ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

similitude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *similitude*, -similitude-

similitude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
similitude (n.) ความคล้ายกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
similitude(ซิมิล'ลิทูด) n. ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึง,สิ่งที่เหมือนกัน,สิ่งที่เปรียบเทียบ,การเปรียบเทียบ,อุปมาอุปไมย, Syn. similarity
English-Thai: Nontri Dictionary
similitude(n) การเปรียบเทียบ,ความเหมือนกัน,ทำนอง,ท่าทาง,รูปร่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
similitudeการสอดคล้องตามกัน(ของเสียง) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
similitudesimilitude, ความคล้ายคลึง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They all look the same in their similitude and language.ในอุปมาและภาษาของพวกเขา

similitude ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
比況[ひきょう, hikyou] (n) comparison; similitude
相似[そうじ, souji] (n,adj-na,vs,adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P)

similitude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความคล้าย[n.] (khwām khlāi) EN: resemblance ; similarity ; similitude FR: ressemblance [f]
ความคล้ายคลึง[n.] (khwām khlāi) EN: resemblance FR: similitude [f]
ศูนย์กลางความคล้าย[n. exp.] (sūnklāng kh) EN: centre of similarity ; center of similarity ; centre of similitude ; center of similitude ; similitude FR:
ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง[n. exp.] (khwām khlāi) EN: similarities and differences FR: similitudes et différences [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า similitude
Back to top