ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

huimmensity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *huimmensity*, -huimmensity-

huimmensity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
huimmensity (n.) ความใหญ่โต See also: ความมโหฬาร Syn. enormity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า huimmensity
Back to top