ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insanity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insanity*, -insanity-

insanity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insanity (n.) ความวิกลจริต See also: ความมีสติไม่ปกติ Syn. madness, mania, mental disorder
English-Thai: HOPE Dictionary
insanity(อินแซน'นิที) n. ความมีสติที่ไม่ปกติ,ภาวะสติวิปลาส,ความวิกลจริต, Syn. mania
English-Thai: Nontri Dictionary
insanity(n) ความบ้า,ความวิกลจริต,ความวิปลาส,ความเสียสติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insanityความวิกลจริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insanityวิกลจริต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของขึ้น (n.) insanity See also: extremely foolish action
ความบ้า (n.) insanity See also: madness, craziness, mania, delirium, mental disorder, mental illness, lunacy Syn. ความวิกลจริต, ความวิปลาส
ความวิกลจริต (n.) insanity See also: madness Syn. ความวิปลาส, ความวิปริต Ops. ความปกติ
ความวิปลาส (n.) insanity See also: madness, craziness, mania, delirium, mental disorder, mental illness, lunacy Syn. ความวิกลจริต
ความวิปลาส (n.) insanity See also: madness Syn. ความวิปริต Ops. ความปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is insanity!นี่มันบ้าบอไปแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wonder if insanity is covered in the employee health plan?ผมสงสัยว่า ไอ้ความวิกลจริตเนี่ย! มันอยู่ในประกันสังคมด้วยหรือเปล่า?
Is there any history of insanity in the family?ครอบครัวของเราเคยมีประวัติ เรื่องเพี้ยน หรือวิกลจริตบ้างไหมครับ?
Or did it bond me to Brad in the insanity of pain...จนกระทั่งได้เห็นผมเป็นแบรด และเขาเป็นผม
His attorney is pleading the insanity defense.ทนายของเค้าแก้ต่าง ว่าเป็นการป้องกันตัวในภาวะจิตไม่ปรกติ
People who fail an insanity defense are five times more likely to get a life sentence than those who just simply admit they're guilty.คนที่ การป้องกันตัวในภาวะจิตไม่ปรกติ มีมากกว่า 5 ครั้งที่เหมือนว่า จะเข้าใจเรื่องชีวิต คนเหล่านั้น ก็ง่ายที่จะยอมรับความผิด
If you persist on espousing this insanity in your writing and in your classroom, they will strip you of your tenure.ถ้าคุณยังดึงดันที่จะสนับสนุนเรื่อง ที่บ้าบอในงานเขียนและในชั้นเรียนของคุณ พวกเขาจะถอดถอนคุณ
HE WILL CHASE THAT HIGH TO THE GATES OF INSANITY AND DEATH.ตอนนี้ การฆ่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เขาคิดถึง
I am holding a carbon copy of the affidavit of insanity that was issued in the case of the State of california v;ผมมีสำเนา คำสั่งให้จับกุมเธอข้อหาวิกลจริต ที่ออกโดย รัฐแคลิฟอร์เนีย์
Do you know what the definition of insanity is?คุณรู้ไหมว่าคำนิยามของความวิกลจริตคืออะไร?
I want you to explain to me why this insanity is still going on.ฉันอยากให้คุณอธิบายมาให้ฉันฟัง ว่าทำไมเรื่องบ้า ๆ นี่ มันยังเกิดขึ้นอยู่อีก
Then we will see if your insanity can be cured.แล้วเราจะได้เห็นกัน ถ้าเจ้าจริงใจและบริสุทธิ์ใจ
You act like insanity is catching.คุณทำท่าทางเหมือนคนเสียสติ

insanity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 痫 / 癇] epilepsy; insanity
精神错乱[jīng shén cuò luàn, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ, 精神错乱 / 精神錯亂] insanity

insanity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天才と狂人は紙一重[てんさいときょうじんはかみひとえ, tensaitokyoujinhakamihitoe] (exp) (col) there's but a fine line between genius and insanity
発狂[はっきょう, hakkyou] (n,vs) madness; craziness; insanity
物狂い[ものぐるい, monogurui] (n) insanity; an insane person
狂気[きょうき, kyouki] (n,adj-no) (See 正気) madness; insanity; (P)
瘋癲[ふうてん;フーテン, fuuten ; fu-ten] (n) (1) (ふうてん only) (sens) insanity; insane person; (2) vagabond; wanderer
癲狂[てんきょう, tenkyou] (n) madness; insanity; lunacy
風狂[ふうきょう, fuukyou] (n,vs) (1) insanity; insane person; (2) arbiter of taste; connoisseur

insanity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ของขึ้น[n.] (khøngkheun) EN: insanity ; extremely foolish action FR:
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insanity
Back to top