ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gigantism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gigantism*, -gigantism-

gigantism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gigantism (n.) ความใหญ่โตมาก See also: ความกว้างขวางมาก, ความมากมาย, ความมหึมา, ความไพศาล

gigantism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร่างกายสูงผิดปกติ[n. exp.] (rāngkāi sūn) EN: gigantism FR: gigantisme [m]

gigantism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Risenwuchs {m}gigantism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gigantism
Back to top