ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unlikeness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unlikeness*, -unlikeness-

unlikeness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unlikeness (n.) ความไม่เหมือนกัน Syn. contrast, difference, diversity, inconsistency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unlikeness
Back to top