ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immense

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immense*, -immense-

immense ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immense (adj.) มโหฬาร See also: กว้างใหญ่, ใหญ่โต, มหึมา, มากมาย Syn. colossal, enormous, gigantic
immensely (adv.) อย่างมโหฬาร See also: อย่างมากมาย, อย่างกว้างใหญ่, อย่างมหาศาล Syn. vastly, very
English-Thai: HOPE Dictionary
immense(อิเมนซฺ') adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มโหฬาร,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,ดีมาก,เลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: immensely adv. immenseness n., Syn. huge,vast ###A. small,little
English-Thai: Nontri Dictionary
immense(adj) มหึมา,ใหญ่โตมโหฬาร,กว้างขวาง,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหาศาล (adv.) immensely See also: greatly, hugely, tremendously, enormously, vastly Syn. มากมาย, พรั่งพร้อม
อย่างมหาศาล (adv.) immensely See also: enormously, tremendously Syn. อย่างมากมาย
หนาหู (adv.) as heard immensely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where it's flat and immense And the heat is intenseที่ซึ่งเป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ และมีแสงแดดอันร้อนแรง
Because we can use that immense power to bend space-time.-ใช่แล้ว เราจะใช้พลังมหาศาล ไปบีบม้วนห่วงเวลา
Life is immense can you understand that?ชีวิตคือสิ่งดี เจ้าเข้าใจหรือเปล่า
Because I've always wanted you to leave this ship and play for the people on land and marry a nice woman and have children and all those things in life which are not immense but are worth the effortเพราะฉันอยากให้นายขึ้นนานแล้ว ไปเล่นให้คนบนบกได้ฟัง แต่งงานกับผู้หญิงดีๆ มีลูก
May I say what an immense pleasure it is to see you again.ฉันต้องพูดว่าดีใจมากที่ ได้พบคุณอีก
Your assassination, Rutledge, will create a public outrage... and trigger immense support for your proposals.การถูกลอบสังหารของแกรูทเลจด์ มันจะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์ในสังคม แล้วคนจะสนับสนุนนโยบายแก
Dubai has no water, but it can afford to expend immense amounts of energy to desalinate seawater and build the highest skyscrapers in the world.ดูไบไม่มีน้ำ,แต่สามารถจ่ายค่า พลังงานจำนวนมากมายมหาศาล เพื่อเปลี่ยนน้ำจืดจากทะเลและ สร้างตึกระฟ้าสูงที่สุดในโลก
Antarctica is a continent with immense natural resources that no country can claim for itself, a natural reserve devoted to peace and science.แอนตาร์กติกาคือทวีปที่อุดม ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งไม่มีประเทศใดครอบครองได้ จึงสงวนให้เพื่อสันติและวิทยาศาสตร์
Stransky, this time, has got this kick of immense importance for his country.คราวนี้ สตรานสกี้ ต้องทำการเตะลูกโทษ ที่สำคัญอย่างมหาศาลให้แก่ประเทศนะครับ
The gargantua are immense beings... with the power to lay waste to entire worlds.อสูรกายที่ยิ่งใหญ่... มีอำนาจในการ ที่จะสามารถทำลายล้างโลกได้
The immense pleasure of raising a family...ความสุขมหาศาลของการใช้ชีวิตครอบครัว
The immense potential he was born with.ถึงศักยภาพอันแสนยิ่งใหญ่ ที่กำเนิดขึ้นมาพร้อมตัวเขา

immense ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
福如东海[fú rú Dōng hǎi, ㄈㄨˊ ㄖㄨˊ ㄉㄨㄥ ㄏㄞˇ, 福如东海 / 福如東海] lucky as immense as the East sea (成语 saw); a lucky sign
巨大[jù dà, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ, 巨大] huge; immense; very large; tremendous; gigantic; enormous
洋洋得意[yáng yáng dé yì, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄉㄜˊ ㄧˋ, 洋洋得意] immensely pleased with oneself (成语 saw); proud; complacent
洋洋自得[yáng yáng zì dé, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄗˋ ㄉㄜˊ, 洋洋自得] immensely please with oneself (成语 saw); proud; complacent
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意洋洋] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency
洋洋[yáng yáng, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 洋洋] vast; impressive; self-satisfied; immensely pleased with oneself

immense ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大力[だいりき, dairiki] (n,adj-no) immense physical strength
無量無辺[むりょうむへん, muryoumuhen] (n,adj-no) immense and limitless
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific
凄く[すごく, sugoku] (adv) (See 凄い) awfully; very; immensely
夥しい[おびただしい, obitadashii] (adj-i) (uk) large number; innumerable; great many; immense; vast; abundant; (P)
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P)
絶大[ぜつだい, zetsudai] (adj-na,n) tremendous; immense; (P)
至大[しだい, shidai] (adj-na,n) immense; enormous
興味津々;興味津津;興味しんしん[きょうみしんしん, kyoumishinshin] (adj-no,adj-t,adv-to) very interesting; of absorbing interest; having a keen interest (in); being immensely curious (about)
馬鹿でかい[ばかでかい, bakadekai] (adj-i) enormous; gargantuan; immense; ridiculously large

immense ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive FR: immense ; énorme; gigantesque
ความสนใจอย่างท่วมท้น[n. exp.] (khwām sonja) EN: overwhelming interest FR: immense intérêt [m]
กว้างใหญ่[v.] (kwāngyai) EN: be vast ; be large ; be immense ; be roomy ; be spacious ; be expansive ; be extensive FR: être vaste ; être immense ; être étendu
มหาศาล[adj.] (mahāsān) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous ; massive ; large FR: immense ; gigantesque ; énorme ; considérable ; massif ; grandiose
มหึมา[adj.] (maheumā) EN: gigantic ; enormous ; huge ; immense ; great ; tremendous FR: immense ; gigantesque ; énorme ; considérable
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
โอฬาร[adj.] (ōlān) EN: colossal ; enormous ; grand ; gargantuan ; gigantic ; immense FR:
ว้าง[adj.] (wāng) EN: vast ; immense FR:
เวิ้งว้าง[adj.] (woēngwāng) EN: vast ; wide ; open ; immense ; extensive FR:
ใหญ่หลวง[adj.] (yailūang) EN: immense ; enormous ; tremendous ; huge ; gigantic ; major FR: énorme ; grave
ใหญ่โต[adj.] (yai tō) EN: enormous ; huge ; vast ; immense ; large ; massive ; gigantic FR: énorme ; géant ; massif
ใหญ่โตมโหฬาร[adj.] (yai tō mahō) EN: grand ; huge ; enormous ; immense ; large ; grandiose FR:
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily FR: largement ; grandement
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly FR:
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly FR: immensément ; infiniment ; énormément
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāikāikø) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously ; an enormous amount (of) ; a pile (of) ; a whole lot (of)  FR: massivement ; en grand nombre
อย่างมหาศาล[adv.] (yāng mahāsā) EN: greatly ; immensely FR: considérablement ; grandement

immense ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungeheuer; immens; unermesslich; unübersehbar {adj} | ungeheurer; unermesslicher | am ungeheuersten; am unermesslichstenimmense | more immense | most immense
Unzahl {f}immense number

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immense
Back to top