ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kinship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kinship*, -kinship-

kinship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kinship (n.) ตระกูล See also: ญาติ, เผ่าพันธุ์, โคตร, วงศาคณาญาติ Syn. family
English-Thai: HOPE Dictionary
kinship(คิน'ชิพ) n. ความเป็นญาติมิตร,ความสัมพันธ์ทางครอบครัว,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์โดยธรรมชาติ,ความสัมพรรค, Syn. blood,family,affinity
English-Thai: Nontri Dictionary
kinship(n) ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
kinshipความเป็นญาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kinshipเครือญาติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นญาติ (n.) kinship See also: family relationship Syn. ความเป็นเครือญาติ
ความเป็นเครือญาติ (n.) kinship See also: family relationship
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The only person with whom I felt kinship died 300 years before the birth of Christ.คนเดียวที่ผมรู้สึกต่อติดได้ด้วย... ...ตายไปตั้งแต่ 300 ปี ก่อนพระคริสต์จะอุบัติ
You share no kinship with these prisoners.แกไม่ได้เป็นญาติกับนักโทษเหล่านั้น
Uh, you feel more kinship with cows?อู้ว หรือคุณอยากได้พวกตระกูลวัวมั๊ย?
But what about our kinship with the trees?แต่สิ่งที่เกี่ยวกับเครือญาติ ของเรากับต้นไม้?
Accepting our kinship with all life on Earth is not only solid science.รับญาติของเรากับทุกชีวิตบนโลก ไม่ได้เป็นเพียงวิทยาศาสตร์ของแข็ง
I didn't feel any kinship... with the pig.ฉันไม่ได้รู้สึกเอ่อ... อะไรเกี่ยวกับพวกหมูนักนะ
With her father as well, such skinship would build her trust.กับพ่อของเธอ การกอดแบบนั้นจะทำให้เธอเชื่อใจนะ
First of all, lovers have to do skinship naturally!อันดับแรก คู่รัก เค้าต้องอยู่ใกล้ๆกัน แบบ เนื้อแนบเนื้ออ่ะ
If you add a little skinship to it, he'll pretend to stay calm.แล้วก้เพิ่มการถูกเนื้อต้องตัวเข้าไปอีกหน่อย มัน,เค้าจะแกล้งทำเป็นใจเย็น

kinship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一親等[いっしんとう, isshintou] (n) first degree of kinship
三等親;3等親[さんとうしん, santoushin] (n) third degree of kinship
等親[とうしん, toushin] (n) degree of kinship
親族関係[しんぞくかんけい, shinzokukankei] (n) kinship
親等[しんとう, shintou] (n) degree of kinship
スキンシップ[, sukinshippu] (n) (1) child-rearing with frequent physical contact (wasei

kinship ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเป็นญาติ[n. exp.] (khwām pen y) EN: kinship ; family relationship FR: parenté [f] ; lien de parenté [m]
ระบบเครือญาติ[n. exp.] (rabop khreū) EN: system of relatives ; kinship ; relationship FR:
สายสัมพันธ์[n.] (saīsamphan) EN: relation ; kinship ; correspondence ; ties ; bond ; link FR:
วงศ-[pref.] (wongsa-) EN: lineage ; family ; dynasty ; clan ; kinship ; descent; stock ; race FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kinship
Back to top