ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

injunction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *injunction*, -injunction-

injunction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
injunction (n.) คำสั่งห้าม See also: คำตักเตือน, คำสั่งห้ามของศาล Syn. command, order, instruction
English-Thai: HOPE Dictionary
injunction(อินจังคฺ'เชิน) n. คำสั่ง,คำสังศาล,คำตักเตือน., See also: injunctive adj., Syn. order
English-Thai: Nontri Dictionary
injunction(n) คำตักเตือน,คำสั่งศาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
injunctionคำสั่งศาลให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Injunctionคำสั่งห้ามของศาล หรือคำสั่งให้ดำเนินการใด ๆ จากศาล [ทรัพย์สินทางปัญญา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our injunction stopped The Tribune from publishing the manifesto for now.คำสั่งของเราที่ให้ ทริบูน ยับยั้งการตีพิมพ์ คำแถลงการณ์ได้แค่ตอนนี้เท่านั้น
The district court injunction hearing starts in 3 hours.การพิจารณาคำสั่งศาลจะเริ่มในอีก 3 ชั่วโมง
It took a federal injunction to get him to sell these things to the Italians.มันเคยต้องใช้ถึงคำสั่งรัฐบาลกลาง ให้ท่านยอมเอาของพวกนี้ ไปขายให้คนอิตาลี
Look, I'm just gonna file an injunction to stop the transfer.ฟังนะ ฉันจะไปขอคำสั่งห้ามของศาล เพื่อระงับการส่งตัว
You're never going to get an injunction to stop the strike outright.คุณจะไม่มีวันได้รับคำสั่งศาลให้หยุด การประท้วงได้อย่างสมบูรณ์
First of all, a T.R.O. delays a strike, an injunction stops it, and I want to stop it.อย่างแรกเลยนะ T.R.O จะชะลอการประท้วงออกไป ถ้าศาลมีคำสั่งให้หยุด และฉันก็อยากจะหยุดมัน
This strike never would have happened in the first place if I had gotten an injunction instead of the T.R.O.การประท้วงนี้ จะไม่มีวันเกิดขึ้นตั้งแต่แรก ถ้าผมเป็นคนได้คำสั่งศาล แทนที่จะเป็น T.R.O
The only reason why I'm here, because we are on Canadian soil, and appeals court overruled your injunction to keep me away.เหตุผลเดียวที่ทำไมฉันมาที่นี่ เพราะว่าเราอยู่บนแผ่นดินแคนนาดา และศาลปฏิเสธคำร้องขอให้ กันฉันออกไปจากเรื่องนี้
But Aegis command said once her geneprint is verified, they'll get an injunction to take us to Orous.แต่คำสั่งโล่กล่าวว่าครั้งหนึ่งเคย geneprint ของเธอที่มีการยืนยัน, พวกเขาจะได้รับคำสั่ง ที่จะพาเราไป Orous
You file a motion for what they call an "interlocutory injunction."คุณไฟล์เคลื่อนไหวสำหรับสิ่งที่พวกเขาเรียก "คำสั่งเกี่ยวกับการสนทนา.
I'll tell you what, I will agree to dropping the injunction, which will save us days of courtroom arguments and a boatload of legal fees, if we can agree on some simple ground rules on how you publish that document.เอาเป็นว่า ผมจะยอมถอนคำสั่งห้ามตีพิมพ์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา การใต่สวนในศาลไปได้หลายวัน กับค่าธรรมเนียมศาลก้อนโต
Then i would have to file about a year's worth of injunctions to stall you.ถ้างั้นฉันจะขอหมายศาลห้ามเข้าใกล้เพื่อถ่วงเวลาคุณ

injunction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功

injunction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インジャンクション[, injankushon] (n) injunction
仮の差止;仮の差し止め[かりのさしとめ, karinosashitome] (n) temporary injunction; preliminary injunction

injunction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance ; authority FR: mandat [m] ; délégation [f]
คำสั่งห้าม[n. exp.] (khamsang hā) EN: injunction ; restraining order FR: injonction [f]
คำสั่งห้ามชั่วคราว[n. exp.] (khamsang hā) EN: temporary injunction FR: injonction temporaire [f]
คำสั่งก่อนชี้ขาดตัดสินคดี[n. exp.] (khamsang kø) EN: temporary injunction FR:

injunction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einstweilige Verfügung {f}interlocutory injunction
einstweilige Verfügung {f}temporary injunction; interim order

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า injunction
Back to top