesbian relationship ; engage in a lesbian sex ; have sex in a lesbian way FR:
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
เชื่อมการติดต่อ[v. exp.] (cheūam kān ) EN: FR: lier des relations (avec) ; nouer des relations (avec)
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate FR: se mettre en concubinage
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
โดเมนของความสัมพันธ์[n. exp.] (dōmēn khøng) EN: domain of a relation FR:
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์[n. exp.] (jaonāthī na) EN: investor relation officer FR:
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant public relations officer FR:
เจริญสัมพันธไมตรี[v. exp.] (jaroēn samp) EN: FR: développer les relations amicales
เจริญทางพระราชไมตรี[v. exp.] (jaroēn thān) EN: cultivate friendly relations FR:
กามกิจ[n.] (kāmmakit) EN: sexual intercourse ; intercourse ; sexual activity ; sex FR: rapport sexuel [m] ; relation sexuelle [f]
การเกี่ยวพันกัน[n. exp.] (kān kīophan) EN: relationship FR:
การเกี่ยวพันกันทางสายโลหิต[n. exp.] (kān kīophan) EN: blood relationship FR:
การประชาสัมพันธ์[n. exp.] (kān prachās) EN: public relations FR: relations publiques [fpl]
การร่วมประเวณี[v. exp.] (kān ruam pr) EN: sexual intercourse ; sexual relations FR:
การสัมพันธ์[n.] (kān samphan) EN: relation FR:
การแทนความสัมพันธ์[n. exp.] (kān thaēn k) EN: representing relations FR:
การวิจัยเชิงความสัมพันธ์[n. exp.] (kān wijai c) EN: correlational research FR:
การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์[n. exp.] (kān wijai c) EN: correlational research FR:
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: correlation analysis FR:
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: correlation analysis FR:
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: simple correlation analysys FR:
ค่าสหสัมพันธ์[n. exp.] (khā sahasam) EN: correlation FR:
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์[n. exp.] (khā sampras) EN: correlation coefficient FR: coefficient de corrélation [m]
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier
เกี่ยวข้อง(กับ)[adv.] (khīokhǿng () EN: in connection (with) ; concerning FR: en relation (avec)
คนมีเจ้าของ[n. exp.] (khon mī jao) EN: person in a committed relationship FR:
คนรู้จัก[n. exp.] (khon rūjak) EN: acquaintance FR: connaissance [f] ; relation [f]
ความเชื่อมโยง[n. exp.] (khwām cheūa) EN: connection ; correlation ; link FR:
ความเกี่ยวเนื่อง[n.] (khwām kīone) EN: connection ; relation FR:
ความเกี่ยวพัน[n.] (khwām kīoph) EN: relation FR:
ความเกี่ยวพันระหว่างกัน[n. exp.] (khwām kīoph) EN: interrelation FR:
ความเป็นญาติ[n. exp.] (khwām pen y) EN: kinship ; family relationship FR: parenté [f] ; lien de parenté [m]
ความเป็นญาติด้วยสายโลหิต[n. exp.] (khwām pen y) EN: blood relationship ; consanguinity FR:
ความผูกพัน[n.] (khwām phūkp) EN: relationship ; relation ; connection ; ties FR: relation [f] ; liaison [f]
ความสัมพันธ์[n.] (khwām samph) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship ; correlation ; link ; ties [pl] FR: relation [f] ; association [f] ; lien [m] ; interaction [f] ; rapport [m]
ความสัมพันธ์อสมมาตร[n. exp.] (khwām samph) EN: asymmetric relation FR: relation asymétrique [f]
ความสัมพันธ์ฉันคู่รัก[n. exp.] (khwām samph) EN: romantic relationship FR:
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน[n. exp.] (khwām samph) EN: functional relation FR: relation fonctionnelle [f]
ความสัมพันธ์โดยเป็นเซตย่อย[n. exp.] (khwām samph) EN: inclusion relation FR:

*relation* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winkelverwandtschaft {f}angular relationship
Blutsverwandtschaft {f}blood relation
Betriebsverfassung {f}code of industrial relations
Vertragsverhältnis {n}contractual relationship
Korrelationsanalyse {f} [math.]correlation analysis
Datenbanksystem {n} [comp.] | relationales Datenbanksystemdatabase system | relational database system
Wirtschaftsbeziehungen {pl}economic relations
Betriebsverfassungsgesetz {n}industrial relations law; Industrial Constitution Law
Seilschaft {f}insider relationship
Auslandsbeziehungen {pl}international relations
Liebesbeziehung {f}love relationship; sexual relationship
Pearson-Korrelationskoeffizient {m} [math.]Pearson correlation coefficient
Presseamt {n}public relation office
Rangkorrelationskoeffizient {m} [math.]rank correlation coefficient
Bezug {m} | im Bezug auf | in Bezug auf | in Bezug auf; in Hinsicht auf | in Bezug auf; unter ... Aspekt | mit Bezug aufreference | relating | in relation to; with reference to | with regard to | in terms of | in regard to; with regard to
Relation {f} [math.]relation
Relation {f}relation; relationship
Symbiose {f} (zwischen) [biol.] | eine Symbiose eingehensymbiosis (of) | to for a symbiotic relationship
Handelsbeziehungen {pl}trade relations
Unschärferelation {f}uncertainty relation
relational {adj}relational

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *relation*
Back to top