ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manager

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manager*, -manager-

manager ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manager (n.) ผู้จัดการ See also: ผู้ควบคุม, ผู้บริหาร Syn. director, handler, supervisor, chief Ops. worker, Laborer
manager (n.) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาภายใต้การกำกับดูแลของผู้ฝึกสอน (ทางกีฬา)
manageress (n.) ผู้จัดการที่เป็นหญิง
managerial (adj.) เกี่ยวกับการจัดการ See also: เกี่ยวกับงานของผู้จัดการ, ซึ่งมีลักษณะของการจัดการ Syn. administrative, executive
managerialism (n.) การจัดการ See also: งานของผู้จัดการ, ลักษณะของการจัดการ
managerially (adv.) ทางการจัดการ
managership (n.) การจัดการ
English-Thai: HOPE Dictionary
manager(แมน'นิจเจอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้บริหาร., See also: managership n.
manageress(แมน'นิเจอริส) n. ผู้จัดการหญิง,
managerial(แมนนิเจอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้จัดการ,เกี่ยวกับการจัดการ.
English-Thai: Nontri Dictionary
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
managerผู้จัดการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
managerial staffคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Managerial accountingการบัญชีบริหาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผจก. (n.) manager Syn. ผู้จัดการ
ผู้จัดการ (n.) manager
ผู้ดำเนินงาน (n.) manager See also: operator, supervisor, office foreman
ผู้จัดการทั่วไป (n.) general manager
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (n.) marketing manager
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (n.) finance manager
ผู้จัดการฝ่ายขาย (n.) sales manager
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต (n.) production control manager
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (n.) quality control manager
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (n.) purchasing manager
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (n.) accounting manager
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (n.) personnel manager
ผู้จัดการฝ่ายผลิต (n.) manufacturing manager
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก (n.) export manager
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (n.) plant manager
ผู้จัดการสาขา (n.) branch manager
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am in charge of the company when the manager is outฉันดูแลรับผิดชอบบริษัทนี้เมื่อผู้จัดการไม่อยู่
The manager will return shortlyผู้จัดการจะกลับมาเร็วๆ นี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm the assistant manager of Food World in Burbank.ผมเป็นผู้ช่วยผจก.ร้านฟู้ดเวิลด์
I know what being a manager can do to a man.ผมรู้ว่าการเป็นผจก. ทำให้ผู้ชายเป็นยังไง
God may have been interested in you as an assistant manager we'll just see how he feels about you as a bag stuffer.พระเจ้าอาจคุยกับคุณในฐานะที่ คุณเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ แล้วเราจะรู้ว่าท่านรู้สึกยังไง ถ้าคุณเป็นเด็กหยิบของใส่ถุง
He is a supermarket manager from Tarzana, California who says that he has been instructed by God to spread the message that God lives and God cares.เขาเป็นผจก.ซูเปอร์มาร์เก็ต จากทาร์ซานน่า เขาบอกว่าพระเจ้าสั่งให้เขา เผยแพร่ข้อความว่า พระเจ้ามีตัวตนและท่านเป็นห่วง
I'm telling the manager not to let you in!ฉันจะบอกผู้จัดการ ว่าไม่ให้นายเข้ามาอีกแล้ว !
In addition, we bring you a special announcement from Channel 4, station manager James Wallace.ก้อหนูบอกแล้วหนิว่าพวกหนูกลับกันเองได้ ทำไรกันน่ะ ยังไม่ไปกันอีก
My plant manager is somewhere on this train.ผู้จัดการโรงงานฉันอยู่บนรถไฟ
I'm the manager here, and there's no problem. No problem at all.ฉันผู้จัดการที่นี่และไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาเลย
I don't think the store manager likes me very much.ผมไม่คิดว่าผู้จัดการร้านชอบผมมาก
Your campaign manager is calling. He says he has to talk to you.ผู้จัดการแคมเปญของคุณโทร เขาบอกว่าเขาได้พูดคุยกับคุณ
I'll be starting there as a manager next week.ฉันเองก็จะไปเริ่มงานเป็นผู้จัดการ ในอาทิตย์หน้านะ
What is this about Manager Kim Moon-jung getting fired because of you?ว่าแต่ที่ผู้จัดการคิม มูนจุน โดนไล่จากตำแหน่ง เพราะเธออย่างนั้นรึ?

manager ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
程式管理员[chéng shì guǎn lǐ yuán, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, 程式管理员 / 程式管理員] program manager (Windows)
协理[xié lǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˇ, 协理 / 協理] assistant manager; to cooperate in managing
协管员[xié guǎn yuán, ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, 协管员 / 協管員] assistant manager; steward
经纪人[jīng jì rén, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄖㄣˊ, 经纪人 / 經紀人] broker; middleman; agent; manager
副经理[fù jīng lǐ, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, 副经理 / 副經理] deputy director; assistant manager
管理员[guǎn lǐ yuán, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, 管理员 / 管理員] manager; administrator
经营者[jīng yíng zhě, ㄐㄧㄥ ˊ ㄓㄜˇ, 经营者 / 經營者] manager; transactor
经理[jīng lǐ, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, 经理 / 經理] manager; director
网管员[wǎng guǎn yuán, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, 网管员 / 網管員] network manager; network administrator

manager ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカウントマネージャ[, akauntomane-ja] (n) account manager
アシマネ[, ashimane] (n) (abbr) assistant manager
ウィンドウマネージャ[, uindoumane-ja] (n) {comp} window manager
ケーブルマネージャ[, ke-burumane-ja] (n) {comp} cable manager
ケアマネージャー;ケアマネジャー[, keamane-ja-; keamaneja-] (n) care manager
タスクマネージャ[, tasukumane-ja] (n) {comp} task manager
ボリュームマネージャ[, boryu-mumane-ja] (n) {comp} volume manager
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager
マネージャー(P);マネジャー(P);マネージャ[, mane-ja-(P); maneja-(P); mane-ja] (n) (1) manager (e.g. of a business, an idol, etc.); (2) in a sports team (esp. at school) someone who does the routine drudge work; (P)
世話役[せわやく, sewayaku] (n) mediator; manager
支店長[してんちょう, shitenchou] (n) branch manager; manager of a branch office; (P)
胴元[どうもと, doumoto] (n) bookmaker (in gambling); manager
興行師[こうぎょうし, kougyoushi] (n) showman; show manager
部長代理[ぶちょうだいり, buchoudairi] (n) deputy section or department manager
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM
サブマネージャー[, sabumane-ja-] (n) submanager
ゼネラルマネージャー[, zenerarumane-ja-] (n) general manager; (P)
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P)
マスター(P);マスタ[, masuta-(P); masuta] (vs) (1) to master; to learn; (n) (2) proprietor; manager; bar-owner; (3) master (e.g. arts, science); (P)
世話人[せわにん(P);せわびと, sewanin (P); sewabito] (n) sponsor; manager; go-between; mediator; agent; (P)
主事[しゅじ, shuji] (n) manager; director; superintendent; overseer
主幹[しゅかん, shukan] (n) (1) chief editor; managing editor; (2) manager; person in charge; (P)
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n,n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n,n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P)
元締め;元締[もとじめ, motojime] (n) manager; boss; controller; promoter
副本部長[ふくほんぶちょう, fukuhonbuchou] (n) deputy general manager; deputy director-general; assistant commissioner
役職[やくしょく, yakushoku] (n) post; managerial position; official position; (P)
用人[ようにん, younin] (n) (1) (See 御用人) manager; steward; factotum; person next in rank to the chief retainers and in charge of general management and accounting in a samurai family (Edo period); (2) useful person
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P)
管理会計[かんりかいけい, kanrikaikei] (n) managerial accounting
管理者[かんりしゃ, kanrisha] (n) (1) manager; landlord; warden; superintendent; supervisor; (2) {comp} root (user); (P)
管理責任[かんりせきにん, kanrisekinin] (n) managerial liability; executive responsibility; accountability
経営上[けいえいじょう, keieijou] (adj-no) administrative; managerial; operational
経営者[けいえいしゃ, keieisha] (n) manager; proprietor; (P)
総務[そうむ, soumu] (n) general affairs; general business; manager; director; adjutant general; (P)
職制[しょくせい, shokusei] (n) office organization; office organisation; managerial post
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ネットワークマネージャ[ねっとわーくまねーじゃ, nettowa-kumane-ja] network manager
ファイルマネージャ[ふぁいるまねーじゃ, fairumane-ja] file manager
ボリュームマネージャ[ぼりゅーむまねーじゃ, boryu-mumane-ja] volume manager
マネージャ[まねーじゃ, mane-ja] manager
マネージャの役割[マネージャのやくわり, mane-ja noyakuwari] manager role
ランマネージャー[らんまねーじゃー, ranmane-ja-] LAN Manager
実体管理系[じったいかんりけい, jittaikanrikei] entity manager
運営者[うんえいしゃ, un'eisha] provider, manager

manager ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังคับผู้จัดการให้ลาออก[v. exp.] (bangkhap ph) EN: force a manager to resign FR:
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān ph) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president FR:
กรรมการผู้จัดการใหญ่[n. exp.] (kammakān ph) EN: director and general manager ; director FR:
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach FR: conseiller [m] ; manageur [m] ; manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m] ; stratège [m] ; éminence grise [f] ; entraîneur [m]
กุนซือทีม[n. exp.] (kunseū thīm) EN: team manager FR: manager [m]
นายห้าง[n. exp.] (nāi hāng) EN: business manager ; business proprietor ; proprietor ; proprietress ; big boss ; shopkeeper FR:
ปลัดเมืองพัทยา[n. exp.] (Palat Meūan) EN: Pattaya City manager FR:
ผู้บังคับบัญชา[n.] (phūbangkhap) EN: superior ; boss ; commander ; superior officer ; chief ; director ; head ; manager FR: commandant [m]
ผู้บริหาร[n.] (phū børihān) EN: executive ; administrator ; director ; manager FR: administrateur [m] ; administratrice [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f] ; cadre supérieur [m]
ผู้บริหารบริษัท[n. exp.] (phū børihān) EN: manager FR:
ผู้ช่วยผู้จัดการ[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant manager ; junior assistant FR:
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านตรวจสอบ[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant audit manager FR:
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant general manager FR:
ผู้ดำเนินงาน[n. exp.] (phū damnoēn) EN: manager ; operator ; supervisor ; office foreman FR:
ผู้จัดการ[n.] (phūjatkān) EN: manager ; administrator FR: patron [m] ; manager [m] ; manageur [m] ; manageuse [f] ; directeur [m] ; directrice [f] ; gérant [m] ; gérante [f] ; dirlo [m] (fam.)
ผู้จัดการ[TM] (Phūjatkān) EN: Manager FR: Manager [m]
ผู้จัดการด้านคุณภาพ[n. exp.] (phūjatkān d) EN: quality manager ; QA manager FR: directeur de la qualité [m]
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี[n. exp.] (phūjatkān f) EN: accounting manager FR: directeur de la comptabilité [m]
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล[n. exp.] (phūjatkān f) EN: personnel manager FR: directeur du personnel [m] ; directeur des ressources humaines [m]
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ[n. exp.] (phūjatkān f) EN: purchasing manager FR: directeur des achats [m]
ผู้จัดการฝ่ายขาย[n. exp.] (phūjatkān f) EN: sales manager FR: directeur des ventes [m]
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน[n. exp.] (phūjatkān f) EN: finance manager FR: directeur financier [m]
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด[n. exp.] (phūjatkān f) EN: marketing manager FR:
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต[n. exp.] (phūjatkān f) EN: production control manager FR: directeur du contrôle de la production [m]
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ[n. exp.] (phūjatkān f) EN: quality control manager FR: directeur du contrôle de la qualité [m]
ผู้จัดการฝ่ายผลิต[n. exp.] (phūjatkān f) EN: manufacturing manager FR: directeur de production [m]
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน[n. exp.] (phūjatkān f) EN: plant manager FR: directeur d'entreprise [m]
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก[n. exp.] (phūjatkān f) EN: export manager FR: directeur des exportations [m]
ผู้จัดการการเงิน[n. exp.] (phūjatkān k) EN: treasurer ; finance manager FR: directeur financier [m]
ผู้จัดการขาย[n. exp.] (phūjatkān k) EN: sales manager FR: directeur des ventes [m]
ผู้จัดการโครงการ[n. exp.] (phūjatkān k) EN: project manager FR: directeur de projet [m]
ผู้จัดการลูกเรือ[n. exp.] (phūjatkān l) EN: inflight manager FR:
ผู้จัดการผลิต[n. exp.] (phūjatkān p) EN: production manager FR: directeur de production [m]
ผู้จัดการแผนก[n. exp.] (phūjatkān p) EN: departemental manager FR:
ผู้จัดการภัตตาคาร[n. exp.] (phūjatkān p) EN: restaurant manager FR: patron de restaurant [m]
ผู้จัดการรายวัน[TM] (Phūjatkān R) EN: Manager Daily FR:
ผู้จัดการโรงงาน[n. exp.] (phūjatkān r) EN: factory manager ; plant manager FR: chef d'entreprise [m]
ผู้จัดการโรงแรม[n. exp.] (phūjatkān r) EN: hotel manager FR: directeur d'hôtel [m]
ผู้จัดการสาขา[n. exp.] (phūjatkān s) EN: branch manager FR: directeur d'unité [m]
ผู้จัดการสินค้า[n. exp.] (phūjatkān s) EN: merchandise manager FR:

manager ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Werbeleiter {m}advertising manager
Außendienstleiter {m}agency manager
Betriebsassistent {m}assistant to works manager
Bereichsleiter {m}business unit manager
Umweltbeauftragte {m,f}; Umweltbeauftragterenvironment issues manager
Großkunden-Betreuer {m}key account manager
Manager {m} | Manager
Personalchef {m}personnel manager
Betriebsleiter {m}plant manager; works manager; factory manager
Produktentwicklungsleiter {m}product development manager
Projektleiter {m}project manager
Angebotsverantwortliche {m,f}; Angebotsverantwortlicherproposal manager
Werbeleiter {m}publicity manager
Niete {f}; unfähige Person | Nieten in Nadelstreifendead loss; wash-out | incompetent managers
Privatjet {m} für Managerexecutive jet
Gruppenleiter {m}group manager; group leader
Manager {m}; Managerin
Betriebswirtschaft {f}managerial-economics
Bauleiter {m}site manager; construction manager; construction supervisor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manager
Back to top