ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tie*, -tie-

tie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tie (vt.) ผูกให้แน่น See also: มัด, ล่าม, ผูกเป็นเงื่อน Syn. bind, fasten, knot
tie (vt.) ผูกเป็นปม
tie (vt.) จำกัด See also: วางเงื่อนไข
tie (vi.) ได้แต้มหรือคะแนนเท่ากัน See also: เสมอกัน
tie (n.) เนคไท Syn. necktie
tie (n.) เชือก See also: สาย, ด้าย, สิ่งที่ใช้ผูก Syn. fastener, string
tie (n.) การได้แต้มหรือคะแนนเสมอกัน See also: การเสมอกัน, การได้แต้มหรือคะแนนเท่ากัน
tie (n.) สิ่งที่จำกัดขอบเขตไว้ See also: สิ่งที่เป็นเงื่อนไข
tie (adj.) ที่มีคะแนนเท่ากัน
tie back (phrv.) ผูกหรือมัดกลับ
tie down (phrv.) ผูกหรือมัดลง Syn. bind down, fasten down
tie down (phrv.) จำกัดเสรีภาพของ Syn. bind down, chain down
tie down to (phrv.) ผูกหรือมัดไว้กับ
tie down to (phrv.) ทำให้ยึดมั่นกับ See also: ทำให้รักษาสัญญา Syn. fasten down, nail down
tie in (phrv.) พันหรือผูกไว้
tie in (phrv.) เชื่อมโยงกับ See also: เชื่อมต่อ
tie in (phrv.) สอดคล้องกัน Syn. tie up
tie in with (phrv.) เชื่อมโยงกับ See also: เข้ากันกับ
tie into (phrv.) โจมตี See also: จู่โจม
tie off (phrv.) ผูกเป็นปม
tie on (phrv.) ติดหรือแปะบน Syn. tie on
tie one on (phrv.) เมา
tie the knot (idm.) แต่งงาน
tie to (phrv.) ผูกหรือมัดไว้กับ Syn. bind to
tie together (phrv.) ผูก มัดหรือพันไว้ด้วยกัน Syn. bind together
tie together (phrv.) ทำให้เข้ากัน See also: ทำให้สอดคล้องกัน
tie up (vt.) มัดด้วยเชือก See also: พัน, ห่อ, มัดให้แน่น
tie up (vi.) ผูกเรือ
tie up (vt.) ผูกเรือ
tie up (vt.) ทำให้มีงานยุ่ง
tie up (vt.) ทำให้สำเร็จ
tie up (vi.) หยุดชะงัก See also: หยุดยั้ง, ขัดขวาง
tie up (vt.) ทำให้ชะงัก
tie up with (phrv.) ผูกมัดกับ See also: ผูกพันกับ, เกี่ยวข้องกับ Syn. tie in with
tie-dye (n.) เทคนิคการย้อมสีของอินเดียนแดง
tie-dyeing (n.) การพิมพ์ผ้าด้วยมือ See also: เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม, สิ่งทอที่ย้อมสีโดยวิธีดังกล่าว
tie-up (n.) สิ่งที่เชื่อมต่อสิ่งหนึ่งกับอีกส่งหนึ่ง
tie-up (n.) การชะงักงัน
tie-up (n.) ท่าเรือ See also: ที่จอดเรือ
tied up (sl.) ยุ่ง See also: วุ่นวาย
English-Thai: HOPE Dictionary
tie(ไท) vt. (ใช้เชือกหรือสายอื่น ๆ) ผูก,มัด,ต่อ,รัด,โยง,จำกัด,ทำคะแนนเท่ากัน,ผูกพันเป็นสามีภรรยา vi. ผูก,มัด,ต่อ,รัด,โยง,ทำคะแนนเท่ากัน, -Phr. (tie down ทำให้ลดน้อยลง,จำกัด) , -Phr. (tie up มัดแน่น ผูกแน่น ขัดขวาง สกัด หยุดยั้ง จอดเรือ ยุ่งมาก) n. สิ่งที่ใช้ผูก
tie-in(ไท'อิน) adj. เกี่ยวกับการซื้อขายของร่วมที่ควบกัน,ควบกัน,ไปด้วยกัน n. สิ่งที่ไปด้วยกัน,สิ่งควบ,ส่วนควบ,การเชื่อมต่อกัน,ความสัมพันธ์,พันธะ., Syn. connection
tie-up(ไท'อัพ) n. การหยุดชั่วคราว,การไม่ตกลงกัน,การพัวพัน,การเกี่ยวข้อง,ที่จอดเรือ
tieclasp(ไท'คลาสพฺ) n. ที่หนีบเน็คไท (ให้ติดกับเสื้อ), Syn. ornamental clasp
tiepin(ไท'พิน) n. เข็มกลัดเน็คไท, Syn. scarfpin
tier(ไท'เออะ) n. แถวที่นั่ง,แถว,ชั้น,ระดับ,แนว,หลั่นผู้ผูก (มัด,ต่อ,รัด,โยง) ,สิ่งที่ผูก (มัด,ต่อ,รัด,โยง) ,ผ้ากันเปื้อนของเด็ก vt. จัดเป็นแถว (ชั้น,ระดับ...) vi. ขึ้นเป็นแถว (ชั้น,ระดับ...), Syn. row
English-Thai: Nontri Dictionary
tie(n) ความเกี่ยวดอง,ความเสมอกัน,พันธะ,ผ้าผูกคอ,เชือกผูกรองเท้า
tier(n) ขั้น,หลั่น,แนว,ชั้น,แถว,ระดับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tieคะแนนเสียงเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tie-dyeingการมัดย้อม [TU Subject Heading]
Tie-ins (Marketing)การพ่วงขาย (การตลาด) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สายเอก (n.) string which tie the anchor of a junk
ล่าม (v.) tie See also: bind, tether, chain, fasten, attach, link Ops. ปล่อย
โยง (v.) tie See also: bind, fasten, attach, secure, tether, join
ขมวดปม (v.) tie a knot
ผูก (v.) tie up See also: bind, tie down, truss Syn. พัน, คาด Ops. แก้, แกะ
เคียน (v.) tie up See also: bind, tie down, truss Syn. พัน, คาด, ผูก Ops. แก้, แกะ
รัดตัว (v.) tied up Ops. คลายตัว
IQ (abbr.) ระดับสติปัญญา (คำย่อของ intelligence quotient) See also: ไอคิว, ระดับความฉลาด
ก.ล.ต. (n.) The Securities and Exchange Commission Syn. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (n.) Department of Treaties and Legal Affairs See also: Treaty and Legal Department, Treaty and Law Department
กรรชิง (n.) long-handled tiered umbrella
กันชิง (n.) long-handled tiered umbrella Syn. กรรชิง
การคิด (n.) activities of mind See also: mental work Syn. ความคิด
กิจกรรมเข้าจังหวะ (n.) rhythmic activities
ขันติ (n.) patience See also: forbearance, endurance Syn. ความอดกลั้น, ความอดทน
ขันตี (n.) patience See also: forbearance Syn. ขันติ, ความอดทน, ความอดกลั้น
ข้ามถิ่น (v.) cross the frontier See also: go over the frontier Syn. ข้ามเขต
ข้ามเขต (v.) cross the frontier See also: go over the frontier Syn. ข้ามถิ่น
ข้ามแดน (v.) cross the frontier See also: go over the frontier Syn. ข้ามเขต, ข้ามถิ่น
ข้าราชบริพาร (n.) courtier See also: court official, king´s servant Syn. บริวาร, ข้าหลวง, ข้าราชสำนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Finally, you have decided to tie the knot after 7 long yearsในที่สุดคุณก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานซะที หลังจากที่คบกันมายาวนาน 7 ปี
Just be patient!อดทนหน่อยน่า
You need to learn patienceคุณต้องเรียนรู้ที่จะอดทน
Now my patience has reached its endตอนนี้ความอดทนของฉันถึงที่สุดแล้ว
I've lived in very big cities for most of my lifeฉันอาศัยอยู่ในเมืองที่ใหญ่มากมาเกือบตลอดชีวิต
I've been tied up with extra workฉันยุ่งอยู่กับการทำงานพิเศษอยู่
We've been tied up with businessพวกเรายุ่งอยู่กับธุรกิจ
I'm always patient with himฉันอดทนกับเขาเสมอ
I have very little patience with itฉันมีความอดทนน้อยนิดมากกับมัน
Patience is a mark of confidenceความอดทนเป็นเครื่องหมายของความมั่นใจ
None of us is afraid of difficultiesพวกเราไม่มีใครกลัวความยากลำบาก
I've become more patient than beforeฉันกลายเป็นคนที่อดทนมากกว่าเมื่อก่อน
You've been very patientคุณช่างอดทนมากเลย
The local authorities are not totally on our sideเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ได้เข้าข้างเราเลยสักนิด
You will be adults in a few weeks, with all the responsibilitiesเธอจะเป็นผู้ใหญ่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ด้วยความรับผิดชอบเต็มเปี่ยม
I am very impatient, so I'll come straight to the pointฉันเป็นคนใจร้อน ดังนั้นฉันจะเข้าสู่ประเด็นเลยนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have you anything I could tie him with?คุณมีอะไรให้ฉันใช้ล่ามมันได้มั้ยคะ
I got something for your mother and for Sonny and a tie for Freddy, and Tom Hagen got the Reynolds pen.ผมได้รับบางสิ่งบางอย่างสำหรับคุณแม่และซันนี่ และผูกเน็คไทเฟร็ดดี้และทอมฮามีปากกานาดส์
Just tie me a sheepshank.ผูกเงื่อนร่นเชือกให้หน่อย
Hurry it up now, tie it on.เร็วเข้า ผูกให้เเน่น
Now then, tie them to the stern cleats.ทีนี่ก็ผูกมันไว้กับพุกข้างเรือ
Norris, you and Childs shoot 'em up with morphine. Tie 'em down and watch 'em.ผมต้องซ่อนเทปนี้ เมื่อทุกๆ อย่างจบสิ้น
Windows, you and Palmer tie everybody down real tight.- He ain't tyin' me up. - Then I'll have to kill you, Childs.
You tie up Palmer over here.Every little piecenimal...
Excellent. Now we must Gump the head in the front, and tie Jack's feet together.เยี่ยมเลย คราวนี้เอาหัวของกัมป์ ให้อยู่ด้านหน้า
Right. Tie my feet together.ได้ มันเท้าผมเข้าด้วยกัน
We should tie him back on the sofa. Then, at least, he could walk.เราน่าจะเอาเขามาติดที่โซฟา อย่างน้อยเขาคงจะเดินได้
And this fool gonna tie it to his cow.แล้วไอ้โง่นี่ นึกว่าเทวดาชี้ทางให้ไถนา

tie ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[téng, ㄊㄥˊ, 縢] bind; cord; tie up
以斯帖记[Yǐ sī tiě jì, ㄧˇ ㄙ ㄊㄧㄝˇ ㄐㄧˋ, 以斯帖记 / 以斯帖記] Book of Esther
俯首帖耳[fǔ shǒu tiē ěr, ㄈㄨˇ ㄕㄡˇ ㄊㄧㄝ ㄦˇ, 俯首帖耳] bowed head and ears glued (成语 saw); docile and obedient; at sb's beck and call
[zhí, ㄓˊ, 絷 / 縶] connect; tie up
埃菲尔铁塔[Āi fēi ěr Tiě tǎ, ㄞ ㄈㄟ ㄦˇ ㄊㄧㄝˇ ㄊㄚˇ, 埃菲尔铁塔 / 埃菲爾鐵塔] Eiffel Tower
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 平] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, 餮] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif
[tāo, ㄊㄠ, 饕] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif
饕餮之徒[tāo tiè zhī tú, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 饕餮之徒] glutton; gourmand; by extension, person who is greedy for power, money, sex etc
赤铁矿[chì tiě kuàng, ㄔˋ ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ, 赤铁矿 / 赤鐵礦] hematite (red iron ore); ferric oxide Fe2O3
高铁血红蛋白[gāo tiě xuè hóng dàn bái, ㄍㄠ ㄊㄧㄝˇ ㄒㄩㄝˋ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, 高铁血红蛋白 / 高鐵血紅蛋白] hemoglobin
炼铁厂[liàn tiě chǎng, ㄌㄧㄢˋ ㄊㄧㄝˇ ㄔㄤˇ, 炼铁厂 / 煉鐵廠] iron foundry
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 缬 / 纈] knot; tie a knot
磁铁矿[cí tiě kuàng, ㄘˊ ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ, 磁铁矿 / 礦磁鐵] magnetite Fe3O4
招贴画[zhāo tiē huà, ㄓㄠ ㄊㄧㄝ ㄏㄨㄚˋ, 招贴画 / 招貼畫] picture poster (for advertising or propaganda)
黄铁矿[huáng tiě kuàng, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ, 黄铁矿 / 黃鐵礦] pyrite
剪贴簿[jiǎn tiē bù, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄧㄝ ㄅㄨˋ, 剪贴簿 / 剪貼簿] scrapbook
金银铜铁锡[jīn yín tóng tiě xī, ㄐㄧㄣ ˊ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄧㄝˇ ㄒㄧ, 金银铜铁锡 / 金銀銅鐵錫] the 5 metals: gold, silver, copper, iron and tin
地下铁路[dì xià tiě lù, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, 地下铁路 / 地下鐵路] subway
地铁站[dì tiě zhàn, ㄉㄧˋ ㄊㄧㄝˇ ㄓㄢˋ, 地铁站 / 地鐵站] subway station
[shuān, ㄕㄨㄢ, 拴] tie up
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 敿] tie up (laces)
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 縳] tie up
[mí, ㄇㄧˊ, 縻] tie up
太平洋联合铁路[tài píng yáng lián hé tiě lù, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, 太平洋联合铁路 / 太平洋聯合鐵路] Union Pacific railroad
滑铁卢[Huá tiě lú, ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˊ, 滑铁卢 / 滑鐵盧] Waterloo (Flanders); 1815 battle of Waterloo; fig. a defeat; setback
滑铁卢火车站[Huá tiě lú huǒ chē zhàn, ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, 滑铁卢火车站 / 滑鐵盧火車站] Waterloo station (London)
饕餮纹[tāo tiè wén, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄨㄣˊ, 饕餮纹 / 饕餮紋] zoomorphic mask motif
所能[suǒ néng, ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 所能] according to one's capabilities; what sb is capable of
现货[xiàn huò, ㄒㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, 现货 / 現貨] actuals; actual commodities
急性病[jí xìng bìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, 急性病] acute illness; fig. impetuous; impatient
行政区划[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区划 / 行政區劃] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
行政区画[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区画 / 行政區畫] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
混杂物[hùn zá wù, ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ ˋ, 混杂物 / 混雜物] adulteration; impurities
张口结舌[zhāng kǒu jié shé, ㄓㄤ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 张口结舌 / 張口結舌] agape and tongue-tied (成语 saw); at a loss for words; gaping and speechless
[diè, ㄉㄧㄝˋ, 耋] aged; in one's eighties
贴水[tiē shuǐ, ㄊㄧㄝ ㄕㄨㄟˇ, 贴水 / 貼水] agio (charge for changing currency); premium
农事活动[nóng shì huó dòng, ㄋㄨㄥˊ ㄕˋ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 农事活动 / 農事活動] agricultural activities
艾滋病患者[ài zī bìng huàn zhě, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄏㄨㄢˋ ㄓㄜˇ, 艾滋病患者] AIDS patient
津贴[jīn tiē, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄝ, 津贴 / 津貼] allowance

tie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスコットタイ[, asukottotai] (n) Ascot tie
シュシュ[, shushu] (n) (uk) scrunchie; hair tie covered in fabric
つなぎ合わせる;繋ぎ合わせる;繋ぎあわせる[つなぎあわせる, tsunagiawaseru] (v1) to connect; to join; to join or tie or knot together
ブラックタイ[, burakkutai] (n) black tie
ふん縛る[ふんじばる, funjibaru] (v5r,vt) to tie fast
ボータイ[, bo-tai] (n) bow tie
ポーラータイ[, po-ra-tai] (n) polar tie
ホワイトタイ[, howaitotai] (n) white tie
ループタイ[, ru-putai] (n) loop tie; bolo tie
係累;繋累[けいるい, keirui] (n,vs) (1) dependents; family members that one has to support; (2) encumbrances; things that tie one down
収束[しゅうそく, shuusoku] (n,vs,adj-no) (1) convergence; tie up; (2) reaching resolution; firming up (plans, etc.); coming together; (3) returning to normal
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
学閥[がくばつ, gakubatsu] (n) alma mater clique; old school tie
学閥意識[がくばついしき, gakubatsuishiki] (n) strong feelings of loyalty to one's old school; the old school tie
引き分け(P);引分け(P)[ひきわけ, hikiwake] (n) draw (in competition); tie game; (P)
括る[くくる, kukuru] (v5r,vt) (1) to tie up; to tie together; to bind; to bundle; to fasten; (2) (also written as 縊る) (See 首を括る) to hang (oneself); (3) to summarize; to put (it all) together; to consolidate; (4) (See 高を括る) to estimate; to expect; (5) (See 括り染め) to tie-dye; (6) (arch) to detain; to check; to restrain; (P)
束ねる[たばねる(P);つかねる, tabaneru (P); tsukaneru] (v1,vt) (1) to tie up in a bundle (e.g. straw, hair, bills, letters); to bundle; to sheathe; (2) (たばねる only) to govern; to manage; to control; to administer; (3) (つかねる only) to fold (one's arms); (P)
枕木[まくらぎ, makuragi] (n) sleeper; railroad tie
相打ち;相撃ち;相討ち[あいうち, aiuchi] (n) (1) simultaneously striking one another (in kendo, etc.); (2) draw; tie
紐タイ[ひもタイ, himo tai] (n) (uk) shoestring tie; string tie
蝶ネクタイ[ちょうネクタイ, chou nekutai] (n) bow tie
[ぬき, nuki] (n) crosspiece (between pillars, etc.); penetrating tie beam
酒気を帯びる[しゅきをおびる, shukiwoobiru] (exp,v1) to tie one on; to get drunk
[かすがい, kasugai] (n) (1) (uk) clamp; cramp (metal); (2) tie (metaphorical, e.g. something that binds two people together)
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ)
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration
アイキュー[, aikyu-] (n) IQ; intelligence quotient
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties)
アスレチック[, asurechikku] (n) (1) athletic; (2) leisure facilities; (P)
アンタイドローン[, antaidoro-n] (n) untied loan
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P)
インパチエンス;インパチェンス[, inpachiensu ; inpachiensu] (n) impatiens (Impatiens sultanii, Impatiens walleriana)
オンライン銀行業務設備[オンラインぎんこうぎょうむせつび, onrain ginkougyoumusetsubi] (n) {comp} online banking facilities
お白州[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand
お重;御重[おじゅう, ojuu] (n) (See 重箱) multi-tiered food box
Japanese-English: COMDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration
ジオシティーズ[じおしていーず, jioshitei-zu] GeoCities
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation
任意選択利用者ファシリティ[にんいせんたくりようしゃファシリティ, nin'isentakuriyousha fashiritei] optional user facilities
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] limited warranties
反射特性[はんしゃとくせい, hanshatokusei] reflectance properties
同位エンティティ[どういエンティティ, doui enteitei] peer-entities
[しょう, shou] quotient
安全保護能力[あんぜんほごのうりょく, anzenhogonouryoku] security capabilities
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるNエンティティ, setsuzokukankeiniaru N enteitei] correspondent (N)-entities
診断ユーティリティ[しんだんユーティリティ, shindan yu-teiritei] diagnostics utilities
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
焦る[あせる, aseru] Thai: ใจร้อน English: to be impatient

tie ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเส[n.] (asē) EN: stringer ; tie beam ; plate FR:
บันกวด[v.] (bankūat) EN: tie up ; bind FR:
เชื่อมโยง[v.] (cheūam yōng) EN: link ; link up ; unite ; tie together ; connect FR: connecter
เชิงกอบ[v.] (choēngkøp) EN: tie up ; bind FR:
หูกระต่าย[n.] (hūkratāi) EN: bow tie FR:
จอง[v.] (jøng) EN: fasten ; tie FR:
ขมวด[v.] (khamūat) EN: knot ; hitch ; twist ; tie FR: nouer ; resserrer
ขมวดจุก[v. exp.] (khamūat juk) EN: plait one's hair ; braid one's hair ; tie a cord in a knot FR: nouer un chignon
ขมวดปม[v. exp.] (khamūat pom) EN: tie a knot FR:
คาด[v.] (khāt) EN: girdle ; gird ; bind ; tie ; belt ; fasten ; wear FR: ceindre ; nouer ; ceinturer ; entourer ; boucler
คาดบั้นเอว[v. exp.] (khāt ban-eo) EN: tie around the waist ; girdle the waist FR:
คาดพุง[v. exp.] (khāt phung) EN: tie around the belly ; wear around the belly FR:
เคียน[v.] (khīen) EN: tie around the waist ; tie up ; girdle FR:
ขอดเชือก[v. exp.] (khøt cheūak) EN: tie a knot in a rope FR: nouer une corde
เกล้า[v.] (klāo) EN: wear hair in a bun ; gather hair up ; dress a tuft of hair ; tie up hair in a bun FR:
กระหมวด[v.] (kramūat) EN: tie a knot in ; tie FR: nouer
กระพัด[v.] (kraphat) EN: tie ; bind FR:
ล่าม[v.] (lām) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link FR: attacher ; enchaîner
มัด[v.] (mat) EN: bind ; tie up ; bundle ; fasten ; wrap ; tie in bunches FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
เน็คไท = เนคไท[n.] (nekthai) EN: necktie ; tie FR: cravate [f]
หนึ่งต่อหนึ่ง[v.] (neung tø ne) EN: draw ; equal score ; tie FR:
พันธ์[v.] (phan) EN: bind ; tie ; fasten ; unite FR: attacher
พันธะ[v.] (phantha) EN: bind ; tie ; fasten ; unite FR: attacher
พัทธ์[v.] (phat) EN: tie up ; connect FR:
พัทธ-[pref.] (phattha-) EN: tie up ; connect FR:
โพก[v. exp.] (phōk) EN: tie around the head ; wrap a piece of cloth around the head FR: enrouler autour de la tête
ผูก[v.] (phūk) EN: tie ; fasten ; bind ; knot ; affix FR: attacher ; nouer ; lier ; ligoter ; amarrer
ผูกห่อ[v. exp.] (phūk hø) EN: tie up a parcel FR:
ผูกจิต[v. exp.] (phūk jit) EN: have one's heart ; tie with affection ; form ties of affection FR:
ผูกแขน[v. exp.] (phūk khaēn) EN: tie the arm FR: nouer autour du bras
ผูกเงื่อน[v. exp.] (phūk ngeūan) EN: tie a knot FR: faire un noeud
รัด[v.] (rat) EN: bind ; fasten ; tighten ; tie ; squeeze ; hug ; be tight ; be a snug FR: serrer ; sangler
รัดรึง[v.] (ratreung) EN: tie tightly ; fasten tightly ; clasp tightly FR: serrer fermement
สาย[n.] (sāi) EN: string ; thread ; wire ; cord ; line ; tie FR: fil ; cordon ; corde ; câble ; sangle ; courroie ; lien
สายเอก[n.] (sāi-ēk) EN: string which tie the anchor of a junk FR:
แต่งกายชุดสากล[X] (taeng kāi c) EN: coat and tie ; lounge suit FR:
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir
โยง[v.] (yōng) EN: tie ; string ; bind FR:
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีพเกษตรกร[n. exp.] (āchīp kasēt) EN: FR: métier d'agriculteur [m]

tie ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pokalspiel {n}cup tie
Schlips {m}neck tie
Aufstiegsspiel {n}promotion tie
Einfachstangenkopf {m} [techn.]single tie rod
Anpassungsschwierigkeiten {pl}adaptive difficulties
Knebelungsvertrag {m}; diktierter Vertrag
Adoptierende {m,f}; Adoptierenderadopter
Adoptierte {m,f}; Adoptierteradoptee
affektiert {adj} | affektierter | am affektiertestenaffected | more affected | most affected
Stückezuteilung {f}allotment of securties
Ambulanz {f}ambulance; outpatients' department; out-patient care
ambulant {adj} | ambulanter Patient; ambulant behandelter Patient | ambulante Behandlung | ambulant behandelt werdenoutpatient | outpatient | outpatient treatment | to get outpatient treatment
Tierfreund {m}; Tierfreundin
Tier {n} | Tiere
Tierart {f} | einheimische Tierarten | geschützte Tierarten | Tierarten, die nur in einem Lebensraum vorkommenanimal species | indigenous species | protected species | endemic species
Tierhalter {m}; Tierhalterin
Tierpfleger {m}; Tierpflegerin
Tierschützer {m}; Tierschützerin
Tierversuch {m}; Tierexperiment
Futter {n} (für Tiere)food (for animals)
Haustier {n} | Haustiere
Huftier {n} | Huftiere
Lasttier {n}; Packtier
Sektion {f} (von Tieren)dissection (of animals)
Wassertier {n} | Wassertiere
Wildtier {n}; wildes Tierwild animal
Zeichnung {f} (eines Tieres)marking (on animal)
Problembewusstsein {n}appreciation of the difficulties
Argumentierende {m,f}; Argumentierenderarguer
Bemessung {f} der Eingangsabgabenassessment of import duties
Büfettier {m} | Büfettiers
bekloppt; verrückt {adj} [ugs.] | bekloppter; verrückter | am beklopptesten; am verrücktestenbatty | battier | battiest
Biest {n}; Bestie
Lasttier {n}; Nutztier
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
verwirrt; irritiert {adj} | ein bisschen irritiert; ein wenig verwirrtbemused | a trifle bemused
Beständigkeiten {pl}stable properties
Biene {f}cootie
Wechsel {m} | Wechsel akzeptieren; Wechsel annehmenbill of exchange | to accept a bill
Boykottierende {m,f}; Boykottierender | Boykottierenden

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tie
Back to top