ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

digest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *digest*, -digest-

digest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
digest (vt.) เข้าใจ See also: ซึมซาบ, หยั่งถึง Syn. understand, grasp Ops. misunderstand
digest (vt.) ตัดทอน See also: ย่อสั้นๆ Syn. summarize, condense
digest (n.) บทสรุป See also: งานย่อ, บทสรุปใจความสำคัญ, บทคัดย่อ Syn. abstract, brief Ops. amplification
digest (n.) ประมวลกฎหมาย
digest (vt.) ย่อยอาหาร See also: ย่อย Syn. absorb, ingest
digest (vi.) ย่อยอาหาร See also: ย่อย Syn. absorb, ingest
digest (n.) หนังสือที่รวบรวมบทความ
digest (n.) หนังสือรวบรวมบทความหรือเรื่องราวสั้นๆ
digestibility (n.) ความสามารถในการย่อยอาหาร
digestible (adj.) ซึ่งย่อยแล้ว Syn. eatable, absorbable
digesting (n.) การย่อยอาหาร Syn. eupepsia
digestion (n.) การย่อยอาหาร Syn. digesting, eupepsia
digestive (adj.) เกี่ยวกับการย่อยอาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
digestive biscuitn. ขนมปังกรอบที่กลมใหญ่
digestor(ดิเจส'เทอะ) n. ดูdigester
English-Thai: Nontri Dictionary
digest(n) เรื่องย่อ,หนังสือประมวลกฎหมาย
digestible(adj) ย่อยได้,พอประมวลได้
digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ
digestive(adj) เกี่ยวกับการย่อย,เกี่ยวกับการเก็บใจความสำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
digestฉบับย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
digestion๑. การย่อยอาหาร๒. การย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestive๑. -ย่อย(อาหาร)๒. ยาย่อย (อาหาร) [มีความหมายเหมือนกับ digestant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digestหนังสือย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digestibilityความสามารถในการย่อย [การแพทย์]
Digestionการย่อยอาหาร [TU Subject Heading]
digestive enzymeเอนไซม์ย่อยอาหาร, เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหาร มีหลายชนิดซึ่งจะย่อยอาหารเฉพาะอย่าง เช่นลิเพสย่อยอาหารพวกไขมัน โปรตีนเอสย่อยอาหารพวกโปรตีน  มอลเทศย่อยอาหารพวกแห้ง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่อย (v.) digest
น้ำย่อย (n.) digesting juice See also: enzyme
การย่อยอาหาร (n.) digestion
ตั้งธาตุ (v.) set the digestive system properly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When this thing attacked our dogs, it tried to digest 'em, absorb them.It's imitation. We got to it before it had time to finish. Finish what?
Reader's Digest condensed books.รีดเดอร์ไดเจสต์หนังสือย่อ
Who actually could require and digest blood.ซึ่งเรียกร้องที่จะดื่มกินเลือด
How can such a small stomach digest so much food?กระเพาะแค่เนี้ย ย่อยอาหารตั้งบานเบอะได้งัยว่ะ?
Exactly. A shark takes days to digest prey.ไม่แน่นะ \ ฉลามจะออกล่าเหยื่อทุกวัน
Under their calm waters lies a veritable factory, where plants and micro-organisms patiently filter the water and digest all the pollution.ใต้ผืนน้ำอันสงบนิ่ง เป็นที่ตั้งของโรงงาน ที่ซึ่งพืชน้ำและจุลินทรีย์ กรองน้ำอย่างอดทน และย่อยสลายมลพิษ
Guys your age can't digest certain foods.คนอายุเท่าเธอ ย่อยอาหารบางอย่างไม่ได้
He never even told me he liked me, so it's a little tough for me to digest when you're telling me he said the whole future was riding on me and he's passing it down.ผมเลยปักใจเชื่อไม่ลงที่คุณบอกว่าพ่อ.. พูดว่าอนาคตอยู่ในมือผม
I need something warm beneath me, or I can't digest my food.ฉันต้องการความอบอุ่น ไม่งั้นอาหารฉันจะไม่ย่อย
Gene will never be able to digest them.จีนไม่สามารถย่อยมันได้แน่
She could probably digest the frying pan.เธอคงย่อยกระทะได้ด้วยมั้ง
No, I can't seem to digest very well these days.ไม่ฉันท้องเสีย เพราะว่าทำงานเยอะ

digest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文摘[wén zhāi, ㄨㄣˊ ㄓㄞ, 文摘] digest (of literature); to make a digest (of data); summary
同化[tóng huà, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 同化] assimilation (cultural, digestive, phonemic etc)
消化[xiāo huà, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ, 消化] digest; digestion; digestive
消化液[xiāo huà yè, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄝˋ, 消化液] digestive fluid
消化管[xiāo huà guǎn, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄢˇ, 消化管] digestive tube; gut
消化系统[xiāo huà xì tǒng, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 消化系统 / 消化系統] digestive system; gastrointestinal tract
消化腺[xiāo huà xiàn, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 消化腺] digestive glands
消化道[xiāo huà dào, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄠˋ, 消化道] digestive tract
消化酶[xiāo huà méi, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˊ, 消化酶] digestive enzyme
消食[xiāo shí, ㄒㄧㄠ ㄕˊ, 消食] digestion
肠胃道[cháng wèi dào, ㄔㄤˊ ㄨㄟˋ ㄉㄠˋ, 肠胃道 / 腸胃道] digestive tract
消化不良[xiāo huà bù liáng, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 消化不良] indigestion
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, 瘲] spasms or convulsions in young children, caused by indigestion
报摘[bào zhāi, ㄅㄠˋ ㄓㄞ, 报摘 / 報摘] news digest
读者文摘[dú zhě wén zhāi, ㄉㄨˊ ㄓㄜˇ ㄨㄣˊ ㄓㄞ, 读者文摘 / 讀者文摘] Reader's Digest
肠胃[cháng wèi, ㄔㄤˊ ㄨㄟˋ, 肠胃 / 腸胃] stomach and intestine; digestive system

digest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイジェストアクセスプロトコル[, daijiesutoakusesupurotokoru] (n) {comp} digest access protocol
噛み熟す;噛みこなす;噛熟す;かみ殺す[かみこなす, kamikonasu] (v5s,vt) to chew; to digest
活動誌[かつどうし, katsudoushi] (n) specialty magazine; information digest
ダイジェスト[, daijiesuto] (n,vs) digest; (P)
タンパク消化酵素;蛋白消化酵素[タンパクしょうかこうそ(タンパク消化酵素);たんぱくしょうかこうそ(蛋白消化酵素), tanpaku shoukakouso ( tanpaku shouka kouso ); tanpakushoukakouso ( tanpaku shouka k] (n) protein-digesting enzyme
メレナ;メレーナ[, merena ; mere-na] (n) melena (melaena) (stool containing partially digested blood)
不消化[ふしょうか, fushouka] (adj-na,n) indigestion
不消化物[ふしょうかぶつ, fushoukabutsu] (n) indigestible materials
凭れる(P);靠れる[もたれる, motareru] (v1,vi) (1) (uk) to lean against; to lean on; to recline on; (2) (uk) to lie heavy (on the stomach); to be uneasily digested; (P)
化学的消化[かがくてきしょうか, kagakutekishouka] (n,vs) chemical digestion
咀嚼[そしゃく, soshaku] (n,vs,adj-no) (1) chewing; mastication; breaking into bite-sized pieces; (2) digestion; assimilation
持ち越し;持越し[もちこし, mochikoshi] (n,vs) (1) (col) (See 持ち越す) work, items, etc. carried over from earlier; (2) hangover; what you ate the day before (and is still being digested)
未消化[みしょうか, mishouka] (n) (1) undigested (food); (2) unfulfilled (orders); unused (funds)
消化[しょうか, shouka] (n,vs,adj-no) (1) digestion; (2) thorough understanding; (3) selling accumulated (excess) products; dealing with a large amount of work; (4) losing one's form and turning into something else; (P)
消化不良[しょうかふりょう, shoukafuryou] (n,adj-no) indigestion; dyspepsia
消化剤[しょうかざい, shoukazai] (n) digestive
消化力[しょうかりょく, shoukaryoku] (n) digestive capacity; digestive power; digestive strengh
消化器[しょうかき, shoukaki] (n) digestive organs; (P)
消化液[しょうかえき, shoukaeki] (n) digestive fluids
消化系[しょうかけい, shoukakei] (n) digestive system
消化腺[しょうかせん, shoukasen] (n) digestive gland
消化酵素[しょうかこうそ, shoukakouso] (n) digestive enzyme
熟す[じゅくす, jukusu] (v5s,vt) (1) (uk) to digest; (2) (uk) to break down; to break to pieces; to crush; (3) (uk) to be able to use; to be good at; to have a good command of; (4) (uk) to finish; to complete; to manage; to perform; (5) (uk) to sell; (suf,v5s) (6) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... well; to do ... completely; (P)
熟れ[こなれ, konare] (n) digestion; digestibility
熟れる[こなれる, konareru] (v1,vi) (1) to be digested; (2) to be proficient; to be smooth; (3) to be mellowed
砂下ろし[すなおろし, sunaoroshi] (n) cleaning dirt or sand out of the digestive system
細胞内消化[さいぼうないしょうか, saibounaishouka] (n) intracellular digestion
胃弱[いじゃく, ijaku] (n,adj-no) dyspepsia; indigestion; weak digestion
胃腸薬[いちょうやく, ichouyaku] (n) digestive medicine; medicine for the stomach and bowels
腸管[ちょうかん, choukan] (n,adj-no) digestive tract
腹ごなし;腹熟し[はらごなし, haragonashi] (n,vs) exercise to help digestion
腹持ち[はらもち, haramochi] (n) feeling of fullness; slow digestion
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m,vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P)

digest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify FR: énumérer
จำแนกแยกแยะ[v. exp.] (jamnaēk yaē) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift FR: séparer ; trier
ย่อย[v.] (yǿi = yøi) EN: digest FR: digérer ; assimiler
ย่อยอาหาร[v. exp.] (yǿi āhān) EN: digest food ; digest FR: digérer la nourriture ; digérer
ย่อความ[n.] (yø khwām) EN: summary ; precis ; abstract ; brief ; short written statement FR: précis [m] ; sommaire [m] ; abrégé [m] ; résumé [m] ; condensé [m] ; digest [m] (anglic.)
อาหารไม่ย่อย[n. exp.] (āhān mai yø) EN: indigestion FR: indigestion [f]
ไฟธาตุ[n.] (faithāt) EN: digestion FR: digestion [f]
ไฟธาตุไม่ดี[X] (faithāt mai) EN: have poor digestion ; suffer indigestion FR: avoir une indigestion
การย่อยอาหาร[n.] (kān yǿi āhā) EN: digestion FR: digestion [f]
การย่อยได้[n. exp.] (kān yǿi dāi) EN: digestibility FR: digestibilité [f]
เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร[adj.] (kīo kap rab) EN: digestive FR: digestif
กระบวนการย่อยอาหาร[n. exp.] (krabūankān ) EN: digestive process FR: processus de digestion [m]
แน่นท้อง[X] (naenthøng) EN: have indigestion FR:
น้ำย่อย[n. exp.] (nāmyøi) EN: digestive juice ; gastric juice ; enzyme FR: suc gastrique [m] ; suc digestif [m] ; enzyme [f]
ระบบย่อยอาหาร[n. exp.] (rabop yøi ā) EN: FR: appareil digestif [m]
โรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร[n. exp.] (rōk kīokap ) EN: FR: maladie digestive [f]
ตั้งธาตุ[v.] (tangthāt) EN: set the digestive system properly FR:
ท้องอืด[v.] (thøng-eūt) EN: feel bloated ; feel gassy ; have indigestion FR: ballonner
ท้องเฟ้อ[v.] (thøngfoē) EN: have indigestion FR:
ท้องขึ้น[v.] (thøngkheun) EN: have indigestion FR:
ท้องเสีย[v.] (thøngsīa) EN: have indigestion ; have an upset stomach ; suffer from diarrhea FR: avoir l'estomac dérangé ; avoir la diarrhée ; souffrir de coliques ; avoir la chiasse (vulg.) ; avoir la courante (pop.)
ยาช่วยย่อย[n.] (yā chūay yø) EN: digestive FR:
ยาธาตุ[n.] (yāthāt) EN: stomachic ; digestion preparation FR: stomachique [m]
ย่อยได้[adj.] (yǿi dāi) EN: digestible FR: digestible
ย่อยง่าย[adj.] (yǿi ngāi) EN: FR: digestible ; facile à digérer

digest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verdaulich {adj} | verdaulicher | am verdaulichsteneasy to digest | easier to digest | easiest to digest
Digest {m,n}; Zeitschrift mit Auszügen aus Büchern oder Zeitschriftendigest
Verdauungstrakt {m} [anat.]digestive tract; alimentary tract
Unverdaulichkeiten {pl}indigestibleness
unverdaulich {adj} | unverdaulicher | am unverdaulichstenindigestible | more indigestible | most indigestible
unverdaulich {adv}indigestibly
Magenverstimmung {f} [med.]indigestion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า digest
Back to top