ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wort

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wort*, -wort-

wort ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wort (n.) พืชสมุนไพร
wort (n.) ของเหลวที่ได้จากการหมักข้าวบาเลย์รวมกับน้ำ และจะเติมฮอบและยีสต์ลงไปเพื่อทำเบียร์
worth (n.) มูลค่า See also: มูลค่าเป็นเงิน, ราคา, ค่า
worth (n.) คุณค่าทางจิตใจ See also: คุณประโยชน์ Syn. excellence, goodness, merit
worth (n.) ความมั่งคั่ง See also: ความร่ำรวย Syn. wealth
worth (adj.) ซึ่งมีค่า See also: ซึ่งคุ้มค่า
worth having (adj.) เป็นที่น่าพอใจ See also: น่าปรารถนา, เป็นที่ต้องการ, น่าปรารถนา, เป็นที่ชื่นชอบ Syn. pleasing, likable Ops. boring, uninteresting
worth its weight in gold (idm.) มีค่ามาก
worthily (adv.) อย่างหรูหรา See also: อย่างเลอเลิศ Syn. magnificently, splendidly
worthily (adv.) อย่างมีคุณค่า See also: อย่างคุ้มค่า Syn. truly
worthiness (n.) ความมีคุณค่า Syn. merit, dignity
worthless (adj.) ซึ่งไร้ค่า See also: ซึ่งไม่มีคุณค่า Syn. useless, valueless Ops. useful, valuable
worthlessness (n.) ความไร้ค่า
worthwhile (adj.) คุ้มค่ากับความพยายาม See also: คุ้มกับเวลาที่เสียไป Syn. worthy
worthwhileness (n.) ความคุ้มค่า
worthy (adj.) คุ้มค่า See also: มีค่าเพียงพอ
worthy (adj.) ซึ่งน่าเคารพ See also: ซึ่งน่ายกย่อง Syn. honorable, respectable Ops. unworthy, worthless
worthy (n.) ผู้ที่น่ายกย่อง See also: ผู้มีเกียรติ, ผู้น่าสรรเสริญ
worthy of the name (idm.) สมควรแก่การเรียกเช่นนั้น See also: สมควรได้รับ
English-Thai: HOPE Dictionary
wort(เวิร์ท) n. เบียร์ที่ต้มแล้วแต่ยังไม่ได้หมักฟู,พืช
worth(เวิร์ธ) n.,prep (มี) คุณค่า,ค่า,ประโยชน์,ความสำคัญ,ราคา,สมกับ,จำนวนมูลค่าเป็นเงินค่าเป็นเงิน,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน vi. ปรากฎ,เกิดขึ้น,มาสู่ -Phr. (for all one is worth ด้วยความพยายามที่สุด เต็มที่ สุดขีด), Syn. estimation,value
worthily(เวิร์ธ'ธิลี) adv. อย่างมีค่า,อย่างคุ้มค่า,อย่างสมคุณค่า,อย่างสมควงร,อย่างดีเลิศ,อย่างน่ายกย่อง
worthiness(เวิร์ธ'ธินิส) n. การมีค่า,ความคุ้มค่า,การมีราคา,ความดีเลิศ,ความน่ายกย่อง
worthy(เวิร์ธ'ธี) adj.,n. (ผู้ที่) มีค่าเพียงพอ,คุ้มค่า,มีมูลค่า,มีราคา,คู่ควร,น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,สมควรมีเกียรติ, See also: worthily. adv. worthiness n., Syn. deserving,productive,notable
English-Thai: Nontri Dictionary
worth(adj) สมควร,คุ้มค่า,มีคุณค่า,มีราคา
worthiness(n) ความมีค่า,ความคุ้มค่า,ความดีเลิศ
worthless(adj) ไร้ค่า,ไม่มีราคา,ไม่มีประโยชน์,ใช้การไม่ได้
worthwhile(adj) คุ้มเวลา,คุ้มค่า
worthy(adj) มีค่า,คุ้มค่า,คู่ควร,สมควร,มีราคา,น่ายกย่อง,มีเกียรติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
worthมูลค่า, มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worthless chequeเช็คที่ขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาโท (n.) wort Syn. น้ำขาว, เหล้าขาว
คุณค่า (n.) worth See also: value Syn. คุณประโยชน์, ค่า
ความคุ้มค่า (n.) worthiness See also: value Syn. ความคุ้มราคา
ความคุ้มราคา (n.) worthiness See also: value
ของไร้ค่า (n.) worthless thing See also: valueless thing
สิ่งไร้ค่า (n.) worthless thing See also: valueless thing Syn. ของไร้ค่า
ขาดค่า (v.) be worthless See also: be useless, be valueless Syn. หมดราคา, ไร้ค่า
ขาดค่า (v.) be worthless See also: be valueless, be without worth/value Syn. หมดค่า, ไร้ค่า, ไม่มีค่า Ops. มีค่า
คบไม่ได้ (v.) be not worth associating with Ops. น่าคบ, คบได้
ควรค่า (v.) be worthy of See also: deserve, be worthwhile, be valuable Syn. มีค่า, มีคุณค่า, สมควร
ความวางใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความไว้ใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ Ops. ความระแวง
ความเชื่อใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความไว้ใจ, ความวางใจ, ความเชื่อมั่น Ops. ความระแวง
ความไว้วางใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความไว้ใจ, ความวางใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ Ops. ความระแวง
ความไว้ใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความวางใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ Ops. ความระแวง
คุ้ม (v.) be worthwhile See also: be worth, be break even, be enough to cover, get one´s money´ worth Syn. เท่าทุน, คุ้มทุน, เสมอทุน Ops. สิ้นเปลือง, ไม่คุ้มค่า
คุ้ม (v.) be worth See also: be worthwhile
คุ้มค่า (v.) be worthwhile See also: be worth, be break even, be enough to cover Syn. คุ้ม Ops. สิ้นเปลือง, ไม่คุ้ม
คุ้มค่าเหนื่อย (v.) be worth one´s work See also: be worthwhile Syn. คุ้มค่าแรง
คุ้มค่าแรง (v.) be worth one´s work See also: be worthwhile
น่าชื่นชม (adj.) praiseworthy See also: admirable, laudable, commendable Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I ain't worth itฉันไม่ควรค่ากับมัน
Just ignore him, it's not worth itก็แค่หลีกเลี่ยงเขา มันไม่คุ้มค่าหรอก(ที่จะไปยุ่งกับเขา)
Is it worth seeing?มันดีพอที่จะไปชมไหม?
Are you confident that you're worth it?เธอมั่นใจว่าเธอมีคุณค่าคู่ควรอย่างนั้นหรือ
That type of guy isn't worth your timeผู้ชายประเภทนั้นไม่มีค่าพอกับเวลาของเธอหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Herr Amad m. chte ein Wort mit Ihnen. Mr. Amad would like a word with you.มิสเตอร์ อามัด ต้องการคุยกับท่านค่ะ
Wort fit into a pineaded child Is that clear?คงไม่เหมาะกับเด็กสมองเล็ก ๆอย่างเธอ
Wort of worm and hair of cat.ตุ่มหูดตัวหนอน กับขนหงอนแมวป่า
Victory shall come to the worthy.ความคุ้มค่าที่ได้จากชัยชนะ
A thing like that ought to be worth a fortune to someone.สิ่งที่ต้องการที่ควรจะเป็น มูลค่าโชคลาภกับใครบางคน
Well, I'd... I'd concentrate on the view instead, if I were you. Much more worthwhile.ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะเน้นไปที่วิวทิวทัศน์ น่าจะเหมาะกว่า
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้
Well, you didn't do so badly for something that is worthless.ก็ที่คุณไม่ได้ทำเพื่อไม่ก็ สำหรับสิ่งที่ไร้ค่า
It's worth $1 million in foreign aid.{\cHFFFFFF}มันคุ้มค่าที่ $ 1 ล้านบาทในการช่วยเหลือจากต่างประเทศ
My government feels that this is an extremely worthwhile plan.{\cHFFFFFF}รัฐบาลของฉันรู้สึกว่านี้ เป็นแผนการที่คุ้มค่ามาก
It's more than my job's worth!ที่จะหยุดเขาเมื่อเขาเช่นนี้ เขาออกจะครองโลก
You know that you have a face beautiful enough to be worth $2000?นายรู้ไหมว่าหน้าของนาย หล่อพอที่จะมีค่าถึง 2000 เหรียญ

wort ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, 耐看] able to withstand careful appreciation; well worth a second look
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴 / 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured.
值得庆幸[zhí de qìng xìng, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 值得庆幸 / 值得慶幸] auspicious; worth celebrating; worthy of congratulations
不愧[bù kuì, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄟˋ, 不愧] be worthy of; deserve to be called; prove oneself to be
秕糠[bǐ kāng, ㄅㄧˇ ㄎㄤ, 秕糠] chaff; worthless stuff
土牛木马[tǔ niú mù mǎ, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 土牛木马 / 土牛木馬] clay ox, wooden horse (成语 saw); shape without substance; worthless object
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 屑] crumbs; filings; worth while
值得敬佩[zhí de jìng pèi, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄥˋ ㄆㄟˋ, 值得敬佩] deserving; worthy of respect; estimable
糟粕[záo pò, ㄗㄠˊ ㄆㄛˋ, 糟粕] dross; dregs; worthless part
名士[míng shì, ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, 名士] famous scholar; worthy; celebrity, esp. distinguished literary person having no official post
远志[yuǎn zhì, ㄩㄢˇ ㄓˋ, 远志 / 遠志] far-reaching ambition; lofty ideal; milkwort (Polygala myrtifolia), with roots used in Chinese medicine
[lán, ㄌㄢˊ, 兰 / 蘭] orchid (蘭花|兰花 Cymbidium goeringii); fragrant thoroughwort (蘭草|兰草 Eupatorium fortunei); lily magnolia (木蘭|木兰); surname Lan
当之无愧[dāng zhī wú kuì, ㄉㄤ ㄓ ˊ ㄎㄨㄟˋ, 当之无愧 / 當之無愧] fully deserving, without any reservations (成语 saw); entirely worthy (of a title, honor etc)
不稂不莠[bù láng bù yǒu, ㄅㄨˋ ㄌㄤˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, 不稂不莠] useless; worthless; good-for-nothing
冤枉[yuān wang, ㄩㄢ ㄨㄤ˙, 冤枉] hatred; injustice; bad luck; unjust treatment; wronged; not worthwhile
不值[bù zhí, ㄅㄨˋ ㄓˊ, 不值] not worth
功高望重[gōng gāo wàng zhòng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄨㄤˋ ㄓㄨㄥˋ, 功高望重] high merit and worthy prospects (成语 saw)
北柴胡[běi chái hú, ㄅㄟˇ ㄔㄞˊ ㄏㄨˊ, 北柴胡] honewort; Cryptotaenia japonica
不值得[bù zhí de, ㄅㄨˋ ㄓˊ ㄉㄜ˙, 不值得] unworthy
不肖[bù xiào, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˋ, 不肖] unworthy
不足[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, 不足] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should
不划算[bù huá suàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, 不划算] it isn't worth it; not cost-effective; not profitable; too expensive
值得注意的是[zhí de zhù yì de shì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, 值得注意的是] it's worth noting that...
受听[shòu tīng, ㄕㄡˋ ㄊㄧㄥ, 受听 / 受聽] nice to hear; worth listening to
值得注意[zhí de zhù yì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 值得注意] notable; noteworthy; merit attention
佩兰[pèi lán, ㄆㄟˋ ㄌㄢˊ, 佩兰 / 佩蘭] orchid; fragant thoroughwort; (bot.) Eupatorium fortunei; Herba Eupatorii (used in Chinese medicine)
冤枉路[yuān wang lù, ㄩㄢ ㄨㄤ˙ ㄌㄨˋ, 冤枉路] pointless trip; not worth the trip
冤枉钱[yuān wang qián, ㄩㄢ ㄨㄤ˙ ㄑㄧㄢˊ, 冤枉钱 / 冤枉錢] pointless expense; not worth the money spent
冤钱[yuān qián, ㄩㄢ ㄑㄧㄢˊ, 冤钱 / 冤錢] pointless expense; not worth the money spent
脓包[nóng bāo, ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, 脓包 / 膿包] pustule; worthless person; good-for-nothing; useless weakling
报废[bào fèi, ㄅㄠˋ ㄈㄟˋ, 报废 / 報廢] report as worthless; discard as worthless; reject; scrap
不虚此行[bù xū cǐ xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄘˇ ㄒㄧㄥˊ, 不虚此行 / 不虛此行] the trip has not been made in vain; the trip has been well worthwhile; it's been a worthwhile trip
信得过[xìn de guò, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ, 信得过 / 信得過] trustworthy; reliable
值得信赖[zhí de xìn lài, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄞˋ, 值得信赖 / 值得信賴] trustworthy
可信[kě xìn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ, 可信] trustworthy
把稳[bǎ wěn, ㄅㄚˇ ㄨㄣˇ, 把稳 / 把穩] trustworthy; dependable
人才[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 人才] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人材
人材[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 人材] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人才
无用[wú yòng, ˊ ㄩㄥˋ, 无用 / 無用] useless; worthless

wort ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
麦汁ろ過;麦汁濾過[ばくじゅうろか, bakujuuroka] (n) wort filtration; lautering; sparging
エッジワースカイパーベルト天体[エッジワースカイパーベルトてんたい, ejjiwa-sukaipa-beruto tentai] (n) Edgeworth-Kuiper belt objects
オトギリソウ属;弟切草属[オトギリソウぞく(オトギリソウ属);おとぎりそうぞく(弟切草属), otogirisou zoku ( otogirisou zoku ); otogirisouzoku ( otogirisou zoku )] (n) Hypericum (plant genus including St. John's worts)
オトギリソウ科;弟切草科[オトギリソウか(オトギリソウ科);おとぎりそうか(弟切草科), otogirisou ka ( otogirisou ka ); otogirisouka ( otogirisou ka )] (n) Clusiaceae (family of plants including St. John's worts and mangosteens); Guttiferae
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product
くたばりぞこない[, kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died
コケ植物;苔植物[コケしょくぶつ(コケ植物);こけしょくぶつ(苔植物), koke shokubutsu ( koke shokubutsu ); kokeshokubutsu ( koke shokubutsu )] (n) bryophyte (any of three groups of non-vascular land plants, inc. mosses, hornworts and liverworts)
コンパラブルワース[, konparaburuwa-su] (n) comparable worth
し甲斐[しがい, shigai] (exp) (col) (uk) (contraction of ...をする甲斐がある) (See やり甲斐・やりがい) worthy of; worth doing; worth having
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value
ツノゴケ類;角苔類[ツノゴケるい(ツノゴケ類);つのごけるい(角苔類), tsunogoke rui ( tsunogoke rui ); tsunogokerui ( kaku koke rui )] (n) hornworts (non-vascular plants of order Anthocerotopsida)
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P)
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste
ほどの事はない;ほどのことは無い;程のことはない[ほどのことはない, hodonokotohanai] (exp) (uk) not worth (getting angry about, etc.)
やり甲斐(P);遣り甲斐[やりがい, yarigai] (n) (uk) being worth doing; (P)
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
一笑千金[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman
一見に値する[いっけんにあたいする, ikkenniataisuru] (exp,vs-s) to be worth seeing
一諾千金[いちだくせんきん, ichidakusenkin] (exp) one's word is worth 1,000 pieces of gold; a promise should be kept at all cost
三つ葉;三葉[みつば;ミツバ, mitsuba ; mitsuba] (n) (1) (uk) mitsuba (Cryptotaenia japonica); Japanese honewort; Japanese honeywort; Japanese chervil; Japanese parsley; (adj-no,n) (2) three-leaved; trefoil
三葉芹[みつばぜり;ミツバゼリ, mitsubazeri ; mitsubazeri] (n) (uk) (See 三つ葉・1) mitsuba (Cryptotaenia japonica); Japanese honewort; Japanese honeywort; Japanese chervil; Japanese parsley
下らない[くだらない, kudaranai] (adj-i) (uk) good-for-nothing; stupid; trivial; worthless; (P)
不似合い;不似合[ふにあい, funiai] (adj-na,n) unbecoming; improper; unsuitable; ill-matched; unworthy of
不徳[ふとく, futoku] (adj-na,n) lack of virtue; immorality; vice; depravity; unworthiness; (P)
不敏[ふびん, fubin] (adj-na,n) inability; dullness; unworthiness
不肖[ふしょう, fushou] (n,adj-no,adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P)
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me
人は一代名は末代[ひとはいちだいなはまつだい, hitohaichidainahamatsudai] (exp) (id) Worthy men shall be remembered
仏の座[ほとけのざ;ホトケノザ, hotokenoza ; hotokenoza] (n) (1) (uk) henbit deadnettle (Lamium amplexicaule); henbit; (2) (See 田平子) Japanese nipplewort (Lapsanastrum apogonoides)
似気無い;似気ない[にげない, nigenai] (adj-i) unlike; unbecoming; unworthy of; out of keeping with
位負;位負け[くらいまけ, kuraimake] (n,vs) being unworthy of one's rank; being outranked
値(P);価;直;價(oK)[あたい(値;価;價)(P);ね(値;直), atai ( atai ; atai ; atai )(P); ne ( atai ; choku )] (n,adj-no) (1) price; cost; (2) value; worth; merit; (3) (あたい only) {math} value; count; number; (4) (あたい only) {comp} variable (computer programming, programing); (P)
値する(P);価する[あたいする, ataisuru] (vs-s) to be worth; to deserve; to merit; (P)
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P)
凌波性[りょうはせい, ryouhasei] (n) seaworthiness
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P)
原野商法[げんやしょうほう, genyashouhou] (n) the selling of waste land (worthless property) by unscrupulous real-estate developers
取るに足らない[とるにたらない, torunitaranai] (exp) worthless; valueless
取るに足りない;とるに足りない[とるにたりない, torunitarinai] (exp,adj-i) of little importance; trivial; worthless; valueless

wort ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุชาต[n.] (anuchāt) EN: a son who is neither better nor worse than his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาต-[pref.] (anuchātta-) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาตบุตร[n.] (anuchāttabu) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อรหันต์[n.] (arahan = ør) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint FR: saint bouddhique [m] ; arhat [m] ; arahat [m]
อัฐ[n.] (at) EN: cowrie ; money ; penny ; satang ; at [old coin worth one-eighth of a feuang or one sixty-fourth part of a baht] FR:
อวชาต[adj.] (awachāt) EN: inferior to his father ; unworthy of his family name FR:
อวชาต-[pref.] (awachātta-) EN: inferior to his father ; unworthy of his family name FR:
บัตเตอร์เวิร์ท = บัตเตอร์เวิร์ธ[n. prop.] (Battoēwoēt ) EN: Butterworth FR: Butterworth
บัวบก[n.] (būabok) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal FR: hydrocotyle [f] ; écuelle d'eau [f]
บูชนียสถาน[n.] (būchanīyasa) EN: place worthy of worship FR:
ได้ไม่คุ้มเสีย[X] (dāi mai khu) EN: It is not worth it FR:
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful FR: taré
ฝนตกขี้หมูไหล[adj.] (fontokkhīmū) EN: meaningless ; of no consequence ; irrelevant ; worthless FR:
ฮอร์นเวิร์ต[n.] (hønwoēt) EN: hornwort FR:
เจดีย์[n.] (jēdī) EN: person worthy of worship ; place worthy of worship ; object worthy of worship FR:
เจตมูลเพลิงแดง[n. exp.] (jettamūnphl) EN: Rose-colored lead-wort ; Plumbago indica FR: Plumbago indica
เจตมูลเพลิงขาว[n. exp.] (jettamūnphl) EN: Wild leadwort ; Plumbago zeylanica FR: Plumbago zeylanica
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless FR: insignifiant
กำขี้ดีกว่ากำตด[v. (loc.)] (kamkhīdīkwā) EN: a little is better than nothing ; a bird in the hand is worth two in the bush FR: un tien vaut mieux que deux tu l'auras
กันไว้ดีกว่าแก้[xp] (kan wai dī ) EN: An ounce of prevention is worth a pound of cure FR: mieux vaut prévenir que guérir
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่าสุทธิ[n. exp.] (khā sutthi) EN: net worth FR:
ขาดค่า[v. exp.] (khāt khā) EN: be worthless FR:
ขาดความเชื่อถือ[adj.] (khāt khwām ) EN: unreliable ; untrustworthy FR: pas fiable
คิดโกง[adj.] (khit kōng) EN: disloyal ; untrustworthy ; crooked FR:
ของไร้ค่า[n. exp.] (khøng rai k) EN: worthless thing ; junk FR: foutaise [f] (fam.)
ข้อพิจารณา[n. exp.] (khø phitjār) EN: point worth considering FR:
คบไม่ได้[v. exp.] (khop mai dā) EN: be not worth associating with ; be untrustworthy FR:
คุ้ม[v.] (khum) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth FR: équivaloir ; couvrir
คุ้มค่า[v. exp.] (khum khā) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover FR: valoir ; mériter ; en valoir la chandelle
คุ้มค่า[adj.] (khum khā) EN: remunerative ; rewarding ; worthwhile ; worth the price FR: profitable ; rentable
คุ้มค่าเหนื่อย[v. exp.] (khumkhā neū) EN: be worth one's work ; be worth the effort ; be worth the trouble ; be worthwhile FR: valoir la peine
คุณค่า[n.] (khunkhā = k) EN: worth ; value FR: valeur [f] ; mérite [m]
คุณค่า[n.] (khunnakhā =) EN: worth ; value FR: valeur [f] ; mérite [m]
คุณภาพ[n.] (khunnaphāp) EN: quality ; value ; worth FR: qualité [f] ; valeur [f] ; richesse [f]
ความคุ้มค่า[n.] (khwām khum ) EN: worthiness ; value for money FR:
ความไม่ทนทะเล[n. exp.] (khwām mai t) EN: unseaworthiness FR:
ความมั่นใจ[n.] (khwām manja) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance FR: assurance [f] ; confiance [f]
ความน่าเชื่อถือ[n. exp.] (khwām nā ch) EN: credit ; reliability ; credibility ; trustworthiness FR: crédit [m] ; crédibilité [f] ; fiabilité [f]
ความน่าเชื่อถือด้านกาเงิน[n. exp.] (khwām nā ch) EN: creditworthiness FR:

wort ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spruch {m}; geflügeltes Wort | Sprüche pl; geflügelte Wortedictum | dictums; dicta
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Adjektiv {n}; Eigenschaftswort
Adverb {n}; Umstandswort
Anapher {f}; Wortwiederholung
Billigung {f}; Befürwortung
beachtenswert {adj}noteworthy
Beantwortung {f} | Beantwortungen
Bestätigung {f}; Befürwortung
Bierwürze {f}wort
Wasserschlauch {m} (Utricularia)bladderwort
Brasilianischer Wassernabel {m} (Hydrocotyle leucocephala)water pennywort
Schlagwort {n} | Schlagwörter
Schlagwort {n}; Stichwort
Phrase {f}; Schlagwort
Wort {n} | Worte
Kodewort {n}; Codewort
Millionenauftrag {m}contract worth millions
Stichwort {n} | auf Stichwort | genau aufs Stichwort; wie gerufen | das Stichwort geben; das Einsatzzeichen geben | jdm. sein Stichwort gebencue | on cue | right on cue | to cue | to give sb. his cue
Debatte {f}; Wortstreit
Wörterbuch {n} | Wörterbücher
Epilog {m}; Nachwort
Beiwort {n} | Beiworte
Geleitwort {n}; Vorwort
schlagfertig; wortgewandt {adj} | schlagfertiger; wortgewandter | am schlagfertigsten; am wortgewandtestenglib | glibber | glibbest
Glossar {n}; Wortliste
Stichwort {n} | unter dem Stichwortheading | under the heading of
mangels {prp; +Genitiv} | mangels einer Antwortin the absence of | in the absence of an answer; failing an answer
Fragefürwort {n}; Fragewort
Vorrede {f}; einleitende Worte | sich nicht lange bei der Vorrede aufhaltenintroductory words | not to take long over the introductions
unverantwortlich; verantwortungslos {adj} | unverantwortlicher; verantwortungsloser | am unverantwortlichsten; am verantwortungslosestenirresponsible | more irresponsible | most irresponsible
Possessivpronomen {n}; besitzanzeigendes Fürwortpossessive pronoun
Jawort {n} | Jaworte
wörtlich {adj} | etw. wörtlich nehmenliteral | to take sth. in literal sense
wortgetreu {adj} | wortgetreuer | am wortgetreustenliteral | more literal | most literal
lobenswert; rühmlich; rühmenswert {adj} | lobenswerter; rühmlicher; rühmenswerter | am lobenswertesten; am rühmlichsten; am rühmenswertestenpraiseworthy | more praiseworthy | most praiseworthy
lobenswert; löblich {adj}worthy
lobenswert {adv}praiseworthily
Malapropismus {m}; Wortverwechslung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wort
Back to top