ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

show

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *show*, -show-

show ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
show (vt.) แสดง See also: ทำให้เห็น, ชี้ให้เห็น, แสดงให้เห็น Syn. display, exhibit, manifest, present
show (vi.) มองเห็นได้ See also: เห็นได้ชัด, เห็นชัด
show (vt.) มองเห็นได้ See also: เห็นได้ชัด, เห็นชัด
show (vt.) นำออกฉาย See also: นำออกแสดง, สาธิต
show (vt.) นำไปดู See also: พาไปยัง
show (vt.) อธิบาย Syn. explain, reveal, tell
show (vt.) แสดงหลักฐาน See also: พิสูจน์, ยืนยัน, แสดงตัว Syn. attest
show (vt.) บอกข้อมูล See also: บอก, ให้ข้อมูล
show (vt.) แสดงทัศนคติ See also: แสดงท่าที, แสดงความรู้สึก
show (vi.) มาถึง (คำไม่เป็นทางการ) See also: เผยตัว, ปรากฏตัว
show (vi.) เข้าเป็นอันดับสาม (การแข่งม้า)
show (n.) การแสดง See also: การปรากฏตัว, การเผยตัว, การสาธิต, การโชว์ Syn. film, play, representation, carnival
show (n.) การแสดงนิทรรศการ Syn. presentation, exhibit
show (n.) สิ่งที่นำมาแสดง
show (n.) สิ่งลวงตา
show (n.) ตำแหน่งที่สาม (การแข่งม้า)
show around (phrv.) พาชมรอบๆ See also: นำไปดูทั่วๆ Syn. go round, look round, see round, show over
show biz (sl.) ธุรกิจด้านบันเทิง (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์)
show business (n.) ละครทีวี See also: ละครวิทยุ, ภาพยนตร์
show down (phrv.) หงายไพ่
show for (phrv.) แสดง
show girl (n.) นักแสดงหญิง
show good faith (idm.) แสดงเจตนาดี
show gratitude (vt.) แสดงการขอบคุณ See also: ขอบพระคุณ, ขอบใจ Syn. be obliged, give thanks Ops. ignore, neglect
show home (n.) บ้านตัวอย่าง Syn. show house
show house (n.) บ้านตัวอย่าง Syn. show home
show in (phrv.) พาเข้าไป See also: นำเข้าไป, นำทางไป Syn. see in, usher in
show in (phrv.) ต้อนรับปีใหม่ Syn. ring in
show itself (phrv.) เห็นได้ชัด See also: ชัดเจน, ชัดแจ้งจาก
show mercy (vi.) ผ่อนปรนให้ See also: ยอมให้, ผ่อนผันให้, ลดหย่อนให้, ยกโทษให้ Syn. forgive, unbend
show mercy (vi.) เห็นใจ See also: เห็นอกเห็นใจ, เวทนา Syn. commiserate, pity
show of hands (idm.) ลงคะแนน
show off (phrv.) ทำให้ (บางสิ่ง) โดดเด่น Syn. set off
show oneself (phrv.) แสดงตัว
show out (phrv.) นำหรือพาออกไปอย่างสุภาพ Syn. see out
show over (phrv.) พาชมรอบๆ See also: นำไปดูทั่วๆ Syn. look round, show around
show promise (idm.) ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จ See also: มีแนวโน้มในทางที่ดี
show round (phrv.) พาชมรอบๆ See also: นำไปดูทั่วๆ Syn. go round, look round, see round, show over
show signs of something (idm.) แสดงให้เห็นว่า
show someone the door (idm.) พา (บางคน) ไปทางออก See also: นำ (บางคน) ไปยังประตู
English-Thai: HOPE Dictionary
show(โช) vt.,vi. แสดง,นำออกแสดง,เผยให้เห็น,นำออกฉาย,แสดงตัว,พิสูจน์ให้เห็น,บอก,อธิบาย,นำไปดู,บอกให้รู้,ชี้,อวด,อวดฝีมือ,ให้,ประทานให้,ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง,เรื่องราว,ร่องรอย,แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์)
show businessn. ธุรกิจการบันเทิง (ได้แก่ ละคร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุเป็นต้น)
show windown. หน้าต่างตู้แสดงสินค้าของร้านค้า
show-off(โช'ออฟ) n. ผู้โอ้อวด,การโอ้อวด,การอวด,การคุยโว, See also: show-offish adj.
showcase(โช'เคส) n. ตู้กระจกแสดงสินค้า,ตู้แสดง,สิ่งที่แสดงจุดเด่นของสิ่ง ของหรือคน. vt. แสดง,ทำให้เห็นจุดเด่น, Syn. exhibit
showdown(โช'เดาน์) n. การเปิดไฟในการเล่นไพ่โป๊กเกอร์,การแบไต๋,การ เผชิญหน้าเพื่อปะลองครั้งสุดท้าย
shower(เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจำนวนมาก,การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว ,ฝักบัว,ผู้แสดง,สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว,สาด,ราด,ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หิมะตกปรอย ๆ ,อาบน้ำฝัก-บัว., See also: showery n.
showiness(โช'วินิส) n. ลักษณะชอบแสดง,การโอ้อวด,ความขี้โอ่
showing(โช'อิง) n. การแสดง,การนำออกแสดง,การเผยให้เห็น,นิทรรศการ,การบรรยาย,ลักษณะภายนอก, Syn. airing,display
showman(โช'เมิน) n. ผู้แสดง,นักแสดง,ผู้แสดงการมหรสพ,เจ้าของโรงมหรสพ pl. showmen
showmanship(โช'เมินชิพ) n. ความสามารถในการแสดง,ความเป็นนักแสดง,เทคนิคในการแสดง,การโอ้อวด,การอวดฝีมือ,เล่ห์เหลี่ยมในการอวดฝีมือ
shown(โชน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ show
showpiece(โช'พีส) n. สิ่งที่ตั้งแสดงไว้,สินค้าที่แสดงในงานนิทรรศการ
showroom(โช'รูม) n. ห้องที่ใช้แสดงสินค้าหรือตัวอย่างสินค้า,ห้องโชว์,ห้อง แสดงนิทรรศการ
showy(โช'วี) adj. โอ้อวด,ชอบแสดง,หยิ่งยะโส,วางท่า,อวดอ้าง,เอิกเกริก., Syn. glaring
English-Thai: Nontri Dictionary
show(n) งานแสดง,การแสดง,มหรสพ,การปรากฏตัว,การแห่,ภาพยนตร์
shower(n) ฝักบัว,ห่าฝน,จำนวนมากมาย,การโปรย
showery(adj) ซึ่งโปรยปราย
showiness(n) ความหรูหรา,ความสะดุดตา,ความฉูดฉาด
showman(n) เจ้าของโรงมหรสพ,คนจัดงานแสดง,นักแสดง
shown(vt) pp ของ show
showroom(n) ห้องโชว์,ห้องแสดงสินค้า,ห้องแสดงนิทรรศการ
showy(adj) สะดุดตา,โก้,หรูหรา,ฉูดฉาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
show๑. เลือดไหลเริ่มคลอด๒. เลือดไหลเริ่มระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
show of handsการลงคะแนนโดยวิธีชูมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
show upชี้ตัวผู้ต้องสงสัยตัวต่อตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shower๑. อาการผื่นโผล่๒. อาการไหลพุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Showผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอ, การปรากฏมีอยู่ของน้ำมันหรือก๊าซการปรากฏมีอยู่ของน้ำมันหรือก๊าซที่เห็นได้ในเศษหินตัด (Cuttings) แท่งหิน (cores) หรือในน้ำโคลนที่ใช้ในการเจาะ (drilling mud)
Showerฝนซู่หรือฝนไล่ช้าง [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฮื้อ (int.) sound made to show disapproval
เอย (end.) a particle following a word to show it is an example Syn. เอ่ย
บอกผล (v.) show See also: display Syn. ปรากฏผล
ปรากฏผล (v.) show See also: display Syn. บอกผล
สำแดง (v.) show See also: exhibit, manifest, display Syn. แสดง
แสดง (v.) show See also: display, exhibit Syn. เล่น, สำแดง
แสดงผล (v.) show See also: display Syn. ปรากฏผล, บอกผล
ส่อแวว (v.) show (one´s talent) See also: show one´s gift
แสดงว่า (v.) show (that) See also: signify
แสดงอำนาจ (v.) show (the) power See also: demonstrate (one´s) power
โปรดสัตว์ (v.) show clemency to animal See also: save mankind from sin
ชักสีหน้า (v.) show dissatisfaction (toward someone) See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone
ชักหน้า (v.) show dissatisfaction (toward someone) See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone Syn. ชักสีหน้า
ตอบแทนคุณ (v.) show gratitude to See also: pay back, repay a kindness, repay an obligation to
แทนคุณ (v.) show gratitude to See also: pay back, repay a kindness, repay an obligation to Syn. ตอบแทนคุณ
ซ่า (v.) show off See also: run wild, take liberties
ทำตัวเด่น (v.) show off See also: try to show a talent
อวด (v.) show off See also: flaunt
ออกหน้า (v.) show off See also: display
เอาดีเอาเด่น (v.) show off See also: try to show a talent Syn. ทำตัวเด่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll be glad to show youฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น
I want to show you somethingฉันอยากให้คุณดูอะไรบางอย่าง ตามฉันมา
I got something to show youฉันมีบางสิ่งให้คุณดู
We voted by show of handsพวกเราออกเสียงโดยการยกมือ
Let me show you how this worksขอฉันสาธิตให้คุณดูว่ามันทำงานอย่างไร
It would be my honor to show youเป็นเกียรติอย่ายิ่งที่ได้แสดงให้คุณดู
If he does not show up for the competitionถ้าเขาไม่มาปรากฏตัวในการแข่งขัน
Would it be possible to show us around now?เป็นไปได้ไหมที่จะพาพวกเราชมโดยรอบในตอนนี้?
Show your tickets, pleaseได้โปรดแสดงตั๋วด้วย
He hasn't showed up yetเขายังไม่โผล่มาเลย
I haven't shown it to anyoneฉันไม่เคยโชว์มันให้ใครเห็น
It shows no sign of letting upมันไม่มีสัญญาณว่าจะหยุดเลย
I've come to see the showฉันมาเพื่อดูการแสดง
That's the same painting you just showed meนี่เป็นภาพเดียวกับที่คุณเพิ่งจะโชว์ให้ฉันดู
I can honestly say I have never seen this showกล่าวโดยความสัตย์ฉันไม่เคยเห็นการแสดงนี่มาก่อน
You finally showed your true self!ในที่สุดเธอก็เผยตัวตนที่แท้จริงออกมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I were a man I'd show you.ทุกคนมีสิทธิ์จะได้มัน
I'll show you who I am! Come down to headquarters!ฉันจะแสดงให้แกดูว่าฉันคือใคร ไปที่กองบัญชาการ
We'll put on the greatest military show the world has ever known.เราจะแสดง ศักยภาพทางการทหาร ให้โลกเห็น
I want to show you my new bombing planes. They're coming over.ผมอยากชมอนุภาพของมัน ช่วยยิงสนามบินผมที
Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.แล้วท่านจะไปโผล่ ที่ แพทเซอร์เบิร์ก ตอบสนองกองทัพ ท่านต้องเดินทาง เข้าสู่ ออสตินลิค
Why did you never ask me to show it to you?ทําไมไม่ขอให้ฉันพาคุณชมล่ะ
I was ready to show it to you every day.ฉันพร้อมจะพาคุณชมได้ทุกวัน
Come. I'll show you her dressing room.มาสิคะ ฉันจะพาชมห้องเเต่งตัว
Of this brick dormitory and these tormented dreams we can but show you the outer shell, the surface.สิ่งแสนทรมานในแคมป์นี้ และความฝันที่ถูกย่ำยีจนชอกช้ำ เราคงให้คุณเห็นได้แต่เปลือกของมัน และภายนอกเท่านี้
Tell us what you're thinking. We might be able to show you where you're mixed up.บอกเราว่าคุณกำลังคิด เราอาจจะสามารถที่จะแสดงที่คุณกำลังผสมขึ้น
I guess the quickest way is a show of hands.I guess the quickest way is a show of hands.
Some of the older fishermen looked at him and were sad... ... but they did not show it.บางส่วนของชาวประมงเก่ามอง ไปที่เขา และเป็นที่น่าเศร้า แต่พวกเขา ไม่ได้แสดงมัน พวกเขาพูดอย่างสุภาพเกี่ยวกับ กระแส

show ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
不识时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ˋ, 不识时务 / 不識時務] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason
不识时变[bù shí shí biàn, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄅㄧㄢˋ, 不识时变 / 不識時變] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 炫] dazzle; to show off
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, 飣] display food for show only; sacrifice
表现[biǎo xiàn, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 表现 / 表現] expression; manifestation; show; display; manifest; to show (off); to display; performance (at work etc)
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
凶相毕露[xiōng xiàng bì lù, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ, 凶相毕露 / 兇相畢露] show one's ferocious appearance (成语 saw); the atrocious features revealed; with fangs bared
搬弄[bān nòng, ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ, 搬弄] move sth; about; fiddle with; show off; display
疾风劲草[jí fēng jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风劲草 / 疾風勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test
疾风知劲草[jí fēng zhī jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄓ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风知劲草 / 疾風知勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test; also written 疾風勁草|疾风劲草
美称[měi chēng, ㄇㄟˇ ㄔㄥ, 美称 / 美稱] honorific; elegant form of words intended to honor or show respect
哭丧棒[kū sāng bàng, ㄎㄨ ㄙㄤ ㄅㄤˋ, 哭丧棒 / 哭喪棒] mourning staff draped in white, held at a funeral to show filial piety
排场[pái chang, ㄆㄞˊ ㄔㄤ˙, 排场 / 排場] ostentation; a show of extravagance; grand style; red tape
有为[yǒu wéi, ㄧㄡˇ ㄨㄟˊ, 有为 / 有為] promising; to show promise
严惩不贷[yán chéng bù dài, ㄧㄢˊ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ, 严惩不贷 / 嚴懲不貸] to punish strictly with no leniency (成语 saw); to punish and show no mercy; zero tolerance
表示敬意[biǎo shì jìng yì, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ ㄐㄧㄥˋ ㄧˋ, 表示敬意] respectful; to show respect
连续剧[lián xù jù, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄐㄩˋ, 连续剧 / 連續劇] serialized drama; dramatic series; show in parts
店堂[diàn táng, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, 店堂] show room
爱怜[ài lián, ㄞˋ ㄌㄧㄢˊ, 爱怜 / 愛憐] show tender affection for
演艺圈[yǎn yì quān, ㄧㄢˇ ㄧˋ ㄑㄩㄢ, 演艺圈 / 演藝圈] Show Business
炫耀[xuàn yào, ㄒㄩㄢˋ ㄧㄠˋ, 炫耀] show off one's talent
[pān, ㄆㄢ, 眅] show the whites of eyes
呲牙咧嘴[zī yá liě zuǐ, ㄗ ㄧㄚˊ ㄌㄧㄝˇ ㄗㄨㄟˇ, 呲牙咧嘴] to grimace (in pain); to show one's teeth; to bare one's fangs
龇牙咧嘴[zī yá liě zuǐ, ㄗ ㄧㄚˊ ㄌㄧㄝˇ ㄗㄨㄟˇ, 龇牙咧嘴 / 齜牙咧嘴] to grimace (in pain); to show one's teeth; to bare one's fangs
[bào, ㄅㄠˋ, 暴] sudden; violent; cruel; to show or expose; to injure; surname Bao
包容[bāo róng, ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, 包容] tolerant; forgiving; to pardon; to forgive; can contain; can hold; to tolerate; to show tolerance
傲视[ào shì, ㄠˋ ㄕˋ, 傲视 / 傲視] turn up one's nose; show disdain for; regard superciliously
体谅[tǐ liàng, ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ, 体谅 / 體諒] to empathize; to allow (for something); to show understanding; to appreciate
半推半就[bàn tuī bàn jiù, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄟ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, 半推半就] half willing and half unwilling (成语 saw); to yield after making a show of resistance
咬人狗儿不露齿[yǎo rén gǒu r bù lù chǐ, ㄧㄠˇ ㄖㄣˊ ㄍㄡˇ ㄖ˙ ㄅㄨˋ ㄌㄨˋ ㄔˇ, 咬人狗儿不露齿 / 咬人狗兒不露齒] the dog that bites does not show its fangs (俗语 saying); fig. You can't tell the really dangerous enemy from his external appearance.
奏效[zòu xiào, ㄗㄡˋ ㄒㄧㄠˋ, 奏效] to show results; effective
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
大爷[dà yé, ㄉㄚˋ ㄧㄝˊ, 大爷 / 大爺] arrogant idler; self-centred show-off
来着[lái zhe, ㄌㄞˊ ㄓㄜ˙, 来着 / 來著] auxiliary showing sth happened in the past
洗澡间[xǐ zǎo jiān, ㄒㄧˇ ㄗㄠˇ ㄐㄧㄢ, 洗澡间 / 洗澡間] bathroom; restroom; shower room
义演[yì yǎn, ㄧˋ ㄧㄢˇ, 义演 / 義演] benefit performance; charity show
舞妓[wǔ jì, ˇ ㄐㄧˋ, 舞妓] dancer; female dancer; showgirl
[lù, ㄌㄨˋ, 露] dew; syrup; nectar; outdoors (not under cover); to show; to reveal; to betray; to expose
[jù, ㄐㄩˋ, 剧 / 劇] drama; play; show; severe

show ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンドロール[, endoro-ru] (n) credits roll (at the end of a show or movie) (wasei
お手並み拝見;お手並拝見;御手並み拝見;御手並拝見[おてなみはいけん, otenamihaiken] (exp) let's see what you've got; show me what you've got
お目にかける;お目に掛ける;御目に掛ける;御目にかける[おめにかける, omenikakeru] (exp,v1) (hum) to show
ガタがくる;がたがくる[, gata gakuru ; gatagakuru] (exp,vk) (See がたがた) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints); to wear out (e.g. machinery)
ぐむ[, gumu] (suf,v5m) (after a noun) (See 芽ぐむ,涙ぐむ) to appear; to start to appear; to show signs of appearing
ショーガール[, sho-ga-ru] (n) show girl
ショービジネス[, sho-bijinesu] (n) show business
ショービズ[, sho-bizu] (n) show biz
チャリティーショー[, charitei-sho-] (n) charity show
どんだけ[, dondake] (exp) (See どれだけ) what a ..... (word used to show strong emotion, emphasis, punchlines, etc.)
ピープショー[, pi-pusho-] (n) peep show
ひけらかす[, hikerakasu] (v5s,vt) to show off; to make a display (e.g. of wealth)
ミッドナイトショー[, middonaitosho-] (n) midnight show
めく[, meku] (suf,v5k) (1) to show signs of ...; to have the appearance of ...; (2) (X) (col) to jerk off; to masturbate; (P)
ワンマンショー;ワンマンショウ;ワンマン・ショー[, wanmansho-; wanmanshou ; wanman . sho-] (n) one-man show
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
個人展[こじんてん, kojinten] (n) one-man exhibition; one-man show
前を開く[まえをひらく, maewohiraku] (exp,v5k) to show one's privates
前説[まえせつ, maesetsu] (n) (1) warm-up (before an act or a TV show recording); (2) prologue; introduction
力んで見せる[りきんでみせる, rikindemiseru] (v1) to show a bold front
効く(P);利く(P)[きく, kiku] (v5k,vi) (1) (See 薬が効く) to be effective; to show effect; (2) (See 目が利く) to do its work; to carry out its function well; (3) (See 割引が効く) to be possible to use; (P)
包み飾る[つつみかざる, tsutsumikazaru] (v5r,vi) to cover up and make a show
奮う[ふるう, furuu] (v5u) (1) to show (ability); to wield (power); (2) to screw up one's courage; (P)
姿を現す;姿を表す;姿をあらわす[すがたをあらわす, sugatawoarawasu] (exp,v5s) to make an appearance; to show up
導く[みちびく, michibiku] (v5k,vt) (1) to guide; to lead; to show the way; to conduct; (2) (See 方程式を導く) to derive; to deduce; (P)
尻尾を出す[しっぽをだす, shippowodasu] (exp,v5s) to show one's true colors; to expose one's faults; to give oneself away
強がり[つよがり, tsuyogari] (n) show of courage; bluff
恵む(P);恤む[めぐむ, megumu] (v5m,vt) (1) to bless; to show mercy to; (2) to give (money, etc.); (P)
技癢;伎癢[ぎよう, giyou] (n) itching to show off one's abilities
招き入れる[まねきいれる, manekiireru] (v1) to invite in; to show someone in
振り回す(P);振りまわす;振回す[ふりまわす, furimawasu] (v5s,vt) (1) to wield; to brandish; to flourish; to wave (about); to swing; (2) to display (one's knowledge); to show off; (3) to abuse (one's power); (4) to manipulate someone; (P)
敏腕を振るう[びんわんをふるう, binwanwofuruu] (exp,v5u) to show one's competence; to demonstrate one's skill
旨がる[うまがる, umagaru] (v5r) to relish; to show a liking for
有り難がる[ありがたがる, arigatagaru] (v5r) to be thankful; to feel grateful; to show one's gratitude
本領を発揮[ほんりょうをはっき, honryouwohakki] (exp,vs) to display one's real ability; to show one's real ability; to show one's stuff; to show oneself at one's best; to really shine; to come into one's own; to find one's feet (legs); to hit (strike) one's stride
格好つける;格好付ける;恰好付ける[かっこうつける;かっこつける(ik), kakkoutsukeru ; kakkotsukeru (ik)] (v1) (uk) to affect a stylish air; to try to look good; to show off
案内[あんない, annai] (n) (1) information; guidance; leading; (vs) (2) to guide; to show (around); to conduct; (P)
水機関;水絡繰り;水絡繰(io)[みずからくり, mizukarakuri] (n) puppet powered by (falling) water; water-powered contrivance; show using such a device (in Edo-period Osaka)
汲み分ける[くみわける, kumiwakeru] (v1,vt) to apportion drawn water; to show understanding
目立ちたがる[めだちたがる, medachitagaru] (v5r) to show off
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トレードショー[とれーどしょー, tore-dosho-] trade show
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show)
データショウ[でーたしょう, de-tashou] data-show
指し示す[さししめす, sashishimesu] to indicate, to show, to point to
文書割付け処理[ぶんしょわりつけしょり, bunshowaritsukeshori] document layout process
文書割付け根[ぶんしょわりつけこん, bunshowaritsukekon] document layout root

show ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการลังเล[v. exp.] (ākān langlē) EN: show signs of hesitation ; show signs of indecision ; show signs of wavering FR:
เอาหน้า[v.] (aonā) EN: show off ; take credit (for) FR:
บรรหาน[v.] (banhān) EN: show FR:
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งชี้[v.] (bongchī) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify ; identify FR: indiquer ; montrer
แฉ[v.] (chaē) EN: reveal ; disclose ; show FR: révéler ; divulguer
ฉาย[v.] (chāi) EN: project ; show FR: projeter
ฉลอง[v.] (chaløng) EN: celebrate ; congratulate ; rejoice ; show appreciation for ; commemorate FR: célébrer ; fêter
ชี้[v.] (chī) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct ; express an idea FR: indiquer ; montrer
ชี้ให้เห็นว่า[v. exp.] (chī hai hen) EN: show ; project that FR: montrer que ; mettre en évidence que ; démontrer que
ชี้ทาง[v. exp.] (chī thāng) EN: direct the way ; show the way ; guide FR: indiquer le chemin
โชว์[n.] (chō) EN: show FR: show [m] ; spectacle [m]
โชว์[v.] (chō) EN: show FR: montrer
แฟชั่นโชว์[n. exp.] (faēchan chō) EN: fashion show FR: défilé de mode [m]
ฟ้อง[v.] (føng) EN: indicate ; show ; inform FR:
หุ่นกระบอก[n.] (hunkrabøk) EN: puppet ; puppet show FR: marionnette [f] ; guignol [m]
อิดเอื้อน[v.] (it-eūoen) EN: be reluctant to say anything ; be reluctant to do anything ; show reluctance FR:
อิด ๆ เอื้อน ๆ = อิดๆ เอื้อนๆ[v. exp.] (it-it eūoen) EN: be reluctant to say anything ; be reluctant to do anything ; show reluctance FR:
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense ; show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: oser ; avoir l'audace ; prendre des airs supérieurs
การนำเสนอภาพนิ่ง[n. exp.] (kān nam san) EN: slide show FR:
การประกวด[n.] (kān prakūat) EN: contest ; competition ; show ; pageant FR: concours [m] ; compétition [f]
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting ; concert FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
การแสดงรถยนต์[n. exp.] (kān sadaēng) EN: motor show FR: salon automobile [m]
การแสดงวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān sadaēng) EN: science show FR: exposition scientifique [f]
เกมโชว์[n.] (kēmchō) EN: game show FR:
เก็บอาการ[v.] (kep-ākān) EN: hide one's feelings ; not show one's feelings FR: cacher ses sentiments
คาดหน้า[v.] (khātnā) EN: underrate ; underestimate ; look down upon ; show contempt ; hold in contempt ; belittle ; disparage FR: sous-estimer
คลอเคลีย[v.] (khløkhlīa) EN: go together affectionaly ; show affection for one another ; snuggle FR:
กระอิดกระเอื้อน[v.] (kra-itkra-e) EN: be reluctant to say anything ; be reluctant to do anything ; show reluctance FR:
กระจายเสียง[v.] (krajāisīeng) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; air ; show FR: radiodiffuser ; émettre
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
แลบ[v.] (laēp) EN: stick out ; put out ; project ; let out ; show ; flash ; spark FR: faire surgir ; faire apparaître
ละคร[n.] (lakhøn) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn FR: théâtre [m] ; pièce de théâtre [f] ; comédie [f] ; drame [m] ; représentation théâtrale [f] ; spectacle de théâtre [m]
ละครลิง[n.] (lakhønling) EN: monkey show ; imitating human performers FR: spectacle avec des singes [m]
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism FR: être partial ; être injuste ; favoriser
ลำตัด[n.] (lamtat) EN: Thai-style antiphon ; antiphonal singing ; racy folk banter and song show FR:
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: show one's true colours ; show one's true colors (Am.) ; unmask FR:
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: strip of clothing by trickery ; show one's true colours ; unmask FR: prendre ses cliques et ses claques
ลุ่มเล้า[v.] (lumlao) EN: caress ; fondle ; show affection FR:

show ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autoausstellung {f}motor show
Kabarett {n}cabaret (show); (satirical) show
Viehausstellung {f}cattle show
Filmvorführung {f}cinema show
Hundeausstellung {f}dog show
Funkausstellung {f}radio show
Spielshow {f}game show
Gartenschau {f}horticultural show
Reitturnier {n}riding event; horse show
Show {f} | die Show in Gang haltenshow | to keep the show rolling
Lebenszeichen {n} | kein Lebenszeichen von sich gebensign of life | to show no sign of life
Talk-Show {f}talk show
Messebesuch {m}visit at a fair; visit to a trade show
Filmvorstellung {f}cinema showing
Weltzeituhr {f}clock showing times around the world
Delfinshow {f}; Delphinshow
Vitrine {f}display case; showcase; glass cabinet
Präsentations-Show {f}dog and pony show; dog and pony act [coll.]
Gegenbeispiel {n}example to prove (show) the opposite
Musterhaus {n}show house; model house
Pantomime {f}mime; dumb show; pantomime
Personalschleuse {f}personnel air shower
Kasperletheater {n}Punch and Judy (show)
Revuegirl {n}showgirl
Rotationsschleuse {f}rotation air shower
Durchscheinen {n}show through
Schaubudenbesitzer {m}show booth operator
Schauglas {n}show glass
Turnierpferd {n}show horse
Unterhaltungsindustrie {f}show business
Duschbad {n}shower bath
Duschgel {n}shower foam
Duschkabine {f}shower cubicle
Duschkopf {m}shower head
Duschraum {m}shower room
Duschvorhang {m}shower curtain
Duschwanne {f}shower tub; shower basin
Polterabend {m}shower (for the-bride-to-be) [Am.]
Großtuerei {f}showing off; boasting; bragging
prächtig; großartig; auffällig {adj} | prächtiger; auffälliger | am prächtigsten; am auffälligstenshowy | showier | showiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า show
Back to top