ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guide*, -guide-

guide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guide (vt.) แนะนำ See also: แนะแนว, กำหนดทิศทาง, นำทาง, บอกทาง, นำไป, ชี้ทาง Syn. conduct, escort, show the way
guide (n.) มัคคุเทศก์ See also: ผู้นำร่อง, ผู้ชี้ทาง, ไกด์ Syn. escort, steerer Ops. follower
guide (n.) ป้ายชี้ทาง See also: สิ่งบอกทาง, เครื่องนำทาง Syn. sign, pointer
guide (n.) คู่มือท่องเที่ยว See also: คู่มือทัศนาจร, หนังสือแนะนำนักท่องเที่ยว, คู่มือ Syn. guidebook, directory
guide book (n.) หนังสือแนะนำ See also: คู่มือทัศนาจร Syn. handbook, manual, instruction
guide dog (n.) สุนัขนำทาง
guide word (n.) คำชี้นำ See also: คำแนะ, หัวข้อนำ Syn. key word, topic
guidebook (n.) คู่มือท่องเที่ยว See also: คู่มือทัศนาจร, หนังสือแนะนำนักท่องเที่ยว, คู่มือ Syn. directory
guided (adj.) ซึ่งชี้นำ See also: ซึ่งนำทาง Syn. directed
guided missile (n.) จรวดนำวิถี See also: ขีปนาวุธนำวิถี
guideline (n.) ตัวชี้นำ See also: เครื่องนำทาง Syn. criterion, gauge
guidepost (n.) ป้ายบอกทาง See also: สัญลักษณ์บอกทางตามข้างทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
guide(ไกดฺ) vt. แนะแนว,แนะนำ,นำทาง,ชี้แนะ,ควบคุม. n. คนนำทาง,มัคคุเทศก์,เครื่องนำทาง,สิ่งชี้นำ,รางน้ำ,เข็มทิศ,เนตรนารี., See also: guidingly adv., Syn. lead,direct
guided missilen. ขีปนาวุธนำวิถี
guideline(ไกดฺ'ไลนฺ) n. เครื่องชี้แนว,นโยบาย, Syn. description
guidepost(ไกด'โพสทฺ) n. ป้ายชี้ทาง
English-Thai: Nontri Dictionary
guide(n) มัคคุเทศก์,คนนำทาง,ไกด์
guideline(n) เครื่องชี้แนะ,แนวนโยบาย
guidepost(n) ป้ายบอกทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
guide plane๑. ระนาบนำ [มีความหมายเหมือนกับ guiding plane]๒. เครื่องมือปรับระนาบนำ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
guided bend testการทดสอบดัดโค้งตามแบบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guide bookหนังสือนำเที่ยว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Guide dogsสุนัขนำทาง [TU Subject Heading]
Guided missilesอาวุธนำวิถี [TU Subject Heading]
Guidelinesแนวทาง, [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การนำทาง (n.) guide See also: lead, direction Syn. การชี้ทาง, การบอกทาง
การบอกทาง (n.) guide See also: lead, direction Syn. การชี้ทาง
คนชักนำ (n.) guide See also: leader Syn. ผู้ชักจูง
คนชี้แนะ (n.) guide See also: counselor Syn. ผู้ชี้แนะ
คนนำทาง (n.) guide
ชี้นำ (v.) guide See also: direct, show, instruct, indicate, give directions Syn. ชี้แนะ, แนะนำ, เสนอแนะ, แนะแนว, ชี้ทาง
นำเที่ยว (v.) guide See also: lead Syn. พาเที่ยว, นำทาง
ผู้ชักจูง (n.) guide See also: leader Syn. คนชักนำ
ผู้ชักนำ (n.) guide See also: leader Syn. ผู้ชักจูง, คนชักนำ
ผู้ชี้นำ (n.) guide See also: counselor Syn. ผู้ชี้แนะ, คนชี้แนะ
ผู้นำทาง (n.) guide Syn. คนนำทาง
พาเที่ยว (v.) guide See also: lead Syn. นำทาง
พินิต (v.) guide See also: suggest, direct Syn. แนะนำ, สั่งสอน
มัคคุเทศก์ (n.) guide Syn. ไกด์
เสนอแนะ (v.) guide See also: direct, show, instruct, indicate, give directions Syn. ชี้แนะ, แนะนำ, แนะแนว, ชี้ทาง
แนะแนว (v.) guide See also: direct, show, instruct, indicate, give directions Syn. ชี้แนะ, แนะนำ, เสนอแนะ, ชี้ทาง
ไกด์ (n.) guide
หนังสือนำเที่ยว (n.) guide book
หนังสือแนะนำ (n.) guide book Syn. คู่มือ
ป้ายบอกทาง (n.) guide post
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She guided the tourists around the castleเธอนำนักท่องเที่ยวชมรอบๆ ปราสาท
There's nothing of this in the guidebookสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏอยู่ในหนังสือนำเที่ยวเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ
Neuengamme, Belsen, Ravensbruck, Dachau, these were names like any others on maps and in guide books.นูเยนแกมม, เบลเซ่น, ราเวนสเบิร์ก, ดาโชว์ ... ชื่อเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อทั่วๆไป บนแผนที่ และหนังสือทั้งหลาย
Our guide restored the divine character of monstrosity thanks to reiterated actions, that is to say: ritesไกด์ของเราที่ตั้งอยู่อีกครั้ง divine character ของความเป็นอสูรกาย... ...การขอบคุณที่จะการกระทำที่กล่าวซ้ำ,\ Nthat จะพูด: พิธีศาสนา
You mean, there's no plan no scheme to guide our destinies?แปลว่าท่าน ไม่มีแบบแผนนำทาง พรหมลิขิตของเราเหรอ
I am the only Belgian among the English, pressed on them by my superiors... to guide them and watch them.ฉันเพียง แต่ในหมู่ชาวเบลเยียมอังกฤษกดลง บนพวกเขาโดยการบังคับบัญชาของฉัน ... เพื่อให้คำแนะนำพวกเขาและดูพวกเขา
Can you provide us with a guide to take us to Delhi?คุณสามารถให้เรามีแนวทางในการพาเราไปยังนิวเดลีหรือไม่
Yes. Sajnu will guide you.ใช่ Sajnu จะแนะนำคุณ
I need a guide to Delhi. If you could...ฉันต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับนิวเดลี ถ้าคุณสามารถ ...
But I have to guide you somewhere by the Count's order.แต่น่าเสียดาย ข้าต้องทำตาม คำสั่งท่านเคานท์
I need you to guide my sword.ข้าต้องการให้ท่านนำทางดาบของข้า
Perhaps I could get a guide from amongst your lads.บางทีกระผมอาจ ต้องขอคนนำทางจากบรรดาคนของคุณ
Mr. Heathcliff, if I'm not to have a guide to take me up to the Grange,คุณฮีฟคลิฟฟ์ ถ้าผมไม่ได้ คนนำทาง ผมกลับไปที่บ้านเกรนจ์

guide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
导轮[dǎo lún, ㄉㄠˇ ㄌㄨㄣˊ, 导轮 / 導輪] guide pulley; foreword; preface
导入[dǎo rù, ㄉㄠˇ ㄖㄨˋ, 导入 / 導入] to introduce into; to channel; to lead; to guide into
便览[biàn lǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄢˇ, 便览 / 便覽] brief guide
机宜[jī yí, ㄐㄧ ㄧˊ, 机宜 / 機宜] guidelines; what to do (under given circumstances)
指导者[zhǐ dǎo zhě, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄓㄜˇ, 指导者 / 指導者] coach; mentor; counselor; instructor; director; guide; conductor
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
先导[xiān dǎo, ㄒㄧㄢ ㄉㄠˇ, 先导 / 先導] guide; forerunner; pioneer
向导[xiàng dǎo, ㄒㄧㄤˋ ㄉㄠˇ, 向导 / 嚮導] guide
导弹[dǎo dàn, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 导弹 / 導彈] guided missile; cruise missile; missile
带领[dài lǐng, ㄉㄞˋ ㄌㄧㄥˇ, 带领 / 帶領] guide; lead
指引[zhǐ yǐn, ㄓˇ ˇ, 指引] guide; show
讲解员[jiǎng jiě yuán, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄝˇ ㄩㄢˊ, 讲解员 / 講解員] guide
训育[xùn yù, ㄒㄩㄣˋ ㄩˋ, 训育 / 訓育] pedagogy; to instruct and guide
方针[fāng zhēn, ㄈㄤ ㄓㄣ, 方针 / 方針] policy; guidelines
波導[bō dǎo, ㄅㄛ ㄉㄠˇ, 波導 / 波导] waveguide
波导[bō dǎo, ㄅㄛ ㄉㄠˇ, 波导 / 波導] wave guide

guide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークガイド[, a-kugaido] (n) arc guide
ガイドナンバー[, gaidonanba-] (n) guide number
ガイドピン[, gaidopin] (n) {comp} guide pin
ガイドピンネジ[, gaidopinneji] (n) {comp} guide pin screw
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune)
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P)
トンボ[, tonbo] (n) (See トリムマーク) crop mark (usu. on paper); trim mark; registry guide
啓迪[けいてき, keiteki] (n,vs) edification; enlightenment; guide
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists
教典[きょうてん, kyouten] (n) scriptures; canon; teaching guide
独習書[どくしゅうしょ, dokushuusho] (n) self-study guide or book
盲導犬[もうどうけん, moudouken] (n) guide dog for the blind; seeing eye dog; (P)
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM
ガイド[, gaido] (n,vs) tour guide; (P)
ガイドブック[, gaidobukku] (n) guidebook
ガイドポスト[, gaidoposuto] (n) guidepost
ガイドライン[, gaidorain] (n) guideline
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[, busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.)
ミサイル駆逐艦[ミサイルくちくかん, misairu kuchikukan] (n) (guided) missile destroyer
下描き[したがき, shitagaki] (n,vs) (See 下書き) rough sketch used as a guideline for a picture
不心得者[ふこころえもの, fukokoroemono] (n) imprudent (misguided) fellow
中間とりまとめ[ちゅうかんとりまとめ, chuukantorimatome] (n) interim guidelines
剛力;強力[ごうりき, gouriki] (adj-na,n) herculean strength; mountain carrier-guide
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P)
学習指導要領[がくしゅうしどうようりょう, gakushuushidouyouryou] (n) government course (curriculum) guidelines; (P)
導く[みちびく, michibiku] (v5k,vt) (1) to guide; to lead; to show the way; to conduct; (2) (See 方程式を導く) to derive; to deduce; (P)
導光板[どうこうばん, doukouban] (n) light guide; light-guiding plate; LGP; light-guiding panel
引き回す;引回す(io);引きまわす[ひきまわす, hikimawasu] (v5s,vt) to draw a curtain; to guide; to parade about
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na,n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial
手引(P);手引き(P)[てびき, tebiki] (n,vs) guidance; guide; introduction; guideline; (P)
手引書(P);手引き書[てびきしょ, tebikisho] (n) handbook; manual; guide; primer; (P)
指導者[しどうしゃ, shidousha] (n) leader; guide; mentor; coach
指導要領[しどうようりょう, shidouyouryou] (n) government-approved curriculums; (educational) guidelines
指針[ししん, shishin] (n) (1) needle (of a compass, etc.); indicator; pointer; index; (2) guiding principle; guideline; guide; (P)
新制高校[しんせいこうこう, shinseikoukou] (n) high school (operated under post-war guidelines)
方向付ける;方向づける[ほうこうづける, houkoudukeru] (v1) to direct; to guide; to orient; to orientate; to align
早分かり;速分かり;早わかり[はやわかり, hayawakari] (n,vs) (1) quick learner; quick understanding; easy to understand; (2) handbook; guidebook
栞;枝折り;枝折[しおり, shiori] (n) (1) bookmark; (2) guidebook
案内[あんない, annai] (n) (1) information; guidance; leading; (vs) (2) to guide; to show (around); to conduct; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ソフトウェアガイド[そふとうえあがいど, sofutoueagaido] software guide
ユーザマニュアル[ゆーざまにゅある, yu-zamanyuaru] user manual, user's guide
利用者マニュアル[りようしゃマニュアル, riyousha manyuaru] user manual, user's guide
基準縁[きじゅんえん, kijun'en] reference edge, guide edge
案内書[あんないしょ, annaisho] guide

guide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักนำ[v.] (chaknam) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw FR: inciter ; tenter
ชี้บอก[v.] (chībøk) EN: direct ; point ; guide ; lead FR: indiquer ; préciser
ชี้นำ[v.] (chīnam) EN: guide FR:
ชี้ทาง[v. exp.] (chī thāng) EN: direct the way ; show the way ; guide FR: indiquer le chemin
ไกด์[n.] (kai) EN: guide FR: guide [m]
ไกด์ผิ[n. exp.] (kai phi) EN: unauthorized guide FR:
ไกด์ทัวร์[n. exp.] (kai thūa) EN: FR: guide touristique [m]
คนชักนำ[n. exp.] (khon chakna) EN: guide FR:
คนชี้แนะ[n. exp.] (khon chīnae) EN: guide FR:
คนนำทาง[n. exp.] (khon namthā) EN: guide FR: guide [m]
เครื่องชี้นำ[n. exp.] (khreūang ch) EN: indicator ; guide ; index FR:
คู่มือ[n.] (khūmeū) EN: handbook ; manual ; instruction book ; guideline FR: manuel [m] ; guide [m]
คู่มือดูนก[n. exp.] (khūmeū dū n) EN: FR: guide d'observation des oiseaux [m]
คู่มือจำแนก...[n. exp.] (khūmeū jamn) EN: … guide FR: guide de/des … [m]
คู่มือจำแนกชนิดนก[n. exp.] (khūmeū jamn) EN: bird guide FR: guide des oiseaux [m]
คู่มือการใช้[n. exp.] (khūmeū kānc) EN: manual ; guide ; handbook ; aid FR: guide pratique [m] ; manuel de l'utilisateur [m]
คู่มือการเดินทาง[n. exp.] (khūmeū kān ) EN: travel guide FR: guide de voyage [m]
คู่มือแมลง[n. exp.] (khūmeū mala) EN: FR: guide des insectes [m]
คู่มือนำชม[n. exp.] (khūmeū nam ) EN: guide FR: guide [m]
คู่มือสนทนา[n. exp.] (khūmeū sont) EN: phrasebook FR: manuel de conversation [m] ; guide de conversation [m]
มัคคุเทศก์[n.] (makkhuthēt) EN: guide FR: guide touristique [m] ; guide [m] ; cicérone [m] (vx)
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น[n. exp.] (makkhuthēt ) EN: FR: guide local [m]
มิชลิน ไกด์ = มิชลินไกด์[TM] (Michalin Ka) EN: Michelin Guide FR: guide Michelin [m]
แนะ[v.] (nae) EN: suggest ; direct ; guide FR: proposer ; suggérer
แนะแนว[v.] (naenaēo) EN: guide FR: diriger ; aiguiller ; guider
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; donner des conseils ; proposer
แนวทางการตรวจสอบบัญชี[n. exp.] (naēothāng k) EN: audit guide FR:
นำ[v.] (nam) EN: lead ; conduct ; guide ; head FR: conduire ; mener ; guider
นำชม[n. exp.] (nam chom) EN: guide ; tour FR: guide [m]
นำชม[v. exp.] (nam chom) EN: guide FR:
นำจับ[v.] (namjap) EN: conduct an arrest ; guide to arrest ; lead to arrest FR: conduire une arrestation
นำทาง[v.] (namthāng) EN: lead ; show the way ; guide ; conduct ; steer FR: guider ; conduire ; montrer le chemin ; piloter
นำเที่ยว[v.] (namthīo) EN: guide ; take around ; lead FR: guider ; faire visiter
หนังสือคู่มือ[n.] (nangseū khū) EN: manual ; handbook ; user's guide ; manuscript FR: manuel [m] ; guide [m]
หนังสือแนะนำ[n. exp.] (nangseū nae) EN: guide book FR: guide [m]
หนังสือนำเที่ยว[n. exp.] (nangseū nam) EN: guide book ; travel book FR: guide touristique [m]
หนังสือนำเที่ยวญี่ปุ่น[n. exp.] (nangseū nam) EN: Japan travel guide FR:
เนตร[n.] (nēt) EN: guide FR: guide [m]
เนตรนารี[n. exp.] (nētnārī) EN: girl guide ; girl scout FR:
อบรม[v.] (oprom) EN: train ; drill ; tutor ; coach ; teach ; instruct ; educate ; guide FR: former ; éduquer

guide ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kartenführung {f}card guide
Leistungsschaufel {f}fixed blade; guide blade
Führungsbuchse {f}guide bushing; guide socket
Dralldrossel {f} [techn.]inlet guide vane
Bergführer {m}mountain guide
Orientierungshilfe {f}guidance; guide
Fernsehprogramm {n} (Zeitung)TV guide
Ventilführung {f} [techn.]valve guide
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits
Blindenhund {m}guide dog
Führungsschild {n}guide vane
Guineahoniganzeiger {m} [ornith.]Willcocks' Honeyguide
Führungsbahn {f}guide surface
Führungsbolzen {m}guide bolt
Führungsfläche {f}guide surface
Führungshülse {f}guide jacket
Führungsrohr {n}guide tube
Führungsrolle {f} [techn.]guide roller
Führungsschiene {f}guide rail
Führungsschlitz {m}guide slot
Führungsstift {m} | geerdeter Führungsstiftguide pin; guiding | grounded guiding
Leitkarte {f}guide card
Führung {f} (durch ein Museum)guided tour (of a museum)
Barthoniganzeiger {m} [ornith.]Least Honeyguide
Malaienhoniganzeiger {m} [ornith.]Malay Honeyguide
Kurzschnabel-Honiganzeiger {m} [ornith.]Pygmy Honeyguide
Transportsystem {n} | fahrerloses Transportsystem (FTS)vehicle system | automatic guided vehicle system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guide
Back to top