ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guiding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guiding*, -guiding-

guiding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guiding (adj.) ซึ่งชี้นำ See also: ซึ่งนำทาง, ซึ่งชี้แนะ
guiding light (n.) ความโดดเด่น See also: ความมีชื่อเสียง Syn. leading light, luminary Ops. unimportant
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
guiding cuspปุ่มนำ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guiding Planeแนวนำทาง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, whoever, or whatever, something's guiding us.เอาละ จะใครหรืออะไรก็ช่าง มีบางสิ่งนําทางเรา
We all know in our hearts though we may pass through the valley of the shadow of death you are with us, guiding and protecting us.เรารู้อยู่แก่ใจว่า.. ..แม้จะเดินเข้าสู่เงื้อมมือมัจจุราช.. พระองค์ก็ทรงอยู่กับเรา..
Are you guiding us or getting us lost?คุณกำลังนำเราหรือเราได้รับหายไป?
Thank you for guiding me. I have a favor to ask.ขอขอบคุณที่ชี้แนะผม ฉันมีความโปรดปรานที่จะถาม
It's your pay for guiding me back down the mountain.นั่นค่าจ้างที่คุณ เอาผมลงจากเครื่องร่อนจนถึงภูเขา
Maybe it's my love for Victoria guiding me home.คงเพราะแรงรักที่มีต่อวิคตอเรียช่วยนำทางข้ากลับบ้านมั้ง
Rama's just, Rama's right, Rama is our guiding lightพระรามดี พระรามถูก พระรามคือแสงชี้ทางเรา
He was guiding someone to Morgana's chamber.Are you sure?เขานำทางใครบางคนไปที่ห้องมอร์กาน่า เจ้าแน่ใจรี?
These are the values guiding my blade.ทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่นำพาข้า
Thank you for guiding me straight and true, through the many obstacles on my path.ขอบคุณที่แนะนำ ผมอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา ตลอดเว้นทางที่มีอุปสรรคมากมาย
I know that he is watching us now, looking down and guiding us as we take the last steps towards this historic agreement.ดิฉันรู้ว่าเขามองเราอยู่ตอนนี้ มองเรานำทางเรา ในขั้นตอนสุดท้าย ในการลงนามครั้งประวัติศาสตร์นี้
As long as he lived, he was the guiding star of a great nation.ไม่ ฉันพนันว่าเป็นโอเธลโล่ เหมือนเคย

guiding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纲领[gāng lǐng, ㄍㄤ ㄌㄧㄥˇ, 纲领 / 綱領] program; guiding principle

guiding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一本やり;一本槍[いっぽんやり, ipponyari] (adj-na,n) guiding principle; single-minded policy; one's sole talent
処生訓[しょせいくん, shoseikun] (n) guiding motto for one's life
指導原理[しどうげんり, shidougenri] (n) guiding principle
指針[ししん, shishin] (n) (1) needle (of a compass, etc.); indicator; pointer; index; (2) guiding principle; guideline; guide; (P)
朝令暮改[ちょうれいぼかい, choureibokai] (n) an unsettled course of action; (orders or laws) being revised often with no guiding principles
社訓[しゃくん, shakun] (n) guiding precepts of a company; company credo; corporate philosophy
訓導[くんどう, kundou] (n,vs) old word for licensed elementary school teacher; instruction; guiding
訓点[くんてん, kunten] (n) punctuation marks; guiding marks for rendering Chinese into Japanese
導光板[どうこうばん, doukouban] (n) light guide; light-guiding plate; LGP; light-guiding panel
方向付け;方向づけ[ほうこうづけ, houkouduke] (n,vs) directing; orienting; orientating; guiding; aligning

guiding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leiterplattenführung {f}board guiding
Führungsstift {m} | geerdeter Führungsstiftguide pin; guiding | grounded guiding
Linearführung {f}linear guiding
Leitblech {n}guiding plate; baffle plate
Richtschnur {f} [übtr.]guiding principle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guiding
Back to top