ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soon*, -soon-

soon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soon (adv.) ในไม่ช้า See also: ไม่นาน, เร็วๆ นี้ Syn. before long, shortly, quickly
sooner (adv.) ในไม่ช้า
sooner or later (idm.) ไม่ช้าก็เร็ว
sooner than (conj.) ก่อนหน้านี้เมื่อ Ops. after
English-Thai: HOPE Dictionary
soon(ซูน) adv. ในไม่ช้า,ไม่นาน,มิช้ามินาน,เร็ว,ก่อนกำเนิด,ในอนาคตอันใกล้,รวดเร็ว,ฉับพลัน,พร้อมเพรียง,โดยเต็มใจ,ทันที, sooner of later ในที่สุด มิช้ามินาน, Syn. shortly
sooner(ซู'เนอะ) n. ผู้ที่เข้าครอบครองที่ดินของรัฐก่อนได้รับอนุญาต,ผู้เข้าจับจองที่ดินของรัฐ
English-Thai: Nontri Dictionary
soon(adv) เร็ว,ในไม่ช้า,ไม่นาน,รวดเร็ว,ทันที
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทันทีที่ (conj.) as soon as Syn. เมื่อ
พอ (conj.) as soon as See also: when, just when, just after Syn. เมื่อ
อีกไม่ช้า (adv.) soon See also: before long
อีกไม่นาน (adv.) soon See also: before long Ops. อีกนาน
เร็วๆ นี้ (adv.) soon See also: soon after, in a short time, in a while, shortly, forthwith, presently, quickly Syn. ไม่นาน
เร็วนี้ๆ (adv.) soon See also: in the near future, shortly
ในไม่ช้า (adv.) soon See also: in the near future, shortly Syn. เร็วนี้ๆ
ไม่ช้าไม่นาน (adv.) soon See also: soon after, in a short time, in a while, shortly, forthwith, presently, quickly Syn. ไม่นาน, เร็วๆ นี้
ไม่นาน (adv.) soon See also: soon after, in a short time, in a while, shortly, forthwith, presently, quickly Syn. เร็วๆ นี้
ไม่ช้าก็เร็ว (adv.) sooner or later Syn. ไม่เร็วก็ช้า
ไม่เร็วก็ช้า (adv.) sooner or later Syn. ไม่ช้าก็เร็ว, ไม่ช้าไม่นาน
ตะโก้ (n.) monsoon See also: name of an oceanic wind blowing from the northwest to the southeast, wind blowing during the rainy season Syn. ลมตะโก้, ลมพัดหลวง
พัดหลวง (n.) monsoon Syn. ลมตะโก้, ลมพัดหลวง
มรสุม (n.) monsoon See also: storm Syn. พายุ, สลาตัน
ลมตะโก้ (n.) monsoon Syn. ลมพัดหลวง
ลมตะโก้ (n.) monsoon See also: name of an oceanic wind blowing from the northwest to the southeast, wind blowing during the rainy season Syn. ลมพัดหลวง
ลมพัดหลวง (n.) monsoon Syn. ลมตะโก้
ลมพัดหลวง (n.) monsoon See also: name of an oceanic wind blowing from the northwest to the southeast, wind blowing during the rainy season Syn. ลมตะโก้
ลมมรสุม (n.) monsoon
สลาตัน (n.) monsoon See also: storm Syn. พายุ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She wants you to come soon and not let her downเธอต้องการให้คุณมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
The movie began as soon as we got thereหนังเริ่มทันทีที่พวกเราไปถึง
Write me as soon as you get inเขียนถึงฉันทันทีที่ไปถึงนะ
I knew the answer as soon as she asked the questionฉันทราบคำตอบแล้วในทันทีที่เธอถามคำถาม
Get out of town as soon as you canออกไปจากเมืองเร็วเท่าที่จะเร็วได้
As soon as he accepts this, he lives life happyทันทีที่เขายอมรับสิ่งนี้ เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
Please call me as soon as you get this messageโปรดโทรหาฉันทันทีที่คุณได้รับข้อความนี้
Soon she has no time for themในไม่ช้าเธอก็จะไม่มีเวลาให้พวกมัน
Sooner or later, you always have to wake upไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องตื่นขึ้นมาเสมอ
I hope you'll be well soonฉันหวังว่าคุณจะหายในไม่ช้านี้
Certainly, come back soonได้เลย กลับมาเร็วๆ นะ
I have a meeting soonฉันมีประชุมเร็วๆ นี้
We'll be in touch very soonพวกเราจะได้ติดต่อกันเร็วๆ นี้แหล่ะ
Would Friday be too soon?ศุกร์นี้เร็วเกินไปไหม?
We're about to graduate soonพวกเรากำลังจะสำเร็จการศึกษาในไม่ช้านี้
Why didn't I think of that sooner?ทำไมฉันไม่คิดถึงเรื่องนั้นให้เร็วกว่านี้นะ
I'm going to inherit the company sooner or laterฉันจะสืบทอดบริษัทไม่ช้าก็เร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your wish will soon come trueความปรารถนาของคุณเร็ว ๆ นี้ จะเป็นจริงขึ้นมา
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсkเร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่
That he'll look mighty сute as soon as he's driedว่าเขาจะดูน่ารักอันยิ่งใหญ่ ทันทีที่เขาแห้ง
The government will soon take it from him.เร็วๆนี้ รัฐบาล จะมาเอามันไป
Give a bad boy enough rope and he'll soon make a jackass of himself.ให้เด็กไม่ดีพอเชือก และเขาเร็ว ๆ นี้จะทำให้คนโง่ ของตัวเอง
You know, I recognized you as soon as you came in, though I haven't seen you since that night at the casino at Palm Beach.รู้มั้ย พอคุณเดินเข้ามา ฉันก็จําคุณได้ทันทีเลย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นคุณตั้งแต่คืนนั้น ที่คาสิโนในปาล์ม บีช
Yes. Tell him I'll meet him there as soon as I possibly can.เรียนท่านว่าผมจะไปพบท่านในไม่ช้า
The administration photographs the inmates as soon as they arrive.ทางการได้บันทึกรูปถ่ายของพวกเขา ในทันทีที่มาถึง
For the rest, it will be done soon enough.พวกที่เหลือ กำลังจะโดนคัดทิ้งไปในไม่ช้า
He was shivering with cold... ... but he knew that he would shiver himself warm and that soon he would be rowing.เขาได้รับการสั่นกับความหนาว เย็นตอนเช้า แต่เขารู้ว่าเขาจะสั่นตัวเอง อบอุ่นและว่าเร็ว ๆ นี้เขาจะพาย เรือ
But he said nothing of this to the bird, who could not understand him anyway... ... and who'd learn about the hawks soon enough.แต่เขาบอกว่าไม่มีอะไรนี้นก ที่ไม่สามารถเข้าใจเขาอยู่แล้ว และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ เหยี่ยวเร็วพอ

soon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
即早[jí zǎo, ㄐㄧˊ ㄗㄠˇ, 即早] as soon as possible
早早儿[zǎo zǎo r, ㄗㄠˇ ㄗㄠˇ ㄖ˙, 早早儿 / 早早兒] as soon as possible; as early as one can
[yī, ㄧ, 一] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, 一回生,二回熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, 一次生,两次熟 / 一次生,兩次熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste
旋即[xuán jí, ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, 旋即] soon after; shortly
随后[suí hòu, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄡˋ, 随后 / 隨後] soon after
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, 提早] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time)
梅雨[méi yǔ, ㄇㄟˊ ㄩˇ, 梅雨] Asian rainy season; monsoon
霉雨[méi yǔ, ㄇㄟˊ ㄩˇ, 霉雨] Asian rainy season; monsoon; (usually written 梅雨)
巴松管[bā sōng guǎn, ㄅㄚ ㄙㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ, 巴松管] bassoon
宋楚瑜[Sòng Chǔ yú, ㄙㄨㄥˋ ㄔㄨˇ ㄩˊ, 宋楚瑜] James Soong (1942-), Taiwanese politician expelled from Guomindang in 2000 when he founded People First Party 親民黨|亲民党
季风[jì fēng, ㄐㄧˋ ㄈㄥ, 季风 / 季風] monsoon
说时迟,那时快[shuō shí chí, ㄕㄨㄛ ㄕˊ ㄔˊ, na4 shi2 kuai4, 说时迟,那时快 / 說時遲,那時快] (idiom) no sooner said than done; before you know it
为时过早[wéi shí guò zǎo, ㄨㄟˊ ㄕˊ ㄍㄨㄛˋ ㄗㄠˇ, 为时过早 / 為時過早] premature; too soon
最近[zuì jìn, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ, 最近] recent; recently; soon
少间[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 少间 / 少間] soon; a short while; a narrow gap; slightly better (state of health)
宋美龄[Sòng Měi líng, ㄙㄨㄥˋ ㄇㄟˇ ㄌㄧㄥˊ, 宋美龄 / 宋美齡] Soong Mei-ling or Song Meiling (1898-2003), Chiang Kai-shek's wife (subsequently widow)
早日[zǎo rì, ㄗㄠˇ ㄖˋ, 早日] soon; shortly; on a day quite soon; promptly
未几[wèi jǐ, ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, 未几 / 未幾] soon; before long
眼看[yǎn kàn, ㄧㄢˇ ㄎㄢˋ, 眼看] soon; in a moment
迟早[chí zǎo, ㄔˊ ㄗㄠˇ, 迟早 / 遲早] sooner or later
[é, ㄜˊ, 俄] suddenly; very soon; Russian

soon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately
できるだけ早く(P);出来るだけ早く[できるだけはやく, dekirudakehayaku] (exp) as soon as possible; (P)
できる限り早い;出来る限り早い[できるかぎりはやい, dekirukagirihayai] (adj-i) as soon as possible; at the earliest time
でき次第;出来次第[できしだい, dekishidai] (n-t) as soon as completed
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P)
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P)
一刻も早く[いっこくもはやく, ikkokumohayaku] (adv) immediately; as soon as possible; as quickly as possible
出来る限り早期;できる限り早期[できるかぎりそうき, dekirukagirisouki] (n) as soon as possible; ASAP
可及的速やかに[かきゅうてきすみやかに, kakyuutekisumiyakani] (adv) as soon as possible; ASAP
否や[いなや, inaya] (exp) (1) as soon as; no sooner than; one way or another; (n) (2) objection
悪銭身に付かず;悪銭身につかず[あくせんみにつかず, akusenminitsukazu] (exp) (id) Easy come, easy go; Lightly comes, lightly goes; Soon gotten soon spent
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P)
昨日の今日[きのうのきょう, kinounokyou] (exp) right on the heels of yesterday, then today ...; soon after something, and yet now ...
次第[しだい, shidai] (n-adv,n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P)
男やもめに蛆がわく;男やもめにうじがわく;男鰥に蛆が湧く[おとこやもめにうじがわく, otokoyamomeniujigawaku] (exp) (id) Widowers are untidy; A man alone soon goes to seed; A man goes to pieces without a woman to look after him
起き抜け;起抜け;起きぬけ[おきぬけ, okinuke] (n) first thing after rising; as soon as getting up
近日発売[きんじつはつばい, kinjitsuhatsubai] (exp,adj-no) on sale soon; coming soon
雪曇り;雪曇[ゆきぐもり, yukigumori] (n,adj-no) (obsc) cloudy sky looking like it will snow soon
飽きっぽい[あきっぽい, akippoi] (adj-i) fickle; capricious; soon wearied of
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P)
いっその事[いっそのこと, issonokoto] (adv) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P)
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P)
が早いか[がはやいか, gahayaika] (exp) no sooner ... than ...; hardly ... when ...
コントラファゴット[, kontorafagotto] (n) contrabassoon (ita
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P)
その内に[そのうちに, sonouchini] (exp,adv) (uk) (See その内) one of these days; sooner or later; eventually; (P)
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P)
ダブルバスーン[, daburubasu-n] (n) (obsc) (See コントラファゴット) contrabassoon; double bassoon
バスーン[, basu-n] (n) bassoon
ファゴット[, fagotto] (n) bassoon (ita
ぽちぽち[, pochipochi] (adv,adv-to) (1) spattering; splotching; (2) step-by-step; little-by-little; (3) soon; (n) (4) dots; (5) ditto mark
ぼちぼち;ボチボチ[, bochibochi ; bochibochi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See ぼつぼつ) little-by-little; gradually; slowly; soon; (adj-na) (2) (ksb
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P)
モンスーン気候[モンスーンきこう, monsu-n kikou] (n) monsoon climate
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb
や否や[やいなや, yainaya] (exp) (1) the minute (that) ...; no sooner than ...; (2) whether or not
一層[いっそう, issou] (adv,adj-no) (1) (uk) much more; still more; all the more; more than ever; (n,adj-no) (2) single layer (or storey, etc.); (adv) (3) (arch) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P)
何時かは[いつかは, itsukaha] (adv) (uk) (more emphatic version of 何時か) (See 何時か) sooner or later; in due time; in due course
孰(P);孰れ;何れ[いずれ(P);いづれ(ik), izure (P); idure (ik)] (adv,pn,adj-no) (1) (uk) where; which; who; (2) anyway; anyhow; at any rate; sooner or later; eventually; at some future date or time; (P)
徐々(P);徐徐;除々(iK);除除(iK)[じょじょ, jojo] (adv,adv-to,adj-no) (1) gradually; steadily; quietly; slowly; little by little; (adv) (2) soon; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
間もなく[まもなく, mamonaku] Thai: เร็วๆนี้ ในระยะเวลาอันสั้น อีกไม่นาน English: soon

soon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อจิระ[adv.] (ajira) EN: not long ; soon ; shortly FR:
โดยเร็วที่สุด[adv.] (dōi reo thī) EN: as soon as possible ; asap ; ASAP FR: en toute hâte ; dès que possible ; au plus vite
อีกไม่ช้า[adv.] (īk mai chā) EN: soon ; before long FR: bientôt
อีกไม่นาน[adv.] (īk mai nān) EN: before long ; soon FR: un de ces quatre matins
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; approximatively ; virtually ; soon FR: presque ; quasiment ; quasi ; pratiquement ; virtuellement
เกือบ[adv.] (keūap) EN: shortly ; soon FR: bientôt
ไกลตาไกลใจ[v.] (klaitāklaij) EN: far from eye far from heart ; long absent, soon forgotten ; out of sight, out of mind FR: loin des yeux, loin du cœur
หลังจากนั้นสักครู่หนึ่ง[adv.] (langjāk nan) EN: soon after FR: peu après
ไม่ช้า[adv.] (mai chā) EN: soon FR: bientôt ; prochainement
ไม่ช้าไม่นาน[adv.] (mai chā mai) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly FR: bientôt ; prochainement
ไม่นาน[adv.] (mai nān) EN: not long ; soon ; shortly ; for a moment FR: pas longtemps ; brièvement
เมื่อไร[conj.] (meūarai) EN: when ; whenever ; as soon as ; what time FR: quand
ในไม่ช้า[adv.] (nai mai chā) EN: soon ; in the near future ; shortly ; presently FR: bientôt ; prochainement ; aussitôt ; dans un avenir proche ; sous peu ; dans peu de temps ; tout à l'heure
ในเร็ว ๆ นี้ = ในเร็วๆ นี้ = ในเร็วๆนี้[adv.] (nai reo-reo) EN: soon FR: très bientôt ; très prochainement ; bientôt ; sous peu
เนิ่น ๆ = เนิ่นๆ[adv.] (noēn-noēn) EN: early ; as soon as possible ; at an early date ; ahead of time FR: dès que possible
พอ[X] (phø) EN: just when ; just after ; as soon as ; once FR: dès que ; aussitôt que
ประเดี๋ยว[adv.] (pradīo) EN: for a while ; for a moment ; in a moment ; very soon ; just a moment ; shortly ; for a time ; presently FR: bientôt ; dans un moment
เร็วไป[xp] (reo pai) EN: premature ; too soon ; too fast FR: trop tôt ; trop vite ; prématuré
เร็ว ๆ = เร็วๆ[adv.] (reo-reo) EN: quickly ; as soon as posible ; as fast as you can ; soon FR: rapidement ; avec diligence ; vite ; dès que possible
เร็ว ๆ นี้ = เร็วๆ นี้[adv.] (reo-reo nī) EN: soon FR: très prochainement ; très bientôt
เร็วที่สุด[X] (reo thīsut) EN: as soon as possible FR: dès que possible ; aussitôt que possible ; au plus tôt ; le plus tôt possible
เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้[X] (reo thīsut ) EN: as soon as possible ; as fast as you can FR:
สักครู่[adv.] (sak khrū) EN: a little while ; for a moment ; a moment ; for a while ; a minute ; pretty soon FR: Un instant ! ; Un moment !
ทันใด[adv.] (thandai) EN: that very instant ; instantly ; suddenly ; at that moment ; at the same moment ; at once ; promptly ; quickly ; right away ; as soon as FR: sur-le-champ ; sans délai ; hic et nunc (loc. adv.)
ทันทีที่[X] (thanthī thī) EN: as soon as FR: dès que
ขอให้หายเร็ว ๆ[xp] (khø hai hāi) EN: I wish you a speedy recovery ; get well soon! FR: je vous souhaite un prompt rétablissement ; bon rétablissement
ลมมรสุม[n. exp.] (lom mørasum) EN: monsoon FR: vent de mousson [m]
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ[n. exp.] (lom mørasum) EN: northeast monsoon FR: vent de mousson du nord-est [m]
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้[n. exp.] (lom mørasum) EN: southwest monsoon FR: vent de mousson du sud-ouest [m]
ลมตะโก้[n. exp.] (lom takō) EN: monsoon FR:
ลมว่าว[n.] (lomwāo) EN: winter north wind ; dry monsoon wind FR: vent hivernal du nord [m] ; vent continental [m]
ไม่ช้าก็เร็ว[adv.] (mai chā kø ) EN: sooner or later FR: tôt ou tard
ไม่วันใดก็วันหนึ่ง[X] (mai wan dai) EN: sooner or later ; one day FR: un jour ou l'autre
มรสุม[n.] (mørasum) EN: monsoon FR: mousson [f]
มรสุมเขตร้อน[n. exp.] (mørasum khē) EN: tropical monsoon FR:
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ[n. exp.] (mørasum taw) EN: northeast monsoon FR:
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้[n. exp.] (mørasum taw) EN: southwest monsoon FR: sud-ouest [m]
หน้ามรสุม[n. exp.] (nā mørasum) EN: monsoon season FR:
พัดหลวง[n.] (phatlūang) EN: monsoon FR:
ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน[n. exp.] (phūmi-akāt ) EN: tropical monsoon climate FR:

soon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
baldmöglichst; schnellstmöglich {adv}as soon as possible (asap)
sobald; sowie {adv}as soon as
Monsun {m}monsoon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soon
Back to top