ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supervisor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supervisor*, -supervisor-

supervisor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supervisor (n.) ผู้ควบคุมดูแล See also: หัวหน้างาน, ผู้บริหาร Syn. boss, foreman, manager, overseer
supervisor (n.) หัวหน้าอาจารย์ในแต่ละวิชา See also: หัวหน้าอาจารย์ในสาขาวิชา Syn. provost, teacher
supervisorship (n.) ความเป็นหัวหน้า See also: ความเป็นผู้นำ
supervisory (adj.) เกี่ยวกับการดูแลตรวจตรา See also: เกี่ยวกับการควบคุม, เกี่ยวกับการจัดการ Syn. directing, managing, managerial
English-Thai: HOPE Dictionary
supervisor(ซูเพอะไว'เชอะ) n. ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา., See also: supervisorship n., Syn. manager,chief
supervisory(ซูเพอไว'เซอรี) adj. เกี่ยวกับการดูแล,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการตรวจตรา., Syn. administrative
English-Thai: Nontri Dictionary
supervisor(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา
supervisory(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการควบคุมดูแล,เกี่ยวกับการตรวจตรา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
supervisorผู้ควบคุมดูแล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
supervisory authorityหน่วยงานควบคุมดูแล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supervisorsผู้นิเทศงาน [TU Subject Heading]
Supervisory Control and Data Acquisitionระบบ SCADA เป็นระบบตรวจสอบและควบคุมอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารดาวเทียม ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานส่งก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่แท่นผลิตในอ่าวไทยจนถึงลูกค้า ผู้ใช้ก๊าซฯ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนควบคุม (n.) supervisor See also: controller Syn. ผู้คุม, ผู้ควบคุม
คนคุม (n.) supervisor See also: controller Syn. คนควบคุม, ผู้คุม, ผู้ควบคุม
นายงาน (n.) supervisor See also: manager, director, superintendent Syn. หัวหน้างาน, หัวหน้าคนงาน, นาย
ผู้ควบคุม (n.) supervisor See also: controller Syn. คนควบคุม, ผู้คุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a repair supervisor in dia's code-breaking arm at the pentagon. wiggled into supervisor's pay through an f-section.ช่างซ่อมบำรุง นักถอดรหัสที่เพนตากอน
As the project supervisor and the government liaison... it was my responsibility... to use the strongest measures available.ในฐานะหัวหน้าโครงการ และผู้ประสานงานของรัฐบาล มันเป็นความรับผิดชอบของฉัน ที่จะใช้มาตรการเด็ดขาด
Who was the customs supervisor on duty that night?ใครเป็นหัวหน้าดูแลศุลกากรในคืนนั้น?
I need to talk to your supervisor right away.มันคงต้องใช้ ความเชื่อใจเป็นอย่างมาก แต่ผมขอให้คุณฟังผมก่อน
Get your supervisor on the phone!เรียกหัวหน้าคุณมาคุย!
The building supervisor hired Steven as a member of our congregation.เขาผอมมากตอนที่ย้ายมา
Sound Supervisor by LEE Seng Chul (WaveLab)Sound Supervisor by LEE Seng Chul (WaveLab)
Visual Effect Supervisor by Chang Sung Ho(MoPac)Visual Effect Supervisor by Chang Sung Ho(MoPac)
Visual Effect Supervisor Hwang-Bo Shin-HwaSound Supervisor CHOI Tae-young
Sound Supervisor CHOI Tae-youngSound Supervisor CHOI Tae-young
Your supervisor could monitor him the entire time.ผู้คุม จะตรวจตราเขาตลอดเวลา
We usually don't have a supervisor here this late.I disappear with the money forever.

supervisor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 监 / 監] supervisor
监督者[jiān dū zhe, ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄓㄜ˙, 监督者 / 監督者] supervisor
督察小组[dū chá xiǎo zǔ, ㄉㄨ ㄔㄚˊ ㄒㄧㄠˇ ㄗㄨˇ, 督察小组 / 督察小組] supervisory group

supervisor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アートスーパバイザ[, a-tosu-pabaiza] (n) art supervisor
監察官[かんさつかん, kansatsukan] (n) inspector; supervisor
監査委員[かんさいいん, kansaiin] (n) supervisory auditor; member of inspection committee
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P)
監督者[かんとくしゃ, kantokusha] (n) superintendent; supervisor; warden
管理者[かんりしゃ, kanrisha] (n) (1) manager; landlord; warden; superintendent; supervisor; (2) {comp} root (user); (P)
親方[おやかた(P);おやがた, oyakata (P); oyagata] (n) (1) (おやかた only) (hon) (See 子方・こかた・2) master; boss; chief; foreman; supervisor; (2) (おやかた only) (hon) stable master (sumo); (3) (おやかた only) (hon) craftsman; artisan; (4) (arch) foster parent; (P)
警視監[けいしかん, keishikan] (n) superintendent supervisor; assistant commissioner (UK, Aus. etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スーババイザ[すーばばいざ, su-babaiza] supervisor
スーパバイザコール[すーぱばいざこーる, su-pabaizako-ru] supervisor call
監督者[かんとくしゃ, kantokusha] supervisor
監視プログラム[かんしプログラム, kanshi puroguramu] monitoring program, supervisor
管理者[かんりしゃ, kanrisha] root (user), supervisor
監督機能[かんとくきのう, kantokukinou] supervisory function

supervisor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวหน้าลูกเรือ[n. exp.] (hūanā lūkre) EN: cabin crew in charge (CIC) ; senior flight supervisor FR: chef de cabine [m]
หัวหน้างาน[n. exp.] (hūanā ngān) EN: supervisor ; foreman ; section chief FR: chef d'équipe [m]
กำนัน[n.] (kamnan) EN: supervisor ; caretaker FR:
คนควบคุม[n. exp.] (khon khūapk) EN: supervisor FR: superviseur [m] ; superviseuse [f]
คนคุม[n. exp.] (khon khum) EN: supervisor FR:
นายตรวจ[n.] (nāi trūat) EN: inspector ; supervisor FR: inspecteur [m] ; inspectrice [f] ; contrôleur [m] ; contrôleuse [f]
นิเทศก์[n.] (nithēt) EN: supervisor ; information officer FR:
ผู้ดำเนินงาน[n. exp.] (phū damnoēn) EN: manager ; operator ; supervisor ; office foreman FR:
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer FR:
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police FR: directeur [m] ; superviseur [m]
ผู้ควบคุม[n. exp.] (phū khūapkh) EN: supervisor FR: surveillant [m] ; superviseur [m]
ผู้ควบคุมดูแล[n. exp.] (phū khūapkh) EN: supervisor FR:
ศึกษานิเทศก์[n. exp.] (seuksānithē) EN: educational supervisor FR:
ซูปเปอร์ไวเซอร์ = ซูเปอร์ไวเซอร์[n.] (suppoēwaiso) EN: supervisor ; foreman ; inspector FR: superviseur [m]
ซูปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายขาย[n. exp.] (suppoēwaiso) EN: sales supervisor FR: superviseur des ventes [m]
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน[X] (khanakammak) EN: Capital Market Supervisory Board (CMSB FR:
ระบบโทรมาตร[n. exp.] (rabop thōra) EN: SCADA (supervisory control and data acquisition) FR:

supervisor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hausmeister {m}maintenance supervisor
Bauleiter {m}site manager; construction manager; construction supervisor
Bauaufsichtsbehörde {f}building control authority; building supervisory board
Aufsichtsratssitzung {f}supervisory board meeting
Aufsichtspersonal {n}supervisory staff
Schulamt {n}supervisory school authority; local education authority (LEA)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supervisor
Back to top