ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-relation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น relation, *relation*,

-relation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What is your relation to that big pervert?เจ้าเป็นอะไรกับโจรราคะใหญ่นั่น?
The four defendants in front... are charged with 11 counts in relation to the explosion of the Guildford pub... and the murders of five people.สี่จำเลยในหน้า ... จะมีค่ากับ 11 นับในความสัมพันธ์ การระเบิดของผับ Guildford ... และฆ่าของห้าคน
I am almost the nearest relation he has, and I am entitled to know all his nearest concerns.ฉันเป็นญาติใกล้ชิดที่สุดที่เขามี และฉันก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขา
Any relation to Georges Valombreuse, the well-known diplomat of the '70s?เกี่ยวข้องอะไรกับจอร์จ วาลอมบรัว ผู้เป็นฑูตคนดังในยุค 70 หรือเปล่าครับ?
What is your relation to the defendant?คุณเป็นอะไรกับจำเลย?
Sadly, the Palace is an empty place now ever since the relation of famillies broke apart.น่าเศร้าจริงๆ พระราชวังเกาหลีเป็นที่ที่ว่างเปล่านับตั้งแต่ที่ราชวงศ์ถูกล้มล้าง
You any relation to Roger Weathers?เป็นอะไรกับโรเจอร์ เวทเธอร์ส
If they really die tomorrow, we can conclude that she's Kira or she has some kind of relation to Kira.ถ้าพวกเค้าตายในพรุ่งนี้ เราจึงจะสรุปได้ว่าเธอคือคิระ หรือมีความสัมพันธ์บางอย่างกับคิระ
I swear to comply with Katie The rules and regulations - relation to the camera, violation of this creature and I do not - or whatever it may be, in any ways.ผมสาบานว่าผมจะทำตามกฏและ เชื่อฟังคำสั่งของเคที่ เรื่องการใช้กล้อง และผมจะไม่ถือมัน หรือด้วยวิธีใดก็ตาม ดีขึ้นหรือยัง
What is your relation to the artist?คุณจะติดต่อกับคนที่ทำมันได้มั๊ย?
And I have only one relation with Arush, that of hatred.และหนูเกี่ยวข้องกับอารุช ในฐานะเป็นศัตรูเท่านั้น
I used the tire's 3-D profile to calculate the weight of these cars in relation to the depth of the tire impressions from the scene.ฉันใช้ข้อมูลแบบ 3 มิติของยางในการคำนวณน้ำหนักของรถ สัมพันธ์กับความลึกของยางที่ได้จากที่เกิดเหตุ

-relation- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风险与收益的关系[fēng xiǎn yǔ shōu yì de guān xì, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄩˇ ㄕㄡ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 风险与收益的关系 / 風險與收益的關係] relation between venture and profit; risk-return relation

-relation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンシューマーズリレーション[, konshu-ma-zurire-shon] (n) consumers' relation
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of
に関し[にかんし, nikanshi] (exp) (See に関する) related to; in relation to
に関して[にかんして, nikanshite] (exp) related to; in relation to
に関する[にかんする, nikansuru] (exp) related to; in relation to
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] (n) {comp} partner relation
位置付ける(P);位置づける[いちづける(P);いちずける(位置付ける)(ik), ichidukeru (P); ichizukeru ( ichiduke ru )(ik)] (v1,vt) to place (in relation to the whole); to rank; to position; to locate; (P)
信頼関係[しんらいかんけい, shinraikankei] (n) relationship of mutual trust; fiduciary relation
姻戚関係[いんせきかんけい, insekikankei] (n) relation by marriage
意味関係[いみかんけい, imikankei] (n) {comp} semantic relation
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] (n) {comp} abbreviated combined relation condition
直系血族[ちょっけいけつぞく, chokkeiketsuzoku] (n) a lineal relation
範列関係[はんれつかんけい, hanretsukankei] (n) {ling} (See 統語的関係) paradigmatic relation
系列関係[けいれつかんけい, keiretsukankei] (n) {ling} (See 統合関係) paradigmatic relation
縁がない;縁が無い[えんがない, enganai] (exp,adj-i) (See 縁のない) have no relation to; have no luck with; not be fated to
縁もゆかりもない[えんもゆかりもない, enmoyukarimonai] (exp) having no relation with whatsoever; having nothing to do with; alien
連想関係[れんそうかんけい, rensoukankei] (n) {comp} associative relation
部分全体関係[ぶぶんぜんたいかんけい, bubunzentaikankei] (n) {comp} part-whole relation; partitive relation
階層関係[かいそうかんけい, kaisoukankei] (n) {comp} hierarchical relation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation
偏向関係[へんこうかんけい, henkoukankei] bias relation
同格関係[どうかくかんけい, doukakukankei] coordinate relation
形式関係[けいしきかんけい, keishikikankei] formal relation
意味関係[いみかんけい, imikankei] semantic relation
比較演算子[ひかくえんざんし, hikakuenzanshi] relational operator, relation
比較関係[ひかくかんけい, hikakukankei] comparative relation
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition
連想関係[れんそうかんけい, rensoukankei] associative relation
連続関係[れんぞくかんけい, renzokukankei] consecutive relation
部分全体関係[ぶぶんぜんたいかんけい, bubunzentaikankei] part-whole relation, partitive relation
関係指示記号[かんけいしじきごう, kankeishijikigou] relation indicator
階層関係[かいそうかんけい, kaisoukankei] hierarchical relation

-relation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
โดเมนของความสัมพันธ์[n. exp.] (dōmēn khøng) EN: domain of a relation FR:
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์[n. exp.] (jaonāthī na) EN: investor relation officer FR:
กามกิจ[n.] (kāmmakit) EN: sexual intercourse ; intercourse ; sexual activity ; sex FR: rapport sexuel [m] ; relation sexuelle [f]
การสัมพันธ์[n.] (kān samphan) EN: relation FR:
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier
เกี่ยวข้อง(กับ)[adv.] (khīokhǿng () EN: in connection (with) ; concerning FR: en relation (avec)
คนรู้จัก[n. exp.] (khon rūjak) EN: acquaintance FR: connaissance [f] ; relation [f]
ความเกี่ยวเนื่อง[n.] (khwām kīone) EN: connection ; relation FR:
ความเกี่ยวพัน[n.] (khwām kīoph) EN: relation FR:
ความผูกพัน[n.] (khwām phūkp) EN: relationship ; relation ; connection ; ties FR: relation [f] ; liaison [f]
ความสัมพันธ์[n.] (khwām samph) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship ; correlation ; link ; ties [pl] FR: relation [f] ; association [f] ; lien [m] ; interaction [f] ; rapport [m]
ความสัมพันธ์อสมมาตร[n. exp.] (khwām samph) EN: asymmetric relation FR: relation asymétrique [f]
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน[n. exp.] (khwām samph) EN: functional relation FR: relation fonctionnelle [f]
ความสัมพันธ์โดยเป็นเซตย่อย[n. exp.] (khwām samph) EN: inclusion relation FR:
ความสัมพันธ์เอกลักษณ์[n. exp.] (khwām samph) EN: identity relation ; equality FR: égalité [f]
ความสัมพันธ์ลึกซึ้ง[n. exp.] (khwām samph) EN: intimate relation FR: relation intime [f]
ความสัมพันธ์ไม่สะท้อน[n. exp.] (khwām samph) EN: irreflexive relation FR:
ความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร[n. exp.] (khwām samph) EN: antisymmetric. relation FR:
ความสัมพันธ์ผกผัน[n. exp.] (khwām samph) EN: inverse relation FR: relation inverse [f]
ความสัมพันธ์ระหว่างกับ (ความสัมพันธ์ระหว่าง...กับ...)[n. exp.] (khwām samph) EN: FR: relation entre … et … [f]
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khwām samph) EN: FR: relation entre l'homme et l'environnement [f]
ความสัมพันธ์สมมูล[n. exp.] (khwām samph) EN: equivalence relation FR:
ความสัมพันธ์สะท้อน[n. exp.] (khwām samph) EN: reflexive relation FR:
ความสัมพันธ์สมมาตร[n. exp.] (khwām samph) EN: symmetric relation FR:
ความสัมพันธ์ถ่ายทอด[n. exp.] (khwām samph) EN: transitive relation FR:
ความสัมพันธ์ทางเพศ[n. exp.] (khwām samph) EN: intimacy ; sexual intercourse ; affair FR: relation sexuelle [f] ; relation [f]
ความสัมพันธ์ทวิภาค[n. exp.] (khwām samph) EN: binary relation FR:
ความสัมพันธ์เวียนเกิด[n. exp.] (khwām samph) EN: recurrence relation ; recurring relation FR:
เกี่ยวเนื่องกับ[adv.] (kīoneūang k) EN: pertaining to ; relating to ; connected with ; relevant FR: en relation avec
กราฟของความสัมพันธ์[n. exp.] (krāp khøng ) EN: graph of a relation FR: graphe d'une relation [m]
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
ปฏิสัมพันธ์[n.] (patisamphan) EN: interaction ; relations to/with FR: relation [f] ; interaction [f]
เพศสัมพันธ์[n. exp.] (phēt sampha) EN: sex ; sexual intercourse ; sexual relations FR: relation sexuelle [f]
พระราชไมตรี[n.] (phrarātcham) EN: friendly relations; diplomatic relations FR: relation amicale [f]
รีเลชั่น [n.] (rīlēchan) EN: relation FR: relation [f]
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง...กับ...[v. exp.] (sadaēng khw) EN: FR: indiquer la relation entre ... et ... ; indiquer la correspondance entre ... et ...
สายเลือด ; สายโลหิต[n.] (sāileūat ; ) EN: blood relation ; blood lineage ; lineage FR: lien de sang [m]
สายโลหิต ; สายเลือด[n.] (sāilōhit ; ) EN: blood relation ; blood lineage ; lineage FR: lien de sang [m]
สายสัมพันธ์[n.] (saīsamphan) EN: relation ; kinship ; correspondence ; ties ; bond ; link FR:

-relation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutsverwandtschaft {f}blood relation
Presseamt {n}public relation office
Bezug {m} | im Bezug auf | in Bezug auf | in Bezug auf; in Hinsicht auf | in Bezug auf; unter ... Aspekt | mit Bezug aufreference | relating | in relation to; with reference to | with regard to | in terms of | in regard to; with regard to
Unschärferelation {f}uncertainty relation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -relation-
Back to top