ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supervise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supervise*, -supervise-

supervise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supervise (vi.) ตรวจตรา See also: ดูแล, ควบคุม, จัดการ Syn. oversee, control, manage, superintend
supervise (vt.) ตรวจตรา See also: ดูแล, ควบคุม, จัดการ Syn. oversee, control, manage, superintend
English-Thai: HOPE Dictionary
supervise(ซูเพอะไวซ) vt. ดูแล,ควบคุม,จัดการ,อำนวยการ,ตรวจตรา, Syn. oversee
English-Thai: Nontri Dictionary
supervise(vt) ควบคุม,ดูแล,อำนวยการ,จัดการ,ตรวจตรา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The ruling also states... that you need a licensed attorney to supervise you.กฏยังได้บัญญัติไว้ว่า คุณต้องมีทนายที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อควบคุมคุณ
I want Connor to supervise the work.และผมต้องการพื้นที่สำหรับทำงานด้วย
I'm assigned to Anakin Skywalker, and he is to supervise my Jedi training.ข้าถูกส่งมาให้กับอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และเขาจะเป็นผู้ฝึกข้าให้เป็นเจได
And I'm counting on you to supervise every second of that interrogation.แล้วผมจะติดตาม เรื่องการสอบสวนอยู่ตลอดเวลา
Now, the group that I supervise focuses on methamphetamine which is a growing problem in the country, unfortunately.ใช่ครับ โดยแท้จริงทีเดียว ตอนนี้ เราได้มีความสำเร็จในบางพื้นที่ แต่จากการประเมินโดยรวม ดูเหมือนว่านับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น
Yeah, and you know, you could supervise the calls.you could supervise the calls.
I have to supervise the kids making paper mashall puzzles for the set.ฉันต้องคอยดูแลเด็กๆ ทำฉากละครปริศนาจากกระดาษ
Morgan,I want you to supervise the evidence collection.มอร์แกน ผมต้องการให้คุณช่วยแนะนำการเก็บวัตถุพยาน
Oh, Dr. Brennan already requested that you suit up to supervise the FBI techs' retrieval of the remains at the train tracks.โอ ดร.แบรนเนนอยากให้คุณ ทำเรื่องที่คุณถนัดอยู่แล้ว ไปตรวจดูทีมเจ้าหน้าที่ FBI เก็บกู้ซากที่เหลือ ที่ทางรถไฟ
When I finalize my vice presidential choice, he or she will supervise these efforts.เมื่อผมได้ตัดสินใจเด็ดขาด เรื่องรองประธานาบดีแล้ว เขาหรือเธอจะทำหน้าที่ กำกับเรื่องพวกนี้อีกที
Just someone to supervise the manhunt for Bauer.แค่หัวหน้าของคนที่จะตามล่าบาวเออร์
For you to supervise that operation.ให้คุณเป็นหัวหน้า ชุดปฏิับัติการนี้

supervise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提调[tí diào, ㄊㄧˊ ㄉㄧㄠˋ, 提调 / 提調] to supervise (troops); to appoint (officers); to select and assign
监制[jiān zhì, ㄐㄧㄢ ㄓˋ, 监制 / 監製] supervise the manufacture of; supervise the shooting of films
[dǒng, ㄉㄨㄥˇ, 董] supervise; to direct; director; surname Dong

supervise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパーバイザ(P);スーパーバイザー;スーパバイザ[, su-pa-baiza (P); su-pa-baiza-; su-pabaiza] (n) superviser; (P)
取り締まる(P);取締まる[とりしまる, torishimaru] (v5r,vt) to manage; to control; to supervise; to crack down on; (P)

supervise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยการ[v. exp.] (amnūay kān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct FR: diriger ; superviser ; contrôler ; conduire
กำกับดูแล[v. exp.] (kamkapdūlaē) EN: supervise FR:
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge ; assurer
ควบคุมดูแล[v. exp.] (khūapkhum d) EN: be in charge of ; supervise FR:
ควบคุมดูแลนักเรียน[v. exp.] (khūapkhum d) EN: supervise pupils FR: surveiller les élèves
ควบคุมการทำงาน[v. exp.] (khūapkhum k) EN: supervise the work FR:
คุม[v.] (khum) EN: control ; supervise ; direct ; manage ; operate ; be in charge (of) FR: contrôler ; superviser ; prendre en charge ; maîtriser
คุมงาน[v. exp.] (khum ngān) EN: supervise work ; oversee ; be in charge of FR: superviser
ควบคุม[v.] (khwop khum) EN: control ; confine ; oversee ; supervise ; superintend FR: contrôler
นิเทศ[v.] (nithēt) EN: supervise ; oversee FR:
นิเทศการสอน[v. exp.] (nithēt kān ) EN: supervise teaching ; oversee teaching FR:
คนควบคุม[n. exp.] (khon khūapk) EN: supervisor FR: superviseur [m] ; superviseuse [f]
ไกลหูไกลตา[adv.] (klaihūklait) EN: out of sight ; unsupervised FR: hors de vue
นายช่าง[n.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; engineer ; chief FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police FR: directeur [m] ; superviseur [m]
ผู้ควบคุม[n. exp.] (phū khūapkh) EN: supervisor FR: surveillant [m] ; superviseur [m]
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[n. exp.] (phū yū tāi ) EN: controlee ; one who is controlled/supervised ; subordinate FR:
ซูปเปอร์ไวเซอร์ = ซูเปอร์ไวเซอร์[n.] (suppoēwaiso) EN: supervisor ; foreman ; inspector FR: superviseur [m]
ซูปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายขาย[n. exp.] (suppoēwaiso) EN: sales supervisor FR: superviseur des ventes [m]
ตรวจสอบ[v.] (trūatsøp) EN: check ; inspect ; verify ; test ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; explorer ; réviser ; superviser ; tester ; approuver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supervise
Back to top