ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

philosopher

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *philosopher*, -philosopher-

philosopher ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
philosopher (n.) นักปราชญ์ See also: นักปรัชญา, ปราชญ์ Syn. guru, sage, thinker
philosopher (n.) ผู้รู้หลักธรรม See also: ผู้ปลงตก
philosopher (n.) คนใจเย็น See also: คนสุขุมเยือกเย็น
English-Thai: HOPE Dictionary
philosopher(ฟิลิส'ซะเฟอะ) n. นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ปราชญ์,ผู้รู้หลักธรรม,ผู้ที่ปลงตก,ผู้เล่นแปรธาตุ,ผู้มีใจเยือกเย็น ไม่สะทกสะท้านต่อภยันตราย,ผู้เล่นแปรธาตุ ุ, See also: philosophership n.
English-Thai: Nontri Dictionary
philosopher(n) นักปราชญ์,นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ผู้เล่นแร่แปรธาตุ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Philosophersนักปรัชญา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักปรัชญา (n.) philosopher See also: intellectual
นักปราชญ์ (n.) philosopher See also: sage, learned man, logician Syn. ปราชญ, ผู้รู้, ผู้มีปัญญา
ปราชญ (n.) philosopher See also: sage, learned man, logician Syn. ผู้รู้, ผู้มีปัญญา
ปราชญ์ (n.) philosopher See also: sage, learned man, savant, scholar Syn. นักปราชญ์, ผู้รู้, ผู้รอบรู้
ผู้มีปัญญา (n.) philosopher See also: sage, learned man, logician Syn. ปราชญ, ผู้รู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What are you? Some kind of a Quickie Mart philosopher or something like that?ลุงเป็นใครกัน นักปรัชญา ฉบับรวดเร็วทันใจหรืออะไรแบบนั้นหรือ
"When the philosopher heard that the fortress of virtue had already been subdued,"เมื่อนักปราชญ์ได้ยินว่าป้อมปราการ ของความบริสุทธิ์ได้ถูกพิชิตไปแล้ว"
A philosopher once asked,มีนักปราชท่านหนึ่งถามว่า
I think when he grows up, he's going to be a writer or philosopher or do something really special with all of that solitude.ฉันคิดว่าเมือเขาโตขึ้น เขาจะเป็นนักเขียน... ...ไม่ก็นักปรัชญา... ..ไม่ก็ทำอะไรที่มันเฉพาะทางที่ทำคนเดียวน่ะ
The most brilliant philosopher I know, having to give up her science.นักปราชญ์ที่เก่งที่สุดที่ข้าเคยเจอ ยังต้องยอมถอยให้กับวิทยาศาสตร์ของเธอเลย
The philosopher Hypatia.มีคริสเตียนเยอะขนาดนี้ ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย?
Remember the teachings of philosopher Dasan, Jeong Yak Yong.จากคำสอนของนักปราชญ์จังยัคยอง
Our resident philosopher might ambush you.เพราะที่นี้ค่อนข้างอันตรายนะ
In 500 B.C., the philosopher Parmenides declared that motion is impossible because for an object to move any distance, it would have to pass through an infinite series of fractional steps to get from one place to another,ใน 500 ก่อนคริสต์กาล, พาเมนิดส ปรัชญา ประกาศว่าการเคลื่อนไหวเป็นไป ไม่ได้ เพราะวัตถุที่จะย้ายระยะใด ๆ
Tim Maudlin is a philosopher of physics at Rutgers University.ทิมสะอึกสะอื้นเป็นปรัชญาของ ฟิสิกส์ ที่มหาวิทยาลัยรัตเกอร์ส
The first we know of was a Greek philosopher king called Architus.แรกที่เรารู้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์นัก ปรัชญากรีก เรียกว่า อาคิสทัส ปรัชญากรีก อาคิสทัส
The Greek philosopher Architus offered an argument for why the Universe must be infinite.เสนอข้อโต้แย้งว่าทำไมจักรวาล จะต้องไม่มีที่สิ้นสุด

philosopher ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, 亚当・斯密 / 亞當・斯密] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论
恩格斯[Ēn gé sī, ㄣ ㄍㄜˊ ㄙ, 恩格斯] Friedrich Engels (1820-1895), socialist philosopher and one of the founder of marxism
托马斯・阿奎纳[Tuō mǎ sī, ㄊㄨㄛ ㄇㄚˇ ㄙ· A1 kui2 na4, 托马斯・阿奎纳 / 托馬斯・阿奎納] Thomas Aquinas (1225-1274), Italian Catholic priest in the Dominican Order, philosopher and theologian in the scholastic tradition
萨特[Sà tè, ㄙㄚˋ ㄊㄜˋ, 萨特 / 薩特] Jean-Paul Sartre (1905-1980), French existential philosopher and novelist
三浦・梅园[Sān pǔ, ㄙㄢ ㄆㄨˇ· Mei2 yuan2, 三浦・梅园 / 三浦・梅園] MIURA Baien (1723-1789), Japanese neo-Confucian philosopher and pioneer economist, author of The Origin of value 價原|价原
笛卡儿[Dí kǎ er, ㄉㄧˊ ㄎㄚˇ ㄦ˙, 笛卡儿 / 笛卡兒] René Descartes (1596-1650), French philosopher and author of Discours de la méthode 方法論|方法论
商鞅[Shāng Yāng, ㄕㄤ ㄧㄤ, 商鞅] Shang Yang (c. 390-338 BC), legalist philosopher and important statesman of Qin state 秦國|秦国 whose militaristic reforms in 356 and 350 BC played a key role in establishing Qin power
举贤良对策[jǔ xián liáng duì cè, ㄐㄩˇ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ ㄉㄨㄟˋ ㄘㄜˋ, 举贤良对策 / 舉賢良對策] Treatise 134 BC by Han dynasty philosopher Dong Zhongshu 董仲舒
亚里士多德[Yà lǐ shì duō dé, ㄧㄚˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄜˊ, 亚里士多德 / 亞里士多德] Aristotle (384-322 BC), Greek philosopher
亚里斯多德[Yà lǐ sī duō dé, ㄧㄚˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄉㄨㄛ ㄉㄜˊ, 亚里斯多德 / 亞里斯多德] Aristotle (philosopher)
无着[wú zhe, ˊ ㄓㄜ˙, 无着 / 无著] Asanga (Buddhist philosopher)
德勒兹[Dé lè zī, ㄉㄜˊ ㄌㄜˋ ㄗ, 德勒兹 / 德勒茲] Deleuze (philosopher)
尼采[Ní cǎi, ㄋㄧˊ ㄘㄞˇ, 尼采 / 尼採] Friedrich Nietzsche (1846-1900), German philosopher
孙子[Sūn zǐ, ㄙㄨㄣ ㄗˇ, 孙子 / 孫子] Sun Wu 孫武|孙武, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法
孙武[Sūn Wǔ, ㄙㄨㄣ ˇ, 孙武 / 孫武] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
孙武子[Sūn Wǔ zǐ, ㄙㄨㄣ ˇ ㄗˇ, 孙武子 / 孫武子] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
卢梭[Lú suō, ㄌㄨˊ ㄙㄨㄛ, 卢梭 / 盧梭] Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Enlightenment philosopher
西塞罗[Xī sāi luó, ㄒㄧ ㄙㄞ ㄌㄨㄛˊ, 西塞罗 / 西塞羅] Marcus Tullius Cicero (106-43 BC), famous Roman politician, orator and philosopher, murdered at the orders of Marc Anthony
马库色[Mǎ kù sè, ㄇㄚˇ ㄎㄨˋ ㄙㄜˋ, 马库色 / 馬庫色] Marcuse (philosopher)
马克思[Mǎ kè sī, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, 马克思 / 馬克思] Marx (name); Groucho Marx (the star of Duck Soup, 1933); Karl Marx (1818-1883), German socialist philosopher, political activist and founder of Marxism
狄奥多・阿多诺[Dí ào duō, ㄉㄧˊ ㄠˋ ㄉㄨㄛ· A1 duo1 nuo4, 狄奥多・阿多诺 / 狄奧多・阿多諾] Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer
阿多诺[Ā duō nuò, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄨㄛˋ, 阿多诺 / 阿多諾] surname Adorno; Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno 狄奧多·阿多諾|狄奥多·阿多诺 (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer
哲人石[zhé rén shí, ㄓㄜˊ ㄖㄣˊ ㄕˊ, 哲人石] philosopher's stone
哲学家[zhé xué jiā, ㄓㄜˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 哲学家 / 哲學家] philosopher
点金石[diǎn jīn shí, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕˊ, 点金石 / 點金石] philosopher's stone
普鲁东[Pǔ lǔ dōng, ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄉㄨㄥ, 普鲁东 / 普魯東] Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), French socialist philosopher
柏拉图[Bó lā tú, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄊㄨˊ, 柏拉图 / 柏拉圖] Plato (c. 427-c. 347 BC), Greek philosopher
普罗提诺[Pǔ luó tí nuò, ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄧˊ ㄋㄨㄛˋ, 普罗提诺 / 普羅提諾] Plotinus (Neoplatonism philosopher)
苏格拉底[Sū gé lā dǐ, ㄙㄨ ㄍㄜˊ ㄌㄚ ㄉㄧˇ, 苏格拉底 / 蘇格拉底] Socrates (469-399 BC), Greek philosopher
伏尔泰[Fú ěr tài, ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄊㄞˋ, 伏尔泰 / 伏爾泰] Voltaire (1694-1778), Enlightenment philosopher

philosopher ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィロソファー[, firosofa-] (n) philosopher
哲学者[てつがくしゃ, tetsugakusha] (n) philosopher
小国寡民[しょうこくかみん, shoukokukamin] (n) small country with a small population (The Chinese philosopher Lao-tze's ideal of a state)
西哲[せいてつ, seitetsu] (n) western philosopher
哲人[てつじん, tetsujin] (n) wise man; philosopher; sage; (P)
哲学者の石[てつがくしゃのいし, tetsugakushanoishi] (n) (See 賢者の石) philosopher's stone
賢者の石[けんじゃのいし, kenjanoishi] (n) philosopher's stone

philosopher ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักปราชญ์[n.] (nakprāt) EN: philosopher ; sage ; learned man ; logician ; man of learning ; wise man FR: sage [m] ; philosophe [m] ; homme de savoir [m] ; savant [m]
นักปรัชญา[n.] (nakpratyā =) EN: philosopher FR: philosophe [m]
ผู้มีปัญญา[n. exp.] (phū mī pany) EN: intellectual ; philosopher FR: intellectuel [m]
ปราชญ์[n.] (prāt) EN: philosopher ; sage ; wise person ; learned man ; savant ; scholar ; highbrow FR: philosophe [m] ; sage [m] ; érudit [m] ; savant [m] ; intellectuel [m]
ปรัชญาเมธี[n.] (pratyāmēthī) EN: philosopher FR: philosophe [m]
ธีระ[n.] (thīra) EN: philosopher FR: philosophe [m] ; sage
วิพุธ[n.] (wiphut) EN: wise man ; philosopher ; sage FR:
วิชญะ[n.] (witya) EN: sage ; philosopher FR:
โรคกลัวปรัชญา[n. exp.] (rōk klūa pr) EN: philosophobia ; fear of philosophy or philosophers FR:

philosopher ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Philosoph {m}philosopher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า philosopher
Back to top