ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

similarly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *similarly*, -similarly-

similarly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
similarly (adv.) ในทำนองเดียวกัน See also: เช่นเดียวกัน Syn. likewise, in addition, as well
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All Russian personnel are similarly ordered to evacuate American territory.บุคลากรรัสเซียทั้งหมดจะได้รับ คำสั่งในทำนองเดียวกัน อพยพไปยังดินแดนอเมริกัน
And he mixes up similarly spelled words. 'T-O-P' becomes 'P-O-T'.และเขาผสมตัวสะกดของคำที่คล้ายกัน 'T o P' กลายเป็น 'P O T'
I'm going to find a similarly menial job where my basal ganglia are occupied with a routine task freeing my prefrontal cortex to work quietly in the background.ระดับล่างเดียวกัน ซึ่งใช้แค่สมองที่ควบคุม การเคลื่อนไหวทำงานจำเจ ทำให้สมองที่ควบคุุมความคิด
While I admire your bad-boy villainy and yes long for the day when I am similarly coolขณะที่ฉันชื่นชอบ แผนสุดร้านของนาย ในระยะยาว มันก็อาจทําให้ฉันดูเจ๋งอะนะ
I know you find her similarly irreplaceable.ฉันรู้ว่าคุณจะหาเธอเจอได้เหมือนกัน

similarly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同様に[どうように, douyouni] (adv) identically; in the (exact) same way; similarly
同じく[おなじく, onajiku] (adv,conj,vs) similarly; same (idea); same (name); (P)
等しく;斉しく;均しく[ひとしく, hitoshiku] (adv,vs) equally; evenly; similarly; alike

similarly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช่นเดียวกัน[adv.] (chen dīokan) EN: also ; as well ; too ; similarly ; likewise FR: aussi ; également ; de même
เหมือนกัน[adv.] (meūoen kan) EN: too ; also ; likewise ; similarly ; identically ; as well FR: pareillement ; de même ; également ; aussi ; de la même manière
เสมือน[adv.] (sameūoen) EN: likewise ; as if ; similarly ; quasi ; be like ; seem FR: comme si ; quasi ; tout comme ; virtuellement
ทำนองเดียวกัน[adv.] (thamnøng dī) EN: similarly ; in the same vein FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า similarly
Back to top