ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attachment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attachment*, -attachment-

attachment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attachment (n.) การผูกติด See also: การเชื่อมต่อ, การยึดติด
attachment (n.) ความผูกพันทางอารมณ์ Syn. affection, fondness
attachment (n.) สิ่งที่แนบมา See also: เนื้อความที่แนบมาด้วย Syn. accessory, adjunct
attachment (n.) อุปกรณ์ยึดติด See also: อุปกรณ์ติดตั้ง Syn. fastening
English-Thai: HOPE Dictionary
attachment(อะแทช'เมินทฺ) n. การติด,การผูกติด,ภาวะที่ผูกติด,ความรู้สึกผูกพัน,การอุทิศ,สิ่งยึดติด,สิ่งที่ผูกพัน,อุปกรณ์ติดตั้ง,การยึดทรัพย์, Syn. connection, device,affinity)
English-Thai: Nontri Dictionary
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attachment๑. การอายัด๒. การส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attachmentการเกาะ, ความผูกพัน, การติดผิว, ประกบติด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุปพันธ์ (n.) attachment See also: bond Syn. เยื่อใย, เครื่องผูกพัน
อุปาทาน (n.) attachment
เครื่องผูกพัน (n.) attachment See also: bond Syn. เยื่อใย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a particular attachment to it.ฉันมีสายสัมพันธ์กับมัน
I was selected for the emotional attachment he had for my model number due to his boyhood experiences. This aided in my infiltration.ผมถูกเลือกจากเหล่าหุ่นยนต์ เพราะความทรงจำที่คุณมี ในวัยเด็ก
Your five predecessors were, by design, based on a similar predication a contingent affirmation that was meant to create a profound attachment to the rest of your species, facilitating the function of the One.บรรพบุรุษของคุณทั้ง 5 / จากที่เราทำนายไว้ เต็มใจจะยอมรับกระบวนการนี้ เพื่อเติมเต็มภารกิจของผู้ปลดปล่อยให้สมบูรณ์
It's the attachment that keeps a couple togetherมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตคู่ไปกันรอด
I realised his attachment was deeper than hers.ผมรู้ว่าความรักของเพื่อนผม นั้นลึกซึ้งกว่าของพี่สาวคุณ
A love relationship contains strong attachment for eachแต่สัมพันธภาพแห่งความรักก็สร้างความเข้มแข็งหรืออ่อนแอ
It seems my brother's developed some sort of emotional attachment to this painting.ดูเหมือนว่าน้องชายผมคงจะฝังใจอะไรกับภาพนั้น
IT'S CALLED ATTACHMENT PARENTING,เรียกว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก
You know attachment is not acceptable for a Jedi.เจ้าก็รู้ การยึดติด เป็นสิ่งที่เจไดยอมรับไม่ได้
In these cases we put attachment of the collateral.แล้วรู้ไหม กรณีการยึดทรัพย์แบบนี้ เราต้องยึดทรัพย์สินทั้งหมดที่มี
I can still sense your worry for Anakin, your attachment to him.ข้ายังคงสัมผัสได้ว่าเจ้าเป็นห่วงอนาคิน เจ้ายึดติดกับเขา
His attachment to you is irrational.การยึดติดของเขามันไร้เหตุผล

attachment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双连接站[shuāng lián jiē zhàn, ㄕㄨㄤ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄓㄢˋ, 双连接站 / 雙連接站] dual attachment station
附件[fù jiàn, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, 附件] enclosure; attachment (email); appendix
执着[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ, 执着 / 執著] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering

attachment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アタッチメント[, atacchimento] (n) attachment
アタッチメントユニットインタフェース[, atacchimentoyunittointafe-su] (n) {comp} attachment unit interface; AUI
サブネットワークアドレス[, sabunettowa-kuadoresu] (n) {comp} subnetwork point of attachment address; subnetwork address
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] (n) {comp} subnetwork point of attachment
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] (n) {comp} subnetwork point of attachment address; subnetwork address
シスコン[, shisukon] (n) (1) (abbr) {comp} system component; (2) (abbr) (See ブラコン) sister complex; unnatural attachment to one's sister
シリアルATA[シリアルエーティーエー, shiriarue-tei-e-] (n) {comp} Serial AT Attachment
シリアルATAII[シリアルエーティーエーアイアイ, shiriarue-tei-e-aiai] (n) {comp} serial AT Attachment 2
ブラコン[, burakon] (n) (abbr) (See シスコン) brother complex; unnatural attachment to one's brother
ペンダントトップ[, pendantotoppu] (n) combination of pendant and chain attachment
債権保全[さいけんほぜん, saikenhozen] (n) credit protection (by seizing assets in anticipation of a default); preventive attachment
愛欲;愛慾[あいよく, aiyoku] (n) (1) passion; sexual desire; lust; (2) {Buddh} attachment (esp. to one's family or a member of the opposite sex)
添付(P);添附[てんぷ, tenpu] (n,vs,adj-no) attachment (e.g. email); appendix (e.g. of a report, document, etc); annex; appendage; annexure; (P)
ノンアタッチメントディジーズ[, non'atacchimentodeiji-zu] (n) non-attachment disease
仮差押え;仮差し押さえ;仮差し押え;仮差押[かりさしおさえ, karisashiosae] (n) provisional seizure; provisional attachment; provisional garnishment
別添[べってん, betten] (n,vs) attachment; annexation; addendum; appendix
吸着[きゅうちゃく, kyuuchaku] (n,vs) adsorption; attachment; adhesion; sorption
執着(P);執著[しゅうちゃく(P);しゅうじゃく, shuuchaku (P); shuujaku] (n,vs) attachment; adhesion; tenacity; (P)
差し押え;差し押さえ[さしおさえ, sashiosae] (n) seizure; attachment; foreclosure
思い入れ;思いいれ;想い入れ;思入れ(io);想入れ(io)[おもいいれ, omoiire] (n,vs) (1) emotional attachment; (2) attitude (expressing emotion); meditative pose (e.g. an actor); posing for effect
恋情[れんじょう;こいなさけ, renjou ; koinasake] (n) (1) love; attachment; (2) lovesickness
愛執[あいしゅう, aishuu] (n) attachment; covetous affection
愛慕[あいぼ, aibo] (n,vs) love; attachment; adoration
愛着[あいちゃく(P);あいじゃく, aichaku (P); aijaku] (n,vs) attachment; love; covetous affection; (P)
貪愛[とんあい;とんない;どんあい, ton'ai ; tonnai ; don'ai] (n,vs) {Buddh} attachment; craving
雁首;がん首[がんくび, gankubi] (n) (1) head of a pipe, incl. the bowl and stem attachment; (2) (col) neck; head
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アタッチメント[あたっちめんと, atacchimento] attachment
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI)
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address
二重接続コンセントレータ[にじゅうせつぞくコンセントレータ, nijuusetsuzoku konsentore-ta] dual attachment concentrator
二重接続局[にじゅうせつぞくきょく, nijuusetsuzokukyoku] dual attachment station
単一接続コンセントレータ[たんいつせつぞくコンセントレータ, tan'itsusetsuzoku konsentore-ta] single attachment concentrator
単一接続局[たんいつせつぞくきょく, tan'itsusetsuzokukyoku] single attachment station
接続[せつぞく, setsuzoku] attachment (vs), connection, joint
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document

attachment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กามสุขัลลิกานุโยค[n. exp.] (kāmmasukhal) EN: self-indulgence ; sensual indulgence ; constant attachment to sensual pleasures FR:
กามุปาทาน[n.] (kamupāthān) EN: sensuous clinging ; attachment to sensuality FR:
การอายัด[n.] (kān āyat) EN: attachment FR:
คำสั่งอายัด[n. exp.] (khamsang āy) EN: order of attachment ; distraint order FR:
ความผูกพันทางอารมณ์[n. exp.] (khwām phūkp) EN: attachment FR:
สิ่งที่แนบ[n. exp.] (sing thī na) EN: attachment FR:
สิ่งที่ส่งมาด้วย[n. exp.] (sing thī so) EN: attachment FR: pièce jointe [f]
ทิฏฐุปาทาน[n.] (thithupāthā) EN: clinging to erroneous opinions ; attachment to views FR:
อุปาทาน[n.] (upāthān ; u) EN: attachment ; clinging ; grasping FR:
เยื่อใย[n.] (yeūayai) EN: residual attachment ; some ties ; remaining affection ; leftover sentiment ; relationship FR:

attachment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blitzgerät {n}flash attachment
Filterbefestigung {f} [photo.]filter attachment
Henkelattasche {f}handle attachment
Lastaufnahmemittel {n}load suspension device; load attachment device
Forderungspfändung {f}attachment of debt
Gehaltspfändung {f}attachment of salary
Durchmesser {m} der Radanlageflächeattachment face diameter
Radanlagefläche {f}attachment face
Einsatzzirkel {m}compass with interchangeable attachments

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attachment
Back to top