ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abbreviate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abbreviate*, -abbreviate-

abbreviate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abbreviate (vt.) ทำให้สั้นลง See also: ลดลง, ตัดทอน Syn. abridge, foreshorten, shorten, cut, contract, reduce
abbreviate (vt.) ย่อความ
abbreviate to (phrv.) ย่อ See also: ย่อคำ, ย่อว่า, ย่อเป็น
abbreviated (adj.) ไม่พอเพียง
abbreviated (adj.) สั้น Syn. short
abbreviated (adj.) หายาก
English-Thai: HOPE Dictionary
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
English-Thai: Nontri Dictionary
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้นลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abbreviated dialingการต่อเลขหมายย่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Abbreviate audio prompts, please.ขอเสียงแจ้งเตือนแบบย่อ ด้วยค่ะ
Earlier in the trip, she uses text abbreviations, but later on she spells out some of the same words she abbreviated.ก่อนไปทริป. เธออ่านคู่มือการเรียน. แล้วก็วาง.
Which when abbreviated spells "so sad," but it's not.ซึ่งตัวย่อภาษาอังกฤษจะแปลว่า "เศร้ามาก" แต่มันไม่เศร้าหรอกนะ
That would give us an abbreviated distance to crime value.นั่นจะช่วยเราลดระยะทาง ระหว่างจุดเกิดเหตุลงไป

abbreviate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三不[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ, 三不] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase)
简约[jiǎn yuē, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄝ, 简约 / 簡約] sketchy; concise; abbreviated

abbreviate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
略す[りゃくす, ryakusu] (v5s,vt) (1) (See 略する) to abbreviate; to omit; (2) to take; to capture; (P)
略する;掠する[りゃくする, ryakusuru] (vs-s,vt) (1) (略する only) to abbreviate; to omit; (2) to take; to capture
略暦[りゃくれき, ryakureki] (n) (abbr) (See 略本暦) abbreviated koyomi (Japanese traditional calendar); koyomi presented in a smaller, easy to use, format
略本暦[りゃくほんれき, ryakuhonreki] (n) (See 暦・こよみ) abbreviated koyomi (Japanese traditional calendar); koyomi presented in a smaller, easy to use, format
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] (n) {comp} abbreviated combined relation condition
略譜[りゃくふ, ryakufu] (n) brief genealogy; abbreviated musical notation
省略形[しょうりゃくけい, shouryakukei] (n) abbreviation; abbreviated style
短縮アドレス呼出し[たんしゅくアドレスよびだし, tanshuku adoresu yobidashi] (n) {comp} abbreviated address calling
短縮形[たんしゅくけい, tanshukukei] (n) abbreviation; abbreviated form; shortened form
破体[はたい, hatai] (n) in calligraphy, an abbreviated or mistaken form of a character, or a work written in more than one calligraphic style
Japanese-English: COMDICT Dictionary
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition
短縮アドレス呼出し[たんしゅくアドレスよびだし, tanshuku adoresu yobidashi] abbreviated address calling

abbreviate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รวบรัด[v.] (rūaprat) EN: shorten ; cut short ; compress ; abbreviate ; expedite FR:
ย่อ[v.] (yø) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่อความ[v.] (yø khwām) EN: summarize ; condense ; abbreviate ; be brief FR: abréger
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease FR: abréger ; condenser
เต็ม[adj.] (tem) EN: unabbreviated FR:

abbreviate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurzadresse {f}abbreviated address
Kurzfassung {f}abbreviated version
Kurzwahlzeichen {n}abbreviated dial code
Tastaturkommando {n} [comp.] | abgekürztes Tastaturkommandokeyboard command | abbreviated keyboard command

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abbreviate
Back to top