ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

portrait

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *portrait*, -portrait-

portrait ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
portrait (n.) รูปคน Syn. image, picture, figure
portraitist (n.) นักเขียนภาพคน See also: ภาพคน, รูปคน, การพรรณนา
portraiture (n.) ศิลปการวาดภาพคน
English-Thai: HOPE Dictionary
portrait(พอร์'เทรท,โพ'เทรท,-ทริท) n. ภาพถ่ายของคน,รูปคน,ภาพ,ภาพครึ่งตัว,รูป,รูปแกะสลัก
portrait orientationพิมพ์แนวตั้งหมายถึง ทิศทางของการวางกระดาษพิมพ์ หรือทิศทางที่จะให้ภาพพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ในแนวตั้ง หมายความว่า ความกว้างน้อยกว่าความยาว ตรงข้ามกับ "แนวนอน"ดู landscape orientation เปรียบเทียบ
portraitist(พอร์'เทรททิสทฺ,โพ'-,-ทริท-) n. นักเขียนภาพคน,นักถ่ายภาพคน,นักวาดรูปคน
portraiture(พอร์'ทริเชอะ,โพ-) n. ศิลปะในการวาดหรือถ่ายภาพคน,ภาพคน,รูปคน,การพรรณนา
English-Thai: Nontri Dictionary
portrait(n) รูปคน,ภาพครึ่งตัว,ภาพคน,รูปแกะสลัก
portraiture(n) การวาดภาพคน,รูปคน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
portraitรูปคนเหมือน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Portrait drawingภาพวาดเส้นภาพคนเหมือน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาพเหมือน (n.) portrait
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย
I decided to make a portrait of him so that I wouldn't forget him.ผมตัดสินใจวาดรูปเหมือนเขา ผมจะได้ไม่ลืมเขา
Mother, since we're here, why not have your portrait taken?คุณแม่ ตั้งแต่เรามาอยู่นี่ แม่ยังไม่เคยถ่ายภาพเดี่ยวเลยนะ
A portrait of women today?ภาพลักษณ์ของผู้หญิงวันนี้รึ
You want to draw a portrait of Fisher?คุณอยากจะวาดภาพเหมือน ของฟิชเชอร์เหรอคะ
I cannot tell you what it would mean to me to have a proper portrait up there of Doug Reed, the man who gave us Hope, instead of that asshole.ผมไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันจะมีความหมายแค่ไหน ที่จะมีรูปภาพที่เหมาะสมเแขวนไว้ตรงนั้น รูปของดัก รีด บุคคลซึ่งทำทุกอย่างให้เมืองโฮป ไม่ใช่ไอ้หน้าตูดหมึกนั่น
Nonetheless, the Records also give us a portrait of him as a man of great sensitivity and intelligence.แต่กระนั้น ก็ยังทรงเป็นกษัตริย์ที่ถูกจารึกว่าเป็นผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ ด้วยสติปัญญาที่ล้ำเลิศยิ่งกว่าใครๆ
We're taking a family portrait today.เราจะถ่ายรูปครอบครัวกันวันนี้
Can I join in with you guys? Draw the portrait of the student sitting across from youฉันขออยู่กลุ่มด้วยได้มั้ย?
On an american 100 dollar bill there's a portrait of which american statesman?ในธนบัตรใบละหนึ่งร้อยดอลล่าอเมริกา มีรุปของรัฐบุรุษอเมริกาผู้ใดอยู่ เอ จอร์จ วอชิงตัน
"The theft of the Velasquez portrait King of Spain."โจรกรรมภาพวาดจาก กษัตริย์แห่งสเปน"
Rebecca's portrait would go--จะเป็นภาพเหมือนของรีเบ็กก้า

portrait ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
像章[xiàng zhāng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄤ, 像章] badge; insignia; lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader)
遗像[yí xiàng, ㄧˊ ㄒㄧㄤˋ, 遗像 / 遺像] portrait of the deceased
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 相] appearance; portrait; picture
写真[xiě zhēn, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄣ, 写真 / 寫真] portrait; describe sth accurately
全家福[quán jiā fú, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄨˊ, 全家福] family portrait; picture of the entire family
相图[xiàng tú, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄨˊ, 相图 / 相圖] phase diagram (math.); phase portrait
画像[huà xiàng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄤˋ, 画像 / 畫像] portrait; portray
真容[zhēn róng, ㄓㄣ ㄖㄨㄥˊ, 真容] portrait; genuine appearance; real face
肖像[xiào xiàng, ㄒㄧㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, 肖像] portrait
长相[cháng xiàng, ㄔㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, 长相 / 長相] profile; portrait

portrait ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポートレイトモード[, po-toreitomo-do] (n) {comp} portrait mode
像主[ぞうしゅ, zoushu] (n) (1) (obsc) subject (of a portrait or bust); a person posing for a portrait or bust; (2) (historically) patron; someone who commissions a Buddhist temple or work of art
姿絵[すがたえ, sugatae] (n) portrait
御真影;ご真影[ごしんえい, goshin'ei] (n) an imperial portrait
絵像[えぞう, ezou] (n) portrait
絵姿[えすがた, esugata] (n) portrait
縦型[たてがた, tategata] (adj-f) vertical; portrait style; longitudinal
縦長[たてなが, tatenaga] (adj-na,n,adj-no) oblong; vertical writing style (e.g. on envelopes); portrait orientation
遺影[いえい, iei] (n) portrait of deceased person; (P)
顔写真[かおじゃしん, kaojashin] (n) photographic portrait
ポートレート(P);ポートレイト[, po-tore-to (P); po-toreito] (n) portrait; (P)
似顔[にがお, nigao] (n) portrait; likeness; (P)
似顔絵(P);似顔画(iK)[にがおえ, nigaoe] (n) portrait; likeness; (P)
画像[がぞう, gazou] (n) image; picture; portrait; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
縦長[たてなが, tatenaga] portrait orientation, oblong

portrait ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph ; portrait FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; portrait [m] ; figure [f] ; cliché [m] ; représentation [f] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]
ภาพบุคคล[n.] (phāp bukkho) EN: portrait FR: portrait [m] ; photo [f]
ภาพบุคคลตอนกลางคืน[n. exp.] (phāp bukkho) EN: night portrait FR: portrait de nuit [m]
ภาพถ่ายคน[n. exp.] (phāpthāi kh) EN: portrait FR: portrait [m]
รูป[n.] (rūp) EN: photo ; photograph ; picture ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait FR: photo [f] ; image [f] ; illustration [f] ; dessin [m]
รูปภาพ[n.] (rūpphāp) EN: picture ; photograph ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait FR: photographie [f] ; image [f] ; peinture [f] ; reproduction [f]
วาด[v.] (wāt) EN: draw ; paint ; sketch ; portrait ; delineate ; plot FR: dessiner ; peindre ; faire un croquis ; esquisser
ภาพสเก็ต[n. exp.] (phāp saket) EN: sketch FR: esquisse [f] ; portrait-robot [m]
รูป[n.] (rūp) EN: [classif.: photograph, picture, drawing, painting, illustration, image, portrait] FR: [classif. : images, peintures, photographies, signes, symboles]

portrait ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ganzaufnahme {f}full length portrait
Brustbild {n}half length portrait

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า portrait
Back to top