ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appropriate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appropriate*, -appropriate-

appropriate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appropriate (vt.) จัดสรรไว้ See also: สำรองไว้, กันไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง
appropriate (vt.) นำเอามาใช้ส่วนตัว See also: ยึดเอา, นำมาใช้ประโยชน์โดยมิชอบ Syn. seize, take possession of
appropriate (adj.) เหมาะสม See also: เข้ากัน, พอเหมาะ Syn. suitable, fit, proper
appropriate for (phrv.) จัดสรร (สถานที่หรือเงิน) เพื่อ See also: จัดสรรไว้สำหรับ Syn. earmark for
appropriate to (vi.) เหมาะสมกัน See also: เหมาะกับ Syn. agree
appropriately (adv.) อย่างเหมาะสม Syn. fittingly, suitably, fitly Ops. inappropriately, improperly
appropriateness (n.) ความเหมาะสม
English-Thai: Nontri Dictionary
appropriate(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ได้ฤกษ์
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appropriateเหมาะสมตามกาละเทศะ, เหมาะสม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงเกณฑ์ (v.) appropriate See also: be of standard, be qualified Syn. เข้ามาตรฐาน
ถูกที่ (adv.) appropriate See also: suitable Syn. เหมาะสม
เข้าท่า (v.) appropriate See also: be proper, be decent, be suitable Syn. เข้าที, เข้าท่าเข้าทาง, เหมาะสม Ops. แย่, ใช้ไม่ได้
เข้ามาตรฐาน (v.) appropriate See also: be of standard, be qualified Syn. ตรงเกณฑ์
เข้าเกณฑ์ (v.) appropriate See also: be of standard, be qualified Syn. เข้ามาตรฐาน, ตรงเกณฑ์
สมบุญ (v.) appropriate to someone´s merit
ตามควร (adv.) appropriately See also: as fits, as it should be, as is proper, as discretion, suitably Syn. พอควร Ops. เกินควร
พอการ (adv.) appropriately See also: suitably Syn. สมควร, เหมาะแก่งาน
พอสถานประมาณ (adv.) appropriately See also: suitably, moderately Syn. พอควร, พอสมควร
พอเหมาะ (adv.) appropriately See also: suitably, good Syn. พอดี, เหมาะสม, พอเหมาะพอควร, เหมาะเจาะ
พอเหมาะพอควร (adv.) appropriately See also: suitably, moderately Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร, พอเหมาะพอดี
พอเหมาะพอดี (adv.) appropriately See also: suitably, moderately Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร
เหมาะเหม็ง (adv.) appropriately See also: properly Syn. พอดิบพอดี
เหมาะแก่งาน (adv.) appropriately See also: suitably Syn. สมควร
มิบังควร (v.) be inappropriate See also: should not, ought not to Ops. สมควร
หาเศษหาเลย (v.) misappropriate little things
เบียดบัง (v.) misappropriate See also: embezzle
เห็นควร (v.) see as appropriate See also: view as proper, approve of Syn. เห็นสมควร
เห็นควร (v.) see as appropriate See also: view as proper, approve of Syn. เห็นสมควร
เหมาะกับ (v.) be appropriate See also: proper, be compatible with Syn. เหมาะสมกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We should each be treated with appropriate respect.เราควรจะได้รับการปฏิบัติใน แต่ละด้วยความเคารพ
We are taking what we believe are factually appropriate steps.เราจะมีสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นจริง ขั้นตอนที่เหมาะสม
But your dress is not appropriate for such a conversation.แต่ข้าว่าตอนนี้เจ้าแต่งตัวไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะ
Yes, you make us a lot of money. But it's more appropriate ...ค่ะ คุณทำรายได้ให้เรามากก็จริง แต่เพื่อความเหมาะสมแล้ว...
It is appropriate for king to askit is appropriate for king to ask
I said I'd arrange appropriate punishment.ฉันบอกว่า ฉันจะเตรียมการ / สำหรับบทลงโทษที่เหมาะสม
However, as head of Gryffindor house it is for Professor McGonagall to determine the appropriate action.ในฐานะหัวหน้าของบ้านกริฟฟินดอร์ ศจ.มักกอนนากัล จะเป็นผู้ตัดสินลงโทษเอง
I don't really care what the chairman of General Motors thinks is an appropriate level of emissions to come out the tailpipe of General Motors automobiles.ประธานเจเนรัลมอเตอร์คิดว่า แก๊สพิษที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ในระดับแค่ไหนจึงถือว่าเหมาะสม
All appropriate measures are being taken.ทุกคนที่ไม่ติดเชื้อ จะได้รับการนำตัวออกไป
We're just borrowing this vehicle to catch our ship to Paris, if someone could inform the appropriate authorities.คนใจดีช่วยแจ้งทางการให้ที
But at least 3 years would be appropriate for an assault on an elderly woman.แต่อย่างน้อยก็ 3 ปีก็น่าจะพอ สำหรับข้อหาทำร้ายร่างกายของผู้สูงอายุ
I'd appreciate it if you'd be more appropriate with your comments in my class.มันจะดีมากเลยนะ ถ้าเธอจะระวัง และใช้ความคิดเห็นที่เหมาะสมในชั่วโมงของฉัน

appropriate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四海皆准[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, 四海皆准] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea
报应不爽[bào yìng bù shuǎng, ㄅㄠˋ ˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, 报应不爽 / 報應不爽] appropriate retribution (成语 saw)
得体[dé tǐ, ㄉㄜˊ ㄊㄧˇ, 得体 / 得體] appropriate to the occasion; fitting
罪有应得[zuì yǒu yīng dé, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜˊ, 罪有应得 / 罪有應得] guilty and deserves to be punished (成语 saw); entirely appropriate chastisement; the punishment fits the crime
识趣[shí qù, ㄕˊ ㄑㄩˋ, 识趣 / 識趣] judicious; to find appropriate responses to difficult or delicate situation
适销[shì xiāo, ㄕˋ ㄒㄧㄠ, 适销 / 適銷] marketable; saleable; appropriate to the market
分寸[fēn cùn, ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, 分寸] propriety; appropriate behavior; proper speech or action; within the norms
合于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合于时宜 / 合于時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
合时宜[hé shí yí, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合时宜 / 合時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
时宜[shí yí, ㄕˊ ㄧˊ, 时宜 / 時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
允宜[yǔn yí, ㄩㄣˇ ㄧˊ, 允宜] appropriate; apt
合宜[hé yí, ㄏㄜˊ ㄧˊ, 合宜] appropriate
妥善[tuǒ shàn, ㄊㄨㄛˇ ㄕㄢˋ, 妥善] appropriate; proper
妥当[tuǒ dàng, ㄊㄨㄛˇ ㄉㄤˋ, 妥当 / 妥當] appropriate; proper; ready
得当[dé dàng, ㄉㄜˊ ㄉㄤˋ, 得当 / 得當] appropriate; suitable
恰如其份[qià rú qí fèn, ㄑㄧㄚˋ ㄖㄨˊ ㄑㄧˊ ㄈㄣˋ, 恰如其份] appropriate; judicious; accurate (assessment etc)
恰当[qià dàng, ㄑㄧㄚˋ ㄉㄤˋ, 恰当 / 恰當] appropriate; suitable
适切[shì qiè, ㄕˋ ㄑㄧㄝˋ, 适切 / 適切] apt; appropriate
相当[xiāng dāng, ㄒㄧㄤ ㄉㄤ, 相当 / 相當] equivalent to; appropriate; considerably; to a certain extent; fairly
失宜[shī yí, ㄕ ㄧˊ, 失宜] inappropriate; improper
失当[shī dàng, ㄕ ㄉㄤˋ, 失当 / 失當] inappropriate; improper
妄求[wàng qiú, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, 妄求] inappropriate or presumptious demands
没分寸[méi fēn cùn, ㄇㄟˊ ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, 没分寸 / 沒分寸] inappropriate; bad-mannered
不便[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, 不便] inconvenient; inappropriate; unsuitable; short of cash
适度[shì dù, ㄕˋ ㄉㄨˋ, 适度 / 適度] moderately; appropriate
至当[zhì dāng, ㄓˋ ㄉㄤ, 至当 / 至當] most suitable; extremely appropriate
精当[jīng dàng, ㄐㄧㄥ ㄉㄤˋ, 精当 / 精當] precise and appropriate
[yí, ㄧˊ, 宜] proper; should; suitable; appropriate
得宜[dé yí, ㄉㄜˊ ㄧˊ, 得宜] proper; appropriate; suitable
适宜[shì yí, ㄕˋ ㄧˊ, 适宜 / 適宜] suitable; appropriate
适当[shì dàng, ㄕˋ ㄉㄤˋ, 适当 / 適當] suitable; appropriate
切近[qiè jìn, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ, 切近] very close; touching; very appropriate
不当[bù dàng, ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ, 不当 / 不當] unsuitable; improper; inappropriate

appropriate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
宜しきを得る[よろしきをえる, yoroshikiwoeru] (exp,v1) just about right; quite appropriate
年頃(P);年ごろ[としごろ, toshigoro] (adv,n) (1) (See 年の頃) approximate age; apparent age; (2) marriageable age (esp. of a woman); age of independence; age of adulthood; (3) (after modifying phrase) appropriate age (to ...); old enough (to ...); (n,n-adv) (4) (arch) (See 年来) for some years; (P)
当該[とうがい, tougai] (adj-no,n) appropriate (authorities); concern; applicability; correlation
応変[おうへん, ouhen] (n) appropriate (urgent) response; expediency
気働き[きばたらき, kibataraki] (n) taking appropriate action; tact
為所;仕所[しどころ, shidokoro] (n) appropriate time to do (something); occasion when (something) must be done
無能無策[むのうむさく, munoumusaku] (n) ineptitude and inaction; being incapable of devising any appropriate measures to cope with the situation
美化語[びかご, bikago] (n) (See 尊敬語,丁寧語) more refined language through prefixing of "o-" or "-go" to words, and use of appropriate vocabulary
適切な権限[てきせつなけんげん, tekisetsunakengen] (n) {comp} appropriate priviledges
間合い;間合[まあい, maai] (n) (1) interval; distance; break; pause; (2) suitable time; appropriate opportunity; (3) distance between opponents (kendo)
そぐう[, soguu] (v5u,vi) (See そぐわない) to be suitable; to be appropriate; to match
それ相応;其れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no,adj-na,n) appropriate; suitable; proper; fitting
不相応[ふそうおう, fusouou] (adj-na,n) unsuited; inappropriate; improper; undeserved; (P)
不適[ふてき, futeki] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety
不適切[ふてきせつ, futekisetsu] (adj-na,n) unsuitable; inappropriate; improper
不適当[ふてきとう, futekitou] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety; (P)
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair
使い込む[つかいこむ, tsukaikomu] (v5m,vt) (1) to embezzle; to misappropriate; to peculate; (2) to accustom oneself to using; to use for a long time
剴切[がいせつ, gaisetsu] (adj-na,n) appropriateness; adequacy; aptness
合目的性[ごうもくてきせい, goumokutekisei] (n) appropriateness; finality (philosophy); purposiveness
夏館[なつやかた, natsuyakata] (n) villa arranged appropriately for summer; mansion arranged appropriately for summer
大抵[たいてい, taitei] (adj-na,adv,n) (1) (uk) mostly; ordinarily; usually; generally; (2) probably; (adj-no,n) (3) most; almost all; (4) (before a neg. form) ordinary; (adj-na) (5) (usu. as 〜にする) proper; appropriate; moderate; (P)
失笑[しっしょう, shisshou] (n,vs) laughter at an inappropriate time; sarcastic laughter; snigger
年齢相応[ねんれいそうおう, nenreisouou] (n,adj-no) (appropriate for) one's age
応分[おうぶん, oubun] (adj-na,n,adj-no) according to one's abilities; appropriate; reasonable; (P)
振り向ける;振向ける[ふりむける, furimukeru] (v1,vt) (1) to turn (around); (2) to appropriate; to set aside for a purpose
権道[けんどう, kendou] (n) inappropriate means to a worthy end; expediency
正当性[せいとうせい, seitousei] (n,adj-no) lawfulness; propriety; reasonableness; appropriateness; legality; legitimacy
然る可く;然るべく[しかるべく, shikarubeku] (adv) appropriately; properly
私する[わたくしする, watakushisuru] (vs-s,vt) (1) to use (public property) as if it belonged to oneself; to misappropriate; to appropriate; to embezzle; (2) (arch) to act selfishly
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy
身分不相応[みぶんふそうおう, mibunfusouou] (adj-na) (See 身分相応,分不相応) beyond one's means or position; inappropriate to one's lot in life
適宜[てきぎ, tekigi] (adj-na,adj-no) (1) suitable; appropriate; (n-adv) (2) appropriately; (P)
適当[てきとう, tekitou] (adj-na,n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
適切な権限[てきせつなけんげん, tekisetsunakengen] appropriate priviledges

appropriate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันควร[adj.] (an khūan) EN: proper ; suitable ; appropriate FR:
อันเหมาะสม[adj.] (an mǿsom) EN: appropriate FR:
บังควร[adj.] (bangkhūan) EN: appropriate ; fitting ; proper ; fitting and proper ; as behooves FR:
ได้ที่[v.] (dāithī) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting FR:
เหตุอันสมควร[n. exp.] (hēt an somk) EN: appropriate reason ; reasonable ground FR:
จวบเหมาะ[X] (jūap mǿ) EN: right ; appropriate FR:
กำลังเหมาะ[adj.] (kamlangmǿ) EN: appropriate FR:
เข้าเกณฑ์[adj.] (khaokēn) EN: appropriate ; qualified FR:
เข้ามาตรฐาน[v.] (khao māttra) EN: conform to the standard ; appropriate FR:
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; sound reasonable ; make sense FR: convenir ; être approprié
เข้าท่า[adj.] (khaothā) EN: seemly ; apt ; right ; pretty good ; perfect ; great ; appropriate ; to the point FR: convenable ; approprié
เข้าที[adj.] (khaothī) EN: good ; attractive ; right ; appropriate ; decent ; suitable FR: approprié
คู่ควร[adj.] (khūkhūan) EN: fit ; appropriate ; compatible FR:
เกินกว่าเหตุ[X] (koēn kwā hē) EN: more than is appropriate FR: plus que de raison
เกินพอดี[adv.] (koēn phødī) EN: too much ; excessively ; more than is appropriate FR: plus que nécessaire
เหมาะ[adj.] (mǿ) EN: fitting ; appropriate ; becoming ; suitable FR: convenable ; adapté ; approprié
เหมาะกัน[v. exp.] (mǿ kan) EN: fit ; be suitable ; be proper ; be appropriate FR:
เหมาะกับ[v. exp.] (mǿ kap) EN: be appropriate ; proper ; be compatible with ; suit FR: convenir ; être adapté (à)
เหมาะเหม็ง[adj.] (mǿmeng) EN: perfect ; appropriate FR:
เหมาะสม[v.] (mǿsom) EN: be proper ; suit ; fit ; be suitable ; be appropriate ; make sense FR: convenir ; cadrer ; être approprié ; être adapté
เหมาะสม[adj.] (mǿsom) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable ; ad hoc ; idoine (vx)
เหมาะสมกับ[adj.] (mǿsom kap) EN: appropriate to FR: adapté à 
เงินถึง[v.] (ngoentheung) EN: give an appropriate amount of money FR:
พอเหมาะ[adj.] (phømǿ) EN: good ; just right ; appropriate FR: ad hoc
สม[adj.] (som) EN: appropriate ; suitable ; right ; fitting ; becoming ; reasonable FR: approprié ; adéquat ; convenable ; adapté
สมควร[adj.] (somkhūan) EN: fitting ; becoming ; appropriate ; suitable FR: approprié ; convenable ; apte ; qui a l'étoffe de
สมเกียรติ[adj.] (somkīet) EN: appropriate FR:
สมศักดิ์ศรี[adj.] (som saksī) EN: appropriate FR:
เทคโนโลยีที่เหมาะสม[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: appropriate technology FR: technologie appropriée [f]
ถึงเงิน[v.] (theung-ngoe) EN: give an appropriate amount of money FR:
ถูกกาลเทศะ[adj.] (thūk kālath) EN: appropriate ; fitting FR:
โยคยะ[adj.] (yōkkhaya) EN: appropriate ; suitable FR:
อกัปปิยะ[adj.] (akappiya) EN: inappropriate FR:
อกัปปิย-[pref.] (akappiya-) EN: inappropriate FR:
บัง[v.] (bang) EN: misappropriate ; embezzle FR: détourner
เบียดบัง[v.] (bīetbang) EN: misappropriate ; embezzle FR:
ฉ้อเงินหลวง[v. exp.] (chø ngoen l) EN: misappropriate public funds FR:
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbangl) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle ; embezzle public funds ; engage in public corruption ; misappropriate public funds ; misappropriate public property FR: corrompre ; détourner ; escroquer
จัดสรรแล้ว[adj.] (jatsan laēo) EN: appropriated FR:
กาลเทศะ[n.] (kālathēsa) EN: time and place ; occasion ; opportune moment  ; appropriateness ; suitability FR: moment opportun [m]

appropriate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kindgerecht {adj}suitable for children; appropriate for children
artgerecht {adj}appropriate to the species; species-appropriate
eigen; zugehörend {adj}appropriate (to)
Liegeplatz {m} | reservierter Liegeplatzberth; moorage | accommodation berth; appropriated berth
passend; geeignet; richtig {adj}appropriate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appropriate
Back to top