ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manage*, -manage-

manage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manage (vi.) สำเร็จ See also: จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ Syn. compass
manage (vt.) ทำให้สำเร็จ (โดยเฉพาะกับสิ่งที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้) See also: จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ, หาทางทำจนสำเร็จ Syn. triumph, win through
manage (vt.) จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน) Syn. conduct, carry on
manage (vi.) บริหาร See also: จัดการ, ควบคุม, ปกครอง, ดูแล Syn. administrate, direct
manage out (phrv.) ทำโดยปราศจาก See also: งด Syn. do without, go without, live without
manage with (phrv.) ใช้
manage without (phrv.) มีชีวิตอยู่ได้ See also: อยู่รอดได้ Syn. do without, go without
manageability (n.) การจัดการได้ See also: การควบคุมได้
manageable (adj.) ซึ่งสามารถจัดการได้ง่าย See also: ซึ่งควบคุมได้ง่าย Syn. easy-going, trained, tame Ops. unmageable
manageableness (n.) ความสามารถจัดการได้ง่าย
manageably (adv.) อย่างควบคุมได้
managed (adj.) ซึ่งควบคุม See also: ซึ่งต้องจัดการ Syn. ruled, controlled, dominated Ops. ungoverned, unsupervised
management (n.) การจัดการ See also: การบริหาร, การควบคุม, การปกครอง Syn. administration, supervision
management (n.) คณะผู้บริหาร See also: คณะผู้จัดการ, คณะที่ปรึกษา Syn. directors, administrators, executives
management (n.) ความสามารถในการจัดการ
manager (n.) ผู้จัดการ See also: ผู้ควบคุม, ผู้บริหาร Syn. director, handler, supervisor, chief Ops. worker, Laborer
manager (n.) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาภายใต้การกำกับดูแลของผู้ฝึกสอน (ทางกีฬา)
manageress (n.) ผู้จัดการที่เป็นหญิง
managerial (adj.) เกี่ยวกับการจัดการ See also: เกี่ยวกับงานของผู้จัดการ, ซึ่งมีลักษณะของการจัดการ Syn. administrative, executive
managerialism (n.) การจัดการ See also: งานของผู้จัดการ, ลักษณะของการจัดการ
managerially (adv.) ทางการจัดการ
managership (n.) การจัดการ
English-Thai: HOPE Dictionary
manage(แมน'นิจฺ) v. จัดการ,จัด,ควบคุม,ดูแล,บริหาร,ปกครอง,ทำให้เกิดขึ้น,ประสบความสำเร็จ,มีอิทธิพลต่อ,พลิกแพลง,ปฏิบัติ,ถือ (อาวุธ,เครื่องมือ) ,, Syn. direct
manageable(แมน'นิจจะเบิล) adj. จัดการได้,ควบคุมได้,ปกครองได้,ไม่เหลือมือ., See also: manageably adv. manageability,manageableness n., Syn. governable
management(แมน'นิจเมินทฺ) n. การจัดการ,การบริหาร,การควบคุม,การปกครอง,ผู้จัดการ,คณะผู้จัดการ,คณะผู้บริหาร, Syn. government
management information syระบบการจัดการสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า MIS อ่านว่า เอ็มไอเอส เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
manager(แมน'นิจเจอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้บริหาร., See also: managership n.
manageress(แมน'นิเจอริส) n. ผู้จัดการหญิง,
managerial(แมนนิเจอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้จัดการ,เกี่ยวกับการจัดการ.
English-Thai: Nontri Dictionary
manage(vi,vt) จัดการ,ใช้,ควบคุม,ดูแล,ปกครอง,บริหาร,ดำเนินการ,พลิกแพลง
manageable(adj) จัดการได้,ควบคุมง่าย,ปกครองได้
management(n) การปกครอง,การบริหาร,การจัดการ
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
manageable voterผู้ออกเสียงลงคะแนนที่จัดมา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management information system (MIS)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
managerผู้จัดการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
managerial staffคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Managed care plans (Medical care)ข้อตกลงการดูแลทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Management information systemระบบสารสนเทศเืพื่อการจัดการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Managerial accountingการบัญชีบริหาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ควบคุมงาน (v.) manage See also: deal, handle, arrange, take charge of Syn. จัดแจง, สั่งงาน
จัดการ (v.) manage See also: deal, handle, arrange, take charge of Syn. จัดแจง, สั่งงาน, ควบคุมงาน
ดำเนินการ (v.) manage See also: carry out, conduct, engage in, do, perform, proceed, carry on, execute Syn. กระทำ, ทำ, ลงมือ, จัดการ, ปฏิบัติการ, ทำงาน
เดินรถ (v.) manage a line of motor vehicles See also: operate motor vehicles
ฝ่ายจัดการ (n.) management division
คณะบริหาร (n.) management team See also: executive management Syn. คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร (n.) management team See also: executive management
ผจก. (n.) manager Syn. ผู้จัดการ
ผู้จัดการ (n.) manager
ผู้ดำเนินงาน (n.) manager See also: operator, supervisor, office foreman
การจัดการงานบุคคล (n.) personnel management See also: human resource management
การบริหารงานบุคคล (n.) personnel management See also: human resource management Syn. การจัดการงานบุคคล
บบส. (n.) Asset Management Company See also: AMC Syn. บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (n.) Asset Management Company See also: AMC
ผู้จัดการทั่วไป (n.) general manager
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (n.) marketing manager
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (n.) finance manager
ผู้จัดการฝ่ายขาย (n.) sales manager
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต (n.) production control manager
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (n.) quality control manager
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
At last he managed to control himselfในที่สุดเขาก็ควบคุมตัวเองได้สำเร็จ
I am in charge of the company when the manager is outฉันดูแลรับผิดชอบบริษัทนี้เมื่อผู้จัดการไม่อยู่
The manager will return shortlyผู้จัดการจะกลับมาเร็วๆ นี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suppose I've to hand it to you for a fast worker. How did you manage it?ต้องยกตําแหน่งคนมือไวให้เธอเลย เเล้วเธอใช้ไม้ไหนละ
My name's Crawley. I manage the estate for Maxim.ผมชื่อครอว์ลี่ย์ เป็นคนคอยจัดการเรื่องทรัพย์สินให้เเม็กซิม
They manage to write, make notes.พวกเขาได้เขียนบันทึกเอาไว้มากมาย
If you save your breath I feel a man like you could manage it.ถ้าออมแรงดีๆ ฉันว่าคนอย่างนายไปรอดแน่
'lf you save your breath I feel a man like you could manage it.''ถ้าออมแรงดีๆ ฉันว่าคนอย่างนายไปรอดแน่'
And if you won't manage it you'll die.ถ้าแกทำไม่ได้ แกก็ตาย
I think that you'll manage to gain their respect by treating them better!ฉันว่านายจะได้รับความยำเกรง ด้วยการดูแลพวกนั้นให้ดีกว่านี้
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย...
Thank you, Dean. I can manage that.ขอบคุณคณบดี ฉันสามารถจัดการที่
If you ever manage to be a hero,ถ้าคุณเคยจัดการที่จะเป็นพระเอก
Johnny should be able to manage that.จอห์นนี่ก็คงทำงานนี้ได้
My good, kind brother! I knew how it would be. I knew he would manage everything!พี่ชายที่แสนดีของแม่ แม่รู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ แม่รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องจัดการทุกอย่างได้

manage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)
管家[guǎn jiā, ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ, 管家] housekeeper; butler; manage one's household
当家[dāng jiā, ㄉㄤ ㄐㄧㄚ, 当家 / 當家] manage household affairs
一把抓[yī bǎ zhuā, ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, 一把抓] to attempt all tasks at once; to manage every detail regardless of its importance
[yíng, ˊ, 营 / 營] army; to deal in; to trade; to operate; to run; camp; nourishment; to manage
协理[xié lǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˇ, 协理 / 協理] assistant manager; to cooperate in managing
协管员[xié guǎn yuán, ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, 协管员 / 協管員] assistant manager; steward
经纪人[jīng jì rén, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄖㄣˊ, 经纪人 / 經紀人] broker; middleman; agent; manager
企业管理[qǐ yè guǎn lǐ, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 企业管理 / 企業管理] business management (as a study)
劳资[láo zī, ㄌㄠˊ ㄗ, 劳资 / 勞資] labor and capital; labor and management
副经理[fù jīng lǐ, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, 副经理 / 副經理] deputy director; assistant manager
联邦紧急措施署[lián bāng jǐn jí cuò shī shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ ㄕㄨˇ, 联邦紧急措施署 / 聯邦緊急措施署] Federal Emergency Management Agency; FEMA
理财[lǐ cái, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ, 理财 / 理財] financial management; finance
理财学[lǐ cái xué, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, 理财学 / 理財學] financial management science
林场[lín chǎng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄤˇ, 林场 / 林場] forestry station; forest management area
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, 符合] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle
信息管理[xìn xī guǎn lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 信息管理] information management
临时的本地管理接口[lín shí de běn dì guǎn lǐ jiē kǒu, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ ㄉㄜ˙ ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, 临时的本地管理接口 / 臨時的本地管理接口] Interim Local Management Interface; ILMI
不可收拾[bù kě shōu shí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄡ ㄕˊ, 不可收拾] irremediable; unmanageable; out of hand; hopeless
联营[lián yíng, ㄌㄧㄢˊ ˊ, 联营 / 聯營] joint venture; under joint management
管理信息库[guǎn lǐ xìn xī kù, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄎㄨˋ, 管理信息库 / 管理信息庫] Management Information Base; MIB
管理功能[guǎn lǐ gōng néng, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, 管理功能] management function
管理员[guǎn lǐ yuán, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, 管理员 / 管理員] manager; administrator
管理学[guǎn lǐ xué, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 管理学 / 管理學] management studies
管理接口[guǎn lǐ jiē kǒu, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, 管理接口] management interface
管理站[guǎn lǐ zhàn, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄓㄢˋ, 管理站] management station
经营者[jīng yíng zhě, ㄐㄧㄥ ˊ ㄓㄜˇ, 经营者 / 經營者] manager; transactor
经理[jīng lǐ, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, 经理 / 經理] manager; director
[yù, ㄩˋ, 驭 / 馭] manage; to drive
网管[wǎng guǎn, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ, 网管 / 網管] network management; webmaster
网管员[wǎng guǎn yuán, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, 网管员 / 網管員] network manager; network administrator
网管接口[wǎng guǎn jiē kǒu, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, 网管接口 / 網管接口] network management interface
网管系统[wǎng guǎn xì tǒng, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 网管系统 / 網管系統] network management
人事管理[rén shì guǎn lǐ, ㄖㄣˊ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 人事管理] personal management
程式管理员[chéng shì guǎn lǐ yuán, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, 程式管理员 / 程式管理員] program manager (Windows)
物业管理[wù yè guǎn lǐ, ˋ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 物业管理 / 物業管理] property management
质量管理[zhì liàng guǎn lǐ, ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 质量管理 / 質量管理] quality management
科学管理[kē xué guǎn lǐ, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 科学管理 / 科學管理] scientific management
站管理[zhàn guǎn lǐ, ㄓㄢˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 站管理] station management
[lǐ, ㄌㄧˇ, 理] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up

manage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P)
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] (n) (1) uniform management; uniform control; (vs) (2) to control centrally; to manage centrally; to consolidate; to unify
事なきを得る;事無きを得る[ことなきをえる, kotonakiwoeru] (exp,v1) to survive without problems; to manage to avoid further problems
何とかなる[なんとかなる, nantokanaru] (exp) to be able to manage somehow or another
口を糊する[くちをのりする, kuchiwonorisuru] (exp,vs-s) (See 糊口,糊する・2) to eke out a living; to barely manage to get by
捻り出す;ひねり出す[ひねりだす, hineridasu] (v5s,vt) to work out; to think up; to devise; to manage (somehow); to summon up (e.g. courage)
逃げ切る[にげきる, nigekiru] (v5r,vi) to get away; to manage to hold on; (P)
遣り熟す;遣りこなす[やりこなす, yarikonasu] (v5s,vt) (uk) to manage (to do successfully); to get through
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS)
アカウントマネージャ[, akauntomane-ja] (n) account manager
アカウント管理[アカウントかんり, akaunto kanri] (n) account management
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] (n) {comp} access management
アシマネ[, ashimane] (n) (abbr) assistant manager
アセットマネージメント[, asettomane-jimento] (n) asset management
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA
アンマネージコード[, anmane-jiko-do] (n) {comp} unmanaged code
アンマネージド[, anmane-jido] (adj-no) {comp} unmanaged
ウィンドウマネージャ[, uindoumane-ja] (n) {comp} window manager
ウェブベース企業管理[ウェブベースきぎょうかんり, uebube-su kigyoukanri] (n) {comp} Web-Based Enterprise Management; WBEM
エアーマネジメント[, ea-manejimento] (n) air management
オブジェクトデータベース管理システム[オブジェクトデータベースかんりシステム, obujiekutode-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} object database management system
オンラインプロジェクト管理[オンラインプロジェクトかんり, onrainpurojiekuto kanri] (n) {comp} online project management
オンラインボリューム管理[オンラインボリュームかんり, onrainboryu-mu kanri] (n) {comp} on-line volume management
クオンツ運用[クオンツうんよう, kuontsu unyou] (n) quantitative investment management
クライシスマネージメント[, kuraishisumane-jimento] (n) crisis management
ケーブルマネージャ[, ke-burumane-ja] (n) {comp} cable manager
ケアマネージャー;ケアマネジャー[, keamane-ja-; keamaneja-] (n) care manager
コンストラクションマネージメント[, konsutorakushonmane-jimento] (n) construction management
サブマネージャー[, sabumane-ja-] (n) submanager
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] (n) {comp} systems managed object
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] (n) {comp} systems management functional unit
システム管理機能単位パッケージ[システムかんりきのうたんいパッケージ, shisutemu kanrikinoutan'i pakke-ji] (n) {comp} systems management package
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] (n) {comp} systems management functional area
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy
ゼネラルマネージャー[, zenerarumane-ja-] (n) general manager; (P)
タスクマネージャ[, tasukumane-ja] (n) {comp} task manager
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management
システム管理[システムかんり, shisutemu kanri] systems-management
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] systems managed object
システム管理サービス[システムかんりサービス, shisutemu kanri sa-bisu] systems management service
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process
システム管理操作[システムかんりそうさ, shisutemu kanrisousa] (systems management) operation
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit
システム管理機能単位パッケージ[システムかんりきのうたんいパッケージ, shisutemu kanrikinoutan'i pakke-ji] systems management package
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] systems management functional area
セキュリティ管理[セキュリティかんり, sekyuritei kanri] security management
データベース管理システム[ータベースかんりシステム, -tabe-su kanri shisutemu] Data Base Management System, DBMS
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD)
トラフィックマネジメント[とらふぃっくまねじめんと, torafikkumanejimento] traffic management
ネットワークマネージャ[ねっとわーくまねーじゃ, nettowa-kumane-ja] network manager
ファイルマネージャ[ふぁいるまねーじゃ, fairumane-ja] file manager
ファイル管理[ファイルかんり, fairu kanri] file management, file-control
プロジェクト管理[プロジェクトかんり, purojiekuto kanri] project management
ボリュームマネージャ[ぼりゅーむまねーじゃ, boryu-mumane-ja] volume manager
マネージャ[まねーじゃ, mane-ja] manager
マネージャの役割[マネージャのやくわり, mane-ja noyakuwari] manager role
ミス[みす, misu] miss, Miss, myth, MIS (management information system)
ランマネージャー[らんまねーじゃー, ranmane-ja-] LAN Manager
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management
世代管理[せだいかんり, sedaikanri] generation management
主官庁管理領域[しゅかんちょうかんりりょういき, shukanchoukanriryouiki] ADMD, ADministrative Management Domain
主管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD)
主管機関管理領域[しゅかんきかんかんりりょういき, shukankikankanriryouiki] Administration Management Domain, ADMD
共通管理情報サービス[きょうつうかんりじょうほうサービス, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu] Common Management Information Services, CMIS
共通管理情報サービス要素[きょうつうかんりじょうほうサービスようそ, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu youso] Common Management Information Service Element, CMISE
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS
周波数管理[しゅうはすうかんり, shuuhasuukanri] spectrum management, frequency management
安全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] secure access management, MT
実体管理系[じったいかんりけい, jittaikanrikei] entity manager
応用管理応用エンティティ[おうようかんりおうようエンティティ, ouyoukanriouyou enteitei] application-management-application-entity
性能管理[せいのうかんり, seinoukanri] performance management
改版管理[かいはんかんり, kaihankanri] revision management
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การบริหารการตลาด English: management
運営[うんえい, un'ei] Thai: การจัดการ English: management

manage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยการ[v. exp.] (amnūay kān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
บริหาร[v.] (børihān) EN: administer ; manage ; execute FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
บริหารงาน[v. exp.] (børihān ngā) EN: administer ; manage ; conduct the affairs FR:
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thu) EN: manage a business FR: administrer ; conduire ; gérer ; organiser ; manager
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngā) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
เดินเรื่อง[v.] (doēnreūang) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate FR: faire des démarches
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage ; stage FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer ; mettre sur pied
จัดให้[v.] (jat hai) EN: manage ; sort out ; supply ; provide ; put at one's disposal ; place at one's disposal FR: diriger
จัดการ[v.] (jatkān) EN: manage ; direct ; administer ; deal with ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope ; tackle ; settle FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
เคลียร์[v.] (khlīa) EN: clear ; manage ; solve FR:
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge ; assurer
ควบคุมงาน[v. exp.] (khūapkhum n) EN: manage FR:
คุม[v.] (khum) EN: control ; supervise ; direct ; manage ; operate ; be in charge (of) FR: contrôler ; superviser ; prendre en charge ; maîtriser
กุม[v.] (kum) EN: manage ; take care FR:
หลุด[v.] (lut) EN: succeed on escaping ; escape ; manage to get away ; get clear off ; cut loose ; be let out ; be released FR: échapper
ประกอบการ[v.] (prakøpkān) EN: engage in business ; invest ; run ; manage FR: entreprendre
ประกอบธุรกิจ[v. exp.] (prakøp thur) EN: run a business ; do business ; manage a business ; engage in business FR: diriger une affaire
สับหลีก[v. exp.] (sap līk) EN: manage to avoid FR:
สะสาง[v.] (sasāng) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider
บังคับผู้จัดการให้ลาออก[v. exp.] (bangkhap ph) EN: force a manager to resign FR:
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) [org.] (Bansat Børi) EN: Asset Management Corporation FR:
บริหารการสื่อสาร[n. exp.] (børihān kān) EN: communication management FR: management en communication [m]
บริหารผิดพลาด[v. exp.] (børihān phi) EN: mismanage FR:
บริษัทบริหารสินทรัพย์[n. exp.] (børisat bør) EN: Asset Management Company (AMC) FR:
ด้านการจัดการ[adj.] (dān kān jat) EN: management FR:
จัดฉาก[v. exp.] (jat chāk) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
จัดการงานนอกสั่ง[n.] (jatkānngānn) EN: management of affairs without a mandate FR:
จิตวิทยาการจัดการ[n. exp.] (jittawittha) EN: managerial psychology FR:
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān ph) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president FR:
กรรมการผู้จัดการใหญ่[n. exp.] (kammakān ph) EN: director and general manager ; director FR:
การบัญชีบริหาร[n. exp.] (kān banchī ) EN: management accounting ; managerial accounting ; administrative accounting FR:
การบัญชีเพื่อการจัดการ[n. exp.] (kān banchī ) EN: managerial accounting FR:
การบริหาร[n.] (kān børihān) EN: administration ; management FR: administration [f] ; gestion [f] ; direction [f]
การบริหารแบบมีส่วนร่วม[n. exp.] (kān børihān) EN: participative management FR:
การบริหารแบบเผด็จการ[n. exp.] (kān børihān) EN: autocratic management FR: gestion autocratique [f]
การบริหารบุคลากร[n. exp.] (kān børihān) EN: personal management FR:
การบริหารเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (kān børihān) EN: strategic management FR:
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์[n. exp.] (kān børihān) EN: strategic management FR:
การบริหารโดยวัตถุประสงค์[n. exp.] (kān børihān) EN: management by objectives (MBO) FR: gestion par objectifs [f]

manage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
handhabbar {adj} | leicht handhabbarmanageable | easy to manage
Buchungsgebühr {f}account management fee
Erfassungsabwicklung {f}acquisition management
Werbeleiter {m}advertising manager
Außendienstleiter {m}agency manager
Betriebsvereinbarung {f}agreement between works committee and management
Betriebsassistent {m}assistant to works manager
Direktionsassistent {m}assistant to top management
Bereichsleiter {m}business unit manager
Gebäudeleittechnik {n}central building control system; building services management system
Geschäftsleitung {f}company management
Inhaltsverwaltungssystem {n}; Content Management System
Kostenmanagement {n}cost management
Krisenmanagement {n}crisis management
Datenbankverwaltungssystem {n}database management system
Niete {f}; unfähige Person | Nieten in Nadelstreifendead loss; wash-out | incompetent managers
Direktion {f}; oberste Leitungtop management
Motormanagement {n}engine management
Umweltbeauftragte {m,f}; Umweltbeauftragterenvironment issues manager
Privatjet {m} für Managerexecutive jet
Gebäudemanagement {n}facility management
Messeleitung {f}fair management
Dateiverwaltung {f}file management
Finanzverwaltung {f}financial management
Finanzwirtschaft {f}financial management
Betriebswirt {m}graduate in business management
Gruppenleiter {m}group manager; group leader
Hausverwaltung {f}house management; property management
Betriebsführung {f}industrial management
Betriebswirtschaftslehre {f}industrial management
Großkunden-Außendienst {m}key account management
Großkunden-Betreuer {m}key account manager
Wissensmanagement {n}knowledge management
Management-Buy-Out {n} [econ.]management buyout
Managementmethoden {pl}management methods
Managementprüfung {f}management review
Management-Schulung {f}management training
Manager {m}; Managerin
Manager {m} | Manager
Lenksamkeit {f}manageableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manage
Back to top