ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indirectly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indirectly*, -indirectly-

indirectly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indirectly (adv.) อย่างอ้อมๆ See also: อ้อมๆ, อย่างไม่ตรงไปตรงมา Syn. circuitously Ops. directly, straight
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
indirectly standardized death rateอัตราตายปรับเข้ามาตรฐานโดยอ้อม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยทางอ้อม (adv.) indirectly
โดยอ้อม (adv.) indirectly See also: implicitly, between the lines Ops. โดยตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's right, I'm also indirectly affected by it.นี่ ฉันได้รับผลกระทบทางอ้อมด้วยนะ
Uh, I'm sorry, but this, uh, might indirectly be my doing.ฉันขอโทษ แต่นี่ อาจจะเป็นผลจากที่ผมทำ
Meier designed a series of louvered skylights to capture that light and cast it inward to illuminate the art within, but indirectly.มิแอร์ออกแบบช่องแสงบนหลังคา เพื่อจับแสง.. ...ให้สว่าง เห็นศิลป์ภายใน แต่ไม่ส่องโดยตรง
Indirectly, in a manner of speaking.ก็มีส่วนค่ะ ถ้าจะพูดให้สุภาพล่ะก็นะ
Indirectly, I guess sort of.ไม่ได้ตั้งใจ ก็อาจจะประมาณนั้น
Because directly or indirectly, what happened to her...เพราะไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่
And if evil goes unconfronted by the end of a series, it will continue to affect other dramas, either directly or indirectly.c.bg_transparentและถ้าความชั่วร้ายไม่ถูกจัดการ/c.bg_transparent c.bg_transparentภายในตอนจบของเรื่อง/c.bg_transparent c.bg_transparentมันจะไปกระทบละครเรื่องอื่นด้วย/c.bg_transparent c.bg_transparentทั้งทางตรงและทางอ้อม/c.bg_transparent

indirectly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, 二手] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc)
二手房[èr shǒu fáng, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄈㄤˊ, 二手房] second-hand house; house acquired indirectly through a middle-man

indirectly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それと無く;其れと無く;其れとなく[それとなく, soretonaku] (adv) (uk) indirectly; obliquely

indirectly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยปริยาย[adv.] (dōi pariyāi) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense FR: implicitement ; tacitement
โดยทางอ้อม[adv.] (dōi thāng ø) EN: indirectly FR:
อ้อมค้อม[adv.] (ømkhøm) EN: circuitously ; in a roundabout way ; in a indirect way ; indirectly FR: indirectement
ปริยาย[adv.] (pariyāi) EN: by implication ; implicitly ; indirectly FR: implicitement ; tacitement
ผาด[adj.] (phāt) EN: at a glance ; quickly ; in a glancing manner ; indirectly ; superficially ; vaguely ; on the surface FR: d'un coup d'oeil
พูดอ้อมค้อม[v. exp.] (phūt ømkhøm) EN: beat around the bush ; be evasive ; use circumlocutions ; say indirectly FR: parler de manière détournée ; tourner autour du pot
ทางอ้อม[adv.] (thāng øm) EN: indirectly FR: indirectement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indirectly
Back to top