ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

calculation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *calculation*, -calculation-

calculation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
calculation (n.) การคาดการณ์ See also: การประมาณการณ์ Syn. estimation, prediction
calculation (n.) การคำนวณ Syn. computation, figuring
English-Thai: HOPE Dictionary
calculation(แคลคิวเล'เชิน) n. การคำนวณ,ผลจากการคำนวณ, See also: calculative adj. ดูcalculation, Syn. computation -Conf. estimation
English-Thai: Nontri Dictionary
calculation(n) การคำนวณ,การคิดเลข,การคาดคะเน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
calculationการคำนวณ [ดู computation] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calculationการคำนวณ,วิธีคำนวณ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคำนวณ (n.) calculation See also: computation
คณิต (n.) calculation See also: computation, mathematics
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now my calculation show me that Jazz and I have taken one spoon sugar..ตอนนี้ผมถึงหยิบยกการคำนวนเรื่องช้อนน้ำตาลให้แจ๊สดู...
But their calculation were all wrong.มันน่าจะไปได้สวยแต่ก็คำนวนผิดพลาดไปหมด
I made a rough calculation and put it into the matrix.ฉันคำนวณคร่าวๆ และใส่มันเข้าไปในแหล่งกำเนิด
Of course, over-identification with the subject could skew the calculation towards being extra protective or alternatively...แน่ล่ะ ระวังมากไปเรื่องผู้ต้องสงสัยอาจจะทำให้การคำนวณผิดพลาด นำไปสู่การป้องกันภัยมากเกินไป หรือ มิฉะนั้น
I know I had to make the same calculation when you found out about me.ผมรู้ว่าผมจะต้องทำให้เป็นการคำนวณเดียวกัน เมื่อคุณพบข้อมูลเกี่ยวกับผม
To make a calculation and then, uh... to determine what to do next.สร้างการคำนวณและ ระบุได้ว่าจะทำอะไรต่อ
In 1960, Carl Sagan's PhD thesis included the first calculation of the runaway greenhouse effect on Venus.รวมคำนวณแรก ของภาวะเรือนกระจก ที่หลบหนีบนดาวศุกร์
In 1650 archbishop James Ussher of Ireland made a calculation that seemed to settle the question.ใน 1650 อาร์คบิชอป เจมส์ อัเชอ ไอร์แลนด์ ทำให้การคำนวณที่ดู เหมือนจะชำระคำถาม
They made the calculations in the map room?พวกเขาทำการคำนวนในห้องแผนที่?
Besides, with the information we have, my calculations were correct.นอกจากนั้น, ด้วยข้อมูลที่เรามี, การคำนวนของผม ถูกต้อง
Dr. Chandra, I've checked my calculations again.จันทราฉันได้ตรวจสอบ คำนวณของฉัน
Something like 400,000 to one, by my calculations.มีพวกมันประมาณ 4 แสนต่อเรา 1 คน เท่าที่ผมคำนวณ

calculation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珠算[zhū suàn, ㄓㄨ ㄙㄨㄢˋ, 珠算] calculation using abacus
运算法则[yùn suàn fǎ zé, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ ㄗㄜˊ, 运算法则 / 運算法則] rules of calculation (addition, subtraction, multiplication and division); algorithm; fig. to scheme; to calculate (i.e. plot)
算法[suàn fǎ, ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, 算法] arithmetic; algorithm; method of calculation
计数法[jì shù fǎ, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄈㄚˇ, 计数法 / 計數法] calculation; reckoning
逆运算[nì yùn suàn, ㄋㄧˋ ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ, 逆运算 / 逆運算] inverse operation; inverse calculation
失着[shī zhāo, ㄕ ㄓㄠ, 失着 / 失著] unwise move; miscalculation

calculation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分散補償量計算シート[ぶんさんほしょうりょうけいさんシート, bunsanhoshouryoukeisan shi-to] (n) dispersion compensation calculation sheet
珠算(P);玉算[しゅざん(珠算)(P);たまざん, shuzan ( shuzan )(P); tamazan] (n) calculation with abacus; (P)
[さん, san] (n) (1) divining sticks; (n,vs) (2) counting; calculation
算盤勘定[そろばんかんじょう, sorobankanjou] (n) counting on the abacus; cost-benefit (profitability) calculation
読み上げ算[よみあげざん, yomiagezan] (n) having the figures read aloud by another person; calculation by abacus
近似計算[きんじけいさん, kinjikeisan] (n) rough or approximate calculation
運算[うんざん, unzan] (n,vs) mathematical operation; calculation
アバウト[, abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P)
再計算[さいけいさん, saikeisan] (n,vs) {comp} recalculation; recalculate
勘定[かんじょう, kanjou] (n,vs) calculation; counting; consideration; reckoning; settlement of an account; allowance; (P)
勘定違い[かんじょうちがい, kanjouchigai] (n) miscalculation
思惑違い[おもわくちがい, omowakuchigai] (n) miscalculation; disappointment
打算[ださん, dasan] (n,vs) calculation; self-interest; selfishness
演算[えんざん, enzan] (n,vs) (mathematical) operation; calculation; (P)
皮算用[かわざんよう, kawazanyou] (exp) (See 取らぬ狸の皮算用) over-optimistic calculation; unreliable account
確かめ算[たしかめざん, tashikamezan] (n,vs) checking (e.g. result of calculation)
算定[さんてい, santei] (n,vs,adj-no) calculation; estimation; computation; (P)
算木[さんぎ, sangi] (n) (1) sticks used for calculations; (2) divining rods
計上[けいじょう, keijou] (n,vs) (1) including a sum of money in one's calculations; (2) appropriation (a sum of money); (P)
計算[けいさん, keisan] (n,vs) (1) calculation; reckoning; count; (2) forecast; (P)
違算[いさん, isan] (n) miscalculation
間違える[まちがえる, machigaeru] (v1,vt) (1) to make a mistake (in); to commit an error (e.g. in calculation); (2) to confuse; to mistake something for something else; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
反射計算[はんしゃけいさん, hanshakeisan] reflectance calculation
数値計算[すうちけいさん, suuchikeisan] numeric operation, numeric calculation
算定[さんてい, santei] calculation (vs), estimation, computation
算用[さんよう, sanyou] computation, calculation
再計算[さいけいさん, saikeisan] recalculation, recalculate (vs)
算出[さんしゅつ, sanshutsu] calculation, computation
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast

calculation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีดลูกคิดรางแก้ว[v. exp.] (dīt lūkkhit) EN: make a rosy calculation FR:
การคำนวณ[n.] (kān khamnūa) EN: calculation FR: calcul [m]
การคำนวณต้นทุน[n. exp.] (kān khamnūa) EN: cost calculation FR:
คณิต[n.] (khanit) EN: counting ; computation ; calculation FR: calcul [m] ; compte [m]

calculation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betragsausrechnung {f}amount calculation
rechnerisch {adv}by way of calculation
Computerberechnung {f}computer calculation
Abschreibungsrechnung {f}amortization calculation
Adressrechnung {f}address calculation
Logarithmusrechnung {f}logarithmic calculation
Preisermittlung {f}price calculation; calculation of prices; pricing
Grobkalkulation {f}rough calculation
Berechnungsgrundlage {f}calculation base
Rechenvorschrift {f}calculation specification
Rentenberechnung {f}calculation of a pension
Zinsrechnung {f}calculation of interest
neue Kalkulation {f} | neue Kalkulationenrecalculation | recalculations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า calculation
Back to top