ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

likable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *likable*, -likable-

likable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
likable (adj.) น่าพอใจ See also: น่าชื่นชอบ, น่าคบ Syn. pleasant
likable (adj.) น่ารัก
English-Thai: HOPE Dictionary
likable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ.
English-Thai: Nontri Dictionary
likable(adj) น่ารัก,น่าคบ,น่าพอใจ,เป็นที่ชื่นชอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าคบ (adj.) likable See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable
น่าคบ (adj.) likable See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable
น่าคบ (adj.) likable See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable
น่าคบหา (adj.) likable See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable Syn. น่าคบ
น่าคบหา (adj.) likable See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable Syn. น่าคบ
น่าคบหา (adj.) likable See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable Syn. น่าคบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a really likable guy. I can tell.ฉันบอกได้ว่าคุณเป็นคนน่าชื่นชอบ
Do you think Dr. Edison is more likable than I am?คุณคิดว่า ดร. เอดิสัน น่าคบกว่าฉันรึป่าว?
I guess I'm too charming and likable.สงสัยคงเพราะฉันเป็นคนมีเสน่ห์น่าหลงไหลเกินไป
To someone more likable.เป็นใครซักคนที่ผู้คนชื่นชอบ
You used to be just sort of unlikable, but nowเมื่อก่อนฉันแค่ไม่ค่อยชอบหน้าเธอ แต่ตอนนี้
They are likable.พวกเขาเป็นที่ชื่นชอบ
I'm pretty likable. Ah... That's a... matter of opinion.ผมดูน่าคบหา นั่นเป็น...
You know, more, uh, more casual and, uh, likable.อ่าห์ ไม่ตั้งใจจนเกินไป และ อ่าห์ ทำตัวให้น่ารัก
Pol Pot couldn't have been likable.พอล พต (เขมรแดง) ก็อาจ ไม่ได้เป็นที่น่าพอใจ
She's cute and likable.เป็นคนน่ารักและอัธยาศัยดี

likable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
懐こい[なつこい, natsukoi] (adj-i) amiable; affable; likable
懐っこい[なつっこい, natsukkoi] (adj-i) amiable; affable; likable

likable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มโนรม = มโนรมย์[adj.] (manōrom) EN: pleasing ; likable ; cute ; beautiful FR: plaisant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า likable
Back to top